304/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 304/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη ....., και από τη Γραμματέα .....
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ στο ακροατήριό του, την ....-2017, για να δικάσει, μεταξύ:
Της καλούσας-αιτούσας: Ε.Π. του ....., κατοίκου .... Αττικής, οδός ... αρ....., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Μαρίας Λάππα (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 27381).
Των καθ' ων η αίτηση: 1) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ ..... ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 2) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ .. Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα για ίδιες απαιτήσεις και ως καθολικής διαδόχου της πρώην ..... που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου ... (Α.Μ. Δ.Σ.Α. ....), 3) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «......» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα για ίδιες απαιτήσεις και ως ειδικής διαδόχου της ....., η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου .... (Α.Μ. Δ.Σ.Α. ....), 4) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα .... Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αρ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, για ίδιες απαιτήσεις και ως καθολικής διαδόχου της «.....», η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 5) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ..... ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου .... (Α.Μ. Δ.Σ.Α. ....), 6) Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Πιστώσεων με την επωνυμία «.....», που εδρεύει στην .... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 7) της τελούσας υπό ειδική εκκαθάριση ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ .... Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 8) ..... με την επωνυμία «.....» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου .... (Α.Μ. Δ.Σ.Α. ....), 9) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «....» και δ.τ. «.....» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. 
Η καλούσα-αιτούσα με την από .....2014 και με αριθμό κατάθεσης ..../2014 αίτησή της δικαστικής ρύθμισης των οφειλών της και απαλλαγής από τα χρέη ν.3869/2010, που απηύθυνε προς το Δικαστήριο αυτό και για όσους λόγους εκθέτει στο σχετικό δικόγραφο, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα αιτήματά της. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε δικάσιμος η .....2029, η δε αιτούσα και ήδη καλούσα, με την από ....2015 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ..../2015 κλήση της, ζήτησε να επαναπροσδιορισθεί η υπό κρίση υπόθεση σε συντομότερη δικάσιμο σύμφωνα με τη διάταξη της §4 του άρθρου 2 της υποπαρ. Α.4 του άρθρου 2 του ν.4336/2015. Ορίσθηκε δε συντομότερη δικάσιμος, η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν, ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Όπως προκύπτει από τις υπ' αρ. ....-2014 εκθέσεις επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών ..... που προσκόμισε μετ' επικλήσεως η αιτούσα, ακριβές αντίγραφο της αίτησής της, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς παράσταση σε συζήτηση κατά τη δικάσιμο της ....2029 επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις απολειπόμενες των καθ' ων, ενώ, περαιτέρω, όπως προκύπτει από τις υπ' αρ. ....-2015 εκθέσεις επίδοσης της ιδίας ως άνω Δικαστικής Επιμελήτριας νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε στις τελευταίες και ακριβές αντίγραφο της από .....2015 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ..../2015 κλήσης της καλούσας - αιτούσας, με την οποία αυτή ζήτησε να επαναπροσδιορισθεί η υπό κρίση υπόθεση σε συντομότερη δικάσιμο σύμφωνα με τη διάταξη της §4 του άρθρου 2 της υποπαρ. Α.4 του άρθρου 2 του ν.4336/2015, με κλήση προς παράσταση για συζήτηση κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης. Ωστόσο οι απολειπόμενες των καθ' ων δεν παραστάθηκαν κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο και πρέπει να δικασθούν ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 ΚΠολΔ σε συνδυασμό το άρθρο 1, Β, VIII, σελ. 9 της αιτιολογικής έκθεσης του ν.4335/2015, βλ. σχετικά και Ρήγα, οι διαταγές και η Εκούσια Δικαιοδοσία στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (μετά το ν.4335/2015), ΕλλΔνη 1/2016 (57), σελ. 119).
Στην κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, ζητεί την υπαγωγή της στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν.3869/2010, ώστε να διευθετηθούν οι ως άνω οφειλές της από το δικαστήριο σύμφωνα με το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο διευθέτησης και αφού ληφθούν υπόψη η οικογενειακή και περιουσιακή της κατάσταση με σκοπό την ρύθμιση των οφειλών της και την διάσωση της κύριας κατοικίας της κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αίτηση.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση παραδεκτά και αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κατοικία της αιτούσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741επ ΚΠολ.Δ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού (με τη διαμεσολάβηση προσώπου από αυτά που έχουν σχετική εξουσία σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.3869/2010), ο οποίος απέτυχε την .....2012 σύμφωνα με την βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού από τον δικηγόρο Ιωάννη Κοντέλλα, β) κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2§1 ν.3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) όπως προέκυψε από αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία κατ' άρθρο 13§2 ν.3869/2010, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά α. την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχουσών πιστωτριών και επίδοση των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 5§1 ν.3869/2010 και β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού, των εγγράφων του άρθρου 4§2 και 4 ν.3869/2010, ήτοι της υπεύθυνης δήλωσης της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και για τη μη μεταβίβαση κάποιου εμπράγματου δικαιώματος της σε ακίνητο κατά την τελευταία τριετία και της ως άνω βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, καθόσον δεν έγινε δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τις πιστώτριές της, όπως προκύπτει από τις έγγραφες παρατηρήσεις τους.
Η κρινόμενη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται τα απαραίτητα σύμφωνα με το άρθρο 4§1 ν.3869/2010 στοιχεία, είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού των παριστάμενων καθ' ων, καθότι αυτά δεν αποτελούν στοιχεία της πληρότητας της αίτησης, καθόσον ο νόμος αρκείται στην αναφορά των στοιχείων του άρθρου 4§1 δηλαδή α) κατάσταση της περιουσίας της αιτούσας και των τυχόν εισοδημάτων του συζύγου, β) κατάσταση των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, στοιχείων που περιέχονται στην κρινόμενη αίτηση, ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν θέμα αποδεικτικής διαδικασίας (Κρητικός, Ρύθμιση οφειλών ν. 3869/2010, σελ. 64), είναι νόμιμη, αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 & 11 του ίδιου ως άνω νόμου, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ' αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου, αφού πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, που στερείται πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της. Επομένως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.
Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης της αιτούσας, η οποία περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, το σύνολο των εγγράφων που νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, όσων εξέθεσαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης: Η αιτούσα, ηλικίας 58 ετών (κατά το χρόνο συζήτησης της υπό κρίση αίτησης) είναι έγγαμη με τον ..... με τον οποίο έχουν αποκτήσει 2 ενήλικα σήμερα τέκνα. Η αιτούσα είναι δημόσια υπάλληλος και εργάζεται ως παρασκευάστρια εργαστηρίου στο νοσηλευτικό ίδρυμα «.....» με μηνιαίες αποδοχές σήμερα ποσού 1.146,55 €. Ο σύζυγός της εργάζεται ως επόπτης δημόσιας υγείας στο ..... Νοσοκομείο Αθηνών με μηνιαίες αποδοχές σήμερα ποσού 1.025,39 €. Διαμένει στην ως άνω διεύθυνση στην κύρια κατοικία της μαζί με τον σύζυγο και το ένα τέκνο το οποίο είναι άνεργο. Η αιτούσα κατέφυγε σε δανεισμό εξαιτίας στεγαστικών αναγκών αλλά και σοβαρών προβλημάτων υγείας του ενός τέκνου (διεγνώσθη από νεαρή ηλικία με την νόσο Hodgkin για την οποία χρειάσθηκαν σωρεία εξετάσεων, θεραπειών και χειρουργικών επεμβάσεων (βλ. σχετ.19-19επ). Μέχρι δε το έτος 2011 εξυπηρετούσε κανονικά τις δανειακές της υποχρεώσεις μέσω των εισοδημάτων της και του συζύγου της, πλην όμως λόγω της μείωσης των εισοδημάτων της και του εισοδήματος του συζύγου σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους διαβίωσης της οικογένειας (βλ. και εκκαθαριστικά σημειώματα ετών 2008-2015), αδυνατεί να ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις των καθ' ων.
Ακολούθως, αποδείχθηκε ότι η αιτούσα έχει τις ακόλουθες οφειλές προς τις καθ' ων που προέρχονται από συμβάσεις που καταρτίστηκαν σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης και τα οποία με την κοινοποίηση της αίτησης καθίστανται ληξιπρόθεσμα, ακόμα κι αν κάποια δεν είναι, κατ' άρθ. 6§3 εδ γ' του ν.3869/2010, υπολογίζονται δε με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό (Αθ. Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σελ. 99), πλην των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων για τις οποίες συνεχίζεται η τοκοφορία και μετά την κοινοποίηση της αίτησης: Α) προς την «..... ΤΡΑΠΕΖΑ ..... ΑΕ» οφειλή προερχόμενη από 5 συμβάσεις δανείων μεταξύ και των οποίων ένα στεγαστικό δάνειο για το οποίο έχει εγγράφει προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία της αιτούσας συνολικού ποσού 5.927,78 €, Β) προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ .... Α.Ε.»: οφειλή προερχόμενη από 8 συμβάσεις δανείου μεταξύ και των οποίων ένα δάνειο για το οποίο έχει εγγράφει προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία της αιτούσας συνολικού ποσού 55.438,8 €, Γ) προς την «... BANK Α.Ε.» οφειλή προερχόμενη από 4 συμβάσεις συνολικού ποσού 41.943,13 €, Δ) προς την «Τράπεζα .... Α.Ε.» οφειλή προερχόμενη από 6 συμβάσεις δανείων συνολικού ποσού 12.730,31 €, Ε) προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ .... ΑΕ» οφειλή προερχόμενη από 2 συμβάσεις δανείων συνολικού ποσού 4.600,01 €, ΣΤ) προς την «......» οφειλή προερχόμενη από 1 σύμβαση δανείου συνολικού ποσού 983,40 €, Ζ) προς την «... ΤΡΑΠΕΖΑ .... Α.Ε.» οφειλή προερχόμενη από 1 σύμβαση δανείου συνολικού ποσού 9.316,79 €, Η) προς το «.....» οφειλή προερχόμενη από 1 σύμβαση δανείου συνολικού ποσού 12.591,23 €, Θ) προς την «.... Α.Ε.» οφειλή προερχόμενη από 1 σύμβαση δανείου συνολικού ποσού 560,72 €. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι συνολικές οφειλές της αιτούσας προς τις μετέχουσες στη παρούσα δίκη πιστώτριες ανέρχονται στο ποσό των 144.092,17 €.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η αιτούσα έχει την πλήρη κυριότητα, κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας ήτοι του υπό στοιχεία .... διαμερίσματος .... ορόφου, με επιφάνεια 92,28τ.μ., και της υπ' αριθ. ... αποθήκης ...., επιφάνειας 4τ.μ. και στο οποίο διαμέρισμα ανήκει κατ' αποκλειστική χρήση μια θέση στάθμευσης ισογείου επιφάνειας 25τ.μ. πολυκατοικίας κείμενης στο ... Αττικής, επί της οδού ... αρ. ..., έτους κατασκευής το 1995, του δικαιώματος της αντικειμενικής αξίας 36.650,25 € (βλ. επικαλούμενο και προσκομιζόμενο αντίγραφο Ε.Ν.Φ.Ι.Α. 2016), αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας, η αξία δε της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.
Από το σύνολο των εισοδημάτων της αιτούσας και της μη αναμενόμενης ουσιαστικής βελτίωσης της οικονομικής της κατάστασης, προκύπτει ότι η αιτούσα βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης του μεγαλύτερου μέρους των υποχρεώσεων της απέναντι στους πιστωτές της. Με βάση τα ως άνω εκτιθέμενα, συντρέχουν στο πρόσωπο της, οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της σας ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν.3869/2010, προκειμένου να ρυθμιστούν οι οφειλές της και να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση η κύρια κατοικία της. Όσον αφορά την προβληθείσα από τις μετέχουσες πιστώτριες ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος κρίνεται απορριπτέα αφού η άσκηση του δικαιώματος της αιτούσας δεν υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 281ΑΚ, ούτε τα αξιολογικά όρια καθότι αυτή ασκεί νόμιμο δικαίωμα σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου που επιτάσσει τον οικονομικό και κοινωνικό απεγκλωβισμό της. Όσον αφορά την προβληθείσα από τις μετέχουσες πιστώτριες ένσταση δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών της αιτούσας κρίνεται απορριπτέα αφού δεν προέκυψε ούτε έστω ενδεχόμενος δόλος από μέρους της αιτούσας, με δεδομένο, ότι κατά την ανάληψη των δανείων τα εισοδήματα της ήταν υψηλότερα, όπως προεκτέθηκε ανωτέρω, από τα εισοδήματα κατά την υποβολή της κρινόμενης αίτησης και κατά τον χρόνο συζήτησης αυτής και δεν μπορούσε να προβλέψει την σημαντικότατη μείωση των εισοδημάτων της, ούτε τα προβλήματα υγείας του τέκνου της, οπότε και η ένσταση δόλιας περιέλευσης πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη.
Κατόπιν αυτών, η ρύθμιση των χρεών της αιτούσας θα γίνει, αίροντας την τυχόν αυτόματη παρακράτηση από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ..... Α.Ε.» και το «.....» από τον μισθό της αιτούσας κατά το ποσό που υπερβαίνει αυτού που τους αναλογεί σύμφωνα με την κάτωθι σύμμετρη ικανοποίηση, με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιστώτριες από το οικογενειακό εισόδημα για μια πενταετία, που θα αρχίσουν μέσα στο πρώτο τριήμερο του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το ποσό που μπορεί να διατεθεί σας πιστώτριες της αιτούσας λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών και της έλλειψης προοπτικής βελτίωσης της οικονομικής της κατάστασης, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω ανέρχεται σε 200,00 € το μήνα, ποσό το οποίο κρίνεται ότι βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες της.
Ειδικότερα, η αιτούσα θα καταβάλει μηνιαίως για 60 μήνες σε κάθε μία από τις πιστώτριες από το ποσό των 200,00 €, στην 1η των καθ' ων το ποσό των 8,23 €, στην 2η των καθ' ων το ποσό των 76,95 €, στην 3η των καθ' ων το ποσό των 58,21 €, στην 4η των καθ' ων το ποσό των 17,66 €, στην 5η των καθ' ων το ποσό των 6,39 €, στην 6η των καθ' ων το ποσό των 1,37 €, στην 7η των καθ' ων το ποσό των 12,93 €, στην 8η των καθ' ων το ποσό των 17,48 €, στην 9η των καθ' ων το ποσό των 0,78 €. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της πενταετίας η αιτούσα θα έχει καταβάλει έναντι του συνόλου των οφειλών της, στις καθ' ων 12.000 € και θα απομένει υπόλοιπο 132.092,17 € (144.092,17 -12.000).
Η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από την διάταξη του άρθρου 9§2 ν.3869/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17§1 του ν.4161/2013) ρύθμιση. Η ως άνω διάταξη εισάγει μεν ευνοϊκή ρύθμιση για τον οφειλέτη αφού του παρέχει τη δυνατότητα εξαίρεσης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του που θα μπορούσε να διαταχθεί από το Δικαστήριο καθώς αποτελεί ρευστοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο, πλην όμως του επιβάλλει, προκειμένου να πετύχει την εξαίρεση την πρόσθετη υποχρέωση να καταβάλει μέχρι το 80% της αντικειμενικής του αξίας. Με βάση τη ρύθμιση αυτή, το Δικαστήριο καλείται εν προκειμένω, να ορίσει μηνιαίες καταβολές για διάστημα 15 ετών (180 μηνιαίες καταβολές) για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας μέχρι το 80% της αντικειμενικής της αξίας του εμπραγμάτου δικαιώματος της κυριότητας που ανέρχεται στο ποσό των 29.320,2 € (36.650,25 X 80%), ήτοι 162,89 € μηνιαίως (29.320,2 : 180 = 162,89 €). Από την ρύθμιση αυτή θα εξυπηρετηθούν προνομιακά κατά σειρά χρονικής προτεραιότητας η «... ΤΡΑΠΕΖΑ .... Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ... Α.Ε.» για τις απαιτήσεις οι οποίες έχουν εμπράγματη εξασφάλιση επί της κύριας κατοικίας της οποίας ζητείται η διάσωση και οι καταβολές θα αρχίσουν μέσα στο πρώτο τριήμερο του επόμενου μήνα από τη συμπλήρωση πέντε ετών από την έκδοση της απόφασης, εφόσον κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στην αιτούσα αντίστοιχη περίοδο χάριτος. Μετά την προνομιακή ως άνω ικανοποίηση θα ικανοποιηθούν στη συνέχεια από το εναπομείναν ποσό συμμέτρως οι υπόλοιποι καθ' ων και μετά την καταβολή και του ως άνω ποσού για την διάσωση της κύριας κατοικίας του θα απαλλαγεί η αιτούσα από οποιοδήποτε τυχόν υπόλοιπο ενέγγυων και ανέγγυων οφειλών προς τις καθ' ων. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η αίτηση που κρίνεται να γίνει κατά ένα μέρος δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή της αιτούσας από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο των οφειλών της προς τις πιστώτριες καθ' ων, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11§1 ν.3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που της επιβάλλονται με την απόφαση αυτή και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8§6 του ν.3869/ 2010.
Για τους λόγους αυτούς
Δικάζει ερήμην 1ης, 4ης, 6ης, 7ης, 9ης των καθ' ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.
Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
Αίρει την τυχόν αυτόματη παρακράτηση από την «ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το «.....» από τον μισθό της αιτούσας κατά το ποσό που υπερβαίνει αυτού που τους αναλογεί σύμφωνα με την κάτωθι σύμμετρη ικανοποίηση.
Καθορίζει τις