ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2023 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ ν.3869/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2023 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ ν.3869/2010

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Ν. 3869/2010)

16/2023

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

Συγκροτήθηκε νόμιμα από την Ειρηνοδίκη Θηβών ………., που ορίσθηκε με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Θηβών και τη Γραμματέα …….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 10η Ιουνίου 2022 για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ - ΑΙΤΟΥΣΑΣ:. ………. του ……… και της …, χήρας ……, κατοίκου Αγίου Θωμά Βοιωτίας, με ΑΦΜ …. ΔΟΥ …, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας Λάππα (Δ.Σ.ΑΘηνών).

ΤΩΝ ΚΑΘΏΝ Η ΚΛΗΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ - ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 Ν.3869/2010 και 748§3 ΚΠολΔ):

1.- Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «……..», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ….. αρ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

2.- Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την πρώην επωνυμία «…….» και το διακριτικό τίτλο «…..», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός … αρ. … και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

3.- Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «…….» και τον διακριτικό τίτλο «....», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …. αρ. … και εκπροσωπείται νόμιμα ί) ατομικά, ii) ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…..», η οποία εδρεύει στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου και ήταν νόμιμα εγκαταστημένη στην Ελλάδα, επί της Λεωφ. …. αρ. …. και iii) ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας παροχής πιστώσεων με την επωνυμία «……» και το διακριτικό τίτλο «….», η οποία έδρευε νομίμως στην Ελλάδα, επί της Λεωφ. .... αρ. ...., η οποία δεν παραστάθηκε.

4. - Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «…..», που εδρεύει στην Αθήνα, …. αρ. …. και …. αρ. …. Και εκπροσωπείται νόμιμα, ως οιονεί καθολική διάδοχος λόγω συγχωνεύσεως ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……», όπως προκύπτει από την υπ’αρ. πρωτ. …/20-11-2014 Υπουργική Απόφαση, η οποία δεν παραστάθηκε.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ΉΣ Η ΚΛΗΣΗ - ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ: Εταιρείας με την επωνυμία «……..», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της … αριθ. …, με Α.Φ.Μ. …., με αριθ. ΓΕΜΗ ….., νομίμως εκπροσωπούμενη και νομίμως αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση αριθ. 207/1/29.11.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος), ως Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις-Μη Δικαιούχος Διάδικος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2§4 του Ν.4354/2015 και ως εντολοδόχος και ειδικός πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας με την επωνυμία «…….» (με διακριτικό τίτλο «…..»), με έδρα το Λουξεμβούργο, …., νομίμως καταχωρημένη με αριθμό …., - ως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει του από 10 Ιουλίου 2018 Πληρεξούσιου και της από 13-3-2018 Μεταβατικής Σύμβασης Ανάθεσης  Διαχείρισης και της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου, δυνάμει της από 13 Μαρτίου 2018 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθ. πρωτ. …./23-3-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (άρθρο 3§3 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000), της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…….» και το διακριτικό τίτλο «…..», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός …. αριθ. …), με αριθμό ΜΑΕ …. και ΑΦΜ …., Δ.Ο.Υ. ..., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, αφενός για τις απαιτήσεις της ιδίας («….») και αφετέρου για τις απαιτήσεις της πρώην «…..», ως ειδικής διαδόχου αυτής δυνάμει της από 30-09-2014 Σύμβασης Μεταβίβασης Απαίτησης («Receivables Transfer Argeement»)- σύμβασης εκχώρησης και της πρώην «……», εξομοιούμενης κατά τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 εδ. α του Κ.Ν. 2190/1920, λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο αυτής (59073/2-6-2015 απόφαση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η. 367376 και 390090, η οποία δεν παραστάθηκε.

ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ: Εταιρείας με την επωνυμία «……..» και το διακριτικό τίτλο «….», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου …. αρ. …, Τ.Κ. …, με Α.Φ.Μ. …., με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. ….., νομίμως εκπροσωπούμενης και νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση αριθ. 241/10/31-7-2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος), ως Εταιρείας Διαχείριση Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις -Μη Δικαιούχου Διαδίκου, σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 2§4 του Ν.4354/2015 και την Πράξη 118/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «……» (εφ' εξής «….») με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός …., ….), ως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 16 Νοεμβρίου 2018 Σύμβασης Διαχείρισης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την από 21 Μαΐου 2021 τροποποιητική συμφωνία, και του υπ' αρ. …./16.07.2021 Ειδικού Πληρεξουσίου, της τελευταίας («….») ως ειδικής διαδόχου της εταιρείας με την επωνυμία «….» (με διακριτικό τίτλο «….» ), με έδρα το Λουξεμβούργο, ….., νομίμως καταχωρημένης με αριθμό …., ως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 16 Οκτωβρίου 2018 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων που υπεγράφη μεταξύ της «….» και της «…», όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου …/29.10.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (άρθρο 3§3 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000), και της τελευταίας («….») ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…..» και τον διακριτικό τίτλο «….», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός …. αριθ. …), με αριθμό ΜΑΕ …. και ΑΦΜ …., Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει της από 13 Μαρτίου 2018 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα, δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου …./23-3-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (άρθρο 3§3 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000) αφενός για τις απαιτήσεις της ιδίας («….») και αφετέρου για τις απαιτήσεις της «….», ως ειδικής διαδόχου αυτής δυνάμει της από 30-09-2014 Σύμβασης Μεταβίβασης Απαίτησης ("Receivables Transfer Αgreement"), η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της …… (Δ.Σ.Θηβών). Η καλούσα-αιτούσα ζητάει να γίνει δεκτή η από 2-9-2014 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …./29-9-2014 αίτησή της ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία είχε προσδιοριστεί αρχικά για την δικάσιμο της 5-3-2021 και μετά από επαναπροσδιορισμό της υπόθεσης, κατ’ άρθρο 3§4 της υποπαραγράφου Α-4 ν.4 336/2015, με την από 15-12-2015 με αρ. εκθ. κατάθεσης …/17-12-2015 κλήση της αιτούσας, για την 9-7-2017 και μετά από αναβολή για την 21-9-2018 οπότε και συζητήθηκε. Επ’ αυτής εκδόθηκε η υπ’ αρ. …/2019 μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, η οποία διέταξε την επανάληψη της συζήτησης προκειμένου να προσκομιστούν τα αναφερόμενα στην απόφαση έγγραφα. Τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης επανέφερε η καλούσα - αιτούσα με την από 16-10-2019 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …/17-10-2019 κλήση της, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 13ης-11-2020, οπότε ματαιώθηκε βάσει της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/2020 (ΦΕΚ 4899/Β/6-11- 2020) και επαναπροσδιορίστηκε οίκοθεν για την 23-4-2021, κατά την οποία ματαιώθηκε εκ νέου και προσδιορίστηκε οίκοθεν για την 14-1-2022 και μετά από αναβολή για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, κατά την οποία αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από το πινάκιο, παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναφέρεται παραπάνω.

Ακολούθησε συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, όπως αυτή ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης και τις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την ένδικη από 16-10-2019 με αρ. εκθ. κατάθεσης …/2019 κλήση επαναφέρεται νόμιμα η συζήτηση της από 2-9-2014 με αρ. καταθ. …/2014 αίτησης της αιτούσας, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αρ. …/2019 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, η οποία αφού συνεκδίκασε την αίτηση και την, κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό, αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση της καθ’ ης η κλήση - την επανάληψη της συζήτησης προκειμένου να προσκομιστούν, με επιμέλεια της αιτούσας, δημόσιο μεταγεγραμμένο έγγραφο αποδοχής της κληρονομιάς του αποβιώσαντος το 2017 συζύγου της, καθώς και τα αναφερόμενα φορολογικά έγγραφα (ΕΝΦΙΑ, εκκαθαριστικά σημειώματα, δηλώσεις ΟΣΔΕ) και με επιμέλεια της πρώτης καθ’ ης η αναφερόμενη βεβαίωση οφειλών για δύο στεγαστικά δάνεια. Από τις υπ’ αρ. …, ….., …./22-10-2019, …. και …./21-10-2019 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ….., προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης κλήσης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για συζήτηση για την αρχική δικάσιμο επιδόθηκε νομότυπα σε μία έκαστη των καθ’ ων η κλήση πιστωτριών. Ωστόσο, καμία των καθ’ ων δεν παραστάθηκε κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση από το οικείο πινάκιο. Καθόσον όμως η παρούσα επαναλαμβανόμενη συζήτηση θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης (254§1 εδ. γ ΚΠολΔ), οι προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τη συζήτηση της οποίας διατάχθηκε η επανάληψη, αρκούν και ισχύουν και για την επαναλαμβανόμενη συζήτηση και ο διάδικος που είχε δικαστεί κατ’ αντιμωλία, δικάζεται ως παρών ακόμα κι αν δεν εμφανιστεί κατά την επανασυζήτηση της υπόθεσης (ΟλΑΠ 30/1997 ΕλΔνη 1997, 1522, ΑΠ 1042/2013 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕφΑΘ- 74-50/2013 ΝοΒ 2016, 2053). Επομένως, η πρώτη καθ’ ης «……», η δεύτερη καθ’ ης «……» και η πέμπτη καθ’ ης η ένδικη κλήση- παρεμβαίνουσα κατά την συζήτηση της 21-9-2018, «……», οι οποίες είχαν παρασταθεί διά των πληρεξουσίων δικηγόρων τους και είχαν καταθέσει προτάσεις κατά την προηγούμενη συζήτηση (εφ’ ης εκδόθηκε η υπ’ αρ. …./2019 μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου) θεωρείται ότι λαμβάνουν κανονικά μέρος στη δίκη και θα δικαστούν κατ’ αντιμωλία με την αιτούσα. Αντιθέτως η τρίτη και τέταρτη των καθ’ ων, οι οποίες, καίτοι είχαν κλητευθεί, δεν παραστάθηκαν ούτε κατά την αρχική συζήτηση της 21-9-2018 εφ’ ης εκδόθηκε ούτε κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας επαναλαμβανόμενη συζήτηση θα δικαστούν ερήμην. Η συζήτηση όμως της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα ερημοδικίας στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (754 ΚΠολΔ) και τη ratio των σχετικών διατάξεων του ΚΠολΔ (βλ. σελ. 20 της αιτιολογικής έκθεσης του Ν.4335/2015, Μαργαρίτη, Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 2012, σελ. 310- 311, 180, ΕιρΦλωρ 44/2018 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ).

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, η μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «…….» και το διακριτικό τίτλο «…..», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, άσκησε, κατ’ ορθό δικονομικό χαρακτηρισμό, αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση (βλ. ΑΠ 402/2021) υπό την ιδιότητά της ως μη δικαιούχος και μη υπόχρεος διάδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων, ισχυριζόμενη ότι: α) τυγχάνει εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις νομίμως αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος με τον νόμο 4354/2015, δυνάμει της με αριθ. 241/10/31.7.2017 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, β) δυνάμει της από 13-3- 2018 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αρ. πρωτ. …/23-3-2018, η τρίτη καθ’ ης «…..» (η οποία είχε ήδη καταστεί ειδικός διάδοχος των απαιτήσεων της «…..» δυνάμει της από 30-9-2014 σύμβασης μεταβίβασης απαίτησης) μεταβίβασε στην αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία «…….» και διακριτικό τίτλο «…..», απαιτήσεις της από πιστώσεις και δάνεια, μεταξύ των οποίων και οι αναλυτικά περιγραφόμενες πέντε ένδικες απαιτήσεις κατά της αιτούσας (από δύο συμβάσεις της ίδιας της «…..» και τρεις συμβάσεις πιστωτικών καρτών της ….  και …..), γ) ότι δυνάμει της από 16-10-2018 Σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, σε συνέχεια της οποίας υπογράφθηκε η από 29-10-2018 Συνοπτική σύμβαση πώλησης και εκχώρησης, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αρ. πρωτ. …./29-10-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4345/2015, η ως άνω ειδική διάδοχος «….» μεταβίβασε περαιτέρω στην αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «…..» («…») τις ως άνω ένδικες απαιτήσεις κατά της αιτούσας και δ) ότι δυνάμει της από 16-10-2018 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, της από 21-5-2021 συμπληρωματικής συμφωνίας τροποποίησης αυτής και δυνάμει του υπ’ αρ. …../16-7-2021 ειδικού πληρεξουσίου του συμβολαιογράφου Αθηνών ……., μεταξύ της ειδικής διαδόχου-τελικής δικαιούχου «…..» (…..) και της παρεμβαίνουσας, η τελευταία ορίστηκε διαχειρίστρια των παραπάνω απαιτήσεων. Από τα προσκομιζόμενα έγγραφα αποδεικνύονται οι ως άνω ισχυρισμοί. Συνεπώς, η «…..» έχει έννομο συμφέρον στην ασκηθείσα παρέμβαση, με την οποία ζητά την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης, αφενός λόγω της εξουσίας που της δίνει ο νόμος ως διαχειρίστριας της ειδικής διαδόχου να νομιμοποιείται, εξαιρετικώς, ενεργητικά και παθητικά στην παρούσα δίκη και αφετέρου διότι το δεδικασμένο, η εκτελεστότητα και η τυχόν διαπλαστική ενέργεια της εκδοθησομένης απόφασης καταλαμβάνει και την «……» ως ειδική διάδοχο, μετά την εκκρεμοδικία, των απαιτήσεων της «….», η οποία είχε προηγουμένως καταστεί ειδική διάδοχος των απαιτήσεων της τρίτης καθ’ ης «……» κατά της αιτούσας. Περαιτέρω, η ως άνω αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση ασκήθηκε παραδεκτά και νόμιμα, κατ’ άρθρα 80, 83, 741 ΚΠολΔ και συνεπώς πρέπει να συνεκδικαστεί με την κρινόμενη αίτηση (246, 741 ΚΠολΔ) και να ερευνηθεί περαιτέρω στην ουσία της.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης κατά την δικάσιμο της 21-9-2018, εφ’ ής εκδόθηκε η υπ’ αρ. …./2019 μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, η πρώτη παρεμβαίνουσα «……» είχε ασκήσει, κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό, αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση υπό την ιδιότητά της ως μη δικαιούχος διάδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρίας «…..», η οποία, δυνάμει της από 13-3-2018 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, νομίμως καταχωρημένης στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών με αρ. πρωτ. …./23-3-2018, είχε καταστεί ειδική διάδοχος των ένδικων απαιτήσεων της τρίτης καθ’ ης «…..» (για την ίδια και ως ειδική διάδοχος της «…..») κατά της αιτούσας. Δεδομένου, ωστόσο, του ότι, όπως περιγράφεται ανωτέρω κατά την εξέταση της αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης της «……», η (αρχική) ειδική διάδοχος «…..» μεταβίβασε στη συνέχεια τις ένδικες απαιτήσεις κατά της αιτούσας στην «…..» («….»), δυνάμει της από 16-10-2018 Σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, σε συνέχεια της οποίας υπογράφθηκε η από 29-10-2018 Συνοπτική σύμβαση πώλησης και εκχώρησης, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ένεχυροφυλακείου Αθηνών με αρ. πρωτ. …./29-10-2018, η «….» δεν είναι πλέον δικαιούχος των εν λόγω απαιτήσεων ούτε η προσθέτως παρεμβαίνουσα «……» διαχειρίστρια αυτών. Καθόσον λοιπόν, δεν συντρέχει πλέον έννομο συμφέρον της «……», η οποία άλλωστε δεν παραστάθηκε κατά την παρούσα ανασυζήτηση της υπόθεσης, να παρέμβει στην ανοιγείσα δίκη, πρέπει να απορριφθεί η ασκηθείσα - προφορικά κατά την προηγούμενη συζήτηση- πρόσθετη παρέμβαση ως απαράδεκτη.

Με την κρινόμενη αίτηση, όπως παραδεκτά διορθώθηκε και συμπληρώθηκε κατά περιεχόμενο με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της αιτούσας και με τις προτάσεις της αρχικής και της επαναλαμβανόμενης συζήτησης, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και άνευ υπαιτιότητάς της μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις καθ’ ων, ζητεί τη ρύθμιση των χρεών της σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, τη δικαστική ρύθμιση των χρεών της κατά το άρθρο 8 του ν. 3869/2010 και εξαίρεση της κύριας κατοικίας της, που κληρονόμησε ως μοναδική εκ διαθήκης κληρονόμος του αποβιώσαντος το 2017 συζύγου της, κατά το άρθρο 9§2 του νόμου αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή, εισοδηματική και οικογενειακή ταυ κατάσταση. Περαιτέρω, με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της και με τις προτάσεις της αρχικής και της παρούσας επαναλαμβανόμενης συζήτησης ζήτησε να συμπεριληφθούν στην αιτούμενη ρύθμιση και τα χρέη που κληρονόμησε από τον σύζυγό της, τα οποία περιγράφει αναλυτικά και ήταν, κατά κύριο μέρος, κοινά.

Η αίτηση αρμόδια και παραδεκτά φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, το οποίο είναι καθ ’ύλη και κατά τόπο αρμόδιο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο προδικασία με την αποτυχία του προδικαστικού συμβιβασμού και δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί άλλη απόφαση ρύθμισης με απαλλαγή από τις οφειλές της (άρθρο 13 παρ.2 ν. 3869/2010, βλ. από 26-9-2018 πιστοποιητικό της Γραμματέα του  Ειρηνοδικείου Θηβών ότι η προγενέστερη υπ’ αρ. …/2012 αίτηση της αιτούσας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θηβών, κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 11-12-2015 δεν εκφωνήθηκε). Η αίτηση είναι ορισμένη, απορριπτομένου του περί αντιθέτου ισχυρισμού των παριστάμενων πιστωτών και της παρεμβαίνουσας, καθόσον τα τυχόν ελλιπή πραγματικά στοιχεία της αίτησης, όπως είναι το εισόδημα της αιτούσας κατά τον χρόνο λήψης των δανείων, τα αίτια που οδήγησαν στην αδυναμία πληρωμών και το κόστος διαβίωσής της αποτελούν αντικείμενα απόδειξης και ανταπόδειξης κατά την έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας της αίτησης και ειδικότερα των όρων υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση. Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 §§ 3 και 8 του ν.3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τους ν.4161/2013 και 4549/2018, καθ’ ο μέρος ο τελευταίος εφαρμόζεται στις εκκρεμείς αιτήσεις. Άλλωστε, βάσει της αρχής της καθολικότητας των χρεών και των πιστωτών που καθιερώνεται στο άρθρο 8§1 ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4161/2013, και επιβάλει την συμπερίληψη όλων των οφειλών των πιστωτών και των απαιτήσεών τους, είτε με ενέργεια των ενδιαφερομένων είτε αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, παραδεκτά και νόμιμα ζητείται να συμπεριληφθούν και οι οφειλές που κληρονόμησε η αιτούσα από τον αποβιώσαντα σύζυγό της, μετά την άσκηση της ένδικης αίτησης, καθόσον αφορούν στις ίδιες καθ’ ων πιστώτριες και δεν έχει παραληφθεί κάποιος πιστωτής. Συνεπώς, η αίτηση πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, μετά την καταβολή των νόμιμων τελών της συζήτησης.

Οι παριστάμενες κατά την συζήτηση της 21-9-2019 πρώτη και η δεύτερη των καθ’ ων και η παρεμβαίνουσα κατά την παρούσα επαναλαμβανόμενη συζήτηση «….» με δηλώσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων τους που καταχωρήθηκαν στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και με τις έγγραφες προτάσεις τους αρνήθηκαν την αίτηση και την περιέλευση της αιτούσας σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής λόγω του ικανοποιητικού εισοδήματος της τελευταίας. Περαιτέρω, προέβαλαν ένσταση δόλιας περιέλευσής της σε αδυναμία πληρωμής, διότι η αιτούσα έλαβε υπέρογκα ποσά μέσω δανείων χωρίς να διαθέτει εισοδήματα η να επικαλείται ότι διέθετε εισοδήματα κατά την χορήγηση των δανείων και του δείχνει ότι προέβη στη λήψη αυτών γνωρίζοντας ότι δεν είναι σε θέση να τα αποπληρώσει (ισχυρισμός πρώτης καθ’ ης), διότι η αιτούσα αν και γνώριζε εξ αρχής ότι δεν μπορούσε να αποπληρώσει τις οφειλές της, εν τούτοις προχώρησε στην εκταμίευση των αναφερόμενων στην αίτηση δανειακών προϊόντων συνολικού ποσού 206.475,10 € (ισχυρισμός δεύτερης καθ’ ης) και διότι η αιτούσα έλαβε σωρεία δανειακών προϊόντων (στεγαστικών, καταναλωτικών κλπ) συνολικού ποσού 206.475,10 €, χωρίς να επικαλείται κάποια ιδιαίτερη έκτακτη ή επείγουσα ανάγκη για την λήψη τους, χωρίς να προσδοκά στο μέλλον μεγαλύτερα εισοδήματα και ενώ δεν υπήρξε μεταβολή των συνθηκών από την ημερομηνία εκταμίευσης αυτών που να δικαιολογεί την δήθεν επιγενόμενη αδυναμία της να εξυπηρετήσει τις οφειλές της, γεγονός που οδηγεί το συμπέρασμα ότι η αιτούσα τελούσε από την αρχή σε πλήρη γνώση της αδυναμίας της να αποπληρώσεις τις υπερβολικά υψηλές οφειλές της (ισχυρισμός προσθέτως παρεμβαίνουσας). Με το ως άνω περιεχόμενο η ένσταση δόλου, κατ’ επιτρεπτή επανεκτίμηση και ορθότερη νομική εκτίμηση του παρόντος Δικαστηρίου, καθόσον η αρχική και η επαναλαμβανόμενη συζήτηση συνιστούν μία και ενιαία συζήτηση, προβάλλεται αορίστως, δεδομένου ότι οι καθ’ ων πιστώτριες και η παρεμβαίνουσα, που είχαν κατά το νόμο, το βάρος επίκλησης και απόδειξης του δόλου της αιτούσας, παρέλειψαν να αναφέρουν τα αναγκαία για το ορισμένο της ένστασης αυτής στοιχεία, όπως είναι το αρχικό και τελικό ύψος των τραπεζικών προϊόντων που έλαβε, τον χρόνο που τα συμφώνησε και τις οικονομικές δυνατότητάς της κατά το χρόνο δημιουργίας των οφειλών ή τις ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές της δυνατότητες, ώστε με βάση τα δεδομένα αυτά να καταστεί δυνατόν να κριθεί αν προέβλεπε ως ενδεχόμενο ότι ο δανεισμός της θα την οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό (βλ. ΑΠ 1508/2022, 183/2022, 166/2022, 59/2021). Συνεπώς, η εν λόγω ένσταση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας. Επίσης, η πρώτη καθ’ ης προέβαλε ένσταση μη ειλικρινούς δήλωσης της αιτούσας ως προς τα εισοδήματά της, η οποία είναι νόμιμη ερειδόμενη στο άρθρο 10§1 ν.3869/2010 και θα εξεταστεί στη συνέχεια. Τέλος, η δεύτερη καθ’ ης και η προσθέτως παρεμβαίνουσα  προέβαλαν ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, διότι η αιτούσα ζητά την καταβολή μηδενικών δόσεων και την διαγραφή, επί της ουσίας, του συνόλου των οφειλών της βλάπτοντας βάναυσα τα δικαιώματα και συμφέροντα των πιστωτών, χωρίς μάλιστα να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε προσπάθεια για διευθέτηση των οφειλών της. Η ένσταση αυτή είναι απορριπτέα ως νόμω αβάσιμη, διότι η προφανής υπέρβαση των ορίων που επιβάλλει η καλή πίστη και ο οικονομικός και κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος, κατά την έννοια της 281 ΑΚ, δεν υπάρχει όταν ο οφειλέτης αποφασίζει, όπως του δίνει ο νόμος το δικαίωμα, να ρυθμίσει τα χρέη του, τα οποία δεν θα μπορούσε να αποπληρώσει χωρίς τη ρύθμιση, και επομένως τα πραγματικά περιστατικά που επικαλείται η καθ’ ης και η παρεμβαίνουσα δεν στοιχειοθετούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής της ως άνω διάταξης. Άλλωστε, το κατά πόσο η αιτούσα πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010 και, σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή και ως ουσία βάσιμη, το ποια είναι η μηνιαία δόση που θα κληθεί να καταβάλλει είναι ζητήματα ουσίας που θα τα κρίνει το Δικαστήριο μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας.

Από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας κατά την αρχική συζήτηση της 21ης-9-2018 που περιλαμβάνεται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, εφ’ ής εκδόθηκε η υπ’ αρ. …/2019 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, από την εκτίμηση όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, καθώς και όσων απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκλησή τους, παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759 παρ. 3 ΚΠολΔ (βλ. σχετ. Βαθρακοκοίλης, ΕρμΝΚΠολΔ, άρ. 759 αριθμ., 5 και ΑΠ 174/1987, ΕλλΔνη 29,129), άλλα εκ των οποίων λαμβάνονται υπόψη προς άμεση απόδειξη και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθ. 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) και την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων αποδείχθηκαν κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου τα ακόλουθα:

Η αιτούσα, ηλικίας 60 ετών (γεννηθείσα το 1963) είχε τελέσει νόμιμο γάμο με τον ….., ο οποίος απεβίωσε στις 27-6-2017 (βλ. με στοιχεία …. απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου του Ληξιάρχου Οινοφύτων Βοιωτίας) και από τον γάμο τους απέκτησαν τρία τέκνα, τον …. ηλικίας 37 ετών, τη …. ηλικίας 36 ετών, η οποία έχει δημιουργήσει δική της οικογένεια, και τον …. ηλικίας 23 ετών. Η αιτούσα εργαζόταν μέχρι το 2020 ως εργάτρια στην εταιρία «…..» με μηνιαίες αποδοχές περί τα 1100 € (βλ. και εκκαθαριστικά σημειώματα πληρωμής Ιουλίου και Αυγούστου 2018). Από τον Οκτώβριο του 2020 λαμβάνει σύνταξη γήρατος ποσού 738,47 € (560,25 € κύρια σύνταξη και 178,22 € η επικουρική) και σύνταξη χηρείας ποσού 520,83 € το μήνα. Επομένως, το συνολικό μηνιαίο εισόδημα της αιτούσας ανέρχεται σε 1.259,30 € (βλ. ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής σύνταξης γήρατος και χηρείας μηνός Δεκεμβρίου 2021). Το 2020 έλαβε από τον ασφαλιστικό της φορέα εφάπαξ ποσό 8.464,27 €, το οποίο αναλώθηκε για επισκευές του σπιτιού και σε μισθό αποκλειστικής νοσοκόμας που φρόντιζε κατ’ οίκον την μητέρα του αποβιώσαντος συζύγου της, η οποία απεβίωσε στις 11-12-2021. Ο αποβιώσας το 2017 σύζυγος της αιτούσας, ….., εργαζόταν στην εταιρεία «…….», με μηνιαίες αποδοχές, περί τα 1200 € περίπου, κατά το τελευταίο έτος 2014, οπότε απολύθηκε από την εργασία του και έμεινε άνεργος. Ειδικότερα, κατά το οικ. έτος 2005 το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα της αιτούσας ανερχόταν σε 12.039 € και του συζύγου της σε 18.864 €, το οικ. έτος 2006 το εισόδημα της αιτούσας ανερχόταν σε 11.121 € και του συζύγου της σε 19.587 €, το οικ. έτος 2007 το εισόδημα της αιτούσας ανερχόταν σε 11.313 € και του συζύγου της σε 20.279 €, το οικ. έτος 2008 το εισόδημα της αιτούσας ανερχόταν σε 12.098 € και του συζύγου της σε 21.081 €, το οικ. έτος 2009 το εισόδημα της αιτούσας ανερχόταν σε 11.284 € και του συζύγου της σε 22.358 €, το οικ. έτος 2010 σε 13.141 € και του συζύγου της σε 22.091 €, το οικ. έτος 2011 σε 14.373 € και του συζύγου της σε 22.049 €, το οικ. έτος 2012 σε 14.613 € και του συζύγου της σε 21.157 €, το οικ. έτος 2013 σε 15.382 € και του συζύγου της σε 21.678 €, το οικ. έτος 2014 σε 17.092 € και του συζύγου της σε 20.104 € και το φορ. ετος. 2014 σε 16.937 € και του συζύγου της σε 10.428 €, καθώς ήταν το έτος απόλυσής του από την εργασία του. Το 2015 το εισόδημα της  αιτούσας ανερχόταν σε 16.586 € ενώ του συζύγου της ήταν μηδενικό, το 2016  το εισόδημα της αιτούσας ανερχόταν σε 13.633 € και του συζύγου της σε 3.097 €, το 2017 που απεβίωσε ο σύζυγος της, το ετήσιο εισόδημα της αιτούσας ανερχόταν σε 16.335 € και το 2018 το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά της ανερχόταν σε 19.274 € (βλ. εκκαθαριστικά σημειώματα και δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ετών 2005-2018). Ο σύζυγός της είχε χρόνιο εθισμό στο αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μην συμβάλλει στις οικονομικές και λοιπές ανάγκες της οικογένειάς του, να μην αποπληρώνει τις δανειακές του υποχρεώσεις - για τις οποίες είχε υποβάλλει ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θηβών την από 2-9-2014 με αρ. καταθ. …./2014 αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3869/2010, η δίκη επί της οποίας καταργήθηκε λόγω του θανάτου του, κατ’ άρθρο 12α§1 ν.3869/2010 - και να επιδεικνύει έντονη επιθετική συμπεριφορά προς την αιτούσα, με αποκορύφωμα το 2009, οπότε η αιτούσα αναγκάστηκε να μετοικήσει με τα παιδιά της, για τέσσερα περίπου χρόνια, στην ακατοίκητη οικία των προαποβιωσάντων γονέων της και να επιβαρυνθείτε τα έξοδα δημιουργίας ενός νέου νοικοκυριού. Το 2016 ο αποβιώσας εμφάνισε καρκίνωμα στον οισοφάγο, νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπεβλήθη σε χειρουργικές επεμβάσεις και χημειοθεραπείες (βλ. από 8-8-2016 Ιατρική Βεβαίωση της Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής «Αγ.Ανάργυροι» μετά των ιατρικών εγγράφων). Το 2018, η αιτούσα υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και νοσηλεύτηκε στο Γ.Ν. Χαλκίδας (βλ. από 22-5-2018 εξιτήριο από το νοσοκομείο). Η αιτούσα διαμένει με τον μικρότερο υιό της τον …., ηλικίας 23 ετών, στον Άγιο Θωμά Βοιωτίας στην οικία που κληρονόμησε από τον σύζυγό της (βλ. υπ ’αρ. …./2019 Πράξη αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Θηβών ….., νομίμως μεταγεγραμμένης). Ο υιός της πάσχει από ελαφρά νοητική υστέρηση με σημαντικές διαταραχές της συμπεριφοράς και επιθετικότητα, για την οποία έχει λάβει πιστοποίηση αναπηρίας σε ποσοστό 67% έως 31.3.2023, και η οποία απαιτεί φροντίδα και θεραπεία (Ρ70.1) και Διαταραχή Πανικού (Ρ41.0) και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή (βλ. από 16-5- 2018 γνωστοποίηση αποτελέσματος αναπηρίας του ΕΦΚΑ μετά του εισηγητικού φακέλου-ιστορικού του ασθενούς και. υπ’ αρ.πρωτ. …/14-6-2022 Βεβαίωση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γ.Ν. Χαλκίδας). Έχει κριθεί ανίκανος για βιοποριστικό επάγγελμα εφ’ όρου ζωής και λαμβάνει σύνταξη λόγω του θανάτου του πατέρα του ποσού 290,58 ευρώ το μήνα (βλ. υπ’αρ. πρωτ. …../2017 ιατρική γνωμάτευση Υπηρεσίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Αθηνών και ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής σύνταξης Ιανουαρίου 2022). Επομένως, το συνολικό εισόδημα της αιτούσας και του εξαρτώμενου από αυτή τέκνου της (1486 ΑΚ) ανέρχεται στο ποσό των 1.550 €. Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 ο υιός της παρακολουθούσε τα μαθήματα της  Β Λυκείου στο' Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Εύβοιας που βρίσκεται στη Ριτσώνα, είναι εγγεγραμμένος από το 2017 στον Πανευβοϊκό Σύλλογο ΑμεΑ με έδρα την Χαλκίδα και αθλητής των Special Olympics  Περιφερειακής Ενότητάς Εύβοιας. Για τις δραστηριότητες του Συλλόγου και την άθλησή του, οι οποίες συμβάλλουν στην κοινωνικοποίησή του και στην βελτίωση των ικανοτήτων του και της ψυχολογικής του κατάστασης, μεταβαίνει με την αιτούσα 2-3 φορές την εβδομάδα στην Χαλκίδα (βλ. υπ’ αρ.πρωτ. …./15-6-2022 βεβαίωση Φοίτησης του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, από 14-6-2022 βεβαίωση του Πανευβοϊκού Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Α.με.Α «Άνθρωπος-Ελπίδα-Πολιτισμός» και υπ’ αρ.πρωτ. …./14-6-2022 βεβαίωση της συντονίστριας του Προγράμματος Special Olympics της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας). Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης της αιτούσας και του τέκνου της, στις οποίες περιλαμβάνονται διατροφή, ένδυση, υπόδηση, λειτουργικά έξοδα κατοικίας, μετακινήσεις ιδίως για τις ανάγκες του τέκνου, είδη οικιακής κατανάλωσης και ατομικής φροντίδας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φορολογία, λαμβανομένων υπόψη, ενδεικτικά, και των ερευνών οικονομικών προϋπολογισμών που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ (άρθ. 8 ν.3869/2010), ανέρχονται μηνιαίος, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, στο ποσό των 1.320 €.

Περαιτέρω, ως προς την ακίνητη περιουσία της η αιτούσα έχει στην πλήρη κυριότητά της, σε ποσοστό 14,285% εξ αδιαιρέτου, τα κάτωθι ακίνητα που βρίσκονται στο Δ.Δ. …. του Δήμου ….. Καρδίτσας: α) ένα οικόπεδο επιφάνειας 483,67 τμ αντικειμενικής αξίας 414,57 €, β) ένα οικόπεδο επιφάνειας 1386,64 τμ αντικειμενικής αξίας 1.188,55 €, γ) ένα οικόπεδο επιφάνειας 1.641,28 τμ αντικειμενικής αξίας 1.406,81 €, δ) ένα οικόπεδο επιφάνειας 402,53 τμ αντικειμενικής αξίας 345,03 €, ε) μια οικία 60 τμ,. έτους κατασκευής το 1900 εντός οικοπέδου 70 τμ αντικειμενικής αξίας 763,54 €, στ) μία ημιτελή οικία 40 τμ εντός οικοπέδου 60 τμ αντικειμενικής αξίας 833,14 € και ζ) ένα οικόπεδο επιφάνειας 300 τμ αντικειμενικής αξίας 257,14 ευρώ και η) δύο αγροτεμάχιο επιφάνειας 1.103,15 τμ και 1100 τμ αντίστοιχα (βλ. Ε9 και ΕΝΦΙΑ 2018). Τα ανωτέρω ακίνητα, δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση, διότι λόγω του μικρού ποσοστού συγκυριότητάς της αιτούσας και της χαμηλής αξίας τους, δεν θα προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον ούτε θα αποφέρουν αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών.

Επίσης, η αιτούσα απέκτησε εκ κληρονομιάς του συζύγου της δυνάμει της υπ’ αρ. …../24-4-2019 Πράξης αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Θηβών ……, νομίμως μεταγεγραμμένης στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών, στον τόμο …. με αρ. … (βλ. αντίγραφο της ως άνω Πράξης αποδοχής μετά του από 26-11-2019 πιστοποιητικού μεταγραφής της Υποθηκοφύλακα Θηβών), κατά πλήρη καν αποκλειστική- κυριότητα, τα κάτωθι ακίνητα που βρίσκονταν όλα στην τοπική κοινότητα ….. δημοτικής κοινότητας …. του Δήμου ….. Βοιωτίας και συγκεκριμένα:

1) Μία ισόγεια, κατοικία επιφάνειας, 95,61 τμ, με υπόγειο 41 τμ, η οποία ανεγέρθηκε δυνάμει της υπ’ αρ,. 234/1991 άδειας οικοδομής, σε οικόπεδο επιφάνειας 384 τμ, αντικειμενικής αξίας 33.778,91 € (βλ. ΕΝΦΙΑ 2020, 2021), Το ακίνητο αυτό αποτελεί την μοναδική κατοικία της αιτούσας και ζητείται η εξαίρεσή του από την ρευστοποίηση κατ’ άρθρο 9§2 ν.3869/2010.

2) Έναν ελαιώνα με 35 ελιές στη θέση «……» εκτάσεως 1.500 τμ, που συνορεύει Ανατολικά με ελαιότοπο.· ιδιοκτησίας ……, Δυτικά με ιδιοκτησία ……, Βόρεια με ιδιοκτησίες εν μέρει …. και εν μέρει …. και Νότια με ιδιοκτησία …., 3) έναν αγρό με 5 ελαιόδεντρα στη θέση «…..» εκτάσεως 1.000 τμ, 4) έναν αγρό στη θέση «….» εκτάσεως 1.000 τμ, 5) έναν αγρό στη θέση «…..» εκτάσεως 2.500 τμ, που συνορεύει Ανατολικά με ιδιοκτησία …, Δυτικά με ιδιοκτησία …., Βόρεια με ιδιοκτησία …. και Νότια με ιδιοκτησία ….6) έναν αγρό με 5 ελαιόδεντρα στη θέση …. εκτάσεως 1.000 τμ, 7) έναν ελαιώνα με 9 ελαιόδεντρα στη θέση …., εκτάσεως 1.000 τμ, 8) έναν ελαιώνα με 12 ελαιόδεντρα στη θέση «….», εκτάσεως 1.000 τμ., 9) έναν αγρό στη θέση «…..» εκτάσεως 3.000 τμ, που συνορεύει Ανατολικά με ιδιοκτησία κληρονόμων ….., Δυτικά εν μέρει με ιδιοκτησία κληρονόμων ….. και εν μέρει με ιδιοκτησία …., 10) έναν αγρό στη θέση «…..» εκτάσεως 3.000 τμ, που συνορεύει Ανατολικά με ιδιοκτησία ….., Δυτικά με ιδιοκτησία ….., Βόρεια με ιδιοκτησία ….. και Νότια με ιδιοκτησία …., 11) έναν αγρό στη θέση «….» εκτάσεως 1.000 τμ και 12) έναν αγρό στη θέση «…..» εκτάσεως 6.000 τμ, που συνορεύει Ανατολικά με ιδιοκτησία …, Δυτικά με ιδιοκτησία …, Βόρεια με ιδιοκτησία ….. και Νότια με ιδιοκτησία …..

Από τα ανωτέρω αγροτεμάχια κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση, κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3869/2010, τα υπ’αριθμόν 2, 5, 9, 10 και 12 αγροτεμάχια, τα οποία είναι μεγαλύτερα σε έκταση και είναι πιθανόν να προσελκύσουν αγοραστικό ενδιαφέρον και να αποφέρουν ικανοποιητικό τίμημα για την μερική ικανοποίηση των πιστωτών. Τέλος, η αιτούσα έχει στην κυριότητά της ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής Volkswagen, τύπου Golf 1400 κ.εκ., πρώτης κυκλοφορίας 2004, το οποίο δεν πρέπει να εκποιηθεί κατ ’άρθρο 9 παρ. 1 αφενός διότι είναι απαραίτητο για τις μετακινήσεις της ίδιας και του τέκνου της και αφετέρου διότι λόγω παλαιότητας δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον ούτε αξιόλογο τίμημα.

Περαιτέρω, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινομένης αίτησης, η αιτούσα ανέλαβε τα παρακάτω, χρέη προς τις καθ’ ων πιστώτριες, τα οποία θεωρούνται ληξιπρόθεσμα με την κοινοποίηση της αίτησης και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα, τα  οποία συνεχίζουν εκτοκίζονται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι την έκδοση οριστικής «  απόφασης (άρθ. 6§3) και ειδικότερα:

1.- Προς την πρώτη καθ’ ης «…..»: συνολική οφειλή 85.199,77 € (εκ των οποίων κεφάλαιο 74.347,57 € και τόκοι 10.852,20 €) και συγκεκριμένα: α) 0,19 € από την υπ’ αρ. λογαριασμού ……. πιστωτική κάρτα, β) 17.173,08 € από την υπ’ αρ. λογαριασμού …… σύμβαση καταναλωτικής πίστης, γ) 93,57 € από την υπ’ αρ. λογαριασμού …….. σύμβαση καταναλωτικής πίστης, δ) 129,22 € από την υπ’ αρ. λογαριασμού ……. σύμβαση καταναλωτικής πίστης, ε) 85,25 € από την υπ’ αρ. λογαριασμού ….. σύμβαση καταναλωτικής πίστης, στ) 29.703,63 € από την υπ’ αρ. …. σύμβαση στεγαστικής πίστης στην οποία ενέχεται ως εγγυήτρια με οφειλέτη τον σύζυγό της, και ζ) 18.009,01 € από την υπ’ αρ. λογαριασμού ….. σύμβαση στεγαστικής πίστης στην οποία ενέχεται ως εγγυήτρια με οφειλέτη τον σύζυγό της, η) 8.571,63 € από την υπ’ αρ. λογαριασμού …… πιστωτική κάρτα του κληρονομούμενου συζύγου της, θ) 350,30 € από την υπ’ αρ. λογαριασμού ….. πιστωτική κάρτα του κληρονομούμενου συζύγου της και ι) 11.083,89 € από την υπ’ αρ λογαριασμού 351733876 σύμβαση στεγαστικής πίστης του κληρονομούμενου συζύγου της (βλ. από 24-5-2017 βεβαίωση οφειλών της αιτούσας που προσκόμισε η πρώτη καθ’ ης με αναφορά υπολοίπων στον χρόνο άσκησης της ένδικης αίτησης, από 28-12-2015 βεβαίωση οφειλών του συζύγου της …. και υπ’ αρ. …/2014 αίτηση υπαγωγής του στον ν.3869/2010 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θηβών). Το 10% των τελευταίων ενήμερων δόσεων ανερχόταν στα ποσό των 75.69 €. Οι ως άνω υπό η, θ και ι απαιτήσεις από τις συμβάσεις στεγαστικών δανείων είναι εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης Α, Β και Γ τάξης επί της κύριας κατοικίας κυριότητας του αποβιώσαντος συζύγου της αιτούσας και της κυριότητας της αιτούσας (βλ. από 13-3-2013 πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα Θηβών).

2.- Προς τη δεύτερη καθ’ ης «….» συνολική οφειλή 62.662,89 € (εκ των οποίων Κεφάλαιο 32.441,50 € και τόκοι 30.221,39 €) και συγκεκριμένα α) 17.647,73 € από την υπ’ αρ. ….. σύμβαση καταναλωτικού δανείου, β) 21.580,33 € από την υπ’ αρ. …. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, γ) 1.788,58 € από την υπ’ αρ. ….. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, δ) 17.038,90 € από την υπ’ αρ. ……. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ε) 2.337,09 € από την υπ’αρ. ….. σύμβαση πιστωτικής κάρτας και στ) 2.240,26 € από την υπ’ αρ. …… πιστωτική κάρτα του κληρονομούμενου συζύγου της (βλ. από 8-10-2014 βεβαίωση οφειλών της καθ’ ης για την αιτούσα, από 9-4-2014 βεβαίωση οφειλών της καθ’ ης για τον σύζυγό της ……. και υπ’ αρ. 329/2014 αίτηση υπαγωγής του στον ν. 3869/2010 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θηβών). Το 10% των τελευταίων ενήμερων δόσεων ανερχόταν περί τα 60 €.

3.- Προς την τρίτη καθ’ ης «……» και ήδη προς την προσθέτως παρεμβαίνουσα «……» ως διαχειρίστρια των ένδικων απαιτήσεων που μεταβιβάστηκαν από την τρίτη καθ’ ης στην «ΙΙΡΙ» και στην συνέχεια στην (τελική) ειδική διάδοχο και δικαιούχο πλέον των κάτωθι απαιτήσεων «…….» συνολική οφειλή 99.632,44 € (εκ των οποίων κεφάλαιο 83.419,80 €) και συγκεκριμένα: α) 1.601,19 ευρώ από την υπ’ αρ. …. σύμβαση με εγγυητή τον αποβιώσαντα σύζυγό της, β) 57.472,20 € από την υπ’ αρ. …… σύμβαση με εγγυητή τον αποβιώσαντα σύζυγό της, γ) 13.823,71 € από την υπ’ αρ. …… σύμβαση πιστωτικής κάρτας που είχε συνάψει με την ….., δ) 10.216,23 € από την υπ’ αρ. …… σύμβαση πιστωτικής που είχε συνάψει με την ….. και ε) 16.519,11 €ευρώ από την υπ’ αρ. 200206062041000 σύμβαση πιστωτικής κάρτας που είχε συνάψει με την …. (βλ. από 25-2-2016 βεβαίωση οφειλών της «….» που περιλαμβάνει και τις 5 ως άνω απαιτήσεις σε συνδυασμό με τις 10-8-2018 πέντε βεβαιώσεις οφειλών που προσκόμισε η «…..» ως διαχειρίστρια της αρχικής ειδικής διαδόχου «….» κατά την αρχική συζήτηση της 21-9-2018 και την από 22-4-2021 αναλυτική κατάσταση οφειλών που προσκόμισε η παρεμβαίνουσα, κατά την παρούσα ανασυζήτηση της υπόθεσης, «….» ως διαχειρίστρια της «….»).

4.- Προς την τέταρτη καθ’ ης «….» συνολική οφειλή 2.752,17 € (εκ των οποίων κεφάλαιο 2.421,12 € και τόκοι 331.05 €) και συγκεκριμένα α) 839,42 € από την υπ’ αρ. … σύμβαση πιστωτικής κάρτας που είχε συνάψει με την πρώην «….» και β) 1912,75 € από την υπ’ αρ. …. σύμβαση πιστωτικής κάρτας του αποβιώσαντος συζύγου της (βλ. από 5-2-2016 βεβαίωση οφειλών της καθ’ ης για την αιτούσα και από 5-2-2016 βεβαίωση οφειλών της καθ’ ης για τον ……).

Συνεπώς, η συνολική οφειλή της αιτούσας (ατομικά και ως κληρονόμου) προς τις καθ’ ων και την προσθέτως παρεμβαίνουσα ανέρχεται, μετά τόκων και εξόδων, στο ποσό των 250.247,27 €. Από την αποδοχή της κληρονομιάς του συζύγου της η αιτούσα επιβαρύνθηκε κατά 26.578,92 € (καθώς σε αρκετά δάνεια ενεχόταν ήδη και η ίδια είτε ως πρωτοφειλέτρια είτε ως εγγυήτρια), ενώ η ακίνητη περιουσία που κληρονόμησε, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, ήταν πολύ μεγαλύτερης αξίας.

Συγκρίνοντας την ως άνω συνολική οφειλή, το ύψος των μηνιαίων δόσεων που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των ως άνω δανείων, το εισόδημα της αιτούσας και του ενηλίκου τέκνου  της, το οποίο λόγω προβλημάτων υγείας αδυνατεί να εργαστεί και να θρέψει τον εαυτό του, και το κόστος διαβίωσής τους, προκύπτει ότι η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ως άνω ληξιπρόθεσμων οφειλών της. Επομένως, με βάση τα παραπάνω, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του ν.3869/2010 και ειδικότερα σε αυτή του άρθρου 8§2,με μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα από 3 έως 5 έτη (άρθ. 8§ 2 ν.3.869/2010 ως ίσχυε κατά τον χρόνο κατάθεσης της ένδικης αίτησης), σε συνδυασμό με τη ρύθμιση του άρθρου 9§§1 και 2, δεδομένου ότι ζητεί την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας της.

Έτσι, η ρύθμιση της οφειλής της θα γίνει κατά πρώτο λόγο, κατ’ άρθρο 8§2 ν.3869/2010, με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες επί μία τριετία (36 μήνες), οι οποίες θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο του έτους 2023 και θα γίνονται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο ρύθμισης αυτής, με βάση το προαναφερόμενο εισόδημα της αιτούσας και του υιού της και το κόστος διαβίωσής τους, όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω, το ποσό που απομένει και δύναται να διαθέσει για την κάλυψη των απαιτήσεων των πιστωτών της ανέρχεται σε 230 €, ποσό στο οποίο θα ανέρχεται, καταρχήν, η μηνιαία δόση κατ’ άρθρο 8§2 ν.3869/2010. Περαιτέρω, δυνάμει των από 13-1-2015 και 19-5-2016 προσωρινών διαταγών της Ειρηνοδίκη Θηβών, η οποία όρισε προσωρινές καταβολές ποσού 75 και 80 €, αντίστοιχα, συμμέτρως διανεμόμενου προς τις πιστώτριες, η αιτούσα κατέβαλε μέχρι την (αρχική) συζήτηση της ένδικης αίτησης, το συνολικό ποσό των 2.240 € (βλ. προσκομιζόμενες αποδείξεις καταβολής). Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5§3 και 8§2 εδ. γ’ ν.3869/2010, όπως ισχύουν μετά το ν.4549/2018, οι προσωρινές αυτές καταβολές συνυπολογίζονται στις καταβολές του άρθρου 8§2 με τον επιμερισμό τους στις μηνιαίες δόσεις της οριστικής ρύθμισης κατά τον τρόπο που ορίζεται στις διατάξεις αυτές. Έτσι, από το συνολικό ποσό των προσωρινών καταβολών των 2.240 €, διαιρούμενο δια του πλήθους των δόσεων της οριστικής ρύθμισης (36 μηνιαίες δόσεις) αναλογεί σε κάθε δόση ποσό 62,22 €. Κατά το ποσό αυτό μειώνεται η μηνιαία δόση που ορίστηκε επί τριετία, η οποία διαμορφώνεται έτσι σε 167,78 € (230 - 62,22). Ωστόσο, το τελικό ποσό της δόσης της ρύθμισης του 8 παρ. 2 θα οριστεί μετά την κατανομή του ποσού που οφείλει να καταβάλλει δυνάμει του άρθρου 9§2 για τη διάσωση της κατοικίας της, όπως ισχύει μετά τον ν.4549/2018 και εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς αιτήσεις, κατά τα εκτιθέμενα κατωτέρω.

Η ως άνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με αυτή του άρθρου 9§2 ν 3869/2010, καθόσον προβάλλεται από την αιτούσα αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας της και θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για την διάσωση της που να ανέρχονται στο 80% της αντικειμενικής αξίας αυτής. Η αντικειμενική αξία της ισόγειας οικίας επιφάνειας 95,61 τμ με υπόγειο 41 τμ, η οποία ανεγέρθηκε δυνάμει της υπ’ αρ. …./1991 άδειας οικοδομής, επί οικοπέδου επιφάνειας 384 τμ, που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα …. Δημοτικής κοινότητας … του Δήμου …. Βοιωτίας, ανέρχεται, όπως προαναφέρθηκε σε 33.778,91 € και το 80% αυτής σε 27.023,13 €, το οποίο αποτελεί το  υποχρεωτικό κατά το νόμο αντάλλαγμα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της. Ο χρόνος αποπληρωμής του ποσού αυτού πρέπει να οριστεί σε 13 έτη (156 μήνες) λαμβανομένου υπόψη του ύψους του χρέους, της ηλικίας και της οικονομικής δυνατότητας της αιτούσας. Έτσι, η εξόφληση του παραπάνω ποσού θα γίνει σε 156 μηνιαίες δόσεις των 173,23 € η κάθε μία (27.023,13: 156 μετά από στρογγυλοποίηση), από τις οποίες θα ικανοποιηθούν προνομιακά και κατά τη σειρά της τάξης τους, σύμφωνα με την αρχή της χρονικής προτεραιότητας, οι ασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης απαιτήσεις της πρώτης καθ’ ης από τις συμβάσεις στεγαστικών δανείων. Μετά την αποπληρωμή του ως άνω ποσού δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι λοιπές απαιτήσεις των καθ’ ων, καθόσον δεν μπορεί να επιβληθεί άλλη υποχρέωση στην αιτούσα. Η καταβολή των δόσεων για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα γίνεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του έτους 2023, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, όπως ισχύει για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος και χωρίς ανατοκισμό. Σημειώνεται ότι στις υποθέσεις του ν.3869/2010, ο υπολογισμός του τόκου γίνεται επί του ποσού της δόσης που ορίστηκε για το άρθρο 9§2 του νόμου, πράγμα που και ο ίδιος ο νομοθέτης επιβεβαίωσε με την τροποποίηση της διάταξης της § 2 του άρθρου 9 ν.3869/2010 με τον ν.4549/2018, κατοχυρώνοντας και νομοθετικά τον έως τότε ομοιόμορφο τρόπο εφαρμογής του άρθρου 9§2 ν.3869/2010. Πράγματι, ο σκοπός του ν.3869/2010 είναι η ρύθμιση των οφειλών, με στόχο την διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος οφειλέτη. Συνεπώς, καθώς ο νομοθέτης ρητώς πλέον ορίζει ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του, η οριζόμενη δόση του άρθρου 9§2 ν.3869/2010 αποτελεί την οροφή και όχι την βάση υπολογισμού. Στην πραγματικότητα, ο νομοθέτης ορίζοντας το ανωτέρω αναφερόμενο επιτόκιο ουσιαστικά είχε υπόψη του την μεταβαλλόμενη σε βάθος χρόνου αξία του χρήματος, ήτοι την αξία που θα είχε  ορισθείσα μηνιαία δόση (εν προκειμένω των 173,23 €) στο πέρασμα των ετών.

Επιπλέον, κατά τη διάταξη του άρθρου 9§2β του ν. 3869/2010, που προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4549/2018 και εφαρμόζεται και στην υπό κρίση αίτηση, κατά το χρονικό διάστημα των καταβολών άρθρου 8§2, το δικαστήριο κατανέμει το ποσό που μπορεί να καταβάλει ο οφειλέτης μεταξύ της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 8§2 και του άρθρου 9§2, διασφαλίζοντας ότι οι πιστωτές δεν θα βρεθούν χωρίς τη συναίνεσή τους σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν, στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Δηλαδή προβλέπεται η κατανομή των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης του αρθ. 8§2 και αυτής του αρθ. 9§2 κατά το χρονικό διάστημα των καταβολών της τριετίας της πρώτης ρύθμισης (χωρίς την πρόβλεψη χορήγησης περιόδου χάριτος). Στα πλαίσια της κατανομής θα πρέπει να τηρηθούν οι βασικές αρχές των δύο ρυθμίσεων, δηλαδή αυτή της μη υπέρβασης της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, όπως ορίστηκε από το δικαστήριο ως προς τη ρύθμιση του άρθρου 8§2 και αυτή της καταβολής του υποχρεωτικού ανταλλάγματος για τη διάσωση της κύριας κατοικίας στους πιστωτές ως προς τη ρύθμιση του αρθ. 9§2 (βλ. και αιτιολογική έκθεση ν.4549/2018). Συνεπώς, εν όψει των νέων ρυθμίσεων, η αρχικώς ορισθείσα μηνιαία δόση του αρθ. 8§2, θα διαμορφωθεί τελικά στο ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση της υποχρεωτικής δόσης του αρθ. 9§2, και εφόσον βέβαια υπάρχουν περιθώρια. Εν προκειμένω, η μηνιαία δόση του αρθ. 8§2 ορίστηκε, μετά τον συνυπολογισμό των προσωρινών καταβολών, στο ποσό των 167,78 €, αλλά η δόση του άρθρου 9§2 για τη διάσωση της κατοικίας υπερβαίνει το ποσό αυτό, καθώς ορίστηκε σε 173,23 € πλέον τόκων. Συνεπώς η δόση του άρθρου 8§2 ορίζεται σε μηδέν ευρώ χωρίς μεταγενέστερη επανεξέταση.

Τέλος, οι ως άνω ρυθμίσεις θα συνδυαστούν με αυτή του άρθρου 9§1, με την εκποίηση των προπεριγραφόμενων πρόσφορων προς τούτο πέντε ακινήτων (αγροτεμαχίων) πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας της αιτούσας που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα …. Δημοτικής Κοινότητας …. του Δήμου … Βοιωτίας, ήτοι α) ενός ελαιώνα με 35 ελιές στη θέση «ΣΟΥΛΙΘΝΑΡΘΙ» εκτάσεως 1.500 τμ, β) ενός αγρού στη θέση «….» εκτάσεως 2.500 τμ, γ) ενός αγρού στη θέση «…..» εκτάσεως 3.000 τμ, 6) ενός αγρού στη θέση «…..» εκτάσεως 3.000 τμ και ε) ενός αγρού στη θέση «…..» εκτάσεως 6.000 τμ, τα  οποία απέκτησε δυνάμει της υπ’ αρ. …../24-4-2019 Πράξης αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Θηβών ….., νομίμως μεταγεγραμμένης στο Υποθηκοφυλακείο Θηβών (τομ. …., αρ. …). Για τον σκοπό αυτό πρέπει να οριστεί εκκαθαριστής, με εφαρμογή των διατάξεων των αρθ. 9 παρ. 1 και 15 ν. 3869/2010 και των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, ανάλογα προσαρμοζόμενων με βάση το περιεχόμενο και το σκοπό του ν. 3869/2010, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία και να μειωθούν τα έξοδα. Ως εκκαθαριστής - εφόσον δεν έχει προταθεί συγκεκριμένο πρόσωπο από τις πιστώτριες - θα οριστεί δικηγόρος από τον κατάλογο εκκαθαριστών που έχει καταρτιστεί από το .Δικηγορικό Σύλλογο Θηβών, ο οποίος θα ενημερωθεί για την ανάληψη των καθηκόντων του από την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο του άρθρου 13 του νόμου (αρθ. 9§1 ν. 3968/2010), που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται, πέραν των προβλεπομένων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρο 9§1 εδ. 3 του νόμου), η ελεύθερη εκποίηση των παραπάνω ακινήτων, μεμονωμένα ή από κοινού, η οποία θα γίνει με ενσφράγιστες προσφορές και κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο, όπως π.χ. με αγγελίες σε εφημερίδες ή στο διαδίκτυο, με μεσίτες, με προσφορά στις πιστώτριες ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο κατά την κρίση του εκκαθαριστή. Ο τρόπος αυτός· ανταποκρίνεται στην απαίτηση του νόμου για πρόσφορο τρόπο εκποίησης, διότι εν προκειμένω δεν δικαιολογείται η εκποίηση μέσω πλειστηριασμού, που συνεπάγεται, επιβάρυνσή της διαδικασίας με δυσανάλογα έξοδα. Το ελάχιστο τίμημα πρέπει να οριστεί στην αντικειμενική αξία εκάστου ακινήτου κατά τον χρόνο της εκποίησης. Μετά την εκποίηση και τηλεομοιοτυπία, ώστε να προβάλουν τυχόν αντιρρήσεις τους με την ανακοπή του 168 ΠτωχΚ. Το έργο της εκκαθάρισης (εκποίησης) θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε πέντε (5) έτη από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, παύουσας μετά αυτοδικαίως κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 191 παρ. 2 και 3 ν. 4738/2020 (ΠτωχΚ). Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το διανεμόμενο ποσό. Ωστόσο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα πρώτα έξοδα της εκποίησης κρίνεται απαραίτητο από το Δικαστήριο, κατά αναλογική εφαρμογή των άρθρων 721 και 722 ΑΚ, αλλά και του αρ. 79§8 του Πτωχ.Κ. (ν.4738/2010) ΠτχΚ σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 15 Ν.3869/2010, να υποχρεωθεί η αιτούσα, εντός δύο μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του εκκαθαριστή, να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των 200 € και να προσκομίσει στη συνέχεια στη Γραμματεία του Δικαστηρίου το σχετικό γραμμάτιο, το οποίο θα παραλάβει ο εκκαθαριστής για την είσπραξή του. Εφόσον ευοδωθεί η εκποίηση, τα προκαταβληθέντα έξοδα θα συνυπολογιστούν στα έξοδα του εκκαθαριστή. Τέλος, η αιτούσα θα πρέπει να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στον, εκκαθαριστή για την διεκπεραίωση του έργου του (π.χ. να δώσει πληροφορίες για την κατάσταση και την τοποθεσία των εκποιούμενων ακινήτων, να επιτρέψει την επίδειξη τους σε μεσίτες ή τυχόν υποψήφιους αγοραστές, να προσκομίσει τα απαιτούμενα συμβόλαια και έγγραφα στον εκκαθαριστή).

Κατ’ακολουθία των ανώτεροι, η κρινομένη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστεί το χρέος της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της μοναδικής κατοικίας της, σύμφωνα με ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Η απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της έναντι των πιστωτών της, θα επέλθει κατά νόμο (αρθρ. 11§1 ν.3869/2010) υπό τον όρο  της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων της. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση, κλήση και τις προφορικά ασκηθείσες αυτοτελείς πρόσθετες παρεμβάσεις ερήμην της τρίτης και τέταρτης των καθ’ ων πιστωτών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση της εταιρείας με την  επωνυμία «…..», ως διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία «….».

ΔΕΧΕΤΑΙ την αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση της εταιρείας με την επωνυμία «……..» και το διακριτικό τίτλο «….», ως διαχειρίστριας της αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία «…..»

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ  τα χρέη της αιτούσας καθορίζοντας μηδενικές καταβολές προς τις πιστώτριες και την παρεμβαίνουσα για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, αρχόμενο τον Απρίλιο του έτους 2023.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εκποίηση των περιγραφόμενων στο ιστορικό ακινήτων …… του Δήμου ….. Βοιωτίας, ήτοι α) ενός ελαιώνα με 35 ελιές στη θέση «….» εκτάσεως 1.500 τμ, β) ενός αγρού στη θέση «….». εκτάσεως 2.500 τμ, γ) ενός αγρού στη θέση «…..» εκτάσεως 3.000 τμ, δ) ενός αγρού στη θέση «….» εκτάσεως 3.000 τμ και ε) ενός αγρού στη θέση «….» εκτάσεως 6.000 τμ, τα οποία απέκτησε δυνάμει της υπ’ αρ. …./24-4-2019 Πράξης αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Θηβών …., νομίμως μεταγεγραμμένης στο Υποθηκοφυλακείο Θηβών (τομ. …, αρ. ….), με ελάχιστο τίμημα την αντικειμενική αξία έκαστου ακινήτου κατά τον χρόνο της εκποίησης.

ΟΡΙΖΕΙ εκκαθαρίστρια την ….., δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου … (οδός …. αρ. …, …, τηλ. …), η οποία θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ανάληψη των καθηκόντων της από τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο που τηρείται στο παρόν Ειρηνοδικείο. Στα καθήκοντα της εκκαθαρίστριας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κατά τα οριζόμενα στο ιστορικό της παρούσας, η πρόσφορη ελεύθερη εκποίηση των ανωτέρω ακινήτων εντός πέντε (5) ετών από την δημοσίευση της παρούσας, η σύνταξη και υπογραφή των συμβολαίων για λογαριασμό της αιτούσας, η σύνταξη πίνακα διανομής και η διανομή του προϊόντος της εκποίησης.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την αιτούσα να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εντός δύο (2) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων της εκκαθαρίστριας, το ποσό των διακοσίων (200) € και το σχετικό γραμμάτιο να το καταθέσει στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο θα παραλάβει η εκκαθαρίστρια για την είσπραξή του.

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση το περιγραφόμενο στο ιστορικό ακίνητο πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας της αιτούσας που αποτελεί την μοναδική κατοικία της, ήτοι μία ισόγεια οικία επιφάνειας 95,61 τμ με υπόγειο 41 τμ, η οποία ανεγέρθηκε δυνάμει της υπ’ αρ. …./1991 άδειας οικοδομής, επί οικοπέδου επιφάνειας 384 τμ, που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα …. Δημοτικής κοινότητας …. του Δήμου …. Βοιωτίας.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για την διάσωση της ως άνω κατοικίας της το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων είκοσι τριών ευρώ και δεκατριών λεπτών (27.023,13 €), η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει σε 156 μηνιαίες δόσεις των 173,23 € η κάθε μία προς τις πιστώτριες. Από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθούν προνομιακά και κατά τη σειρά της τάξης τους, σύμφωνα με την αρχή της χρονικής προτεραιότητας, οι ασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης απαιτήσεις της πρώτης καθ’ ης από τις συμβάσεις στεγαστικών δανείων. Η καταβολή των ως άνω δόσεων προς την πρώτη καθ’ ης «……..» θα γίνεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του έτους 2023, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, όπως ισχύει για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος και χωρίς ανατοκισμό, του τόκου υπολογιζόμενου επί του ποσού της ανωτέρω ορισθείσας δόσης.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στη Θήβα στις 22 Φεβρουάριου 2023, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Πίσω