78/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 78/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη ......, και από τη Γραμματέα ....
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις ..... 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Α: (..../2015)
ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ-ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α.Μ. κατοίκου Περιστεριού Αττικής, οδός .... αρ. ...., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Παναγιώτη Μπιλίρη.
ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ, η οποία έχει καταστεί διάδικος μετά από τη νόμιμη κλήτευσή της (άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748§2 ΚΠολΔ) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..... ΤΡΑΠΕΖΑ ...... Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου .......
Β: (...../2015)
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Α.Μ............, κατοίκου Περιστεριού Αττικής, οδός .... αρ. ..., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Παναγιώτη Μπιλίρη.
ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ, η οποία έχει καταστεί διάδικος μετά από τη νόμιμη κλήτευσή της (άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748§2 ΚΠολΔ) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..... ΤΡΑΠΕΖΑ ...... Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου .....
Οι αιτούντες με τις από .....2013 αιτήσεις τους κατά της καθ' ής, οι οποίες κατατέθηκαν στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .../2013 και .../2013 και προσδιορίστηκαν προς συζήτηση αρχικώς για την ...-2022 και ...-2022 αντιστοίχως, και κατόπιν επίσπευσης της συζήτησης με τις υπ' αριθ. .../2015 και .../2015 κλήσεις τους, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζητούν να γίνουν αυτές δεκτές.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις τους, τις οποίες και κατέθεσαν.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 246 ΚΠολΔ, το Δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου, να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση περισσότερων εκκρεμών ενώπιον του δικών ανάμεσα στους ίδιους ή διαφορετικούς διαδίκους, αν υπάγονται στην ίδια διαδικασία και, κατά την κρίση του, διευκολύνεται ή επιταχύνεται ή διεξαγωγή της δίκης ή επέρχεται μείωση των εξόδων. Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 741 του ίδιου Κώδικα, τα άρθρα 1 έως 590 εφαρμόζονται και κατά τη διαδικασία των άρθρων 743 έως 781 του ιδίου κώδικα, εκτός αν είναι αντίθετα προς ειδικές διατάξεις ή δεν προσαρμόζονται στη διαδικασία αυτή. Εν προκειμένω, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου εκκρεμούν: α) η από ....-2013 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ..../2013 αίτηση και β) η από ....-2013 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ...../2013 αίτηση. Οι εν λόγω αιτήσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του ν.3869/2010, πρέπει να συνεκδικασθούν, καθόσον οι αιτούντες είναι σύζυγοι και έχουν κοινές δανειακές υποχρεώσεις και βιοτικές δαπάνες. Επομένως, πρέπει να διαταχθεί η ένωση και η συνεκδίκαση των αιτήσεων, οι οποίες υπάγονται στην ίδια διαδικασία, λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας, αλλά και λόγω του ότι διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρ. 246 ΚΠολΔ).
Από το συνδυασμό των άρθρων 216§1 ΚΠολΔ και 4 του ν.3869/2010, προκύπτει ότι η αίτηση οφειλέτη για υπαγωγή του στις ευεργετικές ρυθμίσεις του ν.3869/2010 για να είναι ορισμένη, πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτήν: 1) της μόνιμης και γενικής (όχι απλής) αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος φυσικού προσώπου, 2) της κατάστασης της περιουσίας του και των εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, 3) της κατάστασης των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 4) σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του και 5) αιτήματος ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή του (Αθ. Κρητικός έκδοση 2010 ερμ. ν.3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμ. 64 Ανάτυπο σελ. 1477), παράλληλα δε πρέπει να περιλαμβάνεται σε αυτή αίτημα προς επικύρωση του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης ώστε να αποκτήσει αυτό ισχύ δικαστικού συμβιβασμού και επικουρικά να ζητεί την ρύθμιση των χρεών από το Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 8§1 του ν.3869/2010. Δεν απαιτείται πανηγυρική διατύπωση των παραπάνω στοιχείων και του αιτήματος της αίτησης, αλλά μπορούν να περιέχονται οπουδήποτε στο δικόγραφο, γιατί δεν καθορίζεται από το νόμο η παράθεσή τους σε ορισμένη θέση ή σειρά, αρκεί μόνο αυτά να προκύπτουν με σαφήνεια. Λοιπά στοιχεία, όπως ο χρόνος ανάληψης των δανειακών υποχρεώσεων, τα αίτια της πολλαπλής δανειοδότησης (υπερδανεισμού) του οφειλέτη και τις συγκυρίες που τον οδήγησαν στην αδυναμία πληρωμής των χρεών του, καθώς και το ακριβές χρονικό σημείο από το οποίο και εντεύθεν αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις δανειακές του υποχρεώσεις περιερχόμενος σε αδυναμία πληρωμών ή τα εισοδήματα του όταν ανέλαβε τα δάνεια από τους πιστωτές, δεν αποτελούν απαιτούμενα στοιχεία για το ορισμένο της αίτησης κατ' άρθρ. 4§1 ν.3869/2010, αλλά ανάγονται στην ουσιαστική βασιμότητά της, αποτελούν αντικείμενο απόδειξης περί της μονιμότητας στην αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων, η οποία συντελέστηκε χωρίς δολιότητα του οφειλέτη και θα εξεταστούν στην οικεία θέση, στο πλαίσιο και του ανακριτικού συστήματος που εφαρμόζεται στην προκειμένη διαδικασία, κατά τις διατάξεις των άρθρων 744, 745 και 751 ΚΠολΔ (ιδ. Βενιέρη - Κατσά «Εφαρμογή του Ν. 3869/2010» σελ. 132,137, Αθ. Κρητικό, «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», δεύτερη έκδοση, σ.106 και όλως ενδεικτικά ΕιρΑλεξ 13/2014 ΝΟΜΟΣ, ΕιρΒασιλικ 65/2013 ΝΟΜΟΣ ΕιρΛαρ 106/2011, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕιρΠειρ 85/2011, ΕιρΙωαν 2/2011). Εξ' άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 236 σε συνδυασμό με τα άρθρα 744, 745 και 751 ΚΠολΔ, ο οφειλέτης μπορεί να διορθώσει ή να διευκρινίσει το δικόγραφό του επιτρέποντας την ίαση της ποσοτικής ή ποιοτικής αοριστίας, όχι όμως της νομικής, η οποία συντρέχει όταν ο οφειλέτης δεν αναφέρει στο δικόγραφο όσα στοιχεία επιβάλλει ο νόμος (αρθ. 1 & 4§1 ν.3869/10), κατά τα αμέσως προεκτεθέντα.
Με τις κρινόμενες αιτήσεις τους, όπως αυτές παραδεκτά διορθώθηκαν και συμπληρώθηκαν, με δήλωση τους στο ακροατήριο, διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους και αναφορά στις προτάσεις τους κατ' άρθρο 745 ΚΠολΔ, οι αιτούντες, επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους προς την αναφερόμενη στις αιτήσεις πιστώτρια, ζητούν την επικύρωση του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης των οφειλών τους, άλλως τη ρύθμιση των χρεών τους, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλουν και αφού ληφθεί υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή τους κατάσταση που εκθέτουν αναλυτικά, την εξαίρεση της κυρίας κατοικίας τους από την εκποίηση και την αναγνώριση ότι, με την τήρηση από αυτούς της δικαστικής ρυθμίσεως των οφειλών τους, θα απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών τους προς την πιστώτριά τους.
Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα, οι υπό κρίση αιτήσεις εισάγονται αρμοδίως ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, της περιφέρειας της κατοικίας των αιτούντων (άρθρ. 3 ν.3869/2010) και τυγχάνουν παραδεκτές καθώς: α) αντίγραφο των υπό κρίση αιτήσεων επιδόθηκε εμπροθέσμους στην καθ' ής πιστώτρια, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 5§1 του ν.3869/2010, όπως το εν λόγω άρθρο ισχύει, β) δεν επιτεύχθηκε προδικαστικός συμβιβασμός και επικύρωση αυτού, (ιδ. από .....2013 προσκομιζόμενη βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού και από ....-2013 σημείωμα προσωρινής διαταγής, επί της β' αίτησης, της Ειρηνοδίκη Περιστεριού) και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση των αιτούντων για ρύθμιση των χρεών τους στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησής του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο, κατ' άρθρο 13§2 ν.3869/2010. Περαιτέρω, οι αιτήσεις είναι επαρκώς ορισμένες, αφού περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του αντικειμένου της (άρθ. 216 ΚΠολΔ και 4§1 του ν.3869/2010), ήτοι: α) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων των αιτούντων, β) κατάσταση των πιστωτών τους και των απαιτήσεών τους, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, απορριπτομένου του περί αοριστίας ισχυρισμού που προβλήθηκε από την καθ' ής, αφού στις αιτήσεις αυτές περιλαμβάνονται όλα τα κατά Νόμο απαιτούμενα στοιχεία, ενώ δεν απαιτείται να περιέχονται και άλλα στοιχεία, όπως ο χρόνος κατάρτισης των δανειακών συμβάσεων, η κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων των αιτούντων κατά τον χρόνο δανεισμού, η αιτία του δανεισμού και οι μηνιαίες δόσεις που κατέβαλλαν, όπως και το πώς περιήλθαν αυτοί σε κατάσταση γενικής και μόνιμης αδυναμίας πληρωμών, τα οποία δεν αποτελούν αναγκαίο περιεχόμενο της αίτησης, αλλά ζητήματα κρίσης κατόπιν απόδειξης (βλ. ΑΠ 1131/1987 ΝοΒ Τόμος 36 σελ. 1601-1602, Αιτιολογική Έκθεση Ν.3994/2011 ο οποίος αντικατέστησε το άρθρ. 236 ΚΠολΔ, ΜΠρΗρακλείου 21/2013 ΕΔΥΠ 1/2014 σελ. 17 επ., ΜΠρΑλεξανδρούπολης 190/2012, ΜΠρΠειρ 14172014, ΕιρΠειρ 60/2012, ΕιρΑκράτας 7 και 8/2012 αδημ., ΕιρΝικαίας 39/2012 ΝΟΒ 2012/1444, ΕιρΚορίνθου 67/2012 Α' Δημοσίευση NOMOS, Βενιέρης-Κατσάς «Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 Για Τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ. 137 και Εισήγηση Αθ. Κρητικού με τίτλο «Αοριστία της κατ' άρθρ. 4§1 αιτήσεως του οφειλέτη περί υπαγωγής του στις ρυθμίσεις του ν.3869/2010» στο από 28ης-30η/01/2013 Σεμινάριο ΕΣΔ1 με θέμα «Ζητήματα Ερμηνείας και Εφαρμογής των Νόμων α) 3869/2010 και β) 4055/2012 αρμοδιότητας Ειρηνοδικείων», σελ. 8-10). Περαιτέρω, οι αιτήσεις τυγχάνουν νόμιμες, ερειδόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6§3, 8 & 9 του ν.3869/2010, άρθρων 1, 4, 5, 6§3, 8, 9 & 11 του ν.3869/2010, πλην (α) τού αιτήματος επικυρώσεως του σχεδίου διευθετήσεως, κατ' άρθρο 7 του ν.3869/2010, το οποίο τυγχάνει μη νόμιμο δοθέντος ότι η επικύρωση του σχεδίου αυτού από τους διαδίκους, κατά το ίδιο ως άνω άρθρο (7 του ν.3869/2010), δεν αποτελεί αντικείμενο της αιτήσεως του άρθρου 4§1 του ν.3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας αυτών, στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθετήσεως οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης, αφού διαπιστώσει την, κατά τα ανωτέρω, επίτευξη συμβιβασμού, με απόφασή του, επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο, από την επικύρωσή του, αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Το Δικαστήριο, στο δικονομικό στάδιο από την κατάθεση της αιτήσεως στη Γραμματεία του Δικαστηρίου μέχρι την συζήτηση, δεν έχει την εξουσία να υποχρεώσει σε συμβιβασμό τους διαδίκους ή τους πιστωτές τούς και, συνεπώς, το εν λόγω αίτημα δεν έχει νόμιμη βάση και πρέπει να απορριφθεί και (β) του αιτήματος να απαλλαγούν οι αιτούντες από κάθε υπόλοιπο οφειλής, καθώς η αναγνώριση της απαλλαγής του οφειλέτη γίνεται μετά τη λήξη της ρύθμισης (αρθρ. 11§1 τελευταίο εδάφιο ν.3869/2010) που τους επέβαλε η απόφαση (αρθρ. 4§1 εδ. ν.3869/2010). Άλλωστε εν προκειμένω δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθ. 69 του ΚΠολΔ, ώστε να θεωρηθεί ότι η πρόωρη δικαστική προστασία ζητείται επιτρεπτώς. Εφόσον λοιπόν, δεν επετεύχθη δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των αιτούντων και της πιστώτριάς τους, πρέπει οι αιτήσεις, κατά το μέρος που κρίθηκαν νόμιμες, να ερευνηθούν περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα. Πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι οι διατάξεις των ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94-/14-08-2015) και 4346/2015 δεν εφαρμόζονται στην παρούσα περίπτωση, εφόσον οι μεν διατάξεις του Ν. 4336/2015 καταλαμβάνουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του (19-08-2015), σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ Α, υπό παρ. Α-4, άρθρ. 1§1 του Νόμου αυτού, οι δε διατάξεις του ν.4346/2015 έχουν εφαρμογή από 01-01-2016 και δεν καταλαμβάνουν τις εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί έως και 31-12-2015, σύμφωνα με το άρθρο 14§11 του ίδιου Νόμου.
Από την εκτίμηση ανωμοτί εξέτασης της αιτούσας της υπ' αριθ. ..../2013 αίτησης, ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου, που εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεώς του, και όλων των, μετ' επικλήσεως, νομίμως προσκομιζομένων από τους διαδίκους εγγράφων (η μνεία κατωτέρω ορισμένων εξ αυτών είναι απλώς ενδεικτική, καθώς κανένα δεν παραλείφθηκε να εκτιμηθεί), από τα διδάγματα κοινής πείρας και λογικής, τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως (άρ. 336§4 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
Ο α' αιτών διάγει το 49° έτος του βίου του και είναι παντρεμένος με τη β' αιτούσα, ετών 43, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο ανήλικα τέκνα, γεννηθέντα την ...2001 και ....-2005, αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διαμένουν σε ιδιόκτητη οικία της β' αιτούσας.
Περαιτέρω, ο πρώτος αιτών εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος, έναντι μηνιαίου μισθού 340 € η δε σύζυγός του ως εποχική καμαριέρα και αποκομίζει από την εργασία της αυτή το ποσό των 540 € μηνιαίως. Δηλαδή, το συνολικό οικογενειακό τους μηνιαίο εισόδημα εξαντλείται στο ποσό των 880 €, καθόσον οι αιτούντες δεν έχουν κάποια άλλη πηγή εισοδήματος.
Περαιτέρω η β' αιτούσα διαθέτει τα εξής περιουσιακά στοιχεία: α) την πλήρη κυριότητα, σε ποσοστό 100%, επί ενός διαμερίσματος .. ορόφου, επιφάνειας 76,44τ.μ., έτους κατασκευής 1975, ευρισκόμενου εντός οικοπέδου στο Δήμο Περιστεριού επί της οδού ... αρ.20... αντικειμενικής αξίας 45.749,34 € (ιδ. ΕΝΦΙΑ 2016), το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία της οικογένειας των αιτούντων, και β) την πλήρη κυριότητα, μαζί με το σύζυγό της, σε ποσοστό 50% έκαστος, του με αριθμό κυκλοφορίας ... .. ΙΧΕ αυτοκινήτου, τύπου F.F., κυβισμού 1596 κ.ε., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2009, αξίας 5.000 €, το οποίο θα εξαιρεθεί από την εκποίηση καθόσον, αποτελεί το μοναδικό μέσο μετακίνησης της οικογένειας των αιτούντων και δεν αναμένεται, ενόψει και της χαμηλής του αξίας, να προσελκύσει αξιόλογο αγοραστικό ενδιαφέρον προς ικανοποίηση των απαιτήσεων της πιστώτριας. Επιπλέον, ο αιτών δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία.
Με βάση όλα τα ανωτέρω, το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των στοιχειωδών μηνιαίων βιοτικών αναγκών των αιτούντων και της οικογένειας τους (διατροφή, ένδυση, υπόδηση, λειτουργικά έξοδα κατοικίας, μετακινήσεις, επισκευή και συντήρηση οικιακού εξοπλισμού, είδη οικιακής κατανάλωσης και ατομικής φροντίδας, υπηρεσίες τηλεφωνίας και δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης) προσδιορίζεται από το παρόν Δικαστήριο στο ποσό των 780 €, σύμφωνα και με τους ισχυρισμούς της β' αιτούσας. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης, η β' αιτούσα είχε αναλάβει, ως οφειλέτρια, τα παρακάτω χρέη, τα οποία, κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο συζήτησης αυτής (αρθ. 6§3 ν.3869/2010), εφόσον είναι εμπραγμάτους εξασφαλισμένα. Ειδικότερα, οφείλει τα κάτωθι χρηματικά ποσά προς την καθ' ής πιστώτριά της «... ΤΡΑΠΕΖΑ ... .... Α.Ε.»; α) από την υπ' αριθ. ..... σύμβαση στεγαστικού δανείου, ποσό 9.042,34 € και β) από την υπ' αριθ. .... σύμβαση στεγαστικού δανείου, ποσό 53.124,54 €. Στις ως άνω δανειακές συμβάσεις έχει συμβληθεί ως εγγυητής και ο α' αιτών. Συνεπώς, οι συνολικές οφειλές των αιτούντων ανέρχονται στο ύψος των 62.218,88 € και η συνολική ενήμερη δόση στο ποσό των 470 € μηνιαίως. Τα ανωτέρω δάνεια επί της ουσίας αποτελούν μία δανειακή σύμβαση, είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένα με προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου της αιτούσας (σειράς Α και Β αντίστοιχος) και ελήφθησαν το έτος 2006, όταν οι αιτούντες εμφάνιζαν εισοδήματα της τάξεως των 20.000 € ετησίως (ιδ. έντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2007).
Οι αιτούντες έχουν περιέλθει από το έτος 2013, οπότε απολύθηκε ο α' αιτών από την τότε εργασία του χωρίς να λάβει αποζημίωση απόλυσης, σε γενική και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους προς την πιστώτριά τους. Η αδυναμία τους είναι γενική, καθώς με το μηνιαίο εισόδημά τους, αδυνατούν να καλύπτουν τις βασικές βιοτικές ανάγκες της οικογένειας τους και να εξυπηρετούν και τις μηνιαίες δόσεις των επίδικων δανείων. Περαιτέρω, η αδυναμία τους είναι μόνιμη, επειδή δεν αναμένεται σημαντική αύξηση των μηνιαίων απολαβών τους ή επαύξηση της περιουσίας τους κατά το προσεχές μέλλον, όπως και εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Χώρα και έχει ως συνέπεια της, μεταξύ άλλων, αυξημένους δείκτες ανεργίας και μείωση των μισθών και συντάξεων.
Επομένως, συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις για υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του ν.3869/2010 και δη: I) σε αυτήν του άρθρ. 8§5, με μηνιαίες καταβολές 50 € για έκαστο των αιτούντων από το εισόδημά τους, ποσό το οποίο δύνανται, σύμφωνα και με την κατάθεση της δεύτερης αυτών, να καταβάλουν, και II) σε αυτήν του άρθρ. 9§2 προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία τους. Ειδικότερα η ρύθμιση των χρεών τους θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στην ανωτέρω πιστώτριά τους, από το εισόδημά τους, ο χρόνος των οποίων ορίζεται σε πέντε έτη, αρχής γενομένης από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση παρούσας απόφασης. Όσον αφορά στο ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στην πιστώτρια ποσό πρέπει να οριστεί σε 50 € για έκαστο των αιτούντων, συμμέτρως προς τις οφειλές τους. Επιπλέον, δυνάμει της από ...-2013 χορηγηθείσας προσωρινής διαταγής του Δικαστηρίου αυτού περιελήφθη διάταξη με την οποία υποχρεώθηκε η δεύτερη αιτούσα να καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 40 € προς την απορρέουσα την υπ' αριθ. ... σύμβαση οφειλή στην καθ' ής. Πράγματι η αιτούσα ήταν συνεπής προς τις προσωρινές αυτές καταβολές, και κατέβαλε στην καθ' ης, από το Σεπτέμβριο του 2013 έως και το Σεπτέμβριο του 2017, ήτοι για χρονικό διάστημα 3 ετών, το συνολικό ποσό των (40 € X 36 μήνες) 1.440 € (ιδ. Προσκομισθέντα τραπεζικά γραμμάτια είσπραξης). Οι προσωρινές αυτές μηνιαίες καταβολές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5§2 & 9§4 ν.3869/2010, πρέπει να συνυπολογιστούν τόσο προς το ποσό όσο και ως προς το χρόνο σε αυτές της πιο πάνω οριστικής ρύθμισης. Έτσι μετά το συνυπολογισμό του χρόνου των 3 ετών, που κατεβλήθησαν πράγματι οι ορισθείσες προσωρινές καταβολές, ο χρόνος της οριστικής ρύθμισης για έκαστο των αιτούντων περιορίζεται σε 2 χρόνια. Κατά συνέπεια, μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 5ετίας η καθ' ής θα έχει λάβει, συνολικά, ποσό [1.440 + (100 € X 24 μήνες =) 3.840 €, ενώ θα εξακολουθούν να οφείλουν το ποσό των (62.218,88 - 3.840) 58.378,88 €.
Η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη