4213/2004 : Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Περίληψη) - Πανωτόκια

Αριθμός-4213/2004
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩTOΔIΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  • Σύμφωνα με το άρθρο 42 ν. 2912/2001 για τον υπολογισμό της «βάσης οφειλής» στον αλληλόχρεο λογαριασμό, λαμβάνουμε τα επιμέρους κεφάλαια και τους τόκους (συμβατικούς και υπερημερίας) χωρίς τρίμηνο ανατοκισμό και χωρίς την επιβολή εξόδων, φόρων, τελών κτλ.

  • Επίσης, τα πάσης φύσεως ΕΞΟΔΑ (ΕΦΤΕ, δαπάνες, εισφορά, προμήθεια κτλ.) δεν βαρύνουν την οφειλή.