2036/2004 : Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Περίληψη) - Αναγκαστική εκτέλεση

Αριθμός-2036/2004
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩTOΔIΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  • Τα πιστωτικά ιδρύματα ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να επισπεύσουν έγκυρη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, αν δεν προαποδείξουν τη βεβαιότητα της απαίτησης με ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

  • Μετρά την ψήφιση του άρθρου 42 ν.2912/2001 οι απαιτήσεις των Τραπεζών κατέστησαν ex lege υπό όρο, εξαρτώμενες από τη διαδικασία του επανακαθορισμού τους. Δεν αρκεί μονομερής πράξη, όπως είναι η επιστολή της Τράπεζας.

  • Αντιρρήσεις κατά της απαίτησης μπορούν να προβληθούν σε κάθε στάδιο της εκτελεστικής διαδικασίας.