526/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
526/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 

Συγκροτήθηκε νόμιμα από την Ειρηνοδίκη Καλλιθέας ..... και τη Γραμματέα .....
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις ..... 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: B.P. του ... και της ...., κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός ...., αρ. ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Πάρι Αναστασάκου και του ασκούμενου δικηγόρου ... ..
ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση της (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748§3 ΚΠολΔ.) και παραστάθηκε ως εξής: Της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας ,με την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ .... ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .. αρ. ..., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της .....
Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από ....-2013 αίτησή του, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ....-2013 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, οπότε η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του πινακίου και συζητήθηκε.
Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως αναφέρεται παραπάνω, και κατά τη συζήτησή της οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν. Το Δικαστήριο κατόπιν,
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ο αιτών, με την υπό κρίση αίτησή του, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τον πιστωτή, που αναφέρεται στις περιεχόμενες στην αίτηση αναλυτικές καταστάσεις, ζητά τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή του απ' αυτά.
Η κρινόμενη αίτηση αρμόδια εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, που είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρο 3 του ν.3869/2010), κατά την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741επ. Κ.Πολ.Δ. (άρθρο 3 ν.3869/2010), αφού για το παραδεκτό της: ϊ) τηρήθηκε η προδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 5 §2, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί με την §3 άρθρου 85 ν.3996/2011 και αντικατασταθεί με το άρθρο 13 ν.4161/2013, με την βεβαίωση της αποτυχίας αυτού και την έκδοση προσωρινής διαταγής (βλ. την από ....-2014 προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου), ii) τηρήθηκε η εμπρόθεσμη και νομότυπη επίδοση της αίτησης μέσα στην προθεσμία των 15 ημερών από την κατάθεσή της, όπως προβλέπει η διάταξη του άρθρου 5 του ν.3869/2010, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί με την §3 άρθρου 85 ν.3996/2011 και αντικατασταθεί με το άρθρο 13 ν.4161/2013. Όμως, το αίτημα να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της δικαστικής ρυθμίσεως θα επέλθει η απαλλαγή του αιτούντος από τυχόν υπόλοιπο των χρεών του, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο διότι ασκείται πρόωρα και χωρίς να πληρούνται οι προς τούτο προϋποθέσεις αφού το αίτημα αυτό αποτελεί περιεχόμενο μεταγενέστερης αιτήσεως που υποβάλλεται στο δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την εκδοθείσα επί της αιτήσεως του άρθρου 4§1 του ν.3869/2010 αποφάσεως (ΕιρΕδεσ 107/2015 ΝΟΜΟΣ).
Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση είναι πλήρως και επαρκώς ορισμένη, καθώς στην αίτηση αναφέρονται τα εισοδήματα του αιτούντος, η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση και το συνολικό ύψος των βιοτικών του αναγκών. Δεν απαιτείται η εξειδίκευση των βιοτικών αναγκών, καθώς το πραγματικό ύψος τους αποτελεί αντικείμενο απόδειξης. Δεν απαιτείται για το ορισμένο της αίτησης η αναφορά των λόγων που οδήγησαν τον αιτούντα σε οικονομική αδυναμία και γι' αυτό δεν καθίσταται απορριπτέα ως απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση λόγω αοριστίας, διότι σ' αυτή (αίτηση), πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από τον οφειλέτη φυσικό πρόσωπο, η αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει και: α) την έλλειψη της πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος, β) τη μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, γ) την κατάσταση της περιουσίας του αιτούντα και των εισοδημάτων του τυχόν συζύγου του, δ) την κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και ε) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, έστω και με μηδενικές καταβολές, στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή. Τέλος, σύμφωνα με την επικρατούσα στην νομολογία άποψη, η αίτηση του αιτούντος δεν είναι αόριστη, όταν δεν αναφέρει τον χρόνο ανάληψης χρεών ή εν γένει αν δεν αναφέρει τον χρόνο ανάληψης των χρεών του ή το ακριβές χρονικό σημείο από το οποίο και εντεύθεν αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις δανειακές του υποχρεώσεις διότι δεν αποτελούν απαιτούμενα στοιχεία για το ορισμένο της αίτησης κατ' άρθρο 4§1 ν.3869/2010 αλλά ανάγονται στην ουσιαστική βασιμότητα της, αποτελούν αντικείμενο απόδειξης και θα εξεταστούν περαιτέρω, (βλ. σε I. Βενιέρη - Θ. Κατσά, Εφαρμογή του ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, έκδοση 2013, σελ.171 επ., περ. αριθ. 181, Αθ. Κρητικός Ρύθμιση Οφειλών Ν. 3869/2010, σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμ. 64, σελ. 1467, ΜΠΑλεξ 190/2012, ΕιρΕλευσ 2/2012, ΕιρΘεσσαλ 6119/2012, ΕιρΘεσσαλ 6168/2012, ΕιρΘεσσαλ 1348/2012, ΕιρΑλμωπ 63/2012, ΕιρΕδεσσ 94/2012 Α΄ Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΕιρΦιλιατ 1/2012, ΕιρΤριπ 51/2012, ΕιρΑλεξ 42/2012, ΕιρΑλεξ 31/2012, ΕιρΙωαν 2/2011, ΕιρΒέροιας 185/2011, ΕιρΛαρ 104/2011, ΕιρΕλευσ 4/2011 ΤΝΠ Ισοκράτης, ΕιρΠαρ 16/2014 Α' Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 & 11 του ν.3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4161/2013, πλην του αιτήματος να επικυρωθεί το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών κατ' άρθρο 7 του ν.3869/2010, που είναι μη νόμιμο, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης, ως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε από τους διαδίκους, δεν αποτελεί αντικείμενο της αίτησης του άρθρου 4§1 του ν.3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων σε περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης, αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη συμβιβασμού, με απόφαση του επικυρώνει το σχέδιο, το οποίο από την επικύρωση του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος, που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά της παρούσας δίκης, από όσα αναπτύχθηκαν προφορικά κατά τη συζήτηση από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, από τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν για να χρησιμεύσουν, είτε προς άμεση απόδειξη, είτε για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρ. 336§3 & 395 Κ.Πολ.Δ.) καθώς και από εκείνα, που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκλησή τους [παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759§3 ΚΠολΔ. (βλ. σχετ. Βαθρακοκοίλης, ΕρμΝ.Κ.ΠολΔ, άρ. 759 αριθ. 5 και ΑΠ. 174/1987, ΕλλΔνη 29.129)], και από όλη την διαδικασία εν γένει κατά τη κρίση του Δικαστηρίου, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών, ο οποίος διάγει το 33° έτος της ηλικίας του, είναι έγγαμος και εργάζεται μετά από μακρά περίοδο ανεργίας σε ιδιωτική εταιρία καθαρισμού με την επωνυμία «.....», λαμβάνοντας μηνιαίος το ποσό των 492,31 €. Το εισόδημά του ενισχύεται επίσης από το επίδομα κοινωνική αλληλεγγύης που ανέρχεται στο μηνιαίο ύψος των 34,00 €. Η σύζυγός του δεν έχει κάποιο εισόδημα και είναι άνεργη. Ο αιτών διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία, που αποτελεί και την κύρια κατοικία, του ιδίου και της συζύγου του, και επομένως δεν επιβαρύνεται μηνιαίος με έξοδα ενοικίου.
Ο αιτών, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση ρύθμισης: Του είχε χορηγηθεί: α) στεγαστικό δάνειο εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, με υπόλοιπο οφειλής ως ενέγγυας συνολικά ποσού 60.253,47 € και β) στεγαστικό δάνειο εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, με υπόλοιπο οφειλής ως ενέγγυας συνολικά ποσού 62.056,17 €.
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ο αιτών βρίσκεται σε γενική αδυναμία πληρωμής των οφειλών του, αφού το καθαρό μηνιαίο εισόδημά του, αφαιρουμένων των μηνιαίων εξόδων διαβίωσης, τα οποία έχουν αυξηθεί (έγγαμος), δεν επαρκεί για τη καταβολή της ενήμερης δόσης του δανείου. Μάλιστα, το ετήσιο εισόδημά του ανερχόταν το έτος 2010 στο ποσό των 0 €, το έτος 2011 στο ποσό των 0 €, το έτος 2012 στο ποσό των 0 €, το έτος 2013 στο ποσό των 4.382,54 €, το έτος 2014 στο ποσό των 3.472,68 €. Σε κάθε περίπτωση, το εισόδημα του τελευταίου είναι χαμηλό, λόγω, δε, και των συνθηκών που επικρατούν δεν αναμένεται να αυξηθεί. Αποδεικνύεται, συνεπώς, ότι η αδυναμία πληρωμής του αιτούντος δεν είναι πρόσκαιρη, αλλά μόνιμη, αφού, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών συνθηκών και παραμέτρων που επικρατούν τα τελευταία έτη, δεν αναμένεται στο εγγύς μέλλον αξιόλογη αύξηση του εισοδήματος του. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο αιτών δεν είχε δόλο κατά το χρόνο ανάληψης των δανειακών του υποχρεώσεων ούτε και κατά το μεταγενέστερο της αναλήψεως των χρεών του χρόνο, αφού η αδυναμία πληρωμής είναι απόρροια παραγόντων για τους οποίους ο αιτών δεν ευθύνεται και δη, η μείωση των εισοδημάτων του και η αύξηση του κόστους διαβίωσης του. Μάλιστα, κατά το χρόνο λήψης των δανείων (έτος 2008) το εισόδημά του ανερχόταν μηνιαίως περίπου στο ποσό των 1.000,00 € και η ενήμερη δόση των δανείων περίπου στο ποσό των 640.00 € (βλ. ανωμοτί κατάθεση αιτούντος).
Στα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος, περιλαμβάνεται η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 50% εξ' αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος .... ορόφου, πολυκατοικίας που κείται επί της οδού ...., αρ. ... στην Καλλιθέα Αττικής, επιφάνειας 74.00τμ., έτους κατασκευής 1973. Το εν λόγω ακίνητο επί της οδού ..., αρ. ... στην Καλλιθέα Αττικής, αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και της συζύγου του.
Με βάση τα ανωτέρω, η ρύθμιση του χρέους του αιτούντος θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές (άρθρο 8§2 του ν.3869/2010) ύψους 80,00 € έκαστη, που θα αρχίσουν όπως ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας, θα καταβάλλονται απευθείας στο μετέχοντα πιστωτή επί πενταετία. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών ο μετέχων πιστωτής θα έχει λάβει το συνολικό ποσό των 4.800,00 €(80,00€ X 60 μήνες).
Η ρύθμιση αυτή θα συνδυασθεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9§2 του ν.3869/2010, εφόσον με την καταβολή του ποσού των 4.800,00€ € στον καθ' ου, δεν επέρχεται εξόφληση των απαιτήσεων του δανειστή του αιτούντος. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος. Ειδικότερα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9§2 του άνω νόμου, δεδομένου ότι η αντικειμενική αξία του 50% εξ' αδιαιρέτου του παραπάνω περιγραφόμενού διαμερίσματος (κύριας κατοικίας) ανέρχεται, κατά το χρόνο συζητήσεως της κρινόμενης αιτήσεως, συνολικά στο ποσό των 25.274,70 € και, συνεπώς, δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο αφορολόγητης αποκτήσεως πρώτης κατοικίας (άρθρο 1§§1 & 2 του ν.1078/1980), πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα του αιτούντος περί εξαιρέσεως της κύριας κατοικίας του από τυχόν ρευστοποίησή της και να διαταχθούν όσα χρειάζονται σχετικά. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρυθμίσεως του άρθρου 9§2 του ν.3869/2010, πρέπει να διαταχθεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων του μετέχοντος πιστωτή μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας του εξαιρούμενου ακινήτου. Συνεπώς πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές μέχρι το ποσό των (25.274,70 € X 80%=) 20.219,76 € και για χρονικό διάστημα 20 ετών (240 μήνες), το ύψος δε των μηνιαίων αυτών καταβολών ορίζεται σε 84,24 € έκαστη, αρχής γενομένης από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος (5) ετών, κατά την οποία θα λαμβάνει χώρα η ρύθμιση του άρθρου 8§2 του ν.3869/2010, καθώς κρίνεται αναγκαία η χορήγηση στον αιτούντα αντίστοιχης περιόδου χάριτος ώστε να μην επιβαρυνθεί υπέρμετρα με την παράλληλη καταβολή μηνιαίων δόσεων του άρθρου 8§2 και του άρθρου 9§2 του άνω νόμου.
Κατά συνέπεια η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την πρώτη εργάσιμη ημέρα τού πρώτου μήνα μετά την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Η καταβολή των παραπάνω μηνιαίων δόσεων θα γίνει χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (άρθρο 9§2 εδ. δ' του άνω νόμου).
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες σ' αυτή οφειλές του αιτούντος προς τη μετέχουσα πιστώτρια του κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό. Μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στον αιτούντα με την παρούσα απόφαση, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11§1 του ν.3869/2010) η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι της μετέχουσας πιστώτριάς του. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8§6 του ν. 3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.
ΡΥΘΜΙΖΕΙ το χρέος του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές απευθείας προς τη μετέχουσα πιστώτρια για πέντε (5) έτη, ποσού ογδόντα (80,00) ευρώ έκαστη, καταβλητέα εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, αρχής γενομένης την 1η εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας.
ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή το 50% εξ' αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος ... ορόφου, πολυκατοικίας που κείται επί της οδού ..., αρ. ... στην Καλλιθέα Αττικής, επιφάνειας 74,00 τμ., έτους κατασκευής 1973.
ΕΠΙΒΑΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της παραπάνω κατοικίας το συνολικό ποσό των 20.219,76 € σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών δια διακοσίων σαράντα (240) μηνιαίων δόσεων ύψους (84,24 €) έκαστη, εντόκως με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χωρίς ανατοκισμό. Έκαστη δόση θα καταβάλλεται απευθείας προς τη μετέχουσα πιστώτρια εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός αρχής γενομένης την πρώτη εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της παρούσας.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Καλλιθέα την ...2018 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του δικαστηρίου αυτού, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων του.