153/2004 : Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδος (Περίληψη) - Πανωτόκια

153/2004 Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδος

  1. Για υπολογισμό της «βάσης οφειλής» στους αλληλόχρεους λογαριασμούς σύμφωνα με το άρθρο 42 ν. 2912/01 ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ τόκοι εξ ανατοκισμού, έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις και εισφορές που ορίζονται με νομοθετήματα.

  2. Στην ρύθμιση του άρθρου 42 ν. 2912/01 υπάγονται και οι απαιτήσεις που έχουν κριθεί τελεσίδικα, όταν υφίστανται ακόμη ανεξόφλητο υπόλοιπο, διότι πρέπει μετά τον επαναπροσδιορισμό να διαγραφεί το υπερβάλλον.

  3. Η ενοχική απαίτηση εξ αδικαιολόγητου πλουτισμού συνιστά περιούσια (ιδιοκτησία) συνταγματικώς προστατευόμενη και προς τούτο η διάταξη του άρθρου 30 παρ. 8 εδ. in fine του ν. 2789/00 κατά την οποία «καταβληθέντα οποτεδήποτε ποσά... από τους οφειλέτες ... δεν αναζητούνται» είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ αντικείμενη στα άρθρα 2 παρ. 1 και 17 παρ.2 του Συντάγματος. Αντίκειται επίσης και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου (Πρόσθετου) της ΕΣΔΑ.