203/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Αριθμός Απόφασης 203/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη ..... και από την Γραμματέα ......
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στο Χαλάνδρι, την .....2017, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Κ.Β. του ...., κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής (οδ. ... αρ. ...), με ΑΦΜ ...., που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου της Παναγιώτη Μπιλίρη.
ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρ. 5§1 ν.3869/2010 και 748§2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής: 1) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ".... ΤΡΑΠΕΖΑ .... Α.Ε." που εδρεύει στην Αθήνα (οδ. ... αρ. ...), νομίμως εκπροσωπουμένης, που ουδόλως παραστάθηκε, 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ .... Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα (οδ. ... αρ. ...), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που ουδόλως παραστάθηκε, 3) Της ανώνυμης εταιρείας παροχής πιστώσεων με την επωνυμία " Α.Ε.", που εδρεύει στην ..... (επί του .....), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου της ....., 4) Της τελούσας υπό ειδική εκκαθάριση ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ .....», με έδρα την Αθήνα οδός ...., αρ ...., και εκπροσωπείται νόμιμα, που ουδόλως παραστάθηκε και 5) Της ανώνυμης εταιρείας παροχής πιστώσεων με την επωνυμία "...Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα (.....), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που ουδόλως παραστάθηκε.
Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από .....2012 αίτησή της, όπως κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με την υπ' αριθ. πρωτ. ......2012 πράξη κατάθ. δικογρ. προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Όπως προκύπτει από τις με αριθμό .....2012 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ......, ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την ως άνω δικάσιμο, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην πρώτη, στην δεύτερη, στην τέταρτη και στην πέμπτη εκ των καθ' ων η αίτηση πιστώτριες. Οι τελευταίες όμως δεν εμφανίστηκαν κατά την ανωτέρω δικάσιμο, ότε η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, και πρέπει, επομένως, να δικαστούν ερήμην, αλλά η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρ. 754§2 ΚΠολΔ).
Με την υπό κρίση αίτησή της, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τις πιστώτριες τράπεζες που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή της, ζητεί αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματά της, η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, να γίνει ρύθμιση των χρεών της σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης, άλλως σύμφωνα με το ν.3869/2010, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή της από αυτά.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση, καταβληθέντων των νομίμων τελών και των παραβολών παράστασης των πληρεξουσίων Δικηγόρων, παραδεκτώς και αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας, κατά τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας των άρθρων 741επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των καθ' ων, τηρηθείσης της προδικασίας που ίσχυε κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης (βλ. από ......2012 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού κατ' άρθ. 2§2 του Νόμου του Δικηγόρου Αθηνών Πάρι Αναστασάκου και από ......2012 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της, για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία), σε συνδυασμό με τα κατατεθέντα στο φάκελο που τηρείται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου έγγραφα επικαιροποίησης (βλ. από ......2016 έκθεση κατάθεσης σχετικών εγγράφων του Γραμματέα). Επίσης, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της κατ' άρθρο 13§2 ν.3869/2010. Περαιτέρω, η αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6§3, 8 & 11 του ν.3869/2010, και εφόσον, δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τους τελευταίους (βλ. και εμπροθέσμως κατατεθείσες παρατηρήσεις αυτών) πρέπει, η αίτηση, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Από την ένορκη επ' ακροατηρίω κατάθεση της μάρτυρος-μητέρας της αιτούσας, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, καθώς και από όλα τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζουν οι διάδικοι, απ' όσα οι ίδιοι ρητώς ή εμμέσως συνομολογούν, από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο και χωρίς απόδειξη, σε συνδυασμό με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (αρθ. 744 ΚΠολΔ) και απ' όλη γενικά τη διαδικασία, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, στερούμενη πτωχευτικής ικανότητας, γεννηθείσα το έτος 1963, εργαζόταν κατά το παρελθόν ως επαγγελματίας μακιγιέζ-αισθητικός έως τις ......2012, ότε προέβη σε διακοπή εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ ....., είναι δε έκτοτε άνεργη (βλ. εγγεγραμμένη στο Μητρώο του ΟΑΕΔ τουλάχιστον από το 2016 και εξής), με μηνιαίες καθαρές απολαβές από μεροκάματα ύψους 100 € περίπου, κατά τα κατατεθέντα επ' ακροατηρίω. Φιλοξενείται από τη συνταξιούχο μητέρα της, ελλείψει ιδιόκτητης οικίας, στο ..... Αττικής, όπου και συμβιούν, οι δε βιοτικές ανάγκες τους καλύπτονται από τη σύνταξη της μητέρας ύψους 572 € περίπου (βλ. εκτύπωση κίνησης λογαριασμού), αλλά και από τη συνδρομή συγγενικών προσώπων. Το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα της αιτούσας ανερχόταν για το φορολογικά έτη 2014-2015-2016 και οικονομ. 2014 στο ποσό των 4.700 €, κατά μέσο όρο και για το οικονομικό έτος 2013 στο ποσό των 6.200,66 €. Περαιτέρω, έχει στην κυριότητά της σε ποσοστό 17,5% εξ αδιαιρέτου δύο ακίνητα κτίσματα έτους κατασκ. 1987, στο ..... Αργολίδος (οδ. .... αρ. ....) επί οικοπέδων επιφάνειας 3.336τμ έκαστου, αντικειμενικής αξίας 9.300 € εκάστου (δήλωση ΕΝΦΙΑ 2017), τα οποία και εκμισθώνει, λαμβάνουσα μηνιαίως το αναλογούν ποσό μισθώματος ύψους 400 € περίπου (βλ. κατάσταση Ε2 φορολ. έτους 2016).
Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, και δη το διάστημα 2001-2005 περίπου, και κατόπιν, με ρυθμίσεις δανείων το 2007, με σκοπό την κάλυψη τρεχουσών (επαγγελματικών ιδίως) αναγκών της ιδίας, η αιτούσα έλαβε, τα παρακάτω δάνεια, τα οποία θεωρούνται, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, η δε παύση της τοκογονίας καταλαμβάνει τόσο τους συμβατικούς όσο και τους νόμιμους τόκους (Κρητικός Αθ. Ρύθμιση των οφειλών 4 έκδ. 2016. σελ. 276-279, ιδίως αρ. 72, άρθ. 6§3 ν.3869/10), ενώ δεν προέκυψαν εμπραγμάτως ασφαλισμένες απαιτήσεις. Ειδικότερα, η αιτούσα οφείλει: 1) στην 1η καθ' ης (.....), όπως προκύπτει από την από .....2012 κατάσταση οφειλών, α) για την με αριθ. .... σύμβαση καταναλωτικής πίστης, το ποσό των 22.207,63 € (κεφάλαιο + τόκοι), β) για την με αριθ. .... σύμβαση καταναλωτικής πίστης, το ποσό των 11.535,50 € (κεφάλαιο + τόκοι), γ) για την με αριθ. .... σύμβαση καταναλωτικής πίστης, το ποσό των 75,61 € (κεφάλαιο + τόκοι), δ) για την με αριθ. .... σύμβαση καταναλωτικής πίστης, το ποσό των 189,09 € (κεφάλαιο + τόκοι), ε) για την με αριθ. λογαρ. .... σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 111,58 € (τόκοι + έξοδα), στ) για την με αριθ. λογαρ. ..... σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 62,90 € (κεφάλαιο + τόκοι) και ζ) για την με αριθ. λογαρ. ..... σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 5,26 € (κεφάλαιο + τόκοι), 2) στην 2η καθ' ης (....), όπως προκύπτει από την προσκομισθείσα από .....2012 κατάσταση οφειλών, α) για την με αριθ. λογαρ. ..... σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 4.452,34 € (κεφάλαιο + τόκοι), 3) στην 3η καθ' ης (....), όπως προκύπτει από την από .....2012 κατάσταση οφειλών για την με αριθ. λογαρ. .... σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 16.318,20 € (κεφάλαιο + τόκοι), 4) στην 4η καθ' ης (....), όπως προκύπτει από την από ..2012 κατάσταση οφειλών, για την με αριθ. λογαρ. ..... σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 11.066,45 € (κεφάλαιο + τόκοι) και 5) στην 5η καθ' ης ( ...), όπως προκύπτει από την από .....2012 κατάσταση οφειλών, για την με αριθ. ..... σύμβαση καταναλωτικού δανείου, το ποσό των 3.558,21 € (κεφάλαιο + τόκοι). Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές της αιτούσας προς τους καθ' ων πιστωτές ανέρχονται κατά τα ως άνω, στο ποσό των 69.582,77 €.
Με βάση τα ανωτέρω και από την απλή αντιπαράθεση του ατομικού της εισοδήματος, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομ. ετών 2003-2016, από το έτος 2008 και ιδίως από το 2011 και εξής σταδιακά, τα ετήσια εισοδήματα της, μειώθηκαν αισθητά (κυμαινόμενα στο ποσό των 8.345 -13.336 € από το οικονομ. έτος 2008 έως και το οικονομ. έτος 2011 και από το ποσό των 23.000 έως και 37.000 € από το οικονομ. έτος 2003 έως και το οικονομ. έτος 2007), σε συνδυασμό με τη αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας του συζύγου της και το διαζύγιό της το 2007, επήλθε ανατροπή στην προσωπική και εισοδηματική της κατάσταση, αντιμετωπίζοντας προβλήματα ρευστότητας, καθώς κατά τον χρόνο ανάληψης των δανειακών της υποχρεώσεων, είχε σαφώς υψηλότερα σε σύγκριση με τα κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης και με τα σημερινά, ατομικά εισοδήματα, ούσα συνεπής κατά το δυνατόν, από τα οικονομικά αποθέματά της στις δανειακές της υποχρεώσεις έως το 2012, αλλά και λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στη Χώρα, της ραγδαίας αύξησης της φορολογίας και εν γένει του κόστους ζωής, αποδείχθηκε, ότι η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, η δε αδυναμία της αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, μη προταθείσας εξάλλου από την καθ' ης σχετικής ένστασης, ούτε συνιστά κατάχρηση δικαιώματος, καθόσον ο ισχυρισμός της τελευταίας περί καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος της αιτούσας, όπως αυτός αναπτύσσεται στις προτάσεις της, τυγχάνει απορριπτέος πρωτίστως ως νομικά αβάσιμος, διότι τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά δεν συνιστούν καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος κατά τα υπό του άρθρου 281 ΑΚ τιθέμενα κριτήρια, αλλά συνιστούν εν πολλοίς άρνηση της υπό κρίση αίτησης. Περαιτέρω, καθώς τα εισοδήματά της, σε συνδυασμό με τη σύνταξη της μητέρας της, κατά την εύλογη εκτίμηση του Δικαστηρίου, μετά την αφαίρεση του εκτιμώμενου ελάχιστου μηνιαίου κόστους διαβίωσης της για την αντιμετώπιση των βιοτικών αναγκών (διατροφή, θέρμανση, ΔΕΗ, τηλεφωνία, ύδρευση, εφορία, ιατρικές δαπάνες, μεταφορικά κλπ.), οριακά επαρκούν από άποψη αξιοπρεπούς διαβίωσης. Επομένως, συντρέχουν στο πρόσωπο της οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του ν.3869/2010 και συγκεκριμένα σε αυτή του άρθρου 8§2, όπως ισχύει, δεδομένου ότι δεν έγινε δεκτό το σχέδιο διευθέτησης από τους πιστωτές και δεν υπάρχουν αμφισβητούμενες απαιτήσεις. Όσον αφορά την υφιστάμενη προπεριγραφείσα ακίνητη περιουσία της αιτούσας, με βάση την κοινή πείρα και τη λογική και λαμβανομένων υπόψη, της παρούσας περιόδου κρίσης στην αγορά ακινήτων και της μικρής τους εμπορικής αξίας λόγω και του ιδανικού μεριδίου της αιτούσας, κρίνονται ότι δεν είναι επιδεκτικά και πρόσφορα ρευστοποιήσεως κατά τρόπο που να παρέχεται προσδοκία απολήψεως αναλόγου ανταλλάγματος, ώστε κατά την εκτίμηση του παρόντος Δικαστηρίου η εκποίηση τους θα πρέπει να θεωρηθεί ασύμφορη, λαμβανομένων υπόψη και του χρόνου περαίωσης και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας. Έτσι, το Δικαστήριο, και αφού ελήφθη υπόψη, το σύνολο του χρέους, η ηλικία της αιτούσας και οι ιδιαίτερες οικογενειακές της συνθήκες, πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της, για χρονικό διάστημα τριών περίπου ετών, με μηνιαίες ισόποσες δόσεις, εκάστης ύψους 100,00 € (βλ. και κατάθεση μάρτυρος), απευθείας προς τις καθ' ων, συμμέτρως διανεμόμενο στις επιμέρους δανειακές συμβάσεις, αρχής γενομένης τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της παρούσας μήνα. Εξάλλου, σε περίπτωση που λάβουν χώρα μεταγενέστερα γεγονότα ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης των εισοδημάτων της, με αίτηση αυτής ή των πιστωτών δύναται να τροποποιηθεί η παρούσα (άρθ. 8§4 ν.3869/2010). Συγχρόνως κρίνεται ότι θα πρέπει να οριστεί νέα δικάσιμος, θεωρώντας το Δικαστήριο ότι μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα είναι δυνατό να έχει βελτιωθεί η οικονομική της κατάσταση, με την εξεύρεση κατάλληλης εργασίας και να εξεταστεί τυχόν μεταβολή της περιουσιακής και επαγγελματικής της κατάστασης, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο εξυπηρέτησης μεγαλύτερου μέρους του χρέους της. Κατόπιν των ανωτέρω και απορριπτόμενου κάθε αντίθετου ισχυρισμού και ένστασης της παρασταθείσας καθ' ης, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσία και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές της απούσας με μηνιαίες καταβολές και να οριστεί νέα δικάσιμος, εντός του προβλεπόμενου κατ' άρθ. 8§2 εδ. α, όπως ο Νόμος ισχύει, ανώτατου πενταετούς χρονικού διαστήματος, για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών της, όλα τα ανωτέρω κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη στην παρούσα δίκη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8§6 του ν.3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης, της δεύτερης, της τέταρτης και της πέμπτης εκ των καθ' ων η αίτηση και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.
ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της απούσας με ισόποσες μηνιαίες καταβολές, ποσού 100,00 € εκάστης, διανεμομένου (του ποσού) συμμέτρως, απευθείας προς τις πιστώτριες. Οι καταβολές θα αρχίσουν τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνονται εντός του πρώτου πενθήμερου έκαστου μηνός.
ΟΡΙΖΕΙ νέα δικάσιμο, προκειμένου να επαναπροσδιοριστούν οι μηνιαίες καταβολές της αιτούσας προς τις καθ' ων η αίτηση, την ....-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9,00 π.μ., στο ακροατήριό του.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του, στο Χαλάνδρι, στις ...-2018.