486/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 486/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών ......, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα ...........
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις ..... 2017, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Της αιτούσας Σ.Μ. του ...... και της ...., κατοίκου Αθηνών, οδός ..... αρ. ..., η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Πάρι Αναστασάκο.
Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους και παρίστανται ως εξής: 1) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «....» (......), που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «.....» (....), υπεισελθόντος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τελευταίου, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ....... 2) Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ..... .... Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Η αιτούσα με την από ....2017 και με ειδικό αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ...... αίτηση της, εκούσιας δικαιοδοσίας, ζητεί όσα διαλαμβάνονται σε αυτή.
Για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε δικάσιμος η αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας.
Εκφωνήθηκε η υπόθεση κατά τη σειρά εγγραφής της στο πινάκιο και παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναφέρεται πιο πάνω. 
Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα διαλαμβάνονται στα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Όπως προκύπτει από την με αριθμό .........2017 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών ........., που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, ακριβές αντίγραφο της αίτησής της με πράξη ορισμού δικασίμου, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην δεύτερη ως άνω πιστώτρια της. Επομένως, εφόσον αυτή δεν εκπροσωπήθηκε ούτε παραστάθηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικασθεί ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 εδ.2 ΚΠολΔ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν.4335/2015).
Η αιτούσα, με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή παραδεκτά διευκρινίσθηκε - επικαιροποιήθηκε με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της, καταχωρηθείσα στα πρακτικά της δίκης, επικαλείται την στέρηση στο πρόσωπο της πτωχευτικής ικανότητας, αφού δεν έχει εμπορική ιδιότητα, καθώς και την χωρίς δική της υπαιτιότητα περιέλευση της σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της. Ζητεί δε, αφού ληφθούν υπόψη η οικογενειακή, καθώς και η περιουσιακή και εισοδηματική κατάσταση της ιδίας και του συζύγου της, την επικύρωση του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης των οφειλών της, άλλως να διαταχθεί η ρύθμιση αυτών από το δικαστήριο με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της. Επίσης ζητεί να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης των οφειλών της θα απαλλαγεί των χρεών της προς τους πιστωτές της, καθώς και την απαλλαγή της από την δικαστική δαπάνη.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρο 3 του ν.3869/2010) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία της η αιτούσα - οφειλέτρια και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ν.3869/2010. Για το παραδεκτό της αιτήσεως τηρήθηκαν όσα προβλέπονται στο άρθρο 4§§1 & 2 ν.3869/2010 όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από την §4 του άρθρου 1 της υποπαραγράφου Α.4 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ A 94/14-8-2015), και καταλαμβάνει, σύμφωνα με την §5 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Α.4 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ A 94/14-8-2015), τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 19-8-2015, αφού προσκομίστηκαν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω διάταξη έγγραφα, καθώς επίσης και η από ....-2016 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας (κατ' ορθή εκτίμηση του περιεχομένου της καθόσον έχει συνταχθεί σε χρόνο προγενέστερο της συντάξεως της υπό κρίση αιτήσεως) για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της ιδίας και του συζύγου της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, όπως αυτές αναφέρονται στην υπό κρίση αίτηση, καθώς και για το ότι δεν έχει προβεί σε μεταβίβαση κανενός εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου της κατά την τελευταία τριετία. Επίσης, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της (άρθρο 13§2 ν.3869/2010). Περαιτέρω, η κρινόμενη αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 4§1 ν.3869/2010, είναι πλήρως ορισμένη, απορριπτομένης της περί του αντιθέτου ενστάσεως του πληρεξούσιου δικηγόρου του παρισταμένου καθ' ου πιστωτή, είναι και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6§3, 8 & 9 του ν.3869/2010, πλην του αιτήματος περί αναγνώρισης ότι με την τήρηση της ρύθμισης, η αιτούσα θα απαλλαγεί έναντι των πιστωτών της από το υπόλοιπο των χρεών της, αφού σύμφωνα με το άρθρο 11§1 του ν.3869/2010, το αίτημα αυτό υποβάλλεται στο Δικαστήριο με μεταγενέστερη αίτηση του οφειλέτη και επ' αυτής το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση, με την οποία πιστοποιεί την απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών, εφόσον πληρούνται οι κατά νόμο προϋποθέσεις, καθώς και το αίτημα περί απαλλαγής της από την δικαστική δαπάνη, αφού σύμφωνα με το άρθρο 8§6 του ν.3869/2010, στην προκειμένη περίπτωση δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται. Πρέπει επομένως κατά τα λοιπά να ερευνηθεί στην συνέχεια και κατά την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των καθ' ων πιστωτών της.
Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος - συζύγου της αιτούσας που περιέχεται στα πρακτικά της δίκης, τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336§4 ΚΠολΔ) σε συνδυασμό με την επ' ακροατηρίου προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα, Σ.Μ., είναι 58 ετών και έγγαμη με τον ........., με τον οποίο έχουν αποκτήσει τρία ενήλικα τέκνα, εκ των οποίων ο μικρότερος, ηλικίας ... ετών, είναι φοιτητής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διαμένει μαζί τους, ενώ τα δύο μεγαλύτερα τέκνα τους, ηλικίας 30 και 27 ετών, είναι οικονομικά ανεξάρτητα. Είναι (η αιτούσα) άνεργη από τα τέλη του έτους 2011, καθώς μέχρι τότε εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος με καθαρές μηνιαίες αποδοχές ύψους 1.250,00 - 1.350,00 € περίπου, ενώ ο σύζυγος της, ο οποίος διατηρούσε κατάστημα λιανικού εμπορίου φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων - μέχρι τις 26-7-2012 - επί της οδού ... αρ. ..., είναι πλέον συνταξιούχος με καθαρές μηνιαίες αποδοχές περί τα 1.180,00 €, το δε μηνιαίο εισόδημα του συμπληρώνεται από την είσπραξη μισθώματος από εκμίσθωση ακινήτου - καταστήματος, το οποίο του ανήκει κατά κυριότητα και κατά ποσοστό 50% εξ' αδιαιρέτου, ευρίσκεται επί της οδού .... αρ. ... και έχει επιφάνεια 134,00μ2, καθώς και βοηθητικό χώρο επιφάνειας 37,00μ2, το οποίο (μίσθωμα) ανέρχεται σε 300,00 € μηνιαίως (αφορά το ποσοστό συγκυριότητας του αιτούντος επ' αυτού), έτσι το συνολικό μηνιαίο εισόδημα του ανέρχεται σε (1.180,00+300,00) 1.480,00 €. Κατά τα παρελθόντα έτη, και ειδικότερα από το έτος 2007 μέχρι και το έτος 2016, το οικογενειακό εισόδημα της αιτούσας είχε ανέλθει σε (13.603,55:12) 1.133,62 €, (16.366,90:12) 1.363,90 €, (16.848,82:12) 1.404,06 €, (17.113,46:12) 1.426,12 €, (1.280,98:12) 106,74 €, (9.202,80:12) 766,90 €, (13.983,92:12) 1.165,32 €, (12.043,92:12) 1.003,66 €, (15.058,49:12) 1.254,87 € και (17.504,96:12) 1.458,74 €, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα. Η αιτούσα με τον σύζυγο και τον μικρότερο υιό τους, διαμένουν στο υπό στοιχεία (....) διαμέρισμα - οριζόντια ιδιοκτησία του ... υπέρ το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας κείμενης στο Δήμο Αθηναίων (θέση «......») επί της οδού .... αρ. ... και ..., που έχει κατασκευασθεί το έτος 1978, το οποίο έχει επιφάνεια 144,00μ2, της ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, αποτελεί δε, το μοναδικό ακίνητο περιουσιακό της στοιχείο και απέκτησε τούτο με το υπ' αρ. ..... αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών ....., ενώ η αντικειμενική του αξία ανέρχεται σε 124.740,00 € (βλ. δήλωση ΕΝΦΙΑ έτους 2016). Με βάση τα παραπάνω, το ποσό για την κάλυψη των βιοτικών δαπανών της οικογένειας της αιτούσας ανέρχεται σε 1.120,00 € περίπου.
Πιστωτές της αιτούσας είναι οι παρακάτω προς τους οποίους αυτή έχει τις εξής οφειλές: 1) Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «.....» (Ο.Α.Ε.Α.), ως καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «...» (......): από άτοκο δάνειο ποσού 160.000 € με ημερομηνία έναρξης αποπληρωμής του την 1-2-2010 και με υπόλοιπο σύνολο οφειλής - στις 3-12-2015 - 153.061,89 €. 2) Η Τράπεζα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ..... Α.Ε.»: από καταναλωτικό δάνειο με αριθμό συμβάσεως ..... και με υπόλοιπο σύνολο οφειλής - στις 4-12-2015 - 20.475,26 €. Έτσι οι συνολικές οφειλές της αιτούσας προς τους πιστωτές της ανέρχονταν τις παραπάνω ημερομηνίες σε (153.061,89+20.475,26) 173.537,15 €. Η απαίτηση του πρώτου ως άνω πιστωτή, προερχόμενη από άτοκο στεγαστικό δάνειο που χορηγήθηκε το έτος 2009 στην αιτούσα για την αγορά της ως άνω κύριας και μοναδικής κατοικίας της οικογένειας της, έχει ασφαλισθεί με εμπράγματη ασφάλεια, καθώς έχει εγγραφεί υπέρ αυτού (πιστωτή) και κατά της αιτούσας, προσημείωση υποθήκης Α' σειράς για το ποσό των 160.000,00 € επί της ως άνω κύριας κατοικίας της. Τα ως άνω πιστωτικά προϊόντα δεν έχουν ληφθεί από την αιτούσα το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της αίτησης, αλλά σε χρόνο που το οικογενειακό εισόδημα της ήταν επαρκές για την εξυπηρέτηση τους. Οι απαιτήσεις των ως άνω πιστωτών κατά πλάσμα του νόμου θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, η δε ενέγγυα απαίτηση του πρώτου ως άνω πιστωτή συνεχίζει να εκτοκίζεται μέχρι την έκδοση της παρούσας απόφασης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 98επ.). Έτσι τα ανωτέρω αναγραφόμενα ποσά έχουν διαφοροποιηθεί, δεδομένου μάλιστα ότι έχουν ρυθμιστεί προσωρινά οι οφειλές της αιτούσας με την υποχρέωση μηνιαίων καταβολών από αυτήν προς τους πιστωτές της, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο του 2017 και μέχρι τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης, ποσού ογδόντα (80,00) € εκάστη, συμμέτρως διανεμόμενων μεταξύ τους με την από .....2017 Προσωρινή Διαταγή της Ειρηνοδίκου Αθηνών.
Αδυνατεί (η αιτούσα) να εξυπηρετεί το πιο πάνω πιστωτικά προϊόντα από το έτος 2015, καθώς το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα της μειώθηκε σημαντικά κατά τα ανωτέρω, - μετά και την περιέλευση της σε ανεργία, και δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση τους. Η αρνητική σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών της κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστο στο εγγύς μέλλον λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας, καθώς και των συνεχώς αυξανόμενων δανειακών της υποχρεώσεων εξαιτίας της επιβάρυνσης τους με τόκους υπερημερίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στην πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της. Έτσι η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των παραπάνω οφειλών της χωρίς δική της υπαιτιότητα, απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού του πληρεξούσιου δικηγόρου του παρισταμένου καθ' ου πιστωτή.
Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του ν.3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8§2 και 9§2, όπως αυτά ισχύουν. Έτσι η ρύθμιση των οφειλών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές στους πιο πάνω πιστωτές της από το οικογενειακό εισόδημα της επί τριετία, ήτοι επί (36) μήνες, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης της απόφασης. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, και λαμβανομένων υπόψη όλων των παραπάνω, οι καταβολές πρέπει να οριστούν στο ποσό των τριακοσίων (300,00) € μηνιαίως, το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες, λαμβανομένου υπόψη και του ύψους των οφειλών της. Όσον αφορά την εν λόγω ρύθμιση, το ποσό των τριακοσίων εξήντα (360,00) € θα πρέπει να καταβάλλεται σύμμετρως διανεμόμενο προς τους πιστωτές της, και ειδικότερα στον πρώτο ως άνω πιστωτή της το ποσό των 317,52 € μηνιαίως επί τριάντα έξι (36) μήνες και στην δεύτερη ως άνω πιστώτρια της το ποσό των 42,48 € μηνιαίως επί τριάντα έξι (36) μήνες. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών, ο πρώτος πιστωτής θα έχει λάβει το συνολικό ποσό των 11.430,90 € και η δεύτερη πιστώτρια θα έχει λάβει το συνολικό ποσό των 1.529,10 €, ήτοι θα έχουν λάβει το συνολικό ποσό των (360,00X36) 12.960,00 €, ενώ το υπόλοιπο συνολικό ανεξόφλητο ποσό προς αυτούς θα ανέρχεται σε (173.537,15-12.960,00) 160.577,15 €.
Περαιτέρω, η αιτούσα υποβάλλει αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση του ως άνω διαμερίσματος - κύριας και μοναδικής κατοικίας της, το οποίο της ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, έτσι, εφόσον με τις καταβολές της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών της, η ανωτέρω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9§2 ν.3869/2010, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάσταση της με το άρθρο 14§1 του ν. 4336/2015 και την κατ' εξουσιοδότηση αυτής υπ' αρ. 54/15-12-2015 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Έτσι για τη διάσωση της ως άνω κύριας κατοικίας της αιτούσας θα πρέπει να ορισθούν πρόσθετες καταβολές μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από αυτό που θα ελάμβανε ο εμπραγμάτως ασφαλισμένος πιστωτής της σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Αναφορικά με το εν λόγω αίτημα πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την υπαγωγή της κύριας κατοικίας της αιτούσας σε καθεστώς διάσωσης, αφού η αντικειμενική της αξία δεν υπερβαίνει το τιθέμενο από το νόμο όριο προστασίας, το οποίο είναι 180.000 € για άγαμο, προσαυξανόμενο κατά 40.000 € για έγγαμο και κατά 20.000 € για κάθε τέκνο και μέχρι τρία κατ' ανώτατο όριο, ενώ το ύψος του μηνιαίου διαθέσιμου εισοδήματος της αιτούσας δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης της προσαυξημένων κατά 70% και η αιτούσα υπήρξε συνεργάσιμη δανειολήπτρια. Η εμπορική αξία της ως άνω κύριας κατοικίας της αιτούσας, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ανέρχεται σε 95.000,00 €, ενώ το ποσό του πλειστηριάσματος σε περίπτωση που εκπλειστηριαζόταν η κύρια κατοικία της, αφαιρουμένου του ποσοστού απομείωσης αυτής λόγω της αναγκαστικής εκποίησης της σε πλειστηριασμό και των εξόδων που συνδέονται με αυτόν, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 90.000,00 €. Επομένως η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει για τη διάσωση της ως άνω κύριας κατοικίας της μέρος της εναπομείνασας εμπραγμάτως ασφαλισμένης οφειλής της προς τον πρώτο ως άνω πιστωτή της, ύψους 90.000,00 €. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει τρία (3) έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, γιατί κρίνεται ότι πρέπει να δοθεί αυτή η περίοδος χάριτος στην αιτούσα, ώστε να μη συμπέσει ο χρόνος καταβολών της πρώτης ως άνω ρύθμισης με την εν λόγω ρύθμιση, κατ' αναλογική εφαρμογή της τροποποιηθείσας διάταξης του άρθρου 9§2 εδ.3α του ν.3869/2010, όπως αυτή ίσχυε πριν από την τροποποίηση της με το ν.4336/2015, ο χρόνος δε εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε είκοσι (20) έτη, ήτοι διακόσιους σαράντα (240) μήνες, το δε ποσό εκάστης μηνιαίας δόσεως θα ανέρχεται σε (90.000,00 €:240μήνες) 375,00 €.
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η κρινομένη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσία βάσιμη και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας όπως ορίζεται ανωτέρω. Η απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλών της έναντι των πιστωτών της θα επέλθει κατά νόμο υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων της, οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές επί μία τριετία, με την επιφύλαξη όμως της πραγματοποίησης των καθοριζόμενων για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της καταβολών. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ' άρθρο 8§6 του ν. 3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει ερήμην της δεύτερης καθ' ης πιστώτριας και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων. 
Δέχεται την αίτηση.
Ρυθμίζει τις οφειλές της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές της επί τρία (3) έτη, ήτοι τριάντα έξι (36) μήνες, ύψους τριακοσίων εξήντα (360,00) € έκαστη, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης της απόφασης.
Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι το υπό στοιχεία (....) διαμέρισμα - οριζόντια ιδιοκτησία του .... υπέρ το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας κείμενης στο Δήμο Αθηναίων (θέση «.....») επί της οδού .... αρ. ... και ..., που έχει κατασκευασθεί το έτος 1978, το οποίο έχει επιφάνεια 144,00μ2 και της ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα.
Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει προς τον εμπραγμάτως ασφαλισμένο πιστωτή της, για τη διάσωση της ως άνω κύριας κατοικίας της, το ποσό των 90.000,00 €, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει με μηνιαίες καταβολές ύψους 375,00 € εκάστη επί είκοσι (20) έτη, ήτοι διακόσιους σαράντα (240) μήνες. Οι καταβολές των μηνιαίων αυτών δόσεων θα διατεθούν για την ικανοποίηση μέρους της εμπραγμάτως ασφαλισμένης εναπομείνασας μετά τις καταβολές της τριετίας απαιτήσεως του πρώτου ως άνω πιστωτή της αιτούσας. Θα ξεκινήσουν δε, την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα τρία (3) έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνουν χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις .... 2018, απόντων των διαδίκων και