4074/2004 : Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Περίληψη) - Αναγκαστική εκτέλεση

Αριθμός-4074/2004
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩTOΔIΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  • Τα πιστωτικά ιδρύματα ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να επισπεύσουν έγκυρη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, αν δεν προαποδείξουν τη βεβαιότητα της απαίτησης με ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

  • Μετρά την ψήφιση του άρθρου 42 ν.2912/2001 οι απαιτήσεις των Τραπεζών κατέστησαν ex lege υπό όρο, εξαρτώμενες από τη διαδικασία του επανακαθορισμού τους.