5250/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 5250/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών, ......, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα .......
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα, στις ..... 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Μ.Κ. του .... και της ...., κατοίκου .... Αττικής, επί της οδού ...., αριθ. ..., με ΑΦΜ ..../ ΔΟΥ ... η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ευανθίας Στεφανέα. Και:
ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ - ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ: οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρο 5 του ν.3869/2010 & 748§2 ΚπολΔ) και παρίστανται ως εξής: 1) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «..... ΤΡΑΠΕΖΑ .... ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της ....., 2) Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «......» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του το οποίο παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του .... ..., 3) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ .... ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα η οποία δεν παραστάθηκε, 4) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ .. ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα η οποία επίσης δεν παραστάθηκε και τέλος 5) Του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ ..... ΑΕ» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον ειδικό εκκαθαριστή του ήτοι την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «......» και τον διακριτικό τίτλο «.....ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της .......
Η αιτούσα με την από ......2017 αίτησή της εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ......2017, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτή. Κατά την προκειμένη δικάσιμο, μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις τους. Ακολούθησε συζήτηση, όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά, το δε Δικαστήριο
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 8§1 εδ.δ του ν.3869/2010 σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του οφειλέτη, αυτός δεν έχει δικαίωμα να καταθέσει νέα αίτηση πριν την πάροδο ενός έτους. Έτσι μετά την πάροδο του έτους ο οφειλέτης δικαιούται να καταθέσει την αίτηση και να αποδείξει ότι περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών, χωρίς δόλο, χωρίς να έχει πτωχευτική ικανότητα κτλ. Η έναρξη του έτους αρχίζει από την τελεσιδικία της απορριπτικής απόφασης. Στην περίπτωση του άρθρου 8§1 εδ. δ δημιουργείται ιδιότυπη ένσταση δεδικασμένου. Κατά το άρθρο 324 ΚΠολΔ επέρχεται δεδικασμένο και αδυναμία εκδίκασης της ίδιας υπόθεσης δηλαδή εκδίκασης δικογράφου με την ίδια ιστορική και νομική βάση και από τους ίδιους διαδίκους. Όμως εκ του άρθρου 8§1 εδ. δ υπάρχουν και αποκλίσεις από το άρθρο 324 ΚΠολΔ. Η πρώτη απόκλιση είναι ότι κατά το τελευταίο, ο διάδικος έχει δυνατότητα να καταθέσει εκ νέου δικόγραφο προς εκδίκαση αν υπάρχει διαφορετική ιστορική βάση ή διαφορετικοί διάδικοι. Δηλαδή ο διάδικος μπορεί να καταθέσει εκ νέου την αίτηση, οποτεδήποτε, αν αναφέρει (και) διαφορετικές απαιτήσεις ή διαφορετικού ύψους απαιτήσεις στην αίτηση. Όμως σε αντίθεση με το άρθρο 324 ΚΠολΔ στην περίπτωση του άρθρου 8§1 εδ. δ ν.3869/2010, η προθεσμία ενός έτους για την κατάθεση νέας αίτησης από τον ίδιο οφειλέτη είναι αποκλειστική ακόμα και αν η νέα αίτηση απευθύνεται σε διαφορετικούς διαδίκους (άλλους πιστωτές) και έχει διαφορετική ιστορική βάση (διαφορετικά χρέη) και διαφορετικό αίτημα (διαφορετικό σχέδιο ρύθμισης). Και μόνο το γεγονός ότι ο αιτών είναι ο ίδιος οφειλέτης αρκεί για να τεθεί ο χρονικός περιορισμός εκ του παραπάνω άρθρου ως προς την κατάθεση νέας αίτησης. Ωστόσο κατά το άρθρο 8§1 εδ.δ επέρχεται και άλλη απόκλιση καθώς ο οφειλέτης έχει δυνατότητα μετά την πάροδο του έτους να καταθέσει τη νέα αίτηση κατά των ίδιων προσώπων με την ίδια νομική βάση. Έχει αυτή τη δυνατότητα παρά το άρθρο 324 ΚΠολΔ, δηλαδή ακόμη και αν στην αίτηση εμπεριέχονται οι ίδιες απαιτήσεις των ίδιων προσώπων με το ίδιο αίτημα (ρύθμισης ή απαλλαγής). (Ιάκωβος Βενιέρης Θεόδωρος Κατσάς Εφαρμογή του ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, σελ. 542 επ.).
Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 1§1 ν.3869 απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις ευεργετικές ρυθμίσεις του νόμου είναι ο οφειλέτης να μην έχει περιέλθει εκ δόλου σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Δόλια περιέλευση σε μόνιμη κατάσταση αδυναμίας πληρωμών υπάρχει όταν ο οφειλέτης με χαριστικές δικαιοπραξίες διαθέτει περιουσιακά του στοιχεία σε πρόσωπα του οικογενειακού και συγγενικού του περιβάλλοντος με κατά τεκμήριο πρόθεση αποφυγής των πιστωτών και των χρεών του (Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Δομή και λειτουργία ν.3869/2010 Κλεάνθη Ρούσσου, Αναπλ. Καθηγητή Παν/μίου Αθηνών). Προς αυτήν την κατεύθυνση η νομολογία, εφαρμόζοντας το ν.3869/2010, αξιολογεί ως βλαπτική μία απαλλοτριωτική πράξη ενός σημαντικού περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη, καθώς αυτός δεν φρόντισε για τη διατήρηση του ενεργητικού της περιουσίας του και τη σωστή διαχείριση του. Η ίδια νομολογία κρίνει ότι μία τέτοια συμπεριφορά του οφειλέτη μπορεί να μην ήταν δόλια κατά το χρόνο ανάληψης των δανειακών υποχρεώσεων αλλά κατέστη δόλια σε μεταγενέστερο στάδιο. Η αιτιολόγηση αυτής της άποψης από τη νομολογία βασίζεται στο γεγονός ότι για να μπορεί ο οφειλέτης να επωφεληθεί από τη ρύθμιση του νόμου αυτού θα πρέπει η αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του να μην οφείλεται σε δόλο του άλλως δεν θεωρείται-έντιμος και δεν κρίνεται άξιος να τύχει των ευνοϊκών ρυθμίσεων του νόμου. Ωστόσο κάθε αποξένωση δεν αποτελεί και απόδειξη δολιότητας, ειδικά αν έχει δηλωθεί στη διαδικασία από τον ίδιο τον οφειλέτη και αφορά σε περιουσιακά στοιχεία που ενδεχομένως δεν θα πληρούσαν τις προϋποθέσεις εκποίησης κατά το άρθρο 9§1 και δεν θα εκποιούντο ελλείψει αγοραστικού ενδιαφέροντος ή λόγω της μικρής τους αξίας ή του μικρού μεριδίου που είχε ο οφειλέτης στο περιουσιακό αυτό στοιχείο. Επίσης δεν θεωρείται κατά κανόνα μεμπτή η μεταβίβαση πράγματος που δεν ήταν ή δεν μπορούσε να είναι προσοδοφόρο. (Ιάκωβος Βενιέρης Θεόδωρος Κατσάς, Εφαρμογή του ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, σελ. 160 επ.).
Όπως προκύπτει από τις υπ' αριθ. ....2017 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών ....., που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού της ανωτέρω αναφερόμενης δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο αυτή, επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στις τρίτη και τέταρτη εκ των καθ' ων η αίτηση πιστωτριών, ..... και Τράπεζα ...... Κατά την εν λόγω δικάσιμο όμως, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, οι ως άνω πιστώτριες δεν παραστάθηκαν. Πρέπει, συνεπώς, αυτές να δικαστούν ερήμην, η συζήτηση, ωστόσο, της υποθέσεως πρέπει να προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 ΚΠολΔ).
Η αιτούσα επικαλούμενη ότι στερείται πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους καθ' ων η αίτηση πιστωτές, ζητεί τη ρύθμισή τους σύμφωνα με το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο διευθέτησης, άλλως τη δικαστική ρύθμιση τους καθώς και την εξαίρεση από την ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας της, αφού ληφθούν υπόψη η οικονομική, περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση την οποία εκθέτει αναλυτικά, προκειμένου να απαλλαγεί από αυτές.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση, αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κύρια κατοικία της αιτούσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741επ. Κ.Πολ.Δ (άρθρο 3 ν.3869/2010). Για το παραδεκτό της αιτήσεως τηρήθηκαν όσα προβλέπονται στο άρθρο 4§2 ν.3869/2010 όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από την §4 του άρθρου 1 της υποπαρ. Α.4 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ A 94/14-8-2015), και καταλαμβάνει, σύμφωνα με την §5 του άρθρου 2 της υποπαρ Α.4 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ A 94/14-8-2015), τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 19.8.2015, όπως είναι η ένδικη αίτηση, αφού προσκομίστηκαν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω διάταξη έγγραφα καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία, ενώ από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της απούσας στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών της (άρθρο 13§2 ν.3869/2010). Αναφορικά δε με την αναφερόμενη στην υπ' αριθ. .....2017 βεβαίωση της Γραμματέως του Δικαστηρίου αυτού, με αριθμό κατάθεσης ..../2015 αίτηση που εκκρεμεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης για τη δικάσιμο της ....2019, μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο του παρόντος Δικαστηρίου, προέκυψε ότι έχει ασκηθεί από άλλη αιτούσα η οποία έχει μεν το ίδιο όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο με την οφειλέτη της ένδικης αίτησης αλλά διαφορετικό μητρώνυμο. Ως προς δε την επίσης αναφερόμενη στην ως άνω βεβαίωση με αριθμό κατάθεσης ...../2011 αίτηση που εκδικάστηκε κα επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό ......2013 απορριπτική απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, λεκτέα είναι τα εξής: Η προσκομιζόμενη και από την ίδια την αιτούσα, ανωτέρω αναφερόμενη απορριπτική απόφαση αφορά πράγματι την ίδια και εκδόθηκε επί προγενέστερης αιτήσεως της με αριθμό κατάθεσης, όπως προαναφέρθηκε, ..../2011. Η απόφαση αυτή έχει ήδη καταστεί τελεσίδικη, αφού δημοσιεύτηκε στις .....2013, ενώ στις ...-2017, οπότε κατατέθηκε η κρινόμενη, νέα αίτηση εκ μέρους της αιτούσας, έχει παρέλθει και η αποκλειστική προθεσμία του ενός έτους που ορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 8§1 εδ. δ του ν.3869/2010. Σύμφωνα δε με όσα προεκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας ο ως άνω χρονικός περιορισμός είναι ο μόνος περιορισμός που τίθεται από το ν.3869/2010 ακόμη και για τον οφειλέτη εκείνο του οποίου η αρχική αίτηση απορρίφθηκε και αυτός επανέρχεται με νέα αίτηση που στρέφεται κατά των ίδιων πιστωτών, περιλαμβάνει τις ίδιες απαιτήσεις και έχει την ίδια νομική βάση. Ως εκ τούτων πρέπει να απορριφθεί και η προβαλλόμενη από τους παρισταμένους πιστωτές ένσταση απαραδέκτου της ένδικης αίτησης λόγω δεδικασμένου, καθώς η αιτούσα κατέθεσε την ένδικη αίτηση της, τηρώντας τον ως άνω χρονικό περιορισμό που θέτει η διάταξη του άρθρου 8§1 εδ. δ του ν.3869/2010 ήτοι μετά την πάροδο ενός έτους από την τελεσιδικία της απορριπτικής απόφασης επί της προγενέστερης αιτήσεως της. Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι ορισμένη, αφού περιέχει όλα τα απαραίτητα κατά το νόμο στοιχεία, απορριπτόμενης της ένστασης αοριστίας αυτής που προέβαλαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων πιστωτών. Και τούτο διότι τα μη αναφερόμενα στοιχεία, είναι αντικείμενα απόδειξης και ανταπόδειξης κατά την έρευνα της ουσιαστικής της βασιμότητας και ειδικότερα της συνδρομής των όρων υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του ν.3869/2010, καθόσον, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 744, 745, 751 ΚΠολΔ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσου προστασίας, κυρίως δημοσίας εμβέλειας συμφερόντων, επιβάλλει την ενεργό συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης και επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747§2 ΚΠολΔ. Επίσης η ένδικη αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4, 5, 6§3, 8, 9 & 11 του ν.3869/2010, πλην των αιτημάτων α) να αναγνωριστεί ότι μετά την τήρηση της ρύθμισης που θα επιβληθεί στην αιτούσα, αυτή θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο των χρεών της, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 11§1 του ν.3869/2010 το αίτημα αυτό υποβάλλεται στο Δικαστήριο με μεταγενέστερη αίτηση του οφειλέτη και επ' αυτής το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση, με την οποία πιστοποιεί την απαλλαγή του οφειλέτη από τα υπόλοιπα των χρεών του, εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι κατά νόμο προϋποθέσεις και β) να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 8§6 του ν.3869/2010 δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται. Επομένως πρέπει η ένδικη αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, μετά την καταβολή και των νομίμων τελών συζήτησης και εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της.
Από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, όπως αυτή περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το Δικαστήριο (άρθρο 336§4 ΚΠολΔ) σε συνδυασμό με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρο 744 ΚπολΔ) και την επ' ακροατηρίου προφορική συζήτηση αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα, ηλικίας σήμερα 56 ετών (γεννηθείσα στις ....1962) είναι διαζευγμένη και διαμένει μόνη σε ιδιόκτητο διαμέρισμα στην ..... το οποίο με ακρίβεια περιγράφεται κατωτέρω. Τόσο κατά το χρόνο κατάθεσης όσο και κατά το χρόνο συζήτησης της ένδικης αιτήσεως της η αιτούσα εργαζόταν στο Υπουργείο ..... και συγκεκριμένα στην Υπηρεσία ....... με μηνιαίες αποδοχές καθαρού ποσού ύψους 1.040,63 €, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο μηνιαίο εκκαθαριστικό για το μήνα Μάρτιο του έτους 2017. Να σημειωθεί ότι εκ του ανωτέρω ποσού παρακρατούνταν κατά τον οικείο χρόνο στον οποίο αφορά το προσκομιζόμενο εκκαθαριστικό, ποσό ύψους συνολικά 707,77 € για την αποπληρωμή οφειλών της αιτούσας έναντι του δεύτερου εκ των καθ' ων νπδδ με την επωνυμία ...... Τα εισοδήματα της αιτούσας, προερχόμενα αποκλειστικά από τις αποδοχές που αυτή εισπράττει από την εργασία της, εμφανίζουν φθίνουσα πορεία συγκριτικά με το παρελθόν, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη εκ μέρους της αιτούσας, ανωτέρω αναφερθείσα ..../2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών σε συνδυασμό με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα των φορολογικών ετών 2015 και 2014 -χρήσεις αντίστοιχα 2015 και 2014 και του οικονομικού έτους 2014 χρήση 2013. Συγκεκριμένα ενώ το ετήσιο εισόδημα της αιτούσας, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω αναφερθείσα απόφαση, τα οικονομικά έτη 2011 και 2012 ανέρχονταν στα ποσά των 34.359,54 € και 32.806,94 € αντιστοίχως, τούτο τα επόμενα έτη, ήτοι το οικονομικό έτος 2014-χρήση 2013 και φορολογικό έτος 2014 χρήση 2014 μειώθηκε, ανερχόμενο στο ποσό των 26.015,38 € και των 26.502,45 € αντιστοίχως ύψος στο οποίο σταθεροποιήθηκε και το έτος 2015 σημειώνοντας μια μικρή μόνο αύξηση και ανερχόμενο στο ποσό των 26.884,62 €.
Όσον αφορά στην περιουσιακή κατάσταση της αιτούσας, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης μέχρι τις ......2017 σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. ....../2004 πράξη αγοροπωλησίας οριζόντιας ιδιοκτησίας του συμβολαιογράφου Αθηνών ......, αυτή είναι δικαιούχος εμπραγμάτου δικαιώματος πλήρους κυριότητας του υπό στοιχεία ..... διαμερίσματος του ..... πάνω από το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας, κτισμένης το έτος 1974, που βρίσκεται στην ...., μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου .... και επί της οδού .... αριθ. ..... Το ως άνω διαμέρισμα το οποίο αποτελείται από δύο κύρια δωμάτια, χώλλ, κουζίνα και λουτρό και έχει επιφάνεια 58 τμ, αποτελεί κατά δήλωση της αιτούσας την κύρια κατοικία της, γι' αυτό και υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης του από τη ρευστοποίηση. Η αντικειμενική του δε αξία ανέρχεται σύμφωνα με την προσκομιζόμενη από την αιτούσα δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων για το έτος 2016, στο ποσό των 44.022 €, ύψος στο οποίο κατά την εκτίμηση του παρόντος Δικαστηρίου ανέρχεται και η εμπορική του αξία λαμβανομένων υπόψη του εμβαδού του, της θέσης του, της παλαιότητάς του και των πτωτικών τάσεων που επικρατούν στην αγορά των ακινήτων. Πέραν των ανωτέρω αποδείχτηκε ότι η αιτούσα δεν διαθέτει κάποιο άλλο αξιόλογο κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο.
Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αιτήσεως της η αιτούσα ανέλαβε τις ακόλουθες οφειλές έναντι των καθ' ων η αίτηση πιστωτών της, οι οποίες τόσο οι ανέγγυες όσο και οι ενέγγυες θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου ληξιπρόθεσμες από την κοινοποίηση της ένδικης αίτησης, υπολογίζονται δε με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης αυτής, πλην των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων οι οποίες συνεχίζουν να εκτοκίζονται με επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι την έκδοση της παρούσας απόφασης. Ειδικότερα η αιτούσα οφείλει έναντι της πρώτης εκ των καθ' ων η αίτηση πιστώτριας .... Τράπεζας ....., συνολικά το ποσό των 99.577,55 €, εκ των οποίων 1) οφειλή ποσού ύψους 14.312,64 € απορρέει από την υπ' αριθ. ...... πιστωτική κάρτα που η ως άνω πιστώτρια χορήγησε στην αιτούσα, 2) οφειλή ποσού ύψους 246,06 € απορρέει από την υπ' αριθ. ...... σύμβαση καταναλωτικού δανείου, 3) οφειλή ποσού ύψους 1.707,35 € απορρέει από την υπ' αριθ. ..... σύμβαση καταναλωτικού δανείου, 4) οφειλή ποσού ύψους 772,23 € απορρέει από την υπ' αριθ. ...... σύμβαση καταναλωτικού δανείου 5) οφειλή ποσού ύψους 48.086,47 € απορρέει από την υπ' αριθ. ...... σύμβαση καταναλωτικού δανείου, 6) οφειλή ποσού ύψους 28.308,30 € απορρέει από την υπ' αριθ. ...... σύμβαση καταναλωτικού δανείου και 8) οφειλή ποσού ύψους 6.144,50 € απορρέει από την υπ' αριθ. ...... σύμβαση καταναλωτικού δανείου. Έναντι του δεύτερου εκ των καθ' ων ..... η αιτούσα οφείλει συνολικά 99.552,09 €, εκ των οποίων 1) οφειλή ποσού ύψους 94.886,31 ευρώ απορρέει από την με αριθμό λογαριασμού 1/.... σύμβαση ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου, 2) οφειλή ποσού ύψους 1.730,36 € απορρέει από την με αριθμό λογαριασμού 02/..... σύμβαση