421/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
421/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

 

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Νίκαιας ..... και τη Γραμματέα .......
Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του, στις ......2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Α] Του καλούντος - αιτούντος: Κ.Α. του ..... και της ....., κατοίκου Νίκαιας ....., επί της οδού ....., αριθμός ...., με ΑΦΜ ....., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας του δικηγόρου Μαρίας Λάππα.
Των καθ' ων η κλήση - μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους [άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748§2 ΚΠολΔ]: 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού ...., αριθμός ..., με ΑΦΜ: ....., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου ......., 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ..... ΑΕ» , εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού ...., αριθμός ...., με ΑΦΜ ....., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου ........, 3) Της τελούσας υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» , εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της ....., αριθμός ....., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο και 4) Της ανώνυμης εταιρίας παροχής πιστώσεων με την επωνυμία «..... .... Α.Ε.», εδρεύουσας στην .... ....., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο.
Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από .......2015 και με αριθμό πράξης κατάθεσης ...../2015 αίτηση, η οποία προσδιορίστηκε αρχικώς για τη δικάσιμο της ....2027 και κατόπιν δυνάμει της από .....2015 και με αριθμό πράξης κατάθεσης ..../2015 κλήσης επαναπροσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.
Β] Της καλούσας - αιτούσας: Μ.Α. του .... και της ...., κατοίκου Νίκαιας ....., επί της οδού ...., αριθμός ...., η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Μαρίας Λάππα.
Της καθ' ης η κλήση - μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευσή της [άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748§2 ΚΠολΔ]: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», εδρεύουσας στην Αθήνα, επί της οδού ...., αριθμός ..., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Β.Α..
Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από ....2015 και με αριθμό πράξης κατάθεσης ..../2015 αίτηση, η οποία προσδιορίστηκε αρχικώς για τη δικάσιμο της .....2027 και κατόπιν δυνάμει της από .....2015 και με αριθμό πράξης κατάθεσης ..../2015 κλήσης επαναπροσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.
Αφού εκφωνήθηκαν οι υποθέσεις από τη σειρά του αντίστοιχου πινακίου και άκουσε όσα περιλαμβάνονται στα σχετικά πρακτικά.
Μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφτηκε σύμφωνα με τον Νόμο
Από τις υπ' αριθμόν .....2015 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, ....., προκύπτει ότι, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό πράξης κατάθεσης ..../2015 αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο της .....2027 επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις τρίτη και τέταρτη των αναφερόμενων στην αίτηση αυτή πιστωτριών. Ομοίως, από τις υπ' αριθμόν .....2015 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, ....., προκύπτει ότι, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό πράξης κατάθεσης ..../2015 κλήσης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις ανωτέρω πιστώτριες. Οι πιστώτριες αυτές ωστόσο, δεν παραστάθηκαν κατά την ως άνω ορισθείσα ημέρα συζήτησης κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου και συνεπώς πρέπει να δικαστούν ερήμην και να προχωρήσει η συζήτηση της υπόθεσης σαν να είχαν εμφανιστεί.
Με την από .....2015 και με αριθμό πράξης κατάθεσης ..../2015 αίτηση ,όπως αυτή διορθώθηκε και συμπληρώθηκε παραδεκτώς κατ' άρθρο 224 ΚΠολΔ, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες ζητεί τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή εκτίθεται, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή του από αυτά. Η αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπο εισάγεται να εκδικασθεί από το Δικαστήριο τούτο κατά την εκούσια δικαιοδοσία (άρθρο 3 του ν.3869/2010 και αρθ.739επ. ΚΠολΔ). Προς διευκόλυνση του προδικαστικού συμβιβασμού και όχι ως στοιχείο παραδεκτού (άρθρο 4§2 ν.3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 ν. 4161/2013) η αίτηση συνοδεύεται από α) έγγραφα που έχει ο αιτών στη διάθεσή του σχετικά με την περιουσία του, τα κάθε φύσης εισοδήματά του, τους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους και β) την από 06.04.2015 υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων: α) της περιουσίας και των εισοδημάτων αυτού και της συζύγου του, β) των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία (άρθρο 13§1 ν.3869/2010), προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών. Από το συνδυασμό των άρθρων 216§1 ΚΠολΔ & 4 του ν.3869/2010, προκύπτει ότι η αίτηση οφειλέτη για υπαγωγή του στις ευεργετικές ρυθμίσεις του ν.3869/2010 για να είναι ορισμένη, πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτήν: 1) της μόνιμης και γενικής (όχι απλής) αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος φυσικού προσώπου, 2) της κατάστασης της περιουσίας του και των εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του, 3) της κατάστασης των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 4) σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του και 5) αιτήματος ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή του (Αθ. Κρητικός έκδοση 2010 ερμ. ν.3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμ. 64 Ανάτυπο σελ. 1477 και όλως ενδεικτικά ΜΠΛαμ 67/2016, ΜΠΘεσσαλ 402/2014), παράλληλα δε πρέπει να περιλαμβάνει σε αυτή αίτημα προς επικύρωση του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης ώστε να αποκτήσει αυτό ισχύ δικαστικού συμβιβασμού και επικουρικά να ζητεί την ρύθμιση των χρεών από το Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 8§1 του ν.3869/2010. Δεν απαιτείται πανηγυρική διατύπωση των παραπάνω στοιχείων και του αιτήματος της αίτησης, αλλά μπορούν να περιέχονται οπουδήποτε στο δικόγραφο, γιατί δεν καθορίζεται από το νόμο η παράθεσή τους σε ορισμένη θέση ή σειρά, αρκεί μόνο αυτά να προκύπτουν με σαφήνεια. Πλην, όμως ο νόμος δεν αξιώνει για το ορισμένο της αίτησης την ακριβή αναφορά του χρόνου, ούτε την πλήρη περιγραφή των γεγονότων και των συνθηκών, που συνετέλεσαν στην επικαλούμενη από τον αιτούντα αδυναμία πληρωμών, καθόσον αρκεί ο τελευταίος να αναφέρει ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία εκπλήρωσης των οφειλών του, ενώ δε το αν όντως ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής είναι θέμα απόδειξης (ΕιρΛαρ 78/2013, ΕιρΣκυδρ. 13/2013, ΕιρΘεσ. 5106/2011, 8186/2011 ΝΟΜΟΣ, Α. Κρητικός ό.π., σελ. 127, Βενιέρη/Κατσά, ό.π., σελ. 182, Ε. Κιουπτσίδου Αρμ 64.1477, Εισήγηση Α. Γ. Κρητικού με θέμα «Αοριστία της κατ' άρθρ. 4§1 αιτήσεως του οφειλέτη περί υπαγωγής του στις ρυθμίσεις του ν.3869/2010» στο Σεμινάριο Ειρηνοδικών Ιανουάριου 2013 στην Εθνική Σχολή Δικαστών). Επίσης, δεν απαιτείται για το ορισμένο της αίτησης η αναφορά των όρων των δανειακών συμβάσεων, όπως ενδεικτικά του ύψους της μηνιαίας καταβλητέας δόσης, καθόσον αρκεί ο οφειλέτης να αναφέρει την αιτία της απαίτησης και την ανάλυση της οφειλής κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα (βλ Βενιέρη/Κατσά, Εφαρμογή του ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, 3η έκδοση, σελ. 242-244). Περαιτέρω, όσον αφορά το ορισμένο ως προς την κατάσταση των εισοδημάτων του οφειλέτη, γίνεται δεκτό ότι η κατάσταση των εισοδημάτων πρέπει να αφορά στα αναμενόμενα κατά τον χρόνο κατάθεσης εισοδήματα των αιτούντων και των συζύγων τους, τα εισοδήματα δε και τα εν γένει οικονομικά δεδομένα των προηγούμενων ετών αντίθετα δεν χρειάζεται να αναφέρονται , γιατί αφορούν την δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμών και αποτελούν ισχυρισμό, που προτείνει και αποδεικνύει ο δανειστής, (βλ Βενιέρη/Κατσά, Εφαρμογή του ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, 3η έκδοση, σελ. 228-230). Αναφορικά δε με τις επικαλούμενες από τον οφειλέτη δαπάνες διαβίωσης, γίνεται δεκτό ότι αρκεί να αναφέρει το συνολικό ύψος των βιοτικών του αναγκών, χωρίς ωστόσο να απαιτείται η παράθεση των επιμέρους στοιχείων του κόστους κάλυψης των αναγκών αυτών (βλ Βενιέρη/Κατσά, Εφαρμογή του ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, 3η έκδοση, σελ. 255). Κατ' επέκταση, απορριπτόμενων των περί αντιθέτου ισχυρισμών των παριστάμενων στη δίκη πιστωτριών ως νόμω αβάσιμων, η υπό κρίση αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8 & 11 του ν.3869/2010 [όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση του ν.4161/2013 και πριν την αντικατάστασή τους με τα άρθρα της ΥΠΟΠΑΡ. Α.4 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ A 94/14-8-2015), που καταλαμβάνει, σύμφωνα με την §5 του άρθρου 2 της ΥΠΟΠΑΡ.Α.4 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015, τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του] και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι δεν έχει επιτευχθεί προδικαστικός συμβιβασμός και επικύρωση του προτεινόμενου από τον αιτούντα σχεδίου ρύθμισης οφειλών.
Με την από ....2015 και με αριθμό πράξης κατάθεσης ..../2015 αίτηση, όπως αυτή διορθώθηκε και συμπληρώθηκε παραδεκτώς κατ' άρθρο 224 ΚΠολΔ, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια, ζητά τη ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, όπως αυτή εκτίθεται, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή της από αυτά. Η αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπο εισάγεται να εκδικασθεί από το Δικαστήριο τούτο κατά την εκούσια δικαιοδοσία (άρθρο 3 του ν.3869/2010 και αρθ.739επ. ΚΠολΔ). Προς διευκόλυνση του προδικαστικού συμβιβασμού και όχι ως στοιχείο παραδεκτού (άρθρο 4§2 ν.3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 ν.4161/2013) η αίτηση συνοδεύεται από α) έγγραφα που έχει η αιτούσα στη διάθεσή της σχετικά με την περιουσία της, τα κάθε φύσης εισοδήματά της, τους πιστωτές της και τις απαιτήσεις τους και β) την από 06.04.2015 υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων: α) της περιουσίας και των εισοδημάτων αυτής και του συζύγου της, β) των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία (άρθρο 13§1 ν.3869/2010), προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών. Από το συνδυασμό των άρθρων 216§1 ΚΠολΔ & 4 του ν.3869/2010, προκύπτει ότι η αίτηση οφειλέτη για υπαγωγή του στις ευεργετικές ρυθμίσεις του ν.3869/2010 για να είναι ορισμένη, πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτήν: 1) της μόνιμης και γενικής (όχι απλής) αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος φυσικού προσώπου, 2) της κατάστασης της περιουσίας του και των εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του, 3) της κατάστασης των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 4) σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του και 5) αιτήματος ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή του (Αθ. Κρητικός έκδοση 2010 ερμ. ν.3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμ. 64 Ανάτυπο σελ. 1477 και όλως ενδεικτικά ΜΠΛαμ 67/2016, ΜΠΘεσσαλ 402/2014), παράλληλα δε πρέπει να περιλαμβάνει σε αυτή αίτημα προς επικύρωση του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης ώστε να αποκτήσει αυτό ισχύ δικαστικού συμβιβασμού και επικουρικά να ζητεί την ρύθμιση των χρεών από το Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 8§1 του ν.3869/2010. Δεν απαιτείται πανηγυρική διατύπωση των παραπάνω στοιχείων και του αιτήματος της αίτησης, αλλά μπορούν να περιέχονται οπουδήποτε στο δικόγραφο, γιατί δεν καθορίζεται από το νόμο η παράθεσή τους σε ορισμένη θέση ή σειρά, αρκεί μόνο αυτά να προκύπτουν με σαφήνεια. Πλην, όμως ο νόμος δεν αξιώνει για το ορισμένο της αίτησης την πλήρη περιγραφή των γεγονότων και των συνθηκών, που συνετέλεσαν στην επικαλούμενη από τον αιτούντα αδυναμία πληρωμών, καθόσον αρκεί ο τελευταίος να αναφέρει ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία εκπλήρωσης των οφειλών του, ενώ δε το αν όντως ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής είναι θέμα απόδειξης (ΕιρΛαρ 78/2013, ΕιρΣκυδρ. 13/2013, ΕιρΘεσ. 5106/2011, 8186/2011 ΝΟΜΟΣ, Α. Κρητικός ό.π., σελ. 127, Βενιέρη/Κατσά, ό.π., σελ. 182, Ε. Κιουπτσίδου Αρμ 64.1477, Εισήγηση Α. Γ. Κρητικού με θέμα «Αοριστία της κατ' άρθρ. 4§1 αιτήσεως του οφειλέτη περί υπαγωγής του στις ρυθμίσεις του ν.3869/2010» στο Σεμινάριο Ειρηνοδικών Ιανουάριου 2013 στην Εθνική Σχολή Δικαστών). Επίσης, δεν απαιτείται για το ορισμένο της αίτησης η αναφορά αφενός του χρόνου κατάρτισης των δανειακών συμβάσεων, αφετέρου της χρήσης ή ανάλωσης των δανειζόμενων ποσών καθώς και του τρόπου αξιοποίησης των χορηγηθέντων δανείων, καθόσον αρκεί ο οφειλέτης να αναφέρει την αιτία της απαίτησης και την ανάλυση της οφειλής κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα (βλ Βενιέρη/Κατσά, Εφαρμογή του ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, 3η έκδοση, σελ. 242-244). Περαιτέρω, όσον αφορά το ορισμένο ως προς την κατάσταση των εισοδημάτων του οφειλέτη, γίνεται δεκτό ότι η κατάσταση των εισοδημάτων πρέπει να αφορά στα αναμενόμενα κατά τον χρόνο κατάθεσης εισοδήματα των αιτούντων και των συζύγων τους, τα εισοδήματα δε και τα εν γένει οικονομικά δεδομένα των προηγούμενων ετών αντίθετα δεν χρειάζεται να αναφέρονται, γιατί αφορούν την δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμών και αποτελούν ισχυρισμό, που προτείνει και αποδεικνύει ο δανειστής (βλ Βενιέρη/Κατσά, Εφαρμογή του ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, 3η έκδοση, σελ. 228-230). Κατ' επέκταση, απορριπτόμενων των περί αντιθέτου ισχυρισμών της παριστάμενης στη δίκη πιστώτριας ως νόμω αβάσιμων, η υπό κρίση αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8 & 11 του ν.3869/2010 [όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση του ν.4161/2013 και πριν την αντικατάστασή τους με τα άρθρα της ΥΠΟΠΑΡ.Α.4 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ A 94/14-8-2015), που καταλαμβάνει, σύμφωνα με την §5 του άρθρου 2 της ΥΠΟΠΑΡ.Α.4 του άρθρου 2 του ν.4336/2015, τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του] και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι δεν έχει επιτευχθεί προδικαστικός συμβιβασμός και επικύρωση του προτεινόμενου από την αιτούσα σχεδίου ρύθμισης οφειλών.
Οι ανωτέρω αιτήσεις πρέπει να συνεκδικαστούν γιατί εκκρεμούν ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου, υπάγονται στην ίδια διαδικασία, αφορούν αξιώσεις του ίδιου νοικοκυριού που προέρχονται από κοινές συμβάσεις δανείων και κατά τη κρίση του Δικαστηρίου από τη συνεκδίκαση τους επιταχύνεται και διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων (αρθρ. 246 ΚΠολΔ). 
Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο εξέτασης του αιτούντος στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, τα προσκομιζόμενα μετ' επικλήσεως από τους διαδίκους έγγραφα, τα διδάγματα κοινής πείρας και λογικής και την εν γένει αποδεικτική διαδικασία αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα ουσιώδη για την έκβαση της δίκης πραγματικά περιστατικά. Ο αιτών, ηλικίας εβδομήντα ετών τυγχάνει έγγαμος μετά της αιτούσας, ηλικίας εξήντα τεσσάρων ετών, οι ανωτέρω έχουν δε αποκτήσει από τον μεταξύ τους τελεσθέντα γάμο τρία ενήλικα τέκνα, τον ...., τον .... και την ....., ηλικίας σαράντα έξι ετών, σαράντα τριών ετών και τριάντα εννέα ετών αντίστοιχα. Ο αιτών τυγχάνει συνταξιούχος και λαμβάνει κύρια σύνταξη, ύψους 736,29 € και επικουρική σύνταξη, ύψους 143,55 €, ήτοι καθαρές συντάξιμες αποδοχές, συνολικού ποσού 879,84 € μηνιαίως. Η δε αιτούσα σύμφωνα με την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος στο ακροατήριο ταυ Δικαστηρίου τελεί σε καθεστώς ανεργίας και συνεπώς δεν φέρει ατομικά εισοδήματα, καθόσον έως το έτος 2008 απασχολούνταν στην επιχείρηση εκμετάλλευσης περιπτέρου του πατέρα της, ωστόσο, αφότου απεβίωσε ο τελευταίος απώλεσε την εργασία αυτή και δεν κατόρθωσε έκτοτε να εξεύρει σταθερή απασχόληση. Περαιτέρω, ομοίως σύμφωνα με την χωρίς όρκο εξέταση του αιτούντος, οι αιτούντες ενισχύουν οικονομικά την οικογένεια της ενήλικης θυγατέρας τους, καθόσον τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγος της τυγχάνουν άνεργοι, προς τούτο, όπως αποδείχθηκε η κόρη των αιτούντων, ....., και ο σύζυγος αυτής, .... είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, η μεν πρώτη από την .....2016 έως την .....2017, ο δε δεύτερος από την ....2016 έως την .....2017. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, οι αιτούντες είχαν αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία σύμφωνα με το νόμο θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής, (εκτός από τα εμπραγμάτως εξασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια των οποίων ο εντοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο εκδόσεως της απόφασης), κατ' άρθ. 6§3 του ν.3869/2010. Συγκεκριμένα, ο μεν αιτών ανέλαβε από τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες τις κάτωθι οφειλές: 1) από την πιστώτρια με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» α) οφειλή δυνάμει της υπ' αριθμόν .... σύμβασης, ποσού 112,02 €, έως την ....2014, εφόσον δεν προσκομίζεται βεβαίωση οφειλών κατά τον χρόνο επίδοσης της αίτησης, β) οφειλή δυνάμει της υπ' αριθμόν .... σύμβασης, ποσού 1.243,67 €, έως την ....2014, εφόσον δεν προσκομίζεται βεβαίωση οφειλών κατά τον χρόνο επίδοσης της αίτησης, γ) οφειλή εξ εγγυήσεως δυνάμει της υπ' αριθμόν .... σύμβασης επισκευαστικού δανείου, ποσού 11.484,81 €, έως την 22.04.2015, 2) από την πιστώτρια με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ... ΑΕ» α) οφειλή δυνάμει της υπ' αριθμόν ..... σύμβασης πιστωτικής κάρτας, ποσού 2.477,55 €, έως την .....2014, εφόσον δεν προσκομίζεται βεβαίωση οφειλών κατά τον χρόνο επίδοσης τ