1173/2004 : Οριστική απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Περίληψη) - Αναγκαστική εκτέλεση

1173/2004 οριστική απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνώνΆκυρη αναγκαστική εκτέλεση με τίτλο από τον οποίο δεν προκύπτει απαίτηση βέβαιη και εκκαθαρισμένη (159 αρ.1 Κ.ΠΟΛ.Δ) - Καθιέρωση διαδικασίας υποβολής των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων σε αναπροσαρμογή βάσει του άρθρου 42 Ν.2912/2001 - εφεξής οι απαιτήσεις των τραπεζών κατέστησαν ex lege απαιτήσεις υπό όρο.

Το άρθρο 30 Ν.2789/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 Ν.2873/2000 και με το άρθρο 42 Ν.2912/2001, εγκαθίδρυσε υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον επανακαθορισμό των προς αυτά οφειλών από κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, που έχουν καταγγελθεί ή λήξει έως και την 31-12-2000.
Με την υποβολή σχετικής αιτήσεως από τον οφειλέτη καθιερώνεται διαδικασία υποβολής των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων σε αναπροσαρμογή ή «επαναρρύθμιση», διαδικασία που κινείται με την υποβολή της σχετικής αιτήσεως από τον εκάστοτε οφειλέτη και λήγει με την γνωστοποίηση από το πιστωτικό ίδρυμα του ύψους της επανακαθορισθείσας οφειλής κατά κεφάλαιο και τόκους. Με τη ρύθμιση του νόμου αναιρέθηκε το βέβαιο των τραπεζικών απαιτήσεων, και οι απαιτήσεις αυτές κατέστησαν ex lege απαιτήσεις υπό όρο εξαρτώμενες από τη διαδικασία του επανακαθορισμού τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 Ν.2789/2000 όπως τροποποιήθηκε.
Οι πράξεις εκτελέσεως που επιχειρούνται χωρίς την προαπόδειξη αυτή και χωρίς να συγκοινοποιείται το σχετικό έγγραφο με την επιταγή είναι άκυρες ανεξάρτητα από την ύπαρξη δικονομικής βλάβης.