5730/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Αριθμός Απόφασης 
5730/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη ... ...., που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από το Γραμματέα .....
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την ....2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Ι.Π. του ..., κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε μετά της Πληρεξούσιας Δικηγόρου Ευανθίας Στεφανέα.
ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ πιστωτριών προς τις οποίες κοινοποιήθηκε αυτή κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του ν.3869/10 και καθίστανται υποκείμενα της παρούσης δίκης κατ' άρθρ. 748§2 ΚΠολΔ: 1. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ .. .. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα , η οποία παραστάθηκε δια του Πληρεξούσιου Δικηγόρου ....., 2. ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, 3. ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ ... Α.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από την ειδική εκκαθαρίστρια της εταιρεία με την επωνυμία «.....», που εδρεύει στο .... Αττικής και παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου .... και 4. ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «....Α.Τ.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από την ειδική εκκαθαρίστρια της εταιρεία με την επωνυμία «.....», που εδρεύει στο .. Αττικής και παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου .....
Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από ....15 και με αριθ. εκθ. καταθ. ..../2015 αίτησή του που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό για όσους λόγους επικαλείται σ' αυτή. Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παριστάμενων διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αναφερόμενη ανωτέρω δικάσιμο επιδόθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα στη δεύτερη των καθ' ων, όπως προκύπτει από την υπ' αρ. ....2015 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθήνας ..... Η ανωτέρω πιστώτρια δεν παραστάθηκε κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από το οικείο πινάκιο και επομένως θα δικαστεί ερήμην, η δε συζήτηση θα προχωρήσει σα να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 ΚΠολΔ).
Ο αιτών, με την κρινόμενη αίτηση, ισχυριζόμενος ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριές του - καθ'ων, ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των πιστωτριών, που αναφέρονται στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση και την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση.
Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος για να δικαστεί κατά την εκούσια δικαιοδοσία (άρθρο 3 ν.3869/2010). Τηρήθηκε δε το υποχρεωτικό κατά τα άρθρα 4§3 και 5§1 του ν.3869/10 (όπως τροποποιήθηκε από το ν.4161/13), προστάδιο της διαδικασίας, ήτοι η απόπειρα προδικαστικού συμβιβασμού. Συγκεκριμένα, με την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης προσδιορίσθηκε δικάσιμος η .....16 για τη συζήτηση της ενδεχόμενης επικύρωσης συμβιβασμού των μερών. Κατά τη μετά από αναβολές συζήτηση της .....16 λόγω αποτυχίας του συμβιβασμού συζητήθηκε η αίτηση προσωρινής διαταγής και διετάχθη αναστολή των ατομικών διώξεων και απαγόρευση διάθεσης της περιουσίας του αιτούντος μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης χωρίς την υποχρέωση μηνιαίων καταβολών. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών του (αρθρ.13§2 ν.3869/2010). Η κρινόμενη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4§1 ν.3869/2010, είναι ορισμένη, αφού πέραν της αναφοράς της μόνιμης αδυναμίας πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από τον αιτούντα οφειλέτη - φυσικό πρόσωπο, περιέχει τα αναγκαία για το ορισμένο αυτής στοιχεία, ήτοι α) κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος και των εισοδημάτων του, β) κατάσταση των πιστωτριών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης οφειλών, απορριπτομένου του περί αοριστίας ισχυρισμού των παριστάμενων πιστωτριών. Αναγκαία στοιχεία για το ορισμένο της αίτησης δεν αποτελούν η περιγραφή του χρόνου, της αιτίας ή των περιστάσεων αδυναμίας πληρωμών. Το ίδιο συμβαίνει και στη διαδικασία κήρυξης της πτώχευσης (άρθρ. 7§2 ΠτωχΚ, ΕφΠειρ 294/2005 ΕλΔ 2007 σ.616). Τα ανωτέρω στοιχεία θα αποτελέσουν θέματα της αποδεικτικής διαδικασίας. Η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 9 και 11 του ιδίου νόμου. Εφόσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και κατ' ουσίαν.
Οι πιστώτριες αρνήθηκαν την αίτηση, ισχυριζόμενες ότι ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξής του στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν.3869/10 αφού έχει πτωχευτική ικανότητα και δεν έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Προέβαλαν περαιτέρω την ένσταση της δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρεών του, ισχυριζόμενες ότι όταν ανέλαβε τις οφειλές του δεν είχε επαρκές εισόδημα για να τις εξυπηρετεί, προβλέποντας ότι θα περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών και το αποδέχθηκε. Ο ισχυρισμός αυτός είναι νόμιμος (άρθρ. 1 ν. 3869/10) και θα εξετασθεί και ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.
Από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης του αιτούντος στο ακροατήριο του δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από όλα τα έγγραφα (και τα επικαιροποιημένα) που προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, και, παρά την ενδεχόμενη μνημόνευση ορισμένων μόνον εξ' αυτών κατωτέρω, συνεκτιμώνται στο σύνολό τους χωρίς να παραλειφθεί κανένα, καθώς και από εκείνα που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο χωρίς να γίνεται επίκλησή τους (άρθρ. 744 και 759§3 ΚΠολΔ) και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, σε συνδυασμό και με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρ. 744 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών είναι 59 ετών και άγαμος. Κατοικεί σε ιδιόκτητο διαμέρισμα στο Αιγάλεω Αττικής, στην οδό .... .... Από το έτος 1993 μέχρι .....2008 διατηρούσε επιχείρηση μπαρ και από ....2008 εργάσθηκε ως εργολάβος υδραυλικός κυρίως σε νέες οικοδομές. Στις .....13 χειρουργήθηκε στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του «....» Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, λόγω στένωσης αορτικής και μιτροειδούς βαλβίδας με συνοδό ανεπάρκεια τριγλώχινας, πνευμονικής υπέρτασης και χρόνιας κολπικής μαρμαρυγής. Λόγω των ανωτέρω προβλημάτων υγείας δήλωσε παύση εργασιών στις ....2013. Στις ....14 και στις ....16 του αναγνωρίσθηκε από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του ΙΚΑ ποσοστό αναπηρίας 67% (μέχρι και ....18) και - λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας που ανερχόταν κατά την άσκηση της κρινόμενης αίτησης σε 870 € μηνιαίως και κατά τη συζήτησή της σε 960 € μηνιαίως. Το εισόδημά του συμπληρώνει μίσθωμα καταστήματος ιδιοκτησίας του που ανερχόταν κατά δήλωση του αιτούντος κατά το χρόνο άσκησης της αιτήσεως σε 240 € και κατά τη συζήτησή της σε 100 €. Περαιτέρω δηλώνει στην κρινόμενη αίτηση μικρό εισόδημα από αγροτικές εργασίες ποσού 68,46 €. Λόγω των προαναφερόμενων προβλημάτων υγείας ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή και χρήζει τακτικής καρδιολογικής παρακολούθησης (βλ. από .....16 βεβαίωση του Διευθυντή της Α' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του .... Νοσοκομείου Αθηνών). Το δηλωθέν εισόδημά του το έτος 2008 ανήλθε σε 8.288,3 €, το έτος 2009 σε 10.584,14 €, το 2010 σε 15.613,33 €, το 2011 σε 2.655,08 €, το 2012 σε 7.399,47 €, το 2013 σε 3.782,31 €, το 2014 σε 1.140 €, το 2015 σε 11.606,35 € και το 2016 σε 12,498,24 €. Τα παραπάνω προκύπτουν από τις προσκομισθείσες φορολογικές του δηλώσεις και τα εκκαθαριστικά της αρμόδιας εφορίας που αφορούν τα εισοδήματα των εν λόγω ετών.
Ο αιτών λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του, της συρρίκνωσης των εισοδημάτων του και της αύξησης των αναγκαίων ιατρικών δαπανών, των υψηλών επιτοκίων, με τα οποία επιβαρύνονται οι οφειλές του, σε συνδυασμό με τη μη πληρωμή από τον πρωτοφειλέτη της δόσης του δανείου για τη λήψη του οποίου είχε ο ίδιος εγγυηθεί ευθυνόμενος εις ολόκληρον, καταστάσεις εκτός της σφαίρας επιρροής του που άλλαξαν τις συνθήκες, έχει περιέλθει από το έτος 2014 σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να ικανοποιήσει τις οφειλές του προς τις πιστώτριες χωρίς δόλο, απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού των καθ' ων. Ο ανωτέρω δεν απεδείχθη ότι είχε παύσει τις πληρωμές μέχρι την παύση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και επομένως δεν έχει πτωχευτική ικανότητα.
Ο ανωτέρω έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν αναληφθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους πριν την κατάθεση της παρούσης αιτήσεως. Οφείλει στις πιστώτριες του (καθ' ων η αίτηση) κατά κεφάλαιο, έξοδα και τόκους, σύμφωνα με τις καταστάσεις οφειλών των τελευταίων, κατά το χρόνο επίδοσης της κρινόμενης αίτησης: 1) στην ..... .... το ποσό των 17.092,24 € από στεγαστικό δάνειο, 2) στην ... ΤΡΑΠΕΖΑ 4.032,12 € από καταναλωτικό δάνειο, στην ... Τράπεζα υπό εκκαθάριση το ποσό των 1.564,69 € από καταναλωτικό δάνειο και το ποσό των 62.359,94 € από στεγαστικό δάνειο, ως εγγυητής και 4) στο .... υπό ειδική εκκαθάριση 10.735,56 € από καταναλωτικό δάνειο. Η πρώτη των καθ' ων πιστώτρια είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με εγγραφείσα στις .....2001 προσημείωση υποθήκης επί του διαμερίσματος του αιτούντος που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του. Η τρίτη των καθ' ων προς εξασφάλιση της απαίτησής της που απορρέει από στεγαστικό δάνειο έχει εγγράψει το έτος 2012 υποθήκη επί του ίδιου ακινήτου καθώς και επί της αποθήκης-καταστήματος του υπογείου, που βρίσκεται στην ίδια οικοδομή (βλ. το υπ' αρ. .....2015 πιστοποιητικό του υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω. Οι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις των πιστωτριών συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση της παρούσης με επιτόκιο ενήμερης οφειλής. Οι λοιπές απαιτήσεις των πιστωτριών έχουν παύσει με την κοινοποίηση της αίτησης να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους.
Ο αιτών είναι αποκλειστικός και πλήρης κύριος ..... διαμερίσματος 102τ.μ. που βρίσκεται στην οδό .... ..., στο Αιγάλεω Αττικής. Το εν λόγω διαμέρισμα χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του και η αντικειμενική του αξία υπολογίζεται σύμφωνα με τη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 σε 60.725,70 €. Περαιτέρω, έχει την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του υπογείου καταστήματος που βρίσκεται στην ίδια οικοδομή, επιφάνειας 102τ.μ., το οποίο μισθώνει. Του εν λόγω ακινήτου η αντικειμενική αξία υπολογίζεται σε 28.917 €, ενώ η εμπορική του κρίνεται, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και τις δημοσιευμένες αγγελίες πώλησης παρόμοιων ακινήτων της ίδιας περιοχής, πολύ μικρότερη. Επομένως, η εκποίησή του κρίνεται απρόσφορη, λαμβανομένων υπόψη των εξόδων της εκποίησης και της απροθυμίας των υποψήφιων αγοραστών για αγορά ακινήτων λόγω της υψηλής τους φορολόγησης. Ο αιτών είναι κύριος και ενός αγροκτήματος με ελαιόδεντρα 3.000τ.μ. που βρίσκεται στη θέση ... του Δ.Δ. ... Αιτωλοακαρνανίας. Η εκποίησή του λόγω της μικρής εμπορικής του αξίας κρίνεται απρόσφορη. Σημειωτέον ότι τα δύο τελευταία ακίνητα του αιτούντος, το πρώτο με την εκμίσθωσή του και το δεύτερο με την εκμετάλλευσή του, αποφέρουν σ' αυτόν συμπληρωματικό εισόδημα. Τέλος, ο αιτών είναι κύριος του με αριθμό κυκλοφορίας ... οχήματος που πρωτοκυκλοφόρησε το 2003, μάρκας S.O.. Δεδομένου ότι το όχημα αυτό αποτελεί το μοναδικό μεταφορικό μέσο του αιτούντος αλλά και επειδή η εκποίησή του λόγω της παλαιότητάς του κρίνεται απρόσφορη, δεν πρέπει να εκποιηθεί. Άλλα περιουσιακά στοιχεία δεν αποδείχθηκε ότι διαθέτει ο αιτών.
Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του αιτούντος, προκειμένου να ζει αξιοπρεπώς, ανέρχεται σε 800 €, με βάση και όσα αποδείχθηκαν για τις συνθήκες της ζωής του αλλά και τα διδάγματα της κοινής πείρας. Εφόσον το περίσσευμα από τα μηνιαία εισοδήματά του (από σύνταξη, μίσθωμα και γεωργικές εργασίες) θα διατεθεί προς πληρωμή των δόσεων προς τις πιστώτριες, μπορεί να καταβάλλει σ' αυτές το ποσό των 300 € μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενο προς τις πιστώτριες με βάση το ύψος των απαιτήσεων τους όπως αυτές προσδιορίσθηκαν ανωτέρω, για χρονικό διάστημα πέντε ετών (60 μηνών) προς μερική εξόφληση των οφειλών του (σύμφωνα με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της §2 του άρθρου 8 ν.3869/10, όπως αντικαταστάθηκε με την §2 του άρθρου 16 του ν.4161/2013).
Η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρ. 9§2 εφόσον με τις καταβολές επί πενταετία της πρώτης ρύθμισης δεν θα επέλθει πλήρης εξόφληση της συνολικής απαίτησης των πιστωτριών και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από την εκποίηση η οποία είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο (βλ. Κρητικό σελ 148, αρ. 16). Το ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία του, πρέπει να προστατευθεί από τη ρευστοποίηση και να εφαρμοστούν γι' αυτό οι διατάξεις της §2 του άρθρου 9 του ν.3869/10. Η αντικειμενική αξία του, ως προαναφέρθηκε, ανέρχεται στο ποσό των 60.725,70 €. Το εν λόγω ακίνητο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% και αυτό πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση. Η ικανοποίηση του υπολοίπου των απαιτήσεων των πιστωτριών δια περαιτέρω καταβολών προς διάσωση του μεριδίου του αιτούντος επί της κύριας κατοικίας του πρέπει να ανέλθει σε 48.580,56 €, ποσό ίσο του 80% της ως άνω αντικειμενικής αξίας και η περίοδος τοκοχρεολυτικής εξόφλησης αυτού του ποσού να ορισθεί σε 15 έτη. Το ποσό που θα καταβάλλει ο αιτών στα πλαίσια αυτού του σκέλους της ρύθμισης θα ανέρχεται σε 269,89 € μηνιαίως, οι δε μηνιαίες δόσεις (180 συνολικά) θα αρχίσουν να καταβάλλονται μετά την παρέλευση περιόδου χάριτος (άρθρ. 9§2 εδ. 3 ν.3869/10), ήτοι πέντε έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Από αυτές τις καταβολές, θα ικανοποιηθούν προνομιακώς οι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις της πρώτης και της τρίτης των πιστωτριών κατά τη χρονολογική τάξη της εγγραφής του εμπράγματου βάρους εκάστης.
Σύμφωνα με όλα αυτά, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως εν μέρει βάσιμη και κατ' ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος κατά το διατακτικό. Με την καταβολή των ως άνω δόσεων θα επέλθει η μερική εξόφληση του συνολικού ποσού των χρεών του αιτούντος και η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλών έναντι των πιστωτριών (άρθρ. 11 ν.3869/10), υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ' άρθρο 8§6 του ν.3869/10.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
ΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση ερήμην της δεύτερης των καθ' ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.
ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες επί πέντε έτη καταβολές του αιτούντος σε 300 ευρώ, που θα καταβάλλονται σύμμετρα προς τις πιστώτριες μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.
ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση το ισόγειο διαμέρισμα που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του αιτούντος και βρίσκεται στην οδό ... ..., στο Αιγάλεω Αττικής, όπως αυτό περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.
ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ το καταβλητέο από τον αιτούντα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας συνολικό ποσό σε 48.580,56 €, που θα πληρωθεί με μηνιαίες καταβολές ύψους 269,89 €, οι οποίες θα αρχίσουν τον πρώτο μήνα μετά τη συμπλήρωση τριετίας από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μηνός, θα γίνουν χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος και θα διαρκέσουν δεκαπέντε (15) έτη και με τις οποίες θα ικανοποιηθούν προνομιακώς οι ενέγγυες πιστώτριες σύμφωνα με την χρονολογική τάξη της εγγραφής του εμπράγματου βάρους εκάστης.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις ..... 2018, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.