6200/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 6200/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Άρθρο 3§2 ν.3869/2010

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη ....., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και το Γραμματέα ......
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την .... 2018 για να δικάσει την υπόθεση:
Α' ΑΙΤΗΣΗ: ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Κ.Λ. του .... και της ...., κατοίκου Αθηνών, οδός .... αρ. ..., ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Πάρι Αναστασάκου.
ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ: 1 Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ....», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .... αρ. ..., νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου ..... και 2. Της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «.....», που εδρεύει στο ....., νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε.
Β' ΑΙΤΗΣΗ: ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΗΣ: Ε.Τ. του ..... και της ...., κατοίκου Αθηνών, οδός .... αρ. .., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Πάρι Αναστασάκου.
ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ: 1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ......», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .... αρ, ...., νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου ..... και 2. Της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «......», που εδρεύει στο ...., νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία δεν παραστάθηκε. 3. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ ... ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού .... αρ. ..., νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία δεν παραστάθηκε.
Φέρονται προς συζήτηση οι υπ' αριθ. καταθέσεως ..../2014 και ..../2014 αιτήσεις του άρθρου 4 του ν.3869/2010, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, δικάσιμος των οποίων ορίστηκε η .../2020, ακολούθως δε με την υπ' αριθ. .../2017 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών η συζήτησή τους επαναπροσδιορίστηκε για την .../2017 και κατόπιν αναβολής για την ...../2018, κατά την οποία συζητήθηκαν, συνεκδικάστηκαν δε λόγω συνάφειας, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας και για το ενιαίο της κρίσεως, δοθέντος του ότι οι αιτούντες είναι σύζυγοι, έχουν κοινό οικογενειακό εισόδημα και δαπάνες, καθώς και κοινές δανειακές υποχρεώσεις. Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν στο ακροατήριο. Επίσης η πληρεξούσια δικηγόρος των αιτούντων με δήλωσή της διόρθωσε και συμπλήρωσε τις αιτήσεις, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις εκθέσεις επιδόσεως που προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες, καθώς και από αυτές του Ειρηνοδικείου Αθηνών που περιλαμβάνονται στο φάκελο της υπόθεσης, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο των υπό κρίσιν αιτήσεων με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση αυτών για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της ...../2020, αλλά και της πράξης, για τον επαναπροσδιορισμό της υπόθεσης στη δικάσιμο της ..../2017, επιδόθηκαν στη δεύτερη των καθ' ων της πρώτης αίτησης και στη δεύτερη και τρίτη των καθ' ων της δεύτερης αίτησης. Ακολούθως η υπόθεση αναβλήθηκε για την ..../2018, η αναγραφή της δε στο πινάκιο της δικασίμου αυτής ισχύει ως κλήτευση των διαδίκων (226§4 ΚΠολΔ), Κατά τη δικάσιμο όμως αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου, οι ανωτέρω δεν εμφανίσθηκαν και συνεπώς πρέπει να δικαστούν ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 754 ΚΠολΔικ).
Με τις κρινόμενες αιτήσεις οι αιτούντες, επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής τους ικανότητας, εκθέτουν ότι έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους προς τους πιστωτές τους και αιτούνται τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο, ώστε να επέλθει ολική ή μερική απαλλαγή τους από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών τους έναντι αυτών, όπως σαφώς συνάγεται από το περιεχόμενο των αιτήσεων, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλουν και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή τους κατάσταση, που εκθέτουν αναλυτικά.
Με το παραπάνω περιεχόμενο οι κρινόμενες αιτήσεις αρμόδια φέρονται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, στην περιφέρεια του οποίου έχουν την κατοικία τους οι αιτούντες, σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ν.3869/2010 και είναι πλήρως και επαρκώς ορισμένες. Επιπροσθέτως, παραδεκτώς ασκούνται αφού τηρήθηκε η προδικασία που προβλεπόταν από τον ν.3869/2010 όπως ίσχυε κατά το χρόνο κατάθεσης τους, δηλαδή μετά τη θέση σε ισχύ του ν.4161/2013 την 14/6/2013, αλλά και πριν την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015 την 19/8/2015, ενώ από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμούν άλλες σχετικές αιτήσεις των αιτούντων για ρύθμιση των χρεών τους στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές τους (άρθρο 13§2 ν.3869/2010). Ακολούθως οι αιτούντες εμπρόθεσμα υπέβαλαν στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος των αιτήσεών τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις §§ 1 & 2 του άρθρου 4 του ν.3869/2010, σύμφωνα με το άρθρο 2§Α υπ. Α4 άρθρο 2§1 του ν.4336/2015, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο τρίτο ν.4366/2016 ΦΕΚ A 18/15.2.2015 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 του ν.4384/2016, ΦΕΚ A 78/26.4.2016, και την ΥΑ 8986/2015 (ΦΕΚ Β 22208/14-10-2015).
Περαιτέρω, οι αιτήσεις είναι νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 & 11 του ν.3869/2010, καθ' όσον με βάση τα εκτιθέμενα σε αυτές περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής των αιτούντων στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη τους δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχουν ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους. Επομένως, πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα.
Η παριστάμενη πιστώτρια με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της που περιλαμβάνεται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου και με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της, αρνήθηκε αιτιολογημένα τις αιτήσεις ως νόμω και ουσία αβάσιμες και προέβαλε ένσταση δόλιας περιέλευσης των αιτούντων σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, οι οποίες είναι νόμιμες, ερειδόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1 του ν.3869/2010 και 281 ΑΚ, πρέπει επομένως να διερευνηθούν περαιτέρω ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα.
Από τα έγγραφα που προσκόμισαν και επικαλούνται οι διάδικοι, τα οποία όλα ανεξαιρέτως έλαβε υπ' όψιν του το Δικαστήριο, από την εξέταση της δεύτερης των αιτούντων, που περιέχεται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου, από τα διδάγματα της κοινής πείρας (336§4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (744 ΚΠολΔ) και από την εν γένει προφορική διαδικασία στο ακροατήριο, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι αιτούντες είναι σύζυγοι, γεννηθέντες ο πρώτος το 1936 και η δεύτερη το 1955, από το γάμο τους δε αυτό έχουν αποκτήσει ένα τέκνο, ενήλικο σήμερα. Οι αιτούντες μαζί με το τέκνο τους κατοικούν σε οικία ιδιοκτησίας της δεύτερης επί της οδού Κυψέλης στην Αθήνα. Ο πρώτος των αιτούντων είναι συνταξιούχος με μέση μηνιαία σύνταξη 1.340 €, ενώ η δεύτερη εκπαιδευτικός στο ...... με μέσο μηνιαίο μισθό σήμερα 1.760 €, όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2016 που προσκομίζουν και επικαλούνται αφού αφαιρέθηκε από το μισθό της δεύτερης το ποσόν των 100 € μηνιαίως, τα οποία λάμβανε ως έξοδα παράστασης ως πρόεδρος τμήματος κατά το χρόνο συζήτησης της υπόθεσης σήμερα όμως δεν τα λαμβάνει λόγω λήξεως της θητείας της. Το συνολικό επομένως οικογενειακό τους εισόδημα ανέρχεται σε 3.100 € κατά μέσο όρο μηνιαίως. Ο πρώτος αιτών προσεβλήθη από ετών από καρκίνο του προστάτη με αστικές και πνευμονικές μεταστάσεις, υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, έχει υποβληθεί σε γναθεκτομή, επίσης πάσχει από στεφανιαία νόσο, σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ και ψυχωσική συνδρομή, αιτία των οποίων υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες και βρίσκεται υπό διαρκή ιατρική παρακολούθηση και φαρμακευτική αγωγή. Η δεύτερη των αιτούντων πάσχει από χρόνια αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα για την οποία υποβάλλεται σε τακτικούς ιατρικούς ελέγχους, από αλλοιώσεις εκφυλιστικής οστεοαρθροπάθειας και παραμορφωτική αρθρίτιδα δακτύλων, ενώ έχει υποβληθεί σε αφαίρεση μορφώματος πυέλου και χολοκυστεκτομή. Το τέκνο των αιτούντων παρουσιάζει από ετών σοβαρή ψυχική διαταραχή, αιτία της οποίας δεν μπορεί να εργαστεί, για την αντιμετώπιση δε αυτής υποβάλλεται σε διαρκή ψυχιατρική παρακολούθηση και φαρμακευτική αγωγή. Οι εκτιμώμενες εύλογες δαπάνες διαβίωσης των αιτούντων, αφού ελήφθησαν υπόψη οι βασικές βιοτικές ανάγκες τους για διατροφή, ένδυση, υπόδηση, καταναλωτικά αγαθά, μετακινήσεις, λειτουργικά έξοδα κατοικίας (ηλεκτρισμός ύδρευση, κοινόχρηστα, θέρμανση, επισκευών και συντήρησης), ασφάλειες και τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, υπηρεσίες τηλεφωνίας, προμήθεια ειδών, υπηρεσίες ατομικής φροντίδας και τις αυξημένες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης ανέρχονται στο ποσόν των 2.300 € μηνιαίως Ως εκ τούτου μπορούν να καταβάλλουν συνολικά το ποσόν των 800 € μηνιαίως και συγκεκριμένα ο πρώτος το ποσόν των 200 € μηνιαίως και η δεύτερη το ποσόν των το ποσόν των 600 € μηνιαίως για την εξυπηρέτηση των δανείων τους.
Επιπροσθέτως, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης οι αιτούντες είχαν αναλάβει από τις πιστώτριες τα αναφερόμενα στην αίτηση δάνεια, τα οποία σύμφωνα με το νόμο θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα, και σύμφωνα με το άρθρο 6§3 του ν.3869/2010, τα ανέγγυα υπολογίζονται με τους νόμιμους τόκους έως την κοινοποίηση της αίτησης, ενώ τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα έως την έκδοση απόφασης. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει κατά το χρόνο χορήγησης των αναλυτικών καταστάσεων οφειλών από τις πιστώτριες, οι αιτούντες οφείλουν τα εξής: 1. Στην Τράπεζα ... ο πρώτος αιτών οφείλει από την ανέγγυα υπ' αριθ. .... πιστωτική κάρτα και τα υπ' αριθ. .... και ..... δάνεια το ποσόν των 848,47 €, 18.930,72 € και 8.521,91 € αντίστοιχα και συνολικά της οφείλει το ποσόν των 28.301,10 €. Η δεύτερη αιτούσα της οφείλει από την ανέγγυα υπ' αριθ. .... πιστωτική κάρτα το ποσόν των 81,08 €, από το εμπραγμάτως ασφαλισμένο με προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου της στην οδό .... στην Αθήνα υπ' αριθ. .... δάνειο το ποσόν των 92.776,58 €, από τα ανέγγυα υπ' αριθ. ...., ..., ... και ..... δάνεια το ποσόν των 10.826,14 €, 5.929,76 €, 8.521,82 € και 18.930,72 € αντίστοιχα και συνολικά της οφείλει το ποσόν των 137.066,10 €. 2. Στην ..... ο πρώτος των αιτούντων οφείλει από την ανέγγυα υπ' αριθ. ..... πιστωτική κάρτα το ποσόν των 4.226,12 €. Η δεύτερη της οφείλει από τα ανέγγυα υπ' αριθ. .... και .... δάνεια το ποσόν των 1.707,15 € και 2.269,87 € και συνολικά το ποσόν των 3.977,02 €. 3. Στην ..... Τράπεζα η δεύτερη των αιτούντων οφείλει από τα ανέγγυα υπ' αριθ. .... και .... δάνεια το ποσόν των 2.907,13 € και 66,85 € αντίστοιχα και συνολικά το ποσόν των 2.973,98 €. 4. Επίσης η δεύτερη των αιτούντων οφείλει στο ...... από το υπ' αριθ. 21/..... δάνειο μικροεπισκευών το ποσόν των 14.935,83 €, πρέπει επομένως να ενταχθεί και ο πιστωτής αυτός στην παρούσα ρύθμιση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3869/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 744 ΚΠολΔ. Συνολικά ο πρώτος των αιτούντων οφείλει το ποσόν των 32.527,22 € και η δεύτερη το ποσόν των 158.953 €.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι αιτούντες έχουν σήμερα περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, καθ' όσον με βάση τις βιοτικές ανάγκες τους εν σχέσει με τις υποχρεώσεις τους, δεν είναι πλέον εφικτή η εξυπηρέτηση των χρεών τους. Στην αδυναμία αυτή περιήλθαν χωρίς δόλο, αφού κατά την ανάληψη των δανείων τους το οικογενειακό εισόδημα τους ήταν ουσιωδώς υψηλότερο, ως δείκνυται εκ των εκκαθαριστικών τους σημειωμάτων προηγούμενων ετών που προσκομίζουν κι επικαλούνται, επίσης δεν υφίσταντο τα σοβαρότατα υγείας που παρουσιάζουν σήμερα οι ίδιοι αλλά και το τέκνο τους, είχαν επομένως την εύλογη πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
Περαιτέρω, από τις βεβαιώσεις της δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) και ΕΝΦΙΑ των αιτούντων προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο πρώτος των αιτούντων δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία. Έχει στην κυριότητα του το υπ' αριθ. κυκλοφορίας ..... ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας F.S. κυβισμού 1.108 κ.ε. έτους πρώτης κυκλοφορίας το 2001, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 1,000 €, το οποίο κρίνεται απρόσφορο προς εκποίηση λόγω της χαμηλής του αξίας εν σχέσει με τα έξοδα της σχετικής διαδικασίας. Η δεύτερη των αιτούντων έχει στην κυριότητά της το υπ' αριθ. κυκλοφορίας .... ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας D.C. κυβισμού 1.568 κ.ε., έτους πρώτης κυκλοφορίας το 2004, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 3,000 €, το οποίο επίσης κρίνεται απρόσφορο προς εκποίηση λόγω της χαμηλής του αξίας εν σχέσει με τα έξοδα της σχετικής διαδικασίας. Η δεύτερη των αιτούντων έχει επίσης στην κυριότητά της τα εξής ακίνητα: 1. Μια ....κατοικία επιφάνειας 100τμ. πλέον βοηθητικού χώρου επιφάνειας 14τμ., που βρίσκεται επί ακινήτου επιφάνειας 632,10τμ, στη θέση «...» του Δήμου ..... του Νομού Κορινθίας, που αποτελεί τη μελλοντική κύρια κατοικία της, αντικειμενικής αξίας 15.649,20 €, αξία που δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για απόκτηση Α' κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%, και ως εκ τούτου πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 9§2 του παρόντος νόμου. 2. Ποσοστό συγκυριότητας 3,33% επί οικοπέδου εκτάσεως 3,000τμ, που βρίσκεται στον οικισμό .... του Νομού Τρικάλων, αντικειμενικής αξίας κατά το ποσοστό της 799,20 € καθώς και ποσοστό συγκυριότητας 20% επί ενός αγροτεμαχίου συνολικής επιφάνειας 6.339τμ. στη θέση «... ή ...» του Νομού Τρικάλων, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας κατά το ποσοστό της 10,000 €, τα οποία δοθείσης της θέσης τους, της αξίας τους, της οικονομικής συγκυρίας αιτία της οποίας οι εκποιήσεις ακινήτων είναι δυσχερείς και επιτελούνται με μειωμένο τίμημα εν σχέσει με την πραγματική αξία των ακινήτων, του μειωμένου αγοραστικού ενδιαφέροντος, ιδίως επειδή η αιτούσα έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας και όχι την πλήρη κυριότητα επ' αυτών και της σταθμίσεως του μικρού τιμήματος που αναμένεται να αποδώσουν εν σχέσει με τα έξοδα της σχετικής διαδικασίας, δεν είναι επιδεκτικά ρευστοποιήσεως κατά τρόπο που να παρέχεται προσδοκία απολήψεως ανάλογου ανταλλάγματος (ΜΠρΚορ 187/2014, ΕιρΑθ 669/2013, ΕιρΑγιάς 3/2013, Δημοσίευση Νόμος, Κιουπτσίδου - Στρατουδάκη, Αρμ 2010, 1490). 3. Ένα διαμέρισμα .... ορόφου επιφάνειας 134τμ, επί της οδού Κυψέλης αρ, 76 του Νομού Αθηναίων, αντικειμενικής αξίας 121.353,75 € και εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 100.000 €.
Με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα, συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 και ειδικότερα το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών προς μερική εξόφληση των οφειλών τους, για χρονικό διάστημα 5 ετών, ήτοι 60 μηνών, κατά τους οποίους οι αιτούντες θα καταβάλλουν άτοκα και συμμέτρως στους πιστωτές του έκαστος ο πρώτος το ποσόν των 200 € μηνιαίως και η δεύτερη το ποσόν των 600 € μηνιαίως. Συνολικά με τη ρύθμιση του άρθρου 8 ο πρώτος των αιτούντων πρέπει να καταβάλλει στους πιστωτές του το ποσόν των 12.000 € και η δεύτερη το ποσόν των 36.000 €. Ήδη στα πλαίσια των από ..../2015 προσωρινών διαταγών του παρόντος Δικαστηρίου υποχρεώθηκαν οι αιτούντες να καταβάλλουν συμμέτρως προς τις πιστώτριές του έκαστος από 1/6/2015 ο μεν πρώτος το ποσόν των 40 € μηνιαίως και η δεύτερη το ποσόν των 300 € μηνιαίως. Τα ποσά αυτά κατέβαλαν για χρονικό διάστημα 32 μηνών, ως δείκνυται εκ των αποδεικτικών εγγράφων που προσκομίζουν κι επικαλούνται, και συνολικά ο πρώτος αιτών κατέβαλε στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής το ποσόν των 1.280 €, ενώ η δεύτερη το ποσόν των 9.600 €. Για την ολοκλήρωση επομένως των καταβολών της παρούσης ρύθμισης ο πρώτος των αιτούντων οφείλει να καταβάλλει εισέτι στους πιστωτές του το ποσόν των 10.720 € και η δεύτερη το ποσόν των 26.400 €. Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να υποχρεωθούν οι αιτούντες να καταβάλλουν συμμέτρως στους πιστωτές του έκαστος για χρονικό διάστημα 60 μηνών, ο μεν πρώτος το ποσόν των 178,66 € μηνιαίως και η δεύτερη 440 € μηνιαίως, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.
Περαιτέρω, στα πλαίσια της διάταξης του άρθρου 9§1 του ν.3869/2010, πρέπει να εκποιηθεί μέρος της ακίνητης περιουσίας της δεύτερης των αιτούντων, όπως και η ίδια πρότεινε στο Δικαστήριο, και συγκεκριμένα ένα διαμέρισμα ..... ορόφου επιφάνειας 134τμ. επί της οδού .... αρ. .... του Νομού Αθηναίων εμπορικής αξίας 100.000 €, καθώς αυτό μπορεί να αποφέρει αξιόλογο τίμημα προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των καθ' ων της δεύτερης αίτησης. Για τη ρευστοποίηση του πρέπει να οριστεί εκκαθαριστής (στη θέση του εισηγητή αρθ. 149§1 ΠτωχΚ) από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, εφόσον δεν υπήρξε πρόταση για το πρόσωπο του εκκαθαριστή (άρθρο 9§1 εδ. 3 του νόμου). Το έργο του θα συνίσταται, πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρο 9§1 εδ. 3 ν.3869/2010) στην ελεύθερη εκποίηση του παραπάνω περιουσιακού στοιχείου η οποία θα ολοκληρωθεί εντός πέντε ετών από τη δημοσίευση της παρούσας και θα γίνει με ενσφράγιστες προσφορές προς τον εκκαθαριστή. Ο τρόπος αυτός ανταποκρίνεται στην απαίτηση του νόμου για πρόσφορο τρόπο εκποίησης, διότι εν προκειμένω δεν δικαιολογείται η εκποίηση μέσω πλειστηριασμού, που συνεπάγεται επιβάρυνση της διαδικασίας με δυσανάλογα έξοδα. Το ελάχιστο τίμημα πρέπει να οριστεί στην ανωτέρω εμπορική του αξία. Μετά την εκποίηση και αφού ο εκκαθαριστής αφαιρέσει τα πραγματοποιηθέντα έξοδα και την αμοιβή του, θα συντάξει πίνακα διανομής, κατ' άρθρο 153§1 ΠτωχΚ, ο οποίος θα συσχετιστεί με το φάκελο της οφειλέτιδος, που έχει ανοίξει στο δικαστήριο με την υποβολή της αίτησης και θα κοινοποιηθεί στους καθ' ων η δεύτερη αίτηση, ώστε να προβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις με την ανακοπή του άρθρου 161 ΠτωχΚ. Ακολούθως με βάση τον πίνακα αυτό ο εκκαθαριστής θα προβεί στη διανομή του ποσού από την εκποίηση αφού λάβει υπόψη του ότι από την πρώτη ρύθμιση που αναφέρετα