35/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Ν.3869/2010

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 35/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, ........., που όρισε η προϊσταμένη του Δικάζοντος Δικαστηρίου και από την Γραμματέα, .... ......
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την ..... 2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Σ.Χ. του ....., με ΑΦΜ: .... ΔΟΥ ....., κάτοικος Περιστερίου Αττικής οδός .... αρ....., ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Παναγιώτη Μπιλίρη.
ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευσή της (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748§2 ΚΠολΔ) ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ .... Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού .... αρ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της ......
Ο αιτών με την από ...../2017 και με ΓΑΚ/ΕΑΚ .....-2017 αίτησή του με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζήτησε όσα αναφέρεται σ' αυτήν.
Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σε αυτό,
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ο ν.3869/2010 έχει ως σκοπό να διευκολύνει την έστω και μερική εξόφληση των χρεών, στην οποία δεν θα μπορούσαν να προβούν οι οφειλέτες χωρίς τη ρύθμιση, όπως και να τους ανακουφίσει κατά το δυνατόν από τη διαρκή πίεση των ατομικών καταδιώξεων. Δεν περιλαμβάνεται όμως στις επιδιώξεις του νομοθέτη η απαλλαγή από χρέη ή από υπόλοιπα τους, όταν είναι δυνατή ή σε όποιο βαθμό είναι δυνατή η ικανοποίηση τους βάσει της υπάρχουσας περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη. Αυτός είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωμένος να εξυπηρετήσει τις οφειλές του και με τα εισοδήματα από την εργασία του, αλλά και με την περιουσία του. Για να επέλθει απαλλαγή του οφειλέτη από τα υπόλοιπα των χρεών του προϋποτίθεται κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων του που επιβάλλονται με την απόφαση, κατ' εφαρμογή των §§2, 4 & 5 του άρθρου 8. Η απαλλαγή του οφειλέτη θα επέλθει ανεξαρτήτως από τη ρύθμιση του άρθρου 9§2 του νόμου, η οποία ενδέχεται να μην είναι ομαλή. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης επιτυγχάνει μεν απαλλαγή κατά το άρθρο 11§1 του νόμου, όμως έχει να αντιμετωπίσει καταγγελία της ρυθμίσεως από πιστωτή και ενεργοποίηση της διαδικασίας για αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος και της μοναδικής κατοικίας του, αν καθυστερήσει τέσσερεις (4) τουλάχιστον μηνιαίες δόσεις (άρθρο 9§2 εδ.4 του νόμου). Όλα τα παραπάνω προκύπτουν από το σαφές γράμμα της §1 του άρθρου 11 του νόμου, σύμφωνα με το οποίο η απαλλαγή του οφειλέτη από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρέους επέρχεται με την κανονική εκτέλεση από μέρους του, των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται κατ' εφαρμογή των §2, §4 & §5 του άρθρου 8 του νόμου. Για την απαλλαγή του οφειλέτη γίνεται ιδιαίτερη διαδικασία ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου (Ειρηνοδικείου). Αντικείμενο της συζητήσεως είναι η διαπίστωση από το δικαστήριο της κανονικής εκτελέσεως των υποχρεώσεων του. Ενδιαφερόμενος, συνήθως, για την πρόκληση τέτοιας διαδικασίας είναι ο οφειλέτης, ο οποίος νομιμοποιούμενος προς τούτο υποβάλλει στο αρμόδιο δικαστήριο σχετική αίτηση για τη διαπίστωση της κανονικής εκτελέσεως των υποχρεώσεων του και τη συνεπεία τούτου επελθούσα απαλλαγή. Ο ενδιαφερόμενες οφειλέτης υποβάλλει στον αρμόδιο δικαστή αίτηση και ορίζεται δικάσιμος, όπως επίσης ορίζονται τα πρόσωπα στα οποία πρέπει να κοινοποιηθεί η αίτηση, γιατί αυτά έχουν έννομο προς τούτο συμφέρον. Η υποχρέωση κοινοποιήσεως της αιτήσεως στους πιστωτές ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της §1 του άρθρου 11 του νόμου, αλλά προκύπτει και από το άρθρο 748§1 του ΚΠολΔ. Τα πρόσωπα αυτά συνήθως είναι οι πιστωτές που μετείχαν στη ρύθμιση. Η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να κοινοποιείται και στους εγγυητές και στους συνοφειλέτες [Βλ. άρθρο 12 του νόμου]. Αν το δικαστήριο επιλαμβανόμενο της αιτήσεως κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, τότε δέχεται την αίτηση πιστοποιώντας την απαλλαγή από τα υπόλοιπα χρεών, δηλαδή την απόσβεση ή άφεση τον χρέους με τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι κατά τη φύση της αναγνωριστική και όχι διαπλαστική και οριστική, υποκείμενη σε έφεση από νομιμοποιούμενο διάδικο (Βλ. Αθ. Κρητικού, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, νέα έκδ. 2014, άρθρο 4 σελ. 384 επ., Δ. Μακρής, Κατ' άρθρο ερμηνεία του νόμου 3869/2010, έκδ. 2010 παρ. 152-156, Π. Αρβανιτάκη, Το διαδικαστικό πλαίσιο του ν.3869/2010), Αρμ 2010,1461επ., Α. Σιβιτανίδη, Ερμηνευτικά ζητήματα αναφορικά με το ν.3869/2010, ΝοΒ 2011,656επ.). Η κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων του οφειλέτη, ως προϋπόθεση της απαλλαγής του κατά την έννοια του άρθρου 11§1 ν.3869/2010, απαιτεί βέβαια την εντός του ταχθέντος με την απόφαση του Δικαστηρίου χρονικού πλαισίου καταβολή των ορισθέντων ποσών. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, η έννομη συνέπεια της απαλλαγής του οφειλέτη επέρχεται και αν αυτός νωρίτερα εκπληρώσει τις επιβληθείσες σ' αυτόν υποχρεώσεις (βλ. 5887/2014 Ειρ. Θεσ/κης, 260/2017 Ειρ. Λαμ. Δημοσιευμένες στη Nomos).
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 115§§ 2 & 3 (όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο πρώτο §2 του Ν.4335/2015 ΦΕΚ Α'87/23-7-2015 με έναρξη ισχύος από 1-1-2016 άρθρο 1 άρθρο ένατο §4 ν.4335/2015), στη διαδικασία ενώπιον των πρωτοβαθμίων δικαστηρίων και στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ (τακτική διαδικασία), η προφορική συζήτηση είναι υποχρεωτική, ενώ με την επιφύλαξη των υποθέσεων των μικροδιαφορών, η κατάθεση των προτάσεων είναι υποχρεωτική. Η δε κατάθεση των προτάσεων, σε οποιοδήποτε δικαστήριο γίνεται στον αρμόδιο υπάλληλο της γραμματείας που βεβαιώνει με επισημείωση τη χρονολογία της κατάθεσής τους. Μαζί με τις προτάσεις οι διάδικοι πρέπει να καταθέσουν και αντίγραφο των προτάσεών τους ατελώς, επικυρωμένο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του διαδίκου. Κάθε διάδικος δικαιούται να πάρει ατελώς με δική του δαπάνη αντίγραφο των αντιδίκων του και των εγγράφων που έχουν προσκομίσει. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί και από το δικηγόρο που υπογράφει την αγωγή, την παρέμβαση ή τις προτάσεις ή από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το δικηγόρο αυτόν. Αν ο αντίδικος είναι μόνο ένας, μπορεί να του δοθεί το αντίγραφο των προτάσεων που έχει κατατεθεί (βλ. Μιχαήλ Μαργαρίτης, Άντα Μαργαρίτη «Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» τόμος 1, σελ.444). Οι προτάσεις κατατίθενται το αργότερο στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρείται πλασματικά απών ο διάδικος που δεν έχει καταθέσει προτάσεις νόμιμα και εμπρόθεσμα ήτοι κύρωση από τη μη κατάθεση ή μη εμπρόθεσμη ή γενικά μη κανονική κατάθεση προτάσεων είναι η ερημοδικία του διαδίκου, έστω και αν ο διάδικος είχε εμφανιστεί και είχε προφορικά αναπτύξει τους ισχυρισμούς του (βλ. Μιχαήλ Μαργαρίτης, Άντα Μαργαρίτη «Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» τόμος I, σελ.447 και 226). Από τα παραπάνω σε συνδυασμό με το άρθρο 741 ΚΠολΔ συνάγεται ότι οι παραπάνω διατάξεις περί κατάθεσης των προτάσεων και πλασματικής ερημοδικίας εφαρμόζονται αναλογικά και στην εκούσια δικαιοδοσία καθώς και το άρθρο 745 ΚΠολΔ επιτάσσει την προβολή των πραγματικών ισχυρισμών έως την περάτωση της συζήτησης της υπόθεσης στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο (βλ. Μιχαήλ Μαργαρίτης, Άντα Μαργαρίτη «Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» τόμος II, σελ.298) και δεν υπάρχει άλλη ειδική διάταξη εκούσιας δικαιοδοσίας που να έρχεται σε αντίθεση με τις ανωτέρω γενικές διατάξεις (άρθρα 1-590 ΚΠολΔ), ειδικότερα στην διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας η κατάθεση των προτάσεων το αργότερο έως τη συζήτηση της υπόθεσης είναι υποχρεωτική επί ποινή πλασματικής ερημοδικίας, ήτοι ο διάδικος που αν και εμφανίστηκε δεν έλαβε μέρος κανονικά στη συζήτηση, δικάζεται ωσεί παρών (754 ΚΠολΔ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ένδικη αίτηση συζητήθηκε την 29.11.2017 και ρυθμίζεται από τις νέες ως άνω διατάξεις ΚΠολΔ (ν.4335/2015 άρθρο 1 άρθρο ένατο §4 μεταβατικές διατάξεις). Η καθ' ής η αίτηση αν και εμφανίστηκε με δήλωση παράστασης κατά την παραπάνω δικάσιμο κατά τον χρόνο που η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου, δεν έλαβε κανονικά μέρος στη συζήτηση, ενόψει του ότι δεν κατέθεσε προτάσεις μέσα στην προθεσμία που χορηγήθηκε από το Δικαστήριο κατ' άρθρο 148 ΚΠολΔ (βλ. ταυτάριθμα πρακτικά της παρούσας). Συνεπώς, η καθ' ης, αν και κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα για την παρούσα δικάσιμο (βλ. την με αρ. ....-2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών .....), δεν έλαβε κανονικά μέρος στη συζήτηση και θα δικασθεί σαν να ήταν παρούσα (άρθρο 754 ΚΠολΔ).
Στην υπό κρίση υπόθεση, ο αιτών ισχυρίζεται ότι εξόφλησε πλήρως όλες τις υποχρεώσεις που του επέβαλε η με αριθμό .......2017 απόφαση του οικείου Δικαστηρίου, ήτοι το σύνολο των υποβληθεισών σε ρύθμιση οφειλών του προς την καθ' ής-πιστώτριά του και μάλιστα νωρίτερα από τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, τον Μάιο του 2017, κατά τον οποίο συμπληρώθηκε το χρονικό διάστημα της τετραετούς ρύθμισης του άρθρου 8§2 συνυπολογιζομένων των 44 ισόποσων καταβολών για 3 έτη και 7 μήνες που έλαβαν χώρα σε εκτέλεση της υπ' αρ. ......-2013 προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδίκη Περιστεριού. Για το λόγο αυτό ζητεί να πιστοποιηθεί με απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου η κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων του ώστε να επέλθει η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υπόλοιπο οφειλής, δεκτής γενομένης της αίτησης του.
Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά την διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας των άρθρων 741επ. ΚΠολΔ (άρθρα 3 & 11§1 ν.3869/2010), μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση της μοναδικής μετέχουσας πιστώτριας η οποία κατέστη διάδικος στην επί της ρυθμίσεως των οφειλών δίκη. Είναι δε ορισμένη διότι εμπεριέχονται σ' αυτή όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη στην αρχή της παρούσας, η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις του άρθρων 1, 5§2, 8, 9 & 11§1 του ν.3869/2010, σύμφωνα με το οποίο η απαλλαγή του οφειλέτη από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρέους επέρχεται με την κανονική εκτέλεση από μέρους του των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται κατ' εφαρμογή των §2, §4 και §5 του άρθρου 8 του νόμου, ενώ οι μηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης του άρθρου 4§1 του νόμου μέχρι την έκδοση της επ' αυτής οριστικής απόφασης συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα καταβολών του άρθρου 8§2 ή αντίστοιχα του άρθρου 9§2 του νόμου. Πρέπει επομένως να εξεταστεί και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.
Από το σύνολο των εγγράφων, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών μερικά εκ των οποίων μνημονεύονται ειδικώς χωρίς κανένα να παραλείπεται για το σχηματισμό δικανικής κρίσης, καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής που λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπ' όψη από το Δικαστήριο, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών κατέθεσε την υπ' αρ. .....-2013 αίτηση άρθρου 4 Ν.3869/2010, η συζήτηση της οποίας ορίστηκε αρχικά η .....-2020 και με την με αρ. κατ. ...../2015 κλήση επίσπευσης του αιτούντος η .....2016 και κατόπιν αναβολής, συζητήθηκε την .....-2016. Με την υπ' αρ. ...../2013 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Περιστεριού, απαγορεύτηκε η πραγματική και νομική μεταβολή της περιουσίας του αιτούντος και ανεστάλησαν τα καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος της μέχρι τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης, υπό τον όρο καταβολής μηνιαίως ποσού 20,00 € εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός, για τα στεγαστικά δάνεια που είχε λάβει, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο έτους 2013 (βλ. την υπ' αρ. ..../2013 προσωρινή διαταγή σχετ.3α προσκομιζόμενο μετ' επικλήσεως από τον αιτούντα). Ο αιτών προέβη σε 43 καταβολές ποσού 20,00 € μηνιαίως στον υπ' αρ. ..... λογαριασμό της καθ' ής έως τη συζήτηση της αίτησης του άρθρου 4 ν.3869/2010 (βλ. καταθετήρια σχετ.4-4επ. προσκομιζόμενο μετ' επικλήσεως από τον αιτούντα) και ειδικότερα κατέβαλλε 20,00 € μηνιαίως τις ακόλουθες ημερομηνίες α) για το έτος 2013: 3 /4, 8/5, 7/6, 9/7, 5/8, 9/9, 8/10, 8/11, 9/12 (9X20,00 €=180,00 €), β) για το έτος 2014: 9/1, 10/2, 10/3, 8/4, 12/5, 4/6, 8/7, 4/8, 9/9, 6/10, 10/11, 8/12 (12X20,0 € = 240,00 €), γ) για το έτος 2015: 7/1, 10/2, 4/3, 7/4, 7/5, 10/6, 27/7, 10/8, 10/9, 6/10, 4/12 (11X20,00 € = 220,00 €), γ) για το έτος 2016: 7/1, 9/2, 9/3, 8/4, 9/5, 10/6, 8/7, 3/8, 9/9, 4/10, 10/11 (14X20,00 € = 220,00 €). Οι ανωτέρω καταβολές για 43 μήνες, άλλως για 3 έτη και 7 μήνες βεβαιώνονται και από την υπ' αρ. .../2017 του Ειρηνοδικείου Περιστερίου (σχετ. 3 προσκομιζόμενο μετ' επικλήσεως από τον αιτούντα) στο κείμενο της οποίας σελ.10 αναφέρεται επιλέξει: «Πρέπει να σημειωθεί, ότι ο αιτών, τηρώντας τη ρύθμιση της υπ' αριθ. ...../2013 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκου του Δικαστηρίου τούτου, κατέβαλλε στην καθ' ης το ποσό των 20 € μηνιαίως για τις απαιτήσεις της καθ' ης από τα χορηγηθέντα σ' αυτόν στεγαστικά δάνεια, από το μήνα Απρίλιο του έτους 2013 έως και τη συζήτηση της αίτησης, ήτοι για χρονικό διάστημα 3 ετών και 7 μηνών.». Περαιτέρω, σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ' αρ. ..../2017 προαναφερθείσας απόφασης, κατ' άρθρο 5§3 εδ.β «Οι μηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα καταβολών του άρθρου 8§2» αφαιρέθηκε το χρονικό διάστημα των 43 μηνών από αυτό των 48 μηνών της οριστικής ρύθμισης, ειδικότερα στη σελ.10 αναφέρεται αυτολεξεί: «Συνεπώς, από το χρονικό διάστημα των 48 μηνών της οριστικής ρύθμισης, θα αφαιρεθεί, για τις ως άνω απαιτήσεις (2 στεγαστικά δάνεια), κατ' άρ. 5§2 του ν. 3869/2010, το χρονικό διάστημα των 43 μηνών της προσωρινής και θα απομείνει υπόλοιπο χρονικό διάστημα 5 μηνών, κατά το οποίο ο αιτών θα προβαίνει σε καταβολές γι' αυτά». Στο δε διατακτικό της υπ' αρ. ..../2017 οριστικής απόφασης, που δημοσιεύτηκε την ....-2017 ρυθμίστηκε η οφειλή του αιτούντος προς την καθ' ής κατ' άρθρο 8§2 ν.3869/2010 ορίζοντας μηνιαίες καταβολές ποσού 20,00 € για πέντε μήνες από την έκδοση της απόφασης, ειδικότερα: «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς την καθ' ης (συμμέτρως διανεμόμενο για κάθε απαίτηση), επί πέντε μήνες, ποσού είκοσι (20) € άτοκα, οι οποίες θα καταβάλλονται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.». Ο δε αιτών συνέχισε να καταβάλλει και μετά τη συζήτηση της υπ' αρ. ..../2013 αίτησής του άρθρου 4 ν.3869/2010 κατά την ορισθείσα δικάσιμο της .....-2016, πραγματοποιώντας πέντε καταβολές ποσού 20,00 € μηνιαίως στον προαναφερθέντα τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο την καθ' ής με αρ. ..... κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες: 10/1/2017, 7/2/2017, 9/3/2017, 4/4/2017, 8/5/2017 (βλ. καταθετήρια προσκομιζόμενα μετ' επικλήσεως από τον αιτούντα σχετ.4-4επ). Συνεπώς, ο αιτών έχει πραγματοποιήσει συνολικά 48 (43+5) καταβολές ποσού εκάστης 20,00 €, τηρώντας το διατακτικό της υπ' αρ. ...../2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, πλην όμως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη στην αρχή της παρούσας, ο αιτών προεξόφλησε τη ρύθμιση του άρθρου 8§2 ν.3869/2010, ενώ αν συνέχιζε να καταβάλλει το ποσό των 20,00 € μηνιαίως για ακόμη πέντε μήνες μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης, η καθ' ής θα πλούτιζε αδικαιολογήτως (άρθρα 904επ. ΑΚ), ωστόσο δεν αποδείχθηκε από κανένα αποδεικτικό μέσο ο ισχυρισμός του αιτούντος (βλ. δήλωση πληρεξουσίου δικηγόρου στα ταυτάριθμα πρακτικά της παρούσας) ότι προέβη συνολικά σε 54 καταβολές. Περαιτέρω, από το σύνολο του φακέλου δικογραφίας, δεν προέκυψε ότι κάποιο από τα διάδικα μέρη άσκησαν, έφεση ή αίτηση μεταρρύθμισης υπ' αρ. ..../2017 απόφασης. Τέλος, η κρίση του Δικαστηρίου περί κανονικής εκτέλεση των υποχρεώσεων του αιτούντος, ώστε να επέλθει η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υπόλοιπο οφειλής ενισχύεται και από το ότι η καθ' ής αν και παραστάθηκε και ζήτησε προθεσμία ώστε να βεβαιώσει ή να μην βεβαιώσει την πλήρη εξόφληση (βλ. δήλωση πληρεξουσίου δικηγόρου της καθ' ής στα ταυτάριθμα πρακτικά της παρούσας) δεν κατέθεσε προτάσεις στην χορηγηθείσα προθεσμία και είναι δικονομικώς απούσα, που σημαίνει ότι η πιστώτρια, εφόσον εξοφλήθηκε και ικανοποιήθηκε πλήρως, δεν έχει έννομο συμφέρον και λόγο να αντιδικήσει στην αιτούμενη πιστοποίηση, ενώ δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι η καθ' ής άσκησε αίτηση έκπτωσης του αιτούντος- οφειλέτη από τη ρύθμιση οφειλών του, λόγω καθυστέρησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του από τη ρύθμιση οφειλών του άρθρου 11§2 ν.3869/2010.
Σύμφωνα με τις παραπάνω σκέψεις η ένδικη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να αναγνωριστεί η κανονική εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων, που επιβλήθηκαν με την υπ' αριθ. ...../2017 απόφαση, στον αιτούντα καθώς και η απαλλαγή του από οποιαδήποτε τυχόν υπόλοιπα οφειλών έναντι της πιστώτριας της καθ' ης, η οποία κατέστη διάδικος στην επί της ρυθμίσεως των οφειλών δίκη. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8§6 του ν.3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει με την παρουσία του αιτούντος ερήμην της καθ' ής.
Δέχεται την αίτηση.
Αναγνωρίζει την απαλλαγή του αιτούντος από το υπόλοιπο των οφειλών του προς την καθ' ής.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο Περιστέρι Αττικής, στις ..../2018 σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.
Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ