123/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
123 /2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 

 


ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από την Ειρηνοδίκη .... που όρισε η Προϊστάμενη του Ειρηνοδικείου και τη Γραμματέα ......
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις ...-2017 για να δικάσει τις υποθέσεις:
Α΄ ΑΙΤΗΣΗ:
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Ζ.Ν. του ... και της ..., κατοίκου Περιστεριού (Κηπούπολη) Αττικής οδός .., αρ. .., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Πάρι Αναστασάκου.
ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..... Α.Ε.» (......), που ήδη τελεί υπό ειδική εκκαθάριση και φέρει την επωνυμία «......», νόμιμα εκπροσωπούμενης από την Ειδική Εκκαθαρίστρια Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «...... Α.Ε.», που εδρεύει στο .... Αττικής, οδός ..., αρ. .. & ....., η οποία δεν παραστάθηκε.
Β΄ ΑΙΤΗΣΗ:
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Ε.Κ..Ν του .... και της ...., κατοίκου Περιστεριού (....) Αττικής, οδός ..., αρ. ..., με ΑΦΜ ...., Δ.Ο.Υ. ....., η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Πάρι Αναστασάκου.
ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..... Α.Ε.» (.....), που ήδη τελεί υπό ειδική εκκαθάριση και φέρει την επωνυμία «.....», νόμιμα εκπροσωπούμενης από την Ειδική Εκκαθαρίστρια Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «..... Α.Ε.», που εδρεύει στο .... Αττικής, οδός ..., αρ. .. και ...., η οποία δεν παραστάθηκε.
Ο αιτών, με την από ....-2012 και με αρ. καταθ. ....-2012 αίτησή του, ζητεί να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτή.
Η αιτούσα, με την από ....-2012 και με αρ. κατάθ. ....-2012 αίτησή της, ζητεί να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτή.
Η συζήτηση των αιτήσεων προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο και την εκφώνησή τους από τη σειρά του οικείου πινακίου, ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Οι κρινόμενες, από ....-2012 και με αρ. κατάθ. .../2012 και ..../2012, αιτήσεις ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων των συζύγων αιτούντων Ζ.Ν. και Ε.Κ. αντίστοιχα, κατά της καθ' ης Τράπεζας, πρέπει, ως συναφείς (ως σύζυγοι έχουν κοινές βιοτικές συνθήκες και κοινές οφειλές), υπαγόμενες στην ίδια διαδικασία και για οικονομία χρόνου και δαπάνης να συνεκδικασθούν (άρ. 31 και 246 ΚΠολΔ).
Από τις υπ' αριθ. ....-2012 και ....-2012 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ..... που προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες ..... και ..... αντίστοιχα, προκύπτει ότι ακριβή αντίγραφα των κρινόμενων αιτήσεων, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στην καθ' ης. Αυτή όμως δεν παραστάθηκε στην ως άνω δικάσιμο κατά την εκφώνηση των υποθέσεων από το οικείο πινάκιο και τη συζήτησή τους, γι' αυτό πρέπει να δικασθεί ερήμην, η συζήτηση των υποθέσεων όμως να προχωρήσει σα να ήταν και αυτή παρούσα (άρ. 754 ΚΠολΔ).
Με την κρινόμενη πρώτη αίτησή του, όπως παραδεκτά συμπληρώθηκε και διορθώθηκε με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του στο ακροατήριο και με τις προτάσεις του (άρ. 224, 741 & 745 ΚΠολΔ), ο αιτών Ζ.Ν. επικαλούμενος μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς την καθ' ης και έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας, ζητεί να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης οφειλών που πρότεινε ή όπως τροποποιηθεί, άλλως να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών του σύμφωνα με το άρ. 8 του ν.3869/2010, να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του και να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της παραπάνω ρύθμισης των οφειλών του, θα απαλλαγεί από τα υπόλοιπα των χρεών του προς την καθ' ης. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση, αρμόδια εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία της Εκούσιας δικαιοδοσίας (άρ. 3 ν.3869/2010), έχει δε ασκηθεί εντός εξαμήνου από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από ....-2012 βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος Πάρι Αναστασάκου). Για το παραδεκτό της, έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία που ορίζει το άρθρο 4§2 του ν.3869/2010 (όπως ίσχυε κατά την κατάθεση της αίτησης) και συγκεκριμένα: α) τηρήθηκε η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση φορέα από αυτούς που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (άρ. 2 ν.3869/2010 πριν την τροποποίησή του με το ν. 4161/2013) όπως συνάγεται από την προαναφερόμενη βεβαίωση και β) η αίτηση επιδόθηκε στην καθ' ης νομότυπα και εμπρόθεσμα κατ' άρθρο 5 ν.3869/2010 (βλ. την υπ' αριθ. .....-2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ........). Επιπρόσθετα, κατατέθηκε η από ....-2012 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των περιλαμβανόμενων στην αίτησή του καταστάσεων (εδ. α΄ και β΄ του άρ. 4§1 του ν.3869/2010) και κατόπιν επικαιροποίησης του φακέλου του την ....-2016 και η από ...-2016 υπεύθυνη δήλωση του ίδιου. Εξ' άλλου, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13§2 του ν.3869/2010, προέκυψε, ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από τα υπόλοιπα χρέη. Περαιτέρω, η αίτηση, είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6§3, 8, 9 & 11 του ν.3869/2010, εκτός από το αίτημα να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης του Δικαστηρίου θα απαλλαχθεί από τα χρέη του, το οποίο είναι επίσης μη νόμιμο και απορριπτέο, διότι η αιτούμενη αναγνώριση ασκείται πρόωρα και χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, κατά το άρ. 11§1 ν.3869/2010, το αίτημα απαλλαγής από κάθε υπόλοιπο οφειλής, αποτελεί αντικείμενο μεταγενέστερης αίτησης του οφειλέτη-αιτούντος, η οποία υποβάλλεται στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση από αυτόν όλων των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης του αρ. 4§1 του ν.3869/2010. Εξ άλλου, δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρ. 69 ΚΠολΔ (βλ. και Ειρ. Κορ. 258/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
Με την κρινόμενη δεύτερη αίτησή της, όπως παραδεκτά συμπληρώθηκε και διορθώθηκε με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της στο ακροατήριο και με τις προτάσεις της (άρ. 224, 741 και 745 ΚΠολΔ), η αιτούσα Ε.Κ., επικαλούμενη μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την καθ' ης, ζητεί να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης οφειλών που πρότεινε ή όπως τροποποιηθεί, άλλως να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών της σύμφωνα με το άρ. 8 του ν.3869/2010, να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της και να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της παραπάνω ρύθμισης των οφειλών της θα απαλλαγεί από τα υπόλοιπα των χρεών του προς την καθ' ης. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση, αρμόδια εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά τη διαδικασία της Εκούσιας δικαιοδοσίας (άρ. 3 ν.3869/2010), έχει δε ασκηθεί εντός εξαμήνου από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από .....-2012 βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού του πληρεξούσιου δικηγόρου της αιτούσας Πάρι Αναστασάκου). Για το παραδεκτό της, έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία που ορίζει το άρθρο 4§2 του ν.3869/2010 (όπως ίσχυε κατά την κατάθεση της αίτησης) και συγκεκριμένα: α) τηρήθηκε η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση φορέα από αυτούς που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (άρ. 2 ν.3869/2010 πριν την τροποποίησή του με το ν.4161/2013) όπως συνάγεται από την προαναφερόμενη βεβαίωση και β) η αίτηση επιδόθηκε στην καθ' ης νομότυπα και εμπρόθεσμα κατ' άρθρο 5 ν.3869/2010 (βλ. την υπ' αριθ. .....-2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών .........). Επιπρόσθετα, κατατέθηκε η από .........-2012 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της αίτησής της (εδ. α΄ και β΄ του άρ. 4§1 του ν.3869/2010) και κατόπιν επικαιροποίησης του φακέλου της την ....-2016 και η από ....-2016 υπεύθυνη δήλωση της ίδιας. Εξ' άλλου, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13§2 του ν.3869/2010, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από τα υπόλοιπα χρέη. Περαιτέρω, η αίτηση είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6§3, 8 & 11 του ν.3869/2010, εκτός από το αίτημα να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης του Δικαστηρίου θα απαλλαχθεί από τα χρέη της, το οποίο είναι μη νόμιμο και απορριπτέο, κατά τα προαναφερόμενα.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, οι αιτήσεις, κατά το μέρος που κρίθηκαν νόμιμες, πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω κατ' ουσία, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των αιτούντων και της καθ' ης.
Από την ανώμοτη κατάθεση του αιτούντος της πρώτης αίτησης, που εξετάσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδριάσεώς του, από όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από τους διαδίκους έγγραφα και από την όλη διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών Ζ.Ν., 40 ετών, στερείται της πτωχευτικής ικανότητας αφού δεν έχει την εμπορική ιδιότητα. Συγκεκριμένα, από το 1995 είναι εργάτης με την ειδικότητα του χειριστή μηχανήματος-βοηθού χειριστή γερανογέφυρας, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου στην εταιρία «........ ΑΕΒΕ». Οι αποδοχές του από την εργασία του αυτή, ανέρχονται μηνιαίως στο ποσό των 1.083,28 € καθαρά, ενώ το μήνα Σεπτέμβριο του 2011, ανέρχονταν στο ποσό των 1.116,88 € (βλ. προσκομιζόμενες και επικαλούμενες αποδείξεις πληρωμής- εκκαθάρισης μηνών Σεπτεμβρίου 2017 και Σεπτεμβρίου 2011). 0 αιτών είναι έγγαμος με την αιτούσα Ε.Κ. 38 ετών και έχουν δύο ανήλικα τέκνα, ηλικίας 5 και 13 ετών. Η αιτούσα είναι άνεργη από το έτος 2010, δεν έχει εισοδήματα, καθώς δε δικαιούται πλέον και δε λαμβάνει επίδομα ανεργίας και στερείται της πτωχευτικής ικανότητας αφού δεν έχει την εμπορική ιδιότητα. Κατά το χρόνο ανάληψης των δανειακών της υποχρεώσεων, έως το 2008 που απολύθηκε, εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος. Κατά την απόλυσή της έλαβε αποζημίωση ύψους 5.000 € περίπου. Το έτος 2010, εργάσθηκε ως ιδιωτική υπάλληλος για δύο μόλις ημέρες και απολύθηκε εκ νέου (βλ. προσκομιζόμενη και επικαλούμενη από 12-11-2010 καταγγελία σύμβασης εργασίας). Αποδείχθηκε επίσης, ότι οι αιτούντες κατοικούν σε διαμέρισμα .... ορόφου οικοδομής που βρίσκεται στο Περιστέρι Αττικής, στην οδό ..., αρ. ..., επιφάνειας 82τμ, έτους κατασκευής 1978, συγκυριότητός τους σε ποσοστό 50% εξ' αδιαιρέτου, συνολικής αντικειμενικής αξίας 46.494 €, ήτοι αντικειμενικής αξίας του δικαιώματος του καθενός 23.247 € (βλ. προσκομιζόμενη και επικαλούμενη δήλωση ΕΝΦΙΑ έτους 2017). Στη διαβίωσή τους, δεν συνεισφέρει κανείς άλλος. Περαιτέρω, όπως συνάγεται από τα προσκομιζόμενα από τους αιτούντες εκκαθαριστικά σημειώματα και τις αντίστοιχες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι αιτούντες δήλωσαν εισοδήματα: το οικ. έτος 2006, ο αιτών 13.507,09 € και η αιτούσα 0 €, το οικ. έτος 2007, ο αιτών 14.768,73 € και η αιτούσα, 8.137,53 €, το οικ. έτος 2008, ο αιτών 15.858,58 € και η αιτούσα 11.322,65 €, το οικ. έτος 2009, ο αιτών 16.127,71 € και η αιτούσα 11.028,37 € και 710,50 € ως αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, το οικ. έτος 2010, ο αιτών 16.770,88 € και η αιτούσα, 0 € και 5.685,78 € ως αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, το οικ. έτος 2011, ο αιτών 16.769,38 € και η αιτούσα, 204,86 € και 499,70 € ως αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, το οικ. έτος 2012, ο αιτών 17.087,52 € και η αιτούσα, 0 € και 2.248,88 € επίδομα ανεργίας, το οικ. έτος 2013, ο αιτών 17.968,33 € και η αιτούσα 0 €, το οικ. έτος 2014, ο αιτών 17.794.96 € και η αιτούσα, 0 € το φορ. έτος 2014, ο αιτών 19.611,03 € και 639,96 € ως αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά και η αιτούσα, 0 €, το φορ. έτος 2015, ο αιτών 18.327,36 € και 639.96 € ως αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά και η αιτούσα, 0 € και το φορ. έτος 2016, ο αιτών 17.860,91 € και 639,96 € ως αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά και η αιτούσα, 0 €. Επιπλέον, ο αιτών, έχει στην πλήρη κυριότητά του ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας N.A. κυβισμού 1.498 κκ, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2002, εκτιμώμενης συνολικής εμπορικής αξίας 1.800 €. Τέλος, δεν διαθέτουν άλλη περιουσία ή εισοδήματα πλην των προαναφερόμενων. Το κόστος διαβίωσής των αιτούντων, ανέρχεται, κατά προσέγγιση, στο ποσό των 940 € μηνιαίως κατά μέσο όρο. Πρέπει να σημειωθεί, ότι οι αιτούντες ήταν συνεπείς στις -όχι υπερβολικού ύψους- δανειακές τους υποχρεώσεις μέχρι το έτος 2011. Τις ανέλαβαν δε το έτος 2006, για να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες και έχοντας την πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να τις αποπληρώσουν, βάσει των τότε εισοδημάτων τους, τα οποία και εύλογα πίστευαν ότι θα συνέχιζαν να λαμβάνουν. Από το έτος 2011, με δεδομένη την ανεργία της αιτούσας, τη σταδιακή αύξηση του ύψους της μηνιαίας δόσης τους, την εξάντληση των μέχρι τότε οικονομιών τους, την εγκυμοσύνη της αιτούσας και τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους, οι αιτούντες βρέθηκαν σε γενική και μόνιμη αδυναμία πληρωμών.
Περαιτέρω αποδείχθηκε, ότι σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης, ο αιτών, ανέλαβε τα παρακάτω χρέη, τα οποία είναι εξασφαλισμένα με εμπράγματο δικαίωμα, συνεπώς συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης με επιτόκιο ενήμερης οφειλής.
Συγκεκριμένα η καθ' ης, έχει απαίτηση κατά του αιτούντος: α) ποσού 55.398,71 €, από σύμβαση επιδοτούμενου στεγαστικού δανείου, με συνοφειλέτη τη σύζυγό του και προσημείωση υποθήκης στην ως άνω κύρια κατοικία του και β) ποσού 72.347,76 €, από σύμβαση στεγαστικού δανείου, με συνοφειλέτη τη σύζυγό του και προσημείωση υποθήκης στο ίδιο ακίνητό του και συνολικά οφείλει 127.746,47 €.
Με βάση τα ανωτέρω, αποδείχθηκε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του αιτούντος προς την καθ' ης, στην οποία αυτός περιήλθε χωρίς δόλο, κυρίως λόγω της ανεργίας της συζύγου του, της αύξηση των εξόδων του και των ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα. Συνεπώς, συντρέχουν στο πρόσωπό του, οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα σε αυτή του άρθρου 8§2. Λαμβανομένων υπ' όψη των συνθηκών διαβίωσής του και της ανάγκης του για αξιοπρεπή διαβίωση, το Δικαστήριο πρέπει να ρυθμίσει τις οφειλές του και να ορίσει μηνιαίες καταβολές ποσού ενενήντα (90) € για τέσσερα έτη, συμμέτρως για κάθε απαίτηση της καθ' ης, κατ' άρθρο 8§2 του ως άνω νόμου, οι οποίες θα καταβάλλονται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ήτοι συνολικά θα καταβληθεί ποσό 4.320 €.
Η παραπάνω ρύθμιση, θα συνδυασθεί με αυτή του άρθρου 9§2, εφόσον δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων της καθ' ης και προβάλλεται αίτημα του αιτούντος για εξαίρεση της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση, της οποίας η αντικειμενική αξία δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%. Δηλαδή θα γίνει περαιτέρω καταβολή ποσού από αυτόν, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, που πρέπει να ανέλθει στο 80% της αντικειμενικής αξίας του δικαιώματος του επ' αυτής, ήτοι 18.597,60 € (23.247 € χ 80%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, θα πραγματοποιηθεί σε μηνιαίες δόσεις από τον αιτούντα, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και χωρίς ανατοκισμό, ενώ ο χρόνος τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να ορισθεί σε 20 έτη (240 μήνες). Καθεμία από τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, θα ανέρχεται στα 77,49 € (18.597,60 € : 240) και η πρώτη από αυτές θα καταβληθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και έκτοτε θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, εφόσον κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος.
Τέλος, δεν κρίνεται σκόπιμη η εκποίηση του προαναφερόμενου ΙΧΕ του αιτούντος, καθώς δεν κρίνεται ότι θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και ότι θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση της πιστώτριάς τους, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης.
Από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε, ότι η αιτούσα, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, ανέλαβε τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται είναι εξασφαλισμένα με εμπράγματο δικαίωμα, συνεπώς συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης με επιτόκιο ενήμερης οφειλής.
Συγκεκριμένα, η καθ' ης έχει απαίτηση κατά της αιτούσας: α) ποσού 55.398,71 €, από σύμβαση επιδοτούμενου στεγαστικού δανείου, με συνοφειλέτη το σύζυγό της και προσημείωση υποθήκης στην ως άνω κύρια κατοικία της και β) ποσού 72.347,76 €, από σύμβαση στεγαστικού δανείου, με συνοφειλέτη το σύζυγό της με προσημείωση υποθήκης στο ίδιο ακίνητό της και συνολικά οφείλει 127.746,47 €.
Με βάση τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς την καθ' ης-πιστώτριά της, λόγω των ανωτέρω εκτεθέντων συνθηκών, κρίνεται ότι συντρέχουν στο πρόσωπό της, οι προϋποθέσεις για υπαγωγή της στις διατάξεις του ν. 3869/2010. Λαμβανομένων υπ' όψη των παραπάνω δεδομένων και τις εν γένει συνθήκες διαβίωσής της, πρέπει να ορισθούν καταβολές ύψους πενήντα (50) € για τέσσερα (4) έτη, συμμέτρως για κάθε απαίτηση της καθ' ης, κατ' άρθρο 8§2 του ως άνω νόμου, οι οποίες θα καταβάλλονται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ήτοι συνολικά θα καταβληθεί ποσό 2.400 €.
Η παραπάνω ρύθμιση, θα συνδυασθεί με αυτή του άρθρου 9§2, εφόσον δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων της καθ' ης και προβάλλεται αίτημα της αιτούσας για εξαίρεση της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση, της οποίας η αντικειμενική αξία δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%. Δηλαδή θα γίνει περαιτέρω καταβολή ποσού από αυτή, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, που πρέπει να ανέλθει στο 80% της αντικειμενικής αξίας του δικαιώματος της επ' αυτής, ήτοι 18.597,60 € (23.247 € χ 80%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, θα πραγματοποιηθεί σε μηνιαίες δόσεις από την αιτούσα, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμεν