372/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ

Αριθμός Απόφασης
372/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
(Εκούσια Δικαιοδοσία)

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη .... και από την Γραμματέα ...
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις ... 2018 για να συνεκδικάσει τις αιτήσεις με αντικείμενο την υπαγωγή στη ρύθμιση του ν.3869/2010 :
(A) ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Σ.Κ. του ...., με ΑΦΜ ..., κατοίκου Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός ... αρ. ..., που παραστάθηκε μετά του καταθέσαντος προτάσεις πληρεξούσιου δικηγόρου Πάρι Αναστασάκου και ζητάει να γίνει δεκτή η από ...2013 αίτησή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ...-2013, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε η δικάσιμος της ...-2020, ήδη δε επαναπροσδιορίστηκε αυτεπαγγέλτως κατ' άρθρο 2§4 της Υποπαραγράφου Α4 Κεφάλαιο Α' του ν.4336/2015 για τη δικάσιμο της ...2017 και κατόπιν αναβολής για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, λαμβάνοντας αριθμό πινακίου ...
ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι με την κλήτευση τους κατ' άρθρο 748§2 ΚΠολΔ: 
1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ... Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .. αρ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου ... ..., η οποία κατέθεσε προτάσεις.
2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «.. ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .. αρ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου ... .... (... ....), η οποία κατέθεσε προτάσεις.
3) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αρ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.
4) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «... ....», που εδρεύει στο .... και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, οδός ... αρ, ..., στη θέση της οποίας εμφανίστηκε η ειδική της διάδοχος ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αρ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου .... (...), η οποία κατέθεσε προτάσεις.
5) Ανώνυμης εταιρίας παροχής πιστώσεων με την επωνυμία «....», που εδρεύει στην Αθήνα, ... αρ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, στη θέση της οποίας εμφανίστηκε η καθολική της διάδοχος ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αρ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου ... (...), η οποία κατέθεσε προτάσεις.
6) Ανώνυμης εταιρίας παροχής πιστώσεων με την επωνυμία «.... S.A», που εδρεύει στην ... Αττικής, ... ... και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου ...., ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

 

 

(Β) ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ Κ.Κ. του .... (συζύγου Σ.Κ.), με ΑΦΜ ...., κατοίκου Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός ... αρ. ..., που παραστάθηκε μετά του καταθέσαντος προτάσεις πληρεξούσιου δικηγόρου Πάρι Αναστασάκου και ζητάει να γίνει δεκτή η από ....2013 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ..-2013, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε η δικάσιμος της ....-2020, ήδη δε επαναπροσδιορίστηκε αυτεπαγγέλτως κατ' άρθρο 2§4 της Υποπαραγράφου Α4 Κεφάλαιο Α' του ν.4336/2015 για τη δικάσιμο της ...2017 και κατόπιν αναβολής για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, λαμβάνοντας αριθμό πινακίου ....
ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι με την κλήτευσή τους κατ' άρθρο 748§2 ΚΠολΔ:
1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ .... Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .... και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου ....., η οποία κατέθεσε προτάσεις.
2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ υπό ειδική εκκαθάριση», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.
3) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «.... Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, .... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.
4) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αρ. .... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου ... ... (.. ...), η οποία κατέθεσε προτάσεις.
5) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «.....», που εδρεύει στο ..... και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, οδός ... αρ. ...., στη θέση της οποίας εμφανίστηκε η ειδική της διάδοχος ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .... αρ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου .... (......), η οποία κατέθεσε προτάσεις.
6) Ανώνυμης εταιρίας παροχής πιστώσεων με την επωνυμία «.....», που εδρεύει στην Αθήνα, .... αρ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, στη θέση της οποίας εμφανίστηκε η καθολική της διάδοχος ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αρ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου .... (.....), η οποία κατέθεσε προτάσεις.
7) Ανώνυμης εταιρίας παροχής πιστώσεων με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ .... Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αρ. .... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.
8) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αρ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, μετά την εκφώνησή τους από τη σειρά του οικείου πινακίου, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρασταθέντων διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν νομότυπα και εμπρόθεσμα.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Εισάγονται προς συζήτηση αφενός η (Α) από ....2013 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ....-2013 αίτηση και αφετέρου η (Β) από ....-2013 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ....2013 αίτηση περί υπαγωγής στο ν.3869/2010 των αιτούντων συζύγων, οι οποίες πρέπει να συνεκδικαστούν κατ' άρθρο 246 ΚΠολΔ, όπως αυτό εφαρμόζεται στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 741 ΚΠολΔ), προς διευκόλυνση και οικονομία της δίκης και λόγω της εμφανούς τους συνάφειας, αφού οι αιτούντες είναι σύζυγοι και οι οφειλές τους είναι ρυθμιστέες βάσει του κοινού τους οικογενειακού εισοδήματος.
Από τις υπ' αριθ. ....-2013 εκθέσεις επίδοσης της διορισμένης στο Πρωτοδικείο Πειραιά δικαστικής επιμελήτριας ... ...., που προσκομίζουν οι αιτούντες, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο των κρινόμενων αιτήσεων τους με προσδιορισμό δικασίμου και κλήση για εμφάνιση στην αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της .... 2020, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, ήτοι εντός μηνός από την κατάθεση, όπως ίσχυε το άρθρο 5§1 ν.3869/2010 κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων και εφαρμόζεται στην προδικασία, στην τρίτη καθ' ής στην (Α) αίτηση .... Τράπεζα, καθώς και στην δεύτερη, τρίτη, έβδομη και όγδοη των καθ' ών στην (Β) αίτηση τράπεζες ..., ...., .... και ..... Από τα προσκομιζόμενα με επιμέλεια της Γραμματείας του δικαστηρίου αποδεικτικά αποστολής δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ..../2017 πράξης οίκοθεν επίσπευσης δικασίμου της (Α) αίτησης για την ...2017 προς την .... Τράπεζα στις ...-2017, και της ..../2017 πράξης επίσπευσης δικασίμου της (Β) αίτησης για την ...-2017 προς την ... Τράπεζα στις ...2017 και προς την .... ΑΕ για την .... Τράπεζα υπό ειδική εκκαθάριση στις ....-2017, καθώς και το αποδεικτικό επίδοσης της ίδιας πράξης επίσπευσης στις ...-2017 προς την ..... με συστημένη επιστολή και προς την .... με επίδοση στις ....-2017 εκ μέρους της δικαστικής κλητήρα του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας ....., προκύπτει ότι οι ίδιες ως άνω καθ' ών τράπεζες κλητεύθηκαν νόμιμα, κατά την έννοια των πρόσφορων μέσων κλήτευσης του άρθρου 2§4 της Υποπαραγράφου Α4 Κεφάλαιο Α' του ν.4336/2015, και στην επαναπροσδιορισθείσα αυτεπαγγέλτως δικάσιμο της ..... 2017. Κατά την ημερομηνία αυτή, η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της .... 2018, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας η δε αναγραφή της μετ' αναβολής δικασίμου στο πινάκιο με επιμέλεια της Γραμματέα της έδρας ισχύει ως κλήτευση σε αυτήν όλων των διαδίκων, κατ' άρθρο 226§4 ΚΠολΔ, όπως εφαρμόζεται στην εκούσια δικαιοδοσία (741 ΚΠολΔ). Κατά την τελευταία αυτή δικάσιμο ωστόσο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά της του οικείου πινακίου, οι τράπεζες ..., ...., ...... και ..... δεν εμφανίστηκαν ούτε εκπροσωπήθηκαν νόμιμα από πληρεξούσιο δικηγόρο, πρέπει επομένως να δικαστούν αυτές ερήμην, αλλά το Δικαστήριο να προχωρήσει στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης σα να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες, σύμφωνα με το άρθρο 754 ΚΠολΔ, όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του με το ν.4335/2015 και ισχύει από 1ης-1-2016.
Με την κρινόμενη (Α) αίτηση, όπως παραδεκτά βελτιώθηκε επ' ακροατηρίου με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος που καταχωρίστηκε στα πρακτικά και με το δικόγραφο των προτάσεών του (άρθρα 741 & 224 ΚΠολΔ), ο αιτών, έγγαμος, άτεκνος και ως πάσχων από ολική τύφλωση επιδοτούμενος, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής σε οικία αποκλειστικής κυριότητας της συζύγου του, επικαλούμενος ότι δεν έχει εμπορική ιδιότητα ή πτωχευτική ικανότητα και ότι έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των προς τις καθ' ών (πιστώτριες) ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητάει να επικυρωθεί το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο διευθέτησης οφειλών, άλλως να γίνει ρύθμιση από το δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 ν.3869/2010, καθώς και να ρευστοποιηθεί κατ' άρθρο 9§1 του ίδιου νόμου η πιο αξιόλογη ακίνητη περιουσία του, ανήκουσα σε αυτόν κατά ψιλή κυριότητα και συνιστάμενη σε ένα διαμέρισμα και ένα κατάστημα στο Ηράκλειο Αττικής, επικαρπίας της ηλικιωμένης μητέρας του, ώστε με την τήρηση της ρύθμισης να επέλθει απαλλαγή από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών του.
Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση αρμόδια καθ' ύλη και κατά τόπο φέρεται στο Δικαστήριο αυτό, όπου έχει την κατοικία του ο αιτών, για να συζητηθεί κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741επ. ΚΠολΔ και 3 ν.3869/2010. Είναι νόμιμη, ως στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9§1 & 11 του ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους ν.4161/2013, ν.4336/2015 και ν.4346/2015, σημειουμένου ότι, ως υποβληθείσα πριν τις 19-8-2015, η κρινόμενη αίτηση καταλαμβάνεται από το νομικό πλαίσιο ουσιαστικού δικαίου που ίσχυε πριν την τροποποίηση του ν.4336/2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα ρητά στις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 2§5 ν.4336/2015 & 14§11 ν.4346/2015. Πρέπει επομένως να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, καθότι αφενός χώρησε η απαιτούμενη από τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 2§1 ν.4336/2015 και την ΚΥΑ 8986/14-10-2015 επικαιροποίηση των στοιχείων του φακέλου, αφετέρου τηρήθηκαν για το παραδεκτό της αίτησης οι προϋποθέσεις της απαιτούμενης προδικασίας. Ειδικότερα: α) τηρήθηκε η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ' αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο κατ' άρθρο 2§1 & 2 ν.3869/2010, όπως ίσχυε πριν τροποποιηθεί με το ν.4161/2013, ο οποίος (συμβιβασμός) απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από την διαμεσολαβητή δικηγόρο ....., β) η κρινόμενη αίτηση κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2§1 ν.3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού (αποτυχία εξωδικαστικού συμβιβασμού στις .....-2013 και κατάθεση κρινόμενης αίτησης στις ......-2013), γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση των οφειλών του, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ' άρθρο 13§2 ν.3869/2010 (βλ. βεβαίωση του Ειρηνοδικείου Αθηνών υπ' αριθ. πρωτ. ....-2018/.....), δ) κλητεύθηκαν τόσο στην αρχική όσο και στην επαναπροσδιορισθείσα δικάσιμο οι καθ' ων πιστώτριες τράπεζες, η νόμιμη συμμετοχή χωρίς προβολή αντιρρήσεων όσων εξ αυτών παραστάθηκαν θεραπεύει όποιο τυχόν ελάττωμα στην κλήτευση, ενώ περί της νομότυπης κλήτευσης της ερημοδικασθείσας καθ' ής διαπιστώθηκε ήδη παραπάνω, ε) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού τα έγγραφα του άρθρου 4§2 & 4 ν.3869/2010 (όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του ν.4161/2013 και εφαρμόζεται εν προκειμένω στην προδικασία), ήτοι βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα της οικονομικής κατάστασης του αιτούντος με τα αποδεικτικά έγγραφα αυτής, καθώς και περί τυχόν μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του εντός της τελευταίας τριετίας προ της κατάθεσης της κρινόμενης αίτησης και στ) απέτυχε ο προδικαστικός συμβιβασμός, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών του αιτούντος από τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες (βλ. τις εμπρόθεσμα υποβληθείσες, εντός διμήνου από την κατάθεση της αίτησης, έγγραφες παρατηρήσεις όλων των καθ' ών).
Με την κρινόμενη (Β) αίτηση, όπως παραδεκτά βελτιώθηκε επ' ακροατηρίου με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της αιτούσας που καταχωρίστηκε στα πρακτικά και με το δικόγραφο των προτάσεών του (άρθρα 741 & 224 ΚΠολΔ), η αιτούσα, έγγαμη, άτεκνη και συνταξιούχος εκπαιδευτικός, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής σε οικία αποκλειστικής πλέον κυριότητάς της μετά το θάνατο της επικαρπώτριας μητέρας της, επικαλούμενη ότι δεν έχει εμπορική ιδιότητα ή πτωχευτική ικανότητα και ότι έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των προς τις καθ' ων (πιστώτριες) ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητάει να επικυρωθεί το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο διευθέτησης οφειλών, άλλως να γίνει ρύθμιση από το δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 ν.3869/2010, καθώς και να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση κατ' άρθρο 9§2 του ίδιου νόμου η κύρια κατοικία της, ώστε με την τήρηση της ρύθμισης να επέλθει απαλλαγή από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της.
Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση αρμόδια καθ' ύλη και κατά τόπο φέρεται στο Δικαστήριο αυτό, όπου έχει την κατοικία της η αιτούσα, για να συζητηθεί κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741επ. ΚΠολΔ & 3 ν.3869/2010. Είναι νόμιμη, ως στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9§2 & 11 του ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους ν.4161/2013, ν.4336/2015 και ν.4346/2015, σημειουμένου ότι, ως υποβληθείσα πριν τις 19-8-2015, η κρινόμενη αίτηση καταλαμβάνεται από το νομικό πλαίσιο ουσιαστικού δικαίου που ίσχυε πριν την τροποποίηση του ν.4336/2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα ρητά στις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 2§5 ν.4336/2015 & 14§11 ν.4346/2015. Πρέπει επομένως να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, καθότι αφενός χώρησε η απαιτούμενη από τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 2§1 ν.4336/2015 και την ΚΥΑ 8986/14-10-2015 επικαιροποίηση των στοιχείων του φακέλου, αφετέρου τηρήθηκαν για το παραδεκτό της αίτησης οι προϋποθέσεις της απαιτούμενης προδικασίας. Ειδικότερα: α) τηρήθηκε η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ' αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο κατ' άρθρο 2§1 & 2 ν.3869/2010, όπως ίσχυε πριν τροποποιηθεί με το ν.4161/2013, ο οποίος (συμβιβασμός) απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από την διαμεσολαβητή δικηγόρο ....., β) η κρινόμενη αίτηση κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2§1 ν.3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού (αποτυχία εξωδικαστικού συμβιβασμού στις .....-2013 και κατάθεση κρινόμενης αίτησης στις .....2013), γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση των οφειλών της, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ' άρθρο 13§2 ν.3869/2010 (βλ. βεβαίωση του Ειρηνοδικείου Αθηνών υπ' αριθ. πρωτ. ...../....-2018/....), δ) κλητεύθηκαν τόσο στην αρχική όσο και στην επαναπροσδιορισθείσα δικάσιμο οι καθ' ών πιστώτριες τράπεζες, η νόμιμη συμμετοχή χωρίς προβολή αντιρρήσεων όσων εξ αυτών παραστάθηκαν θεραπεύει όποιο τυχόν ελάττωμα στην κλήτευση, ενώ περί της νομότυπης κλήτευσης των ερημοδικασθεισών καθ' ων διαπιστώθηκε ήδη παραπάνω, ε) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού τα έγγραφα του άρθρου 4§2 & 4 ν.3869/2010 (όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του ν.4161/2013 και εφαρμόζεται εν προκειμένω στην προδικασία), ήτοι βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα της οικονομικής κατάστασης της αιτούσας με τα αποδεικτικά έγγραφα αυτής, καθώς και περί τυχόν μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της εντός της τελευταίας τριετίας προ της κατάθεσης της κρινόμενης αίτησης και στ) απέτυχε ο προδικαστικός συμβιβασμός, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει συνολικά δεκτό το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών της αιτούσας από τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες (βλ. τις εμπρόθεσμα υποβληθείσες, εντός διμήνου από την κατάθεση της αίτησης, έγγραφες παρατηρήσεις όλων των καθ' ων, πλην την δεύτερης καθ' ης Αγροτικής Τράπεζας, η οποία δεν κατέθεσε καθόλου παρατηρήσεις, τεκμαιρόμενης έτσι της πλασματικής συναίνεσής της στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών της αιτούσας, χωρίς να δύναται ωστόσο η εν λόγω παράλειψη να υποκαταστήσει τη συγκατάθεση των υπόλοιπων πιστωτών κατά τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 ν.3869/2010, ούτε άλλωστε υποβλήθηκε σχετικό αίτημα).
Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των καθ' ων πιστωτριών που παραστάθηκαν στη δίκη, με τις προτάσεις που νομότυπα κατέθεσαν, κατ' εκτίμηση των ισχυρισμών τους, ομολόγησαν την ύπαρξη δανειακών συμβάσεων καθενός των αιτούντων - οφειλετών και προέβαλαν τα ακόλουθα: 1) Αιτιολογημένη άρνηση αμφότερων των αιτήσεων λόγω ανυπαρξίας της προϋπόθεσης αδυναμίας πληρωμών στο πρόσωπο των αιτούντων. 2) Ισχυρισμό περί απαράδεκτου των αιτήσεων λόγω αοριστίας διότι α) δεν αναφέρονται τα περιστατικά που οδήγησαν τους αιτούντες σε αδυναμία πληρωμής των οφειλών τους, β) δεν προσδιορίζεται ο χρόνος ανάληψης καθεμιάς των ένδικων οφειλών, γ) δεν αναφέρεται η αιτία της δανειοδότησης και ο τρόπος δαπάνησης των ένδικων δανείων, δ) δεν προσδιορίζονται τα εισοδήματα των αιτούντων στο παρελθόν και δη κατά τη δανειοδότησή τους, ε) δεν αναφέρεται η καταβλητέα μηνιαία δόση εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων καθενός των αιτούντων, στ) δεν αναλύεται επαρκώς το μηνιαίο κόστος διαβίωσης των αιτούντων. Η ένσταση αυτή είναι μη νόμιμη και πρέπει να απορριφθεί διότι οι κρινόμενες αιτήσεις περιέχουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τη διάταξη του άρθρου 216§1 ΚΠο