2265/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αριθμός 2265/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
(Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών)

 

 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη ...., τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα .....
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις .... 2018, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:
Του αιτούντος: Ν.Γ. του ...., κατοίκου ...., οδός ... αρ. ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του Μαρίας Λάππα.
Των καθ' ων η αίτηση: 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ..... Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «....» που εδρεύει στην ..., οδός .. αρ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε και 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «.. ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «...» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αρ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της .....
Ο αιτών με την από ...2015 και με αριθμό κατάθεσης ....2015 αίτησή του ζήτησε όσα αναφέρονται στο αιτητικό της. Για τη συζήτηση της ορίστηκε δικάσιμος η ....2016 ότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά, οι δε πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν, αφού πήραν τον λόγο από τον Ειρηνοδίκη, ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους, αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις τους που κατατέθηκαν νόμιμα και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από την με αριθμό ....2016 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ...., που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών .... προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της .....2016, ότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην πρώτη των καθ' ων η αίτηση. Παραταύτα, η τελευταία δεν παραστάθηκε κατά τη μετ' αναβολή δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο πινάκιο, το δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικον καθόσον κλήση της για τη δικάσιμο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο της μετ' αναβολή ορισθείσας δικασίμου επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων.
Με την κρινόμενη αίτηση, όπως παραδεκτά διορθώθηκε με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του ενώπιον του ακροατηρίου του δικαστηρίου, η οποία καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα της παρούσας πρακτικά, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητεί, να επικυρωθεί το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή όπως τροποποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν.3869/10, με τη συγκατάθεση των πιστωτριών του, ώστε να αποκτήσει ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, επικουρικά, να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών του κατ' αρθρ. 8§§1 & 2 του ίδιου νόμου και να εξαιρεθεί από την εκποίηση το περιγραφόμενο στην αίτηση ακίνητο ιδιοκτησίας της που χρησιμεύει ως κύρια και μοναδική κατοικία του.
Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρο 3 του ν.3869/2010) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο αιτών και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ν.3869/2010. Επίσης προσκομίζεται νομίμως η υπεύθυνη δήλωση του για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των απαιτήσεων των πιστωτών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία, και τα απαιτούμενα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρ. 4§2 ν.3869/2010 όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από την §4 του άρθρου 1 της υποπαρ. Α.4 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ A 94/14-8-2015) και καταλαμβάνει, σύμφωνα με την §5 του άρθρου 2 της υποπαρ Α.4 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ A 94/14-8-2015) τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 19.8.2015, τα οποία κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στη γραμματεία του δικαστηρίου. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του (άρθρο 13§2 ν.3869/2010).
Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρ. 4§1 ν.3869/2010, είναι ορισμένη απορριπτομένου του αντιθέτου ισχυρισμού της παριστάμενης πιστώτριας, καθ' όσον περιέχει α) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του αιτούντος, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης, καθώς και δ) αίτημα να ρυθμισθούν οι οφειλές του με σκοπό να επέλθει η προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή της και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για την πληρότητα του ορισμένου της (Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, έκδοση 2010, σελ. 43, παρ. 12 και 13). Επίσης, είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6§3, 8, 9§2 & 11 του ν.3869/2010. Πρέπει επομένως η αίτηση να ερευνηθεί στην συνέχεια και για την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτριών του.
Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο κατάθεσης του αιτούντος ο οποίος εξετάστηκε στο ακροατήριο του δικαστηρίου και εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συζήτησης της δίκης, από το σύνολο των εγγράφων που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και, παρά την ενδεχόμενη μνημόνευση ορισμένων μόνον εξ αυτών κατωτέρω, συνεκτιμώνται στο σύνολο τους χωρίς να παραλειφθεί κανένα, καθώς και από εκείνα που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκληση τους - παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759§3 του Κ.Πολ.Δ. (βλ. σχετ. Β, Βαθρακοκοίλης, ό.π., άρθρο 759 αριθ. 5, Α.Π. 174/1987, ΕλλΔνη 29,129), από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261, 352 Κ.Πολ.Δ.) και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως (άρθρο 336§4 Κ.Πολ.Δ.), σε συνδυασμό με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρο 744 Κ.Πολ.Δ.) και την στο ακροατήριο προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών έχει γεννηθεί στις ....1955 και είναι διαζευγμένος, έχοντας αποκτήσει από τον πρώτο του γάμο με την .... μία κόρη, ηλικίας 40 ετών, ενώ από τον δεύτερο γάμο του με την .... που λύθηκε το 2004 δεν απέκτησε τέκνα (βλ. το υπ' αρ. πρωτ. .....2015 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ...) από ....2016 βεβαίωση του τμήματος αστικής και δημοτικής κατάστασης του υπουργείου εσωτερικών). Ο ίδιος εργάζεται, από τον Οκτώβριο του 2016, ως φανοποιός στο συνεργείο της εταιρείας «.... Ο.Ε.», με τον μηνιαίο μισθό του να ανέρχεται στα 664,45 € (βλ. εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών Ιανουάριου 2018, σχ. 5), ενώ κατά το τελευταίο φορολογικό έτος δήλωσε εισόδημα ύψους 2.413,73 € (βλ. Ε1 δήλωση και εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016, σχ. 14 επ.-15 επ.). Προγενέστερα και συγκεκριμένα από τις 28.07.2005 μέχρι τις 30.06.2012, ότε και διέκοψε τις εργασίες του, ο αιτών διατηρούσε συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων, στον .... (βλ. βεβαίωση διακοπής εργασιών) και έκτοτε έμεινε χωρίς εργασία, έχοντας εγγραφεί στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ (βλ. βεβαιώσεις του ανωτέρω οργανισμού). Ο ίδιος διαμένει σε διαμέρισμα του .... ορόφου, επιφάνειας 51τ.μ. επί της οδού .... αρ. ..., στην ...., που μισθώνει έναντι του ποσού των 220 €, μηνιαίως (βλ. αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας). Περαιτέρω, είναι ιδιοκτήτης μίας μονοκατοικίας επιφάνειας 50,90τ.μ., έτους κατασκευής το 1955 που βρίσκεται εντός οικοπέδου επιφανείας 305,10τ.μ., στον οικισμό ... .... του νομού Φθιώτιδας (βεβαιώσεις δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης ετών 2014-2018, .... καθώς και δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων- έτους 2017,..), που αποτελεί το μοναδικό ακίνητο περιουσιακό του στοιχείο και αιτείται τη διάσωση του ως δυνητική κύρια κατοικία του. Επίσης, είναι ιδιοκτήτης του υπ' αριθ. Κυκλοφορίας ... αυτοκινήτου, κατασκευής F. τύπου P. κυλινδρισμού 1.368 κ.ε. και έτους πρώτης κυκλοφορίας το 2005 (βλ. αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας).
Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 22.862,09 € (βλ. βεβαιώσεις οφειλών) και συγκεκριμένα: .... Α.Ε» από την υπ' αριθμό ... σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας και 2) οφειλή ύψους 21.662,81 € στην «... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε» από την υπ' αριθμό ... σύμβαση στεγαστικού δανείου, η οποία είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης στο ανωτέρω ακίνητο.
Με βάση τα ανωτέρω, ο αιτών έχει περιέλθει σε πραγματική αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες αυτές χρηματικές οφειλές του, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο του ιδίου, απορριπτόμενου του σχετικού ισχυρισμού της παριστάμενης πιστώτριας. Ειδικότερα, έλαβε την πιστωτική κάρτα από την πρώτη πιστώτρια το 2006 και το 2007 έλαβε το στεγαστικό δάνειο από την δεύτερη καθ' ης από το οποίο προέρχεται η μεγαλύτερη οφειλή του, προκειμένου να αγοράσει το ανωτέρω ακίνητο που αιτείται τη διάσωση του (βλ. αντίγραφα δανειακών συμβάσεων), το ανωτέρω δε έτος, όπως προκύπτει από το προσκομισθέν εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας δήλωσε εισόδημα ύψους 14.602,48 €, με ακαθάριστα έσοδα ύψους 26.514,86 € προερχόμενα από το συνεργείο αυτοκινήτων που διατηρούσε και ως εκ τούτου είχε την δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις ενήμερες δόσεις τους. Όμως, αναγκάστηκε να διακόψει τις εργασίες της ατομικής επιχείρησης του το 2012, λόγω της οικονομικής κρίσης και έκτοτε εργάστηκε μόνο περιστασιακά, έχοντας μηδενικά εισοδήματα (βλ. αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της Δ΄ Δ.Ο.Υ Πειραιά), ο ίδιος δε φιλοξενήθηκε το ανωτέρω διάστημα στην κατοικία της μητέρας του, με τη συνδρομή της οποίας αποπλήρωνε την οφειλή του στη δεύτερη πιστώτρια, την οποία, στην προσπάθειά του να φανεί συνεπής προς τις δανειακές υποχρεώσεις του, είχε ρυθμίσει από το 2013. Επομένως, η διακοπή των εργασιών της επιχείρησης του αιτούντος λόγω της οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με την αδυναμία του να βρει σταθερή εργασία και την αύξηση του κόστους διαβίωσης, αποτέλεσε τη βασική αιτία αδυναμίας εξυπηρέτησης των ανωτέρω οφειλών του, οι μηνιαίες ενήμερες δόσεις των οποίων, πλέον, ανέρχονται περί τα 450 €. Κατόπιν των ανωτέρω, το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του για χρονικό διάστημα τριών ετών ή 36 μηνών προς μερική εξόφληση των οφειλών του και κάθε μηνιαία καταβολή του αιτούντος προς τους πιστωτές του πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 80 €, συμμέτρως διανεμόμενο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους. Οι μηνιαίες αυτές καταβολές θα γίνονται από τον αιτούντα εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μηνός αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα μετά την δημοσίευση της απόφασης αυτής.
Η ρύθμιση αυτή θα συνδυασθεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθρ. 9§2 ν.3869/2010, εφόσον προβάλλεται σχετικό αίτημα από τον αιτούντα, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο η εξαίρεση του ακινήτου που θέλει να διασώσει ως κύρια κατοικία του από την εκποίηση, αφού κατά πάγια άποψη της νομολογίας στην απαλλαγή εμπίπτει και η «δυνητική» κύρια κατοικία (βλ. Βενιέρη - Κατσά, Εφαρμογή του ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, 3η έκδοση, σελ. 607, όπου παρατίθεται και νομολογία), η δε αντικειμενική αξία της ανέρχεται στα 23.432,16 € (βλ. δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων έτους 2017) και ως εκ τούτου δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού, προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτείται για την εξαίρεση της από την εκποίηση, σύμφωνα με τη διάταξη του. άρθρου 9§2 ν.3869/2010. Επομένως θα πρέπει να ορισθούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, για την οποία ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 18.745,72 €, ο δε χρόνος εξόφλησης θα πρέπει να οριστεί σε 200 μήνες, λαμβανομένου υπόψη του ύψους των χρεών του και της οικονομικής του δυνατότητας. Ενόψει συνεπώς των ανωτέρω, η μηνιαία δόση της ρύθμισης αυτής θα πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 93,70 € (18.745,72 €: 200 μήνες), συμμέτρως διανεμόμενο στις πιστώτριες του, καθόσον ειδικά για τις αιτήσεις που κατατίθενται στο μεταβατικό χρονικό στάδιο μεταξύ του ν.4336/2015 και του ν.4346/2015 (δηλαδή από 14.08.2015 μέχρι 31.12.2015), όπως η υπό κρίση αίτηση, η διάταξη του άρθρου 9§2 προβλέπει σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτών και όχι προνομιακή των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων ή των προνομιούχων (βλ. I. Βενιέρης - Θ. Κατσάς, Εφαρμογή του ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, 3η έκδοση, σελ. 628). Η αποπληρωμή των δόσεων αυτών εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη λήξη της τριετούς ρύθμισης θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τέλος, δεν κρίνεται πρόσφορη η εκποίηση του ανωτέρω οχήματος του αιτούντος λόγω της παλαιότητας του και της εκτιμώμενης χαμηλής αξίας του, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων εκποίησης του.
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το αρθρ. 8§6 του ν.3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει ερήμην της πρώτης των καθ' ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.
Δέχεται την αίτηση.
Ρυθμίζει τις μηνιαίες επί μία τριετία καταβολές του αιτούντος προς τις πιστώτριες του σε 80 € συνολικώς, συμμέτρως διανεμόμενο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα γίνεται από τον αιτούντα εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μηνός αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα μετά από την δημοσίευση της απόφασης αυτής.
Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, όπως περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.
Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (18.745,72 €), η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει με μηνιαίες καταβολές ύψους ενενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (93,72 €) εκάστη και επί διακόσιους (200) μήνες, συμμέτρως διανεμόμενο στις πιστώτριες του για την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα γίνεται από τον αιτούντα εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη λήξη της τριετούς ρύθμισης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε, και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Αθηνών σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του στις ..2018 απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.