2850/2004 : Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Περίληψη) - Αναγκαστική

Αριθμός-2850/2004
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩTOΔIΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  • Τα πιστωτικά ιδρύματα ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να επισπεύσουν έγκυρη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, αν δεν αποδείξουν τη βεβαιότητα της απαίτησης με ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

  • Μετά την ψήφιση του άρθρου 42 ν. 2912/2001 οι απαιτήσεις των Τραπεζών κατέστησαν ex lege υπό όρο, εξαρτώμενες από τη διαδικασία του επανακαθορισμού τους.