142/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ

 

Αριθμός Αποφάσεως 142/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 

 


ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη, ..... που όρισε η Προϊστάμενη του Ειρηνοδικείου και από τη Γραμματέα, ......
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημοσία στο ακροατήριο του την ..... 2017 για δικάσει τις αιτήσεις:
Ι. ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Δ.Κ. του ...., κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός ... αρ. ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Καλλιρόης Μελιοπούλου.
Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από .....2013 αίτησή του περί υπαγωγής του στο ν.3869/2010 που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Περιστεριού την ....-2013, έλαβε αριθμό κατάθεσης δικογράφου ..../2013, προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.
Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως οι αναφερόμενες στην αίτηση πιστώτριες που κατέστησαν διάδικοι δια της κλητεύσεώς τους (αρ. 5 του ν.3869/2010 και 748§3 του ΚΠολΔ), ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες παραστάθηκαν όπως ακολουθεί:
Α) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα .... Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της .....,
Β) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «.. Τράπεζα Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, δεν παραστάθηκε και
Γ) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα ... Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της .....
II. ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Α.Κ. του ....., κατοίκου Περιστεριού Αττικής, οδός .... αρ. ...., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Καλλιρόης Μελιοπούλου.
Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από .....2013 αίτησή της περί υπαγωγής της στο ν.3869/2010 που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Περιστεριού την .....2013, έλαβε αριθμό κατάθεσης δικογράφου ..../2013, προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.
Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως η αναφερόμενη στην αίτηση πιστώτρια, που κατέστη διάδικος δια της κλητεύσεώς της (αρ. 5 του ν.3869/2010 και 748§3 του ΚΠολΔ), ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «.... Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της ......
Κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους, αναφέρθηκαν στα δικόγραφά τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτά και στα πρακτικά της δίκης.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
1. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 246 ΚΠολΔ, το Δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου, να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση περισσότερων εκκρεμών ενώπιον του δικών ανάμεσα στους ίδιους ή διαφορετικούς διαδίκους, αν υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του διευκολύνεται ή επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης ή επέρχεται μείωση των εξόδων. Περαιτέρω σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 741 του ίδιου Κώδικα, τα άρθρα 1 έως 590 εφαρμόζονται και κατά τη διαδικασία των άρθρων 743 έως 781 του ίδιου Κώδικα, εκτός αν είναι αντίθετα προς ειδικές διατάξεις ή δεν προσαρμόζονται στη διαδικασία αυτή. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, οι κρινόμενες αιτήσεις, που υπάγονται στην ίδια διαδικασία, πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικασθούν, λόγω προφανούς συνάφειας καθώς οι αιτούντες που τυγχάνουν συγγενείς β βαθμού (αδέλφια), ενέχονται ως πρωτοφειλέτης και εγγυητής στην υπ' αρ. .... σύμβαση πίστωσης της ..... και με τη συνεκδίκαση, διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων.
2. Με τις κρινόμενες αιτήσεις, όπως αυτές συμπληρώθηκαν παραδεκτά με τις Προτάσεις και έπειτα από παραδεκτή διόρθωση με διαγραφή μίας φράσης στο τέλος της προτελευταίας παραγράφου της σελ. 45 της υπ' αρ. κατ. ..../2013 αίτησης με τις Προτάσεις και με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του αιτούντος στο ακροατήριο, οι αιτούντες, συγγενείς εξ' αίματος β΄ βαθμού εκ πλαγίου (αδελφοί), ηλικίας σήμερα 55 και 54 ετών αντίστοιχα, επικαλούμενοι μόνιμη αδυναμία πληρωμής του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τις καθ' ων πιστώτριες εκάστου, ζητούν, αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα τους, η περιουσιακή και η οικογενειακή τους κατάσταση, να γίνει ρύθμιση των χρεών εκάστου σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα σχέδια διευθέτησης ή όπως αυτά τροποποιηθούν και επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8§2 του ν.3869/2010 και να εξαιρεθούν από την εκποίηση πλην της κύριας κατοικίας του και τα λοιπά, κινητά (αυτοκίνητο) και ακίνητα (ποσοστό 20% εξ' αδιαιρέτου του δικαιώματος υψούν πάνω από τον ... όροφο της οικοδομής επί της οδού ... αρ. ... στο Περιστέρι Αττικής) περιουσιακά του στοιχεία, με την καταβολή ποσού ίσου με το 50% της αντικειμενικής τους αξίας και αντίστοιχα, να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας σύμφωνα με το άρθρο 8§2 και να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της κατ' άρθρο 8§2 με την καταβολή ποσού ίσου με το 50% της αντικειμενικής της αξίας. Τέλος, αμφότεροι ζητούν να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.
Οι συνεκδικαζόμενες αιτήσεις αρμοδίως και παραδεκτώς φέρονται να εκδικαστούν από το παρόν δικαστήριο του τόπου κατοικίας των αιτούντων, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του ν.3869/2010) αφού έχουν επιδοθεί νομίμως και εμπροθέσμως στις καθ' ων (βλ. προσκομιζόμενες υπ' αρ. .....-2013 Εκθέσεις Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ..... για τον αιτούντα καθώς και την υπ' αρ. ....-2013 Έκθεση Επίδοσης του ίδιου ως άνω Δικαστικού Επιμελητή για την αιτούσα). Επίσης, οι αιτούντες προέβησαν εμπροθέσμως και δη την .....2016 έκαστος, στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 2 παράγραφος Α, υποπαράγραφος Α.4, άρ.2§1, εδάφιο α του ν. 4336/2015 Επικαιροποίηση των αιτήσεών τους, όπως ισχύει με το άρθρο 55 του ν.4384/2016, με την προσκόμιση των προβλεπόμενων εγγράφων (βλ. σφραγίδα της γραμματέως στη λίστα των εγγράφων που κατατέθηκαν με την Επικαιροποίηση). Τέλος, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13§2 του ν.3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση των αιτούντων ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών εκάστου αυτών με απαλλαγή από υπόλοιπα χρέη.
Οι κρινόμενες αιτήσεις είναι επιπλέον ορισμένες, απορριπτομένης της ένστασης αοριστίας αμφοτέρων των καθ' ων για την υπό I αίτηση, καθώς αμφότερες οι αιτήσεις έχουν το ελάχιστο αλλά και επαρκές περιεχόμενο που ορίζεται στον ίδιο το νόμο και συγκεκριμένα αναφέρονται σε αυτές η περιουσία και τα εισοδήματα του οφειλέτη και του συζύγου του, οι απαιτήσεις των καθ' ων πιστωτών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, η περιέλευσή των αιτούντων σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους και το κόστος των βιοτικών τους δαπανών ενώ επιπλέον οι αιτήσεις περιλαμβάνουν συγκεκριμένο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών των αιτούντων και ορισμένο αίτημα για ρύθμιση αυτών, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία, όπως τα αξιούμενα από τις καθ' ων της υπό I αίτησης (αναφορά του χρόνο σύναψης των δανειακών συμβάσεων και των εισοδημάτων του αιτούντος κατά το χρόνο εκείνο, το ύψος της μείωσης που έχουν υποστεί αυτά από τότε μέχρι την κατάθεση της αίτησης, προσδιορισμός της ενήμερης δόσης των δανείων, καθορισμός του τρόπου και της χρονικής διάρκειας της κανονικής εξυπηρέτησής τους, εξειδίκευση του τρόπου ανάλωσης αυτών, πράγματι λήψη οικονομικής βοήθειας από τον θείο του αιτούντος το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στην αίτηση) διότι αυτά αποτελούν αντικείμενο απόδειξης και ανταπόδειξης η αλήθεια των οποίων θα κριθεί στην ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης ώστε να μην τίθεται θέμα αοριστίας.
Οι συνεκδικαζόμενες αιτήσεις είναι περαιτέρω, νόμιμες, ερειδόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6§3, 8§2 και 9§2 του ν.3869/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον ν.4161/2013, απορριπτομένων: α) του αιτήματος επικύρωσης ή τροποποίησης του σχεδίου διευθέτησης κατ' αρθρ. 7 ν.3869/2010 ως μη νομίμου, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης ή η επικύρωση του τροποποιημένου από τους διαδίκους, κατ' αρθρ.7 ν.3869/2010, σχεδίου, δεν αποτελεί αντικείμενο της αιτήσεως του άρθρ. 4§1 του νόμου αυτού, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη συμβιβασμού, με απόφαση του επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο από την επικύρωση του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, β) του αιτήματος της υπό I αίτησης για εξαίρεση από την εκποίηση και των λοιπών πλην της κύριας κατοικίας του αιτούντος περιουσιακών στοιχείων του καθώς ο αιτών νομιμοποιείται να ζητήσει μόνο την διάσωση της κύριας κατοικίας του με την καταβολή στους πιστωτές του ποσού ίσου με το 80% της αντικειμενικής αξίας (άρθρο 9§2) ενώ όλα τα άλλα περιουσιακά του στοιχεία υπόκεινται κατ' αρχήν σε ρευστοποίηση εφόσον αυτά κριθεί σκόπιμο από το Δικαστήριο (άρθρο 9§1), γ) του αιτήματος καταβολής ποσού μικρότερου του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας των αιτούντων για τη ρύθμιση του άρθρου 9§2, καθώς η καταβολή ποσού μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη έχει την έννοια ότι δεν μπορεί ο οφειλέτης να υποχρεωθεί σε καταβολή ποσού μεγαλύτερου από το 80% της αντικειμενικής αξίας, ήτοι καταρχήν το 80% της αντικειμενικής αξίας αποτελεί κατώτατο και όχι ανώτατο όριο, άποψη που επικρατεί και στη νομολογία (βλ. ΑΠ 1226/2014 σύμφωνα με την οποία μπορεί να συντρέχουν οι εξαιρετικές προϋποθέσεις του άρθρου 8§5 του ν.3869/2010 για τις καταβολές του άρθρου 8§2 όμως για τον οφειλέτη οι συγκεκριμένες οικονομικές δυνατότητες δεν επηρεάζουν τη ρύθμιση για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας και τις εντεύθεν υποχρεώσεις) και τέλος, δ) του αιτήματος συμψηφισμού της δικαστικής δαπάνης ως μη νομίμου, καθώς στη διαδικασία του ν.3869/2010, δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται (αρθρ. 8§6 εδ. β΄ του ν.3869/2010).
Οι καθ' ων της υπό I αίτησης όπως και η καθ' ης της υπό II) αίτησης πρόβαλαν επίσης ένσταση δόλιας περιέλευσης των αιτούντων σε αδυναμία πληρωμών ισχυριζόμενες ότι ο μεν αιτών δεν είχε κατά το χρόνο ανάληψης των δανείων επαρκή εισοδήματα για την αποπληρωμή τους ενώ αυτός βασιζόταν στην βοήθεια των γονέων του και προέβαινε σε ανακυκλούμενη πίστωση γνωρίζοντας ήδη από τον χρόνο λήψης των δανείων του ότι δεν θα μπορούσε να τα εξυπηρετήσει και αποδεχόμενος την πραγμάτωση του ενδεχομένου αυτό η δε αιτούσα, στερούνταν κατά το χρόνο λήψης των δανείων οικονομικής αυτοτέλειας στηριζόμενη αποκλειστικά στα εισοδήματα του συζύγου της και παρόλα αυτά, εγγυήθηκε την αποπληρωμή ενός δανείου γνωρίζοντας ότι εάν καλούνταν, δεν θα μπορούσε να το αποπληρώσει, αποδεχόμενη το ενδεχόμενο αυτό. Επιπλέον, η Τράπεζα .... πρόβαλε ένσταση έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης του αιτούντος της υπό I αίτησης λόγω συνδρομής στο πρόσωπό του της εμπορικής ιδιότητας. Τέλος, όλες οι καθ' ων ζήτησαν την απόρριψη των αιτήσεων ως αναπόδεικτων, νόμω και ουσία αβάσιμων.
Η ένσταση έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης του αιτούντος λόγω συνδρομής στο πρόσωπό του της εμπορικής ιδιότητας διότι αυτός μέχρι το έτος 2012 ήταν ιδιοκτήτης ταξί, πρέπει να απορριφθεί ως νόμω αβάσιμη καθώς όπως δέχεται πάγια η θεωρία και η νομολογία, το φυσικό πρόσωπο ιδιοκτήτης και κάτοχος αδείας ταξί θεωρείται μικρέμπορος καθώς αυτός έχει εμπορική δραστηριότητα περιορισμένης εμβέλειας, χωρίς ριψοκίνδυνη διαμεσολάβηση, χωρίς σημαντική επένδυση κεφαλαίου και χωρίς οργάνωση συντελεστών παραγωγής ενώ το κέρδος που αποκομίζει από τη δραστηριότητα του (χερσαία μεταφορά προσώπων έναντι ανταλλάγματος) αποτελεί περισσότερο αμοιβή του σωματικού του μόχθου παρά αποτέλεσμα κερδοσκοπικών συνδυασμών (βλ. σχετικά Ολ. ΝΣΚ 90/2008, Ειρ. Ναυπάκτου 68/2014).
Αντίθετα, οι προβληθείσες ενστάσεις δόλιας περιέλευσης των αιτούντων σε αδυναμία πληρωμών είναι ορισμένες και νόμιμες ερειδόμενες στο άρθρο 1§1 του ν.3869/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με το ν.4161/2013 και πρέπει να εξεταστούν και ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα.
Εφόσον λοιπόν δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός - μεταξύ εκάστου των αιτούντων και της καθ' ης πιστώτριας, πρέπει οι αιτήσεις να ερευνηθούν περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά τους.
3. Από το σύνολο των αποδεικτικών μέσων και δη από την κατάθεση των αιτούντων που εξετάστηκαν ανωμοτί στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου οι οποίες περιλαμβάνονται αυτούσιες στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, από τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες και οι καθ' ων τα οποία λήφθησαν όλα υπόψη είτε προς πλήρη απόδειξη είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών της υπό I) αίτησης, ηλικίας σήμερα 55 ετών, άγαμος χωρίς τέκνα (βλ. προσκομιζόμενη από ......2015 Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), είναι άνεργος, εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ από την .....2012 μέχρι και σήμερα (βλ. προσκομιζόμενη υπ' αρ. πρωτ. .... από ....-2017 Βεβαίωση του ΟΑΕΔ και ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος) ότε και διέκοψε ενώπιον της Δ.Ο.Υ την δραστηριότητά του ως ιδιοκτήτης και οδηγός ταξί την οποία είχε αρχίσει από το έτος 2004 (βλ. προσκομιζόμενη υπ' αρ. δήλωση .... από ....2012 Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία της Δ.Ο.Υ. Α Περιστεριού). Ο αιτών έχει παρακολουθήσει διαδοχικά επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εκπονούμενα από διάφορους κοινωνικούς φορείς το διάστημα από .....-2014 έως και .....2017 και έτσι εξασφάλιζε κάποια εισοδήματα ενώ σήμερα έχει αιτηθεί και αναμένει την έγκριση χορήγησης σε αυτόν επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ύψους 200,00 € μηνιαίως (βλ. διακομιζόμενη Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος κατάρτισης «Τυποποιημένη Εργασία» από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης "...." από .....-2014 έως ....-2014 Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος Κατάρτισης «Εκπαίδευση Φροντιστών σε Κέντρα Διημέρευσης Αμεα-Οικοτροφεία» από ...-2014 έως ....-2015 και Πιστοποιητικό Σπουδών του ΟΑΕΔ για την ειδικότητα Πηλοπλαστική Κεραμική με διάρκεια κατάρτισης από ...-2015 έως ....-2017 καθώς και ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος). Πέραν των προαναφερθέντων, ο αιτών στερείται εισοδημάτων από άλλες πηγές καθώς όπως κατέθεσε στο ακροατήριο, δεν λαμβάνει πλέον την οικονομική συνδρομή του θείου του. Η αιτούσα της υπό ΙΙ αίτησης, αδελφή του αιτούντος της υπό I, σύζυγος του Γ.Σ. και μητέρα δύο ενηλίκων τέκνων (ηλικίας 33 και 32 ετών αντίστοιχα) που δεν συνοικούν μαζί της, είναι κατά το χρόνο της συζήτησης, άνεργη εγγεγραμμένη στον ΟΑΕΔ από την .....2013 (βλ. προσκομιζόμενη υπ' αρ. .... από ....-2017 Βεβαίωση του ΟΑΕΔ), χωρίς να δικαιούται επιδότηση, στερούμενη ατομικών εισοδημάτων και στηριζόμενη μόνο στα εισοδήματα του συζύγου της, ανερχόμενα στο ποσό των 500,00-600,00 € περίπου μηνιαίως (βλ. ανωμοτί κατάθεση αιτούσας και την από ....-2017 Βεβαίωση του Λογιστή ..... για τα ακαθάριστα έσοδα και τα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης pet shop που διατηρεί ο σύζυγός της). Η αιτούσα ασχολούνταν ανέκαθεν με την ανατροφή των τέκνων της πλην όμως μετά την παύση εργασιών της επιχείρησης αργυροχρυσοχοΐας του συζύγου της, αναζητά εργασία ούσα εγγεγραμμένη στον ΟΑΕΔ ενώ το έτος 2016 παρείχε υπηρεσίες διανομής διαφημιστικού υλικού για την επιχείρηση φαρμακείου που διατηρεί η ..... στην .... έναντι αμοιβής 3.000,00 € (βλ. προσκομιζόμενη Υπεύθυνη Δήλωση της ......).
Από τα προσκομίζομε να Εκκαθαριστικά Σημειώματα των οικ. ετών 2008-2014 και των φορ. ετών 2014-2016 καθώς και τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος του οικ. έτος 2012 που προσκομίζει ο αιτών, προκύπτει ότι τα εισοδήματα του αιτούντος από την εκμετάλλευση ταξί παρέμεναν σταθερά για σειρά ετών στο ποσό των 16.000,00 € έως το ημερολογιακό έτος 2010 κατά το οποίο ανήλθαν στο ποσό των 22.875,97 € (ακαθάριστα έσοδα 30.815,44 €), μειώθηκαν ξαφνικά στο ποσό των 8.996,75 € το ημερολογιακό έτος 2011 (ακαθάριστα έσοδα 19.574,93 €) για να μειωθούν περαιτέρω στο ποσό των 2.944,99 € το έτος 2012 (ακαθάριστα έσοδα 5.388,37 €) ότε ο αιτών πώλησε το ταξί και την άδεια και έπαψε έκτοτε να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα περιερχόμενος σε ανεργία. Ειδικότερα, το ημερολογιακό έτος 2007 (βλ. Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικ. έτους 2008) τα εισοδήματα του αιτούντος από την εκμετάλλευση του ταξί ανήλθαν στο ποσό των 10.000 € όπως και το ημερολογιακό έτος 2008 (βλ. Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικ. έτους 2009), το έτος 2009 (βλ. Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικ. έτους 2010) τα εισοδήματα του αιτούντος παρέμειναν στα ίδια επίπεδα ανερχόμενα στο ποσό των 15.500,00 €, το έτος 2010 (οικ. έτος 2011) τα εισοδήματα του αιτούντος ανήλθαν στο ποσό των 22.875,97 € (ακαθάριστα έσοδα 30.815,44 €) ενώ το έτος 2011 (βλ. Δήλωση οικ. έτος 2012) τα εισοδήματα του αιτούντος περιορίστηκαν στο ποσό των 8.996,75 € (ακαθάριστα έσοδα 19.574,93 €) και έβαιναν ολοένα μειούμενα τα επόμενα έτη ανερχόμενα το έτος 2012 (οικ. έτος 2013) στο ποσό των 2.944,99 € (ακαθάριστα έσοδα 5.388,37 €), το έτος 2013 στο ποσό των 1.000,00 € αποκλειστικά από το επίδομα ανεργίας, το έτος 2014 στο ποσό των 660,00 € από τη συμμετοχή του αιτούντος σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, το έτος 2015 στο ποσό των 4.177,04 € ομοίως από την συμμετοχή του αιτούντος σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και τέλος, το έτος 2016 στο ποσό των 4.930,84 € πάλι από την ένταξη του αιτούντος σε επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.
Αντίστοιχα, όπως προκύπτει από τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα των οικ. ετών 2011, 2013 & 2014 και των φορ. ετών 2014-2016, τα εισοδήματα της επιχείρησης αργυροχρυσοχοΐας του συζύγου της αιτούσας της υπό II αίτησης ανήλθαν το ημερολογιακό έτος 2010 (οικ. έτος 2011) στο ποσό των 3.228,89 €, το έτος 2012 ότε και ο σύζυγός της προέβη σε παύση εργασιών ενώπιον της ΔΟΥ της επιχείρησης αργυροχοίας και σε έναρξη εργασιών επιχείρησης pet shop, η επιχείρηση παρουσίασε ζημία ύψους 12.634,12 € και είχε ακαθάριστα έσοδα 47.201,78 €), το έτος 2013 (οικ. έτος 2014) η επιχείρηση του συζύγου της αιτούσας είχε ζημία 364,70 € και πραγματοποίησε τζίρο 113.744,90 €, το έτος 2014 η επιχείρηση παρουσίασε πάλι ζημία ύψους 11.985,72 € και είχε τζίρο 106.631,51 €, το έτος 2015 ήταν ομοίως ζημιογόνο με ζημία ύψους 17.932,15 € κα