527/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
527/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 

Συγκροτήθηκε νόμιμα από την Ειρηνοδίκη Καλλιθέας .... και τη Γραμματέα .....
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις .... 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΑΣ: Μ.Κ. του ... και της ..., κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός ..., αρ. ..., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Πάρι Αναστασάκου και του ασκούμενου δικηγόρου .....
ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748§3 Κ.Πολ.Δ.) και παραστάθηκαν ως εξής: 1) Της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ ... ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αρ...., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της ...., 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ... Α.Ε», εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός .., αρ. ..., νόμιμα εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «.... BANK ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, ... αρ. .., και εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από ...-2013 αίτησή της, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ...-2013 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, οπότε η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του πινακίου και συζητήθηκε.
Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως αναφέρεται παραπάνω, και κατά τη συζήτησή της οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν. Το Δικαστήριο κατόπιν,
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις υπ' αριθ. ....-2013 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ...., που επικαλείται και προσκομίζει η αιτούσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο της ...-2018, επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στις μετέχουσες πιστώτριες, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748§3 ΚΠολΔ). Συνεπώς, οι δεύτερη και τρίτη και μετέχουσες πιστώτριες, οι οποίες, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως με τη σειρά από το πινάκιο κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, δεν εμφανίσθηκαν στη δίκη ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο, πρέπει να δικαστούν ερήμην. Η συζήτηση, όμως, της υποθέσεως θα προχωρήσει σα να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες.
Η αιτούσα, με την υπό κρίση αίτησή της, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριές της, που αναφέρονται στις περιεχόμενες στην αίτηση αναλυτικές καταστάσεις, ζητά τη ρύθμιση των χρεών της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή της απ' αυτά.
Η κρινόμενη αίτηση αρμόδια εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, που είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρο 3 του ν. 3869/2010), κατά την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741επ. Κ.Πολ.Δ. (άρθρο 3 ν.3869/2010), αφού για το παραδεκτό της ί) τηρήθηκε η προδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 5§2, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί με την §3 άρθρου 85 ν.3996/2011 και αντικατασταθεί με το άρθρο 13 ν.4161/2013, με την βεβαίωση της αποτυχίας αυτού και την έκδοση προσωρινής διαταγής (βλ. την από ....-2014 προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου), ii) τηρήθηκε η εμπρόθεσμη και νομότυπη επίδοση της αίτησης μέσα στην προθεσμία των 15 ημερών από την κατάθεσή της, όπως προβλέπει η διάταξη του άρθρου 5 του ν.3869/2010, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί με την §3 άρθρου 85 ν.3996/2011 και αντικατασταθεί με το άρθρο 13 ν.4161/2013. Όμως το αίτημα να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της δικαστικής ρυθμίσεως θα επέλθει η απαλλαγή της αιτούσας από τυχόν υπόλοιπο των χρεών της, πρέπει να απορριφτεί ως απαράδεκτο διότι ασκείται πρόωρα και χωρίς να πληρούνται οι προς τούτο προϋποθέσεις αφού το αίτημα αυτό αποτελεί περιεχόμενο μεταγενέστερης αιτήσεως που υποβάλλεται στο δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την εκδοθείσα επί της αιτήσεως του άρθρου 4§1 του ν.3869/2010 αποφάσεως (ΕιρΕδεσ 107/2015 ΝΟΜΟΣ).
Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση είναι πλήρως και επαρκώς ορισμένη, καθώς στην αίτηση αναφέρονται τα εισοδήματα της αιτούσας, η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση και το συνολικό ύψος των βιοτικών της αναγκών. Δεν απαιτείται η εξειδίκευση των βιοτικών αναγκών, καθώς το πραγματικό ύψος τους αποτελεί αντικείμενο απόδειξης. Δεν απαιτείται για το ορισμένο της αίτησης η αναφορά των λόγων που οδήγησαν την αιτούσα σε οικονομική αδυναμία και γι' αυτό δεν καθίσταται απορριπτέα ως απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση λόγω αοριστίας, διότι σ' αυτή (αίτηση), πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από τον οφειλέτη - φυσικό πρόσωπο, η αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει και: α) την έλλειψη της πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος, β) τη μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, γ) την κατάσταση της περιουσίας του αιτούντα και των εισοδημάτων του τυχόν συζύγου του, δ) την κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και ε) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, έστω και με μηδενικές καταβολές, στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή. Τέλος, σύμφωνα με την επικρατούσα στην νομολογία άποψη, η αίτηση του αιτούντος δεν είναι αόριστη, όταν δεν αναφέρει τον χρόνο ανάληψης χρεών ή εν γένει αν δεν αναφέρει τον χρόνο ανάληψης των χρεών του ή το ακριβές χρονικό σημείο από το οποίο και εντεύθεν αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις δανειακές του υποχρεώσεις διότι δεν αποτελούν απαιτούμενα στοιχεία για το ορισμένο της αίτησης κατ' άρθρο 4§1 ν.3869/2010 αλλά ανάγονται στην ουσιαστική βασιμότητα της, αποτελούν αντικείμενο απόδειξης και θα εξεταστούν περαιτέρω, (βλ. σε I. Βενιέρη - Θ. Κατσά, Εφαρμογή του ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, έκδοση 2013, σελ. 171 επ., περ. αριθ. 181, Αθ.Κρητικός Ρύθμιση Οφειλών ν.3869/2010, σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμ 64, σελ. 1467, ΜΠΑλεξ 190/2012, ΕιρΕλευσ 2/2012, ΕιρΘεσσαλ 6119/2012, ΕιρΘεσσαλ 6168/2012, ΕιρΘεσσαλ 1348/2012, ΕιρΑλμωπ 63/2012, ΕιρΕδεσσ 94/2012 Α' Δημοσίευση ΝΌΜΟΣ, ΕιρΦιλιατ 1/2012, ΕιρΤριπ 51/2012, ΕιρΑλεξ 42/2012, ΕιρΑλεξ 31/2012, ΕιρΙωαν 2/2011, ΕιρΒέροιας 185/2011, ΕιρΛαρ 104/2011, ΕιρΕλευσ 4/2011 ΤΝΠ Ισοκράτης, ΕιρΠαρ 16/2014 Α' Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 & 11 του ν.3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4161/2013, πλην του αιτήματος να επικυρωθεί το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών κατ' άρθρο 7 του ν.3869/2010, που είναι μη νόμιμο, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης, ως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε από τους διαδίκους, δεν αποτελεί αντικείμενο της αίτησης του άρθρου 4§1 του ν.3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων σε περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης, αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη συμβιβασμού, με απόφαση του επικυρώνει το σχέδιο, το οποίο από την επικύρωση του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος, που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά της παρούσας δίκης, από όσα αναπτύχθηκαν προφορικά κατά τη συζήτηση από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, από τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν για να χρησιμεύσουν, είτε προς άμεση απόδειξη, είτε για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρ. 336§3 και 395 Κ.Πολ.Δ.) καθώς και από εκείνα, που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκλησή τους [παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759§3 Κ.Πολ.Δ. (βλ. σχετ. Βαθρακοκοίλης, ΕρμΝ. Κ.Πολ.Δ., άρ. 759 αριθ., 5 και Α.Π. 174/1987, ΕλλΔνη 29.129)], και από όλη την διαδικασία εν γένει, κατά τη κρίση του Δικαστηρίου, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, η οποία διάγει το 59ο έτος της ηλικίας της, είναι διαζευγμένη και έχει αποκτήσει δύο τέκνα τα οποία είναι ενήλικα. Είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ από ..../2012 έως ..../2018. Το μοναδικό εισόδημά της προέρχεται από το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης που ανέρχεται στο μηνιαίο ύψος των 200,00 €. Η αιτούσα διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία, που αποτελεί και την κύρια κατοικία της ιδίας και της υιού της, και επομένως δεν επιβαρύνεται μηνιαίως με έξοδα ενοικίου.
Η αιτούσα, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση ρύθμισης: Είχε αναλάβει από την πρώτη πιστώτρια: α) ως εγγυήτρια στεγαστικό δάνειο εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, με υπόλοιπο οφειλής ως ενέγγυας συνολικά ποσού 60.253,47 € και β) ως πρωτοφειλέτιδα στεγαστικό δάνειο εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, με υπόλοιπο οφειλής ως ενέγγυας συνολικά ποσού 62.056,17 €, από τη δεύτερη πιστώτρια σύμβαση πιστωτικής κάρτας με υπόλοιπο οφειλής ως ανέγγυας ποσού 347,62 €, και από την τρίτη μετέχουσα πιστώτρια: α) σύμβαση πιστωτικής κάρτας με υπόλοιπο οφειλής ως ανέγγυας ποσού 2.641,79 € και β) σύμβαση καταναλωτικού δανείου με υπόλοιπο οφειλής ως ανέγγυας ποσού 2.335,64 €.
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η αιτούσα βρίσκεται σε γενική αδυναμία πληρωμής των οφειλών της, αφού το καθαρό μηνιαίο εισόδημά της, αφαιρουμένων των μηνιαίων εξόδων διαβίωσης, τα οποία έχουν αυξηθεί δεν επαρκεί για τη καταβολή της ενήμερης δόσης των παραπάνω δανείων. Μάλιστα, το ετήσιο εισόδημά της ανερχόταν το έτος 2009 στο ποσό των 9.574,08 € το έτος 2010 στο ποσό των 11.490,18€, το έτος 2011 στο ποσό των 11.890,43 € το έτος 2012 στο ποσό των 2.775,66 €, το έτος 2013 στο ποσό των 0 €, το έτος 2014 στο ποσό των 0 € το έτος 2015 στο ποσό των 0 €, το έτος 2016 στο ποσό των 0 €. Σε κάθε περίπτωση, το εισόδημα της τελευταίας είναι χαμηλό, λόγω, δε, και των συνθηκών που επικρατούν δεν αναμένεται να αυξηθεί. Αποδεικνύεται, συνεπώς, ότι η αδυναμία πληρωμής της αιτούσας δεν είναι πρόσκαιρη, αλλά μόνιμη, αφού, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών συνθηκών και παραμέτρων που επικρατούν τα τελευταία έτη, αλλά και της ηλικίας της, δεν αναμένεται στο εγγύς μέλλον αξιόλογη αύξηση του εισοδήματος της. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αιτούσα δεν είχε δόλο κατά το χρόνο ανάληψης των δανειακών της υποχρεώσεων ούτε και κατά το μεταγενέστερο της αναλήψεως των χρεών της χρόνο, αφού η αδυναμία πληρωμής είναι απόρροια παραγόντων για τους οποίους η αιτούσα δεν ευθύνεται και δη, η μείωση των εισοδημάτων της και η αύξηση του κόστους διαβίωσης της. Μάλιστα, κατά το χρόνο λήψης των δανείων (έτος 2008) το εισόδημά της ανερχόταν μηνιαίως περίπου στο ποσό των 800,00 € και η ενήμερη δόση των δανείων περίπου στο ποσό των 640,00 € (βλ. ένορκη κατάθεση μάρτυρος). Περαιτέρω, η αιτούσα δεν εγγυήθηκε κατά σύνηθες επάγγελμα, η δε ανωτέρω εγγύησή της δεν στοιχειοθετεί την έννοια ούτε φέρει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οργανωμένης επιχείρησης, καθώς η ίδια δεν υπέγραψε ως εγγυητής υπέρ και άλλων, πλην του υιού της. Μάλιστα, η αιτούσα πείστηκε από τον υιό της ότι δεν θα υπάρξει ζήτημα μη εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων στις οποίες αυτή ενέχεται. Η κρίση αυτή του δικαστηρίου ενισχύεται περαιτέρω, από το γεγονός ότι η αιτούσα ήταν συνεπής προς τις πιστώτριές της με την οικονομική συνδρομή και των δύο υιών της, περίπου μέχρι το έτος 2013, ενώ την πρώτη δανειακή υποχρέωση είχε αναλάβει το έτος 2008.
Στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας, περιλαμβάνεται η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 50% εξ' αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος ... ορόφου, πολυκατοικίας που κείται επί της οδού ..., αρ. ... στην Καλλιθέα Αττικής, επιφάνειας 74,00τμ., έτους κατασκευής 1973. Το εν λόγω ακίνητο επί της οδού ... αρ. ... στην Καλλιθέα Αττικής, αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και του υιού της.
Με βάση τα ανωτέρω, η ρύθμιση του χρέους της αιτούσας θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές (άρθρο 8§2 του ν.3869/2010) ύψους 40,00 € έκαστη, που θα αρχίσουν όπως ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας, συμμέτρως διανεμόμενο προς τις μετέχουσες πιστώτριές επί πενταετία. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών οι μετέχουσες πιστώτριές θα έχουν λάβει το συνολικό ποσό των 2.400,00€ - (40,00 X 60 μήνες).
Η ρύθμιση αυτή θα συνδυασθεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9§2 του ν.3869/2010, εφόσον με την καταβολή του ποσού των 2.400,00 € στις καθ' ων, δεν επέρχεται εξόφληση των απαιτήσεων των δανειστών της αιτούσας. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας. Ειδικότερα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9§2 του άνω νόμου, δεδομένου ότι η αντικειμενική αξία του 50% εξ' αδιαιρέτου του παραπάνω περιγραφόμενου διαμερίσματος (κύριας κατοικίας) ανέρχεται, κατά το χρόνο συζητήσεως της κρινόμενης αιτήσεως, συνολικά στο ποσό των 25.274,70 € και, συνεπώς, δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο αφορολόγητης αποκτήσεως πρώτης κατοικίας (άρθρο 1§§1 & 2 του ν.1078/1980), πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα της αιτούσας περί εξαιρέσεως της κύριας κατοικίας της από τυχόν ρευστοποίησή της και να διαταχθούν όσα χρειάζονται σχετικά. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρυθμίσεως του άρθρου 9§2 του ν.3869/2010, πρέπει να διαταχθεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας του εξαιρούμενου ακινήτου. Συνεπώς, πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές μέχρι το ποσό των (25.274,70 X 80%=) 20.219,76 € και για χρονικό διάστημα 20 ετών (240 μήνες), το ύψος δε των μηνιαίων αυτών καταβολών ορίζεται σε 84,24 € έκαστη, αρχής γενομένης από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος (5) ετών, κατά την οποία θα λαμβάνει χώρα η ρύθμιση του άρθρου 8§2 του ν.3869/2010, καθώς κρίνεται αναγκαία η χορήγηση στην αιτούσα αντίστοιχης περιόδου χάριτος ώστε να μην επιβαρυνθεί υπέρμετρα με την παράλληλη καταβολή μηνιαίων δόσεων του άρθρου 8§2 & του άρθρου 9§2 του άνω νόμου.
Κατά συνέπεια η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την πρώτη εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Η καταβολή των παραπάνω μηνιαίων δόσεων θα γίνει χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (άρθρο 9§2 εδ. δ' του άνω νόμου).
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες σ' αυτή οφειλές της αιτούσας προς τις μετέχουσες πιστώτριές της κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό. Μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στην αιτούσα με την παρούσα απόφαση, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11§1 του ν.3869/2010) η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των μετεχουσών πιστωτριών της. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8§6 του ν.3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης και τρίτης των καθ' ων.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.
ΡΥΘΜΙΖΕΙ το χρέος της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές, προς τις μετέχουσες πιστώτριές για πέντε (5) έτη, ποσού σαράντα (40,00) ευρώ έκαστη, συμμέτρως διανεμόμενου, και καταβλητέα εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, αρχής γενομένης την 1η εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας.
ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, δηλαδή το 50% εξ' αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος ... ορόφου, πολυκατοικίας που κείται επί της οδού ..., αρ. ... στην Καλλιθέα Αττικής, επιφάνειας 74,00τμ, έτους κατασκευής 1973.
ΕΠΙΒΑΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της παραπάνω κατοικίας το συνολικό ποσό των 20.219,76 € σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών δια διακοσίων σαράντα (240) μηνιαίων δόσεων ύψους (84,24 €) έκαστη, εντόκως με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χωρίς ανατοκισμό.
Έκαστη δόση θα καταβάλλεται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, αρχής γενομένης την πρώτη εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της παρούσας.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Καλλιθέα την ...2018 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του δικαστηρίου αυτού, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων του.