20/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ

 

Αριθμός Αποφάσεως
20/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δόκιμη Ειρηνοδίκη, Ευγενία ..... και από τη Γραμματέα, .......
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την ...... 2017 για να δικάσει την αίτηση :
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Ν.Β. του ....., κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός ......, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Πάρι Αναστασάκου.
Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από ......2013 αίτησή της περί υπαγωγής της στο ν.3869/2010 που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Περιστερίου την .....2013, έλαβε αριθμό κατάθεσης δικογράφου ...../2013 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.
Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως οι αναφερόμενες στην αίτηση πιστώτριες που κατέστησαν διάδικοι δια της κλητεύσεώς τους (άρ. 5 του ν.3869/2010), παραστάθηκαν ως εξής:
Α) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «......» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, και παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου .......
Β) Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ...... A. Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα και δεν παραστάθηκε.
Γ) Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «........», που εδρεύει στο ....... και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, και δεν παραστάθηκε.
Κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους, αναφέρθηκαν στην αίτηση και στις έγγραφες προτάσεις τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές και στα Πρακτικά της δίκης.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
1. Από τις με αριθμούς ......-2013 Εκθέσεις Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, ......, που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από ....2013 υπ' αρ. κατ. ..../2013 αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις β' και γ' των καθ' ων αντίστοιχα. Κατά τη δικάσιμο αυτή όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου, δεν εμφανίστηκαν οι ως άνω εκ των καθ' ων, ούτε αυτοί εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο και πρέπει κατά τούτο να δικαστούν ερήμην. Ωστόσο, το Δικαστήριο, θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (754§2 ΚΠολΔ).
2. Με την κρινόμενη αίτηση, όπως συμπληρώθηκε - διορθώθηκε παραδεκτά με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της αιτούσας στο ακροατήριο που καταχωρίστηκε στα πρακτικά και επαναλαμβάνεται και στις Προτάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 744, 745 και 751 του ΚΠολΔ αλλά και το άρθρο 8§3 του ν.3869/2010, ώστε να ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες κατά το χρόνο της συζήτησης συνθήκες, η αιτούσα, χήρα, συνταξιούχος και χωρίς προστατευόμενη μέλη, επικαλούμενη μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τις πιστώτριες, ζητά αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα της, η περιουσιακή και η οικογενειακή της κατάσταση να γίνει ρύθμιση των χρεών της σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης, ή όπως αυτό τροποποιηθεί και επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, να γίνει ρύθμιση των χρεών της σύμφωνα με το άρθρο 8§§1 & 2 του ν.3869/2010 με εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της (άρθρο 9§2), όπως αυτή περιγράφεται στην αίτησή της. Ζητά επίσης να εξαιρεθεί από την εκποίηση η λοιπή περιουσία της, ήτοι ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.
Η αίτηση αυτή αρμοδίως φέρεται να εκδικαστεί από το παρόν δικαστήριο της κατοικίας της αιτούσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν.3869/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με το ν.4161/2013) ενώ προς διευκόλυνση του προδικαστικού συμβιβασμού και όχι ως προϋπόθεση του παραδεκτού, έχει προσκομιστεί ήδη από την .....2013, η από ......2013 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις του α και β της §1 του αρ. 4 του ν.3869/2010 καθώς και για τη μη μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου της, την τελευταία τριετία. Παράλληλα, η αιτούσα προέβη την ......2016 (βλ. επισημείωση της Γραμματέως στον από ....2016 Κατάλογο Επικαιροποιημένων Εγγράφων) στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 2 §Α, υποπαράγραφος Α.4, άρ.2, §1, εδάφιο α του ν.4336/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 55 του ν.4384/2016 Επικαιροποίηση της αίτησης με την προσκόμιση των σχετικών εγγράφων. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13§2 του ν.3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή από υπόλοιπα χρέη.
Περαιτέρω, η υπό κρίση αίτηση τυγχάνει ορισμένη, απορριπτομένης της ένστασης αοριστίας της πρώτης των καθ' ων εγκείμενης στο ότι δεν αναφέρεται στην αίτηση ο χρόνος κατά τον οποίο η αιτούσα ανέλαβε τα χρέη της ούτε τα γεγονότα λόγω των οποίων περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, καθώς η αίτηση έχει το ελάχιστο αναγκαίο περιερχόμενο που ορίζεται στο ν.3869/2010, ο χρόνος δε περιέλευσης του οφειλέτη σε αδυναμία πληρωμών, τα εισοδήματά του κατά το χρόνο ανάληψης των δανείων και τα γεγονότα που τον οδήγησαν σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών συνιστούν πρόσθετα στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο απόδειξης και ανταπόδειξης και δύνανται να συμπληρωθούν και μεταγενέστερα με τις Προτάσεις, όπως συνέβη άλλωστε εν προκειμένω. Η κρινόμενη αίτηση είναι επιπλέον νόμιμη, ερειδόμενη στα άρθρα 1, 4, 8 & 9 του ν.3869/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ν.4161/2013 εκτός: α) του αιτήματος να επικυρωθεί ή τροποποιηθεί το σχέδιο διευθέτησης κατ' αρθρ. 7 ν.3869/2010, το οποίο είναι μη νόμιμο, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης ή η επικύρωση του τροποποιημένου από τους διαδίκους, κατ' αρθρ.7 ν.3869/2010, σχεδίου, δεν αποτελεί αντικείμενο της αιτήσεως του άρθρου 4§1 του νόμου αυτού, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων, στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη συμβιβασμού, με απόφαση του επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο από την επικύρωση του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού και β) του αιτήματος να εξαιρεθεί από την εκποίηση η λοιπή περιουσία της αιτούσας καθώς ο οφειλέτης μπορεί να προβάλει αίτημα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του κατ' άρθρο 9§2 ενώ η λοιπή περιουσία του κατ' αρχήν υπόκειται σε εκποίηση εκτός εάν το Δικαστήριο κρίνει ότι αυτή δεν προσφέρεται για εκποίηση.
Η καθ' ης με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της στο ακροατήριο που καταχωρίστηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά και επαναλαμβάνεται και στο δικόγραφο των Προτάσεων, εκτός από την ανωτέρω εξετασθείσα ένσταση αοριστίας, αρνήθηκε την αίτηση ως νόμω και ουσία αβάσιμη και ζήτησε την απόρριψή της.
Η καθ' ης προέβαλε επίσης ένσταση δόλιας περιέλευσης της αιτούσης σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών ισχυριζόμενη ότι η αιτούσα έλαβε 4 τραπεζικά προϊόντα συνολικού ύψους 98.676 €, χωρίς να έχει επαρκή εισοδήματά και γνωρίζοντας ή τουλάχιστον αποδεχόμενη ήδη κατά την ανάληψή τους, τη μη αποπληρωμή τους καθώς το ύψος των δανείων ήταν δυσανάλογο με τα εισοδήματά της. Η ένσταση δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών, τυγχάνει αόριστη καθώς όπως γίνεται παγίως δεκτό από τη νομολογία, δεν στοιχειοθετείται δόλια συμπεριφορά μόνο από την ανάληψη περισσότερων δανείων καθ' ην στιγμή η χορήγηση δανείου δεν είναι εξασφαλισμένη αλλά ενέχει πάντοτε ένα ρίσκο ενώ επιπλέον, δεν αναφέρεται με ποιο τρόπο, με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες και υπό ποιες περιστάσεις η αιτούσα απέκρυψε το εύρος των δανείων της και δη εάν ρωτήθηκε σχετικά, δεδομένου ότι οι τράπεζες δύνανται να εκτιμούν και να επαληθεύουν την πιστοληπτική ικανότητα και την φερεγγυότητα των αιτούντων πίστωση μεταξύ άλλων και με χρησιμοποίηση συστημάτων πληροφοριών και βάσεων δεδομένων (π.χ. Τειρεσίας) αλλά και με διασταύρωση με άλλες τράπεζες.
Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και της καθ' ης, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.
3. Από την κατάθεση της μάρτυρος της αιτούσας στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδριάσεως, από τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζουν μετ' επικλήσεως διάδικοι και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, ήδη κατά την ημέρα της δικασίμου, 66 ετών, χήρα, μητέρα τριών ενηλίκων τέκνων, ήτοι χωρίς προστατευόμενα μέλη (βλ. προσκομισθέν πιστ/κο οικογενειακής κατάστασης από .....-2016), είναι συνταξιούχος από το έτος 2013 και λαμβάνει σύνταξη ποσού 700 € μηνιαίως, ενώ παράλληλα λαμβάνει και επικουρική σύνταξη ποσού 150 € μηνιαίως (βλ. προσκομιζόμενη και επικαλούμενη με τις Προτάσεις πράξη απονομής σύνταξης από το ΓΛΚ και εκκαθαριστικά σημειώματα ετών 2014, 2015, 2016). Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έως το έτος 2012, η αιτούσα εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο «......», έναντι μηνιαίου μισθού 995,00 € (βλ. προσκομιζόμενα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα ετών 2010, 2011, 2012, 2013). Την αιτούσα κατά διαστήματα συνδράμουν συγγενικά της πρόσωπα (αδελφές, τέκνα κλπ.). Από το μήνα Αύγουστο του 2012, οπότε παραιτήθηκε προκειμένου να λάβει σύνταξη η αιτούσα και για διάστημα τριών μηνών έλαβε το ποσό των 300 € μηνιαίως ενώ από το μήνα Νοέμβριο του 2012 έως το Μάιο του 2013 δεν έλαβε κανένα ποσό. Τη σύνταξή της ξεκίνησε να λαμβάνει το μήνα Ιούνιο του 2013, οπότε και έλαβε αναδρομικά το συνολικό ποσό των 6.778,93 € ως οφειλόμενες συντάξεις το οποίο ποσό διέθεσε προκειμένου να εξοφλήσει χρήματα που είχε δανειστεί από συγγενικά της πρόσωπα καθ' όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και για τρέχουσες βασικές βιοτικές της ανάγκες. Επιπλέον το ποσό εφάπαξ που της χορηγήθηκε παρακρατήθηκε από την α' των καθ' ων έναντι των δανειακών της οφειλών σε αυτό (βλ. κατάθεση της μάρτυρος ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου).
Η φθίνουσα εισοδηματική κατάσταση της αιτούσας απεικονίζεται εναργώς και στα προσκομισθέντα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Φόρου Εισοδήματος των οικ. ετών 2004-2016. Έτσι, τα εισοδήματα της αιτούσας από το ποσό των 17.584,63 € το οικ. έτος 2005, το ποσό των 18.941,63 € το οικ. έτος 2006 (οπότε και έλαβε η αιτούσα τα δάνεια), το ποσό των 19.434,42 € το οικ. έτος 2007, το ποσό των 20.312,51 € το οικ. έτος 2008, το ποσό των 20.971,62 € το οικ. έτος 2009, το ποσό των 22.814,47 € το οικ. έτος 2010, το ποσό των 20.959,04 € το οικ. έτος 2011, το ποσό των 18.974,79 € το οικ. έτος 2012, περιορίστηκαν κατακόρυφα στο ποσό των 12.158,89 € το οικ. έτος 2013, στο ποσό των 10.634,71 € το οικ. έτος 2014, στο ποσό των 10.915,47 € το οικ. έτος 2015 και στο ποσό των 11.670,67 € το οικ. έτος 2016. Συνεπώς, το εισόδημα της αιτούσας μειώθηκε σταδιακά έως και σε ποσοστό 50% από το έτος 2005, οπότε έλαβε τα δάνεια έως και το έτος 2016. Συνεπώς, το μηνιαίο εισόδημα της αιτούσας κατά την συζήτηση της αίτησης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 850,00 €. Πέραν αυτού ουδέν άλλο εισόδημα διαθέτει όπως κατέθεσε και η μάρτυρας της κατά την εξέτασή της ενώπιον του ακροατηρίου.
Η αιτούσα κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής, στο διαμέρισμα του .... ορόφου, επιφάνειας 100τ.μ., επί της οδού .... αρ. ...., πλήρους κυριότητας της αιτούσας. Το διαμέρισμα αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και η αντικειμενική του αξία ανέρχεται στο ποσό των 48.600 €, (βλ. προσκομιζόμενη Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων-Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου ν.4223/2013 έτους 2016) και κατά τούτο δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση.
Πέραν του ως άνω διαμερίσματος η αιτούσα δεν διαθέτει άλλα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ούτε και διέθετε κατά την τριετία πριν την κατάθεση της αίτησης (βλ. προσκομισθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων 2005, σε συνδυασμό με ΕΤΑΚ 2009). Τέλος, η αιτούσα διαθέτει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο όχημα εργοστασίου κατασκευής F. μοντέλου F. 1.242κ.ε., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2000, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας σήμερα 1.000,00 €. Το αυτοκίνητο αυτό δεν προσφέρεται για ρευστοποίηση καθώς δεν αναμένεται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον ενόψει της παλαιότητας του ενώ αποτελεί και το μοναδικό μέσο μεταφοράς της αιτούσας και τυχόν αποστέρησή του θα προκαλούσε σε αυτήν δυσανάλογη ζημία σε σχέση με το προσδοκώμενο όφελος των καθ' ων.
Ακολούθως, αποδείχτηκε ότι οι ανελαστικές βιοτικές ανάγκες της αιτούσας, προκειμένου αυτή να εξασφαλίσει την ελάχιστη αξιοπρεπή διαβίωση, ανέρχεται, σύμφωνα και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, στο ποσό των 650,00 € μηνιαίως κατά μέσο όρο λαμβανομένου υπόψη και του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει (οστεοπόρωση). Έτσι, η αιτούσα δεν δύναται να καταβάλλει το ποσό των 690,00 € μηνιαίως που απαιτούνταν για την κανονική εξυπηρέτηση των δανείων που έχει λάβει από τις καθ' ων καθώς θα διακινδύνευε έτσι σοβαρά η δική της επιβίωση.
Σε ό,τι αφορά τις εισφερόμενες προς ρύθμιση οφειλές της αιτούσας προς τις καθ' ων, αυτή σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, είχε καταρτίσει με την «.....» την υπ' αρ. λογ. ..... σύμβαση καταναλωτικού δανείου η οφειλή από την οποία την ......2013, ανερχόταν στο ποσό των 4.636,97 € (4.570,41 € κεφάλαιο 66,56 € τόκοι), με την «.... .....» την υπ' αρ. ...... σύμβαση καταναλωτικού δανείου η οφειλή από την οποία την 19.7.2013, ανερχόταν στο ποσό των 2.934,89 € (2.904,46 € κεφάλαιο 30,43 € τόκοι) με το «......» α) την υπ' αρ. ..... σύμβαση καταναλωτικού δανείου η οφειλή από την οποία την ......2013, ανερχόταν στο ποσό των 2.183,96 € (2.075,58 € κεφάλαιο 108,38 € τόκοι) και β) την υπ' αρ. ..... σύμβαση στεγαστικού δανείου η οφειλή από την οποία την 1.7.2013 ανερχόταν στο ποσό των 93.676,90 € (89.029,12 € κεφάλαιο 4.647,78 € τόκοι).
Οι ως άνω υπό α και β οφειλές της αιτούσας στην α' των καθ' ων είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένες με υποθήκη επί του διαμερίσματος που αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας. Ως εμπραγμάτως ασφαλισμένες, οι οφειλές αυτές εξακολουθούν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση της παρούσας.
Κατόπιν τούτων το συνολικό ύψος των οφειλών της αιτούσας την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης ανερχόταν στο ποσό των 103.432,72 €.
Περαιτέρω, από τα εισοδήματα της αιτούσας που συνίστανται μόνο στη σύνταξη που λαμβάνει, συνολικού ύψους 850,00 € μηνιαίως, λαμβανομένης υπόψη και της ηλικίας της, του κόστους των αναγκαίων δαπανών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βιοτικών και ιατροφαρμακευτικών αναγκών της, ύψους 650,00 € μηνιαίως κατά μέσο όρο, του ύψους των οφειλών της αλλά και της μη αναμενόμενης ουσιαστικής βελτίωσης της οικονομικής της κατάστασης, ενόψει των ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, προκύπτει ότι αυτή έχει περί έλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της απέναντι στις καθ' ων πιστώτριες, καθώς η σχέση της ρευστότητάς της προς το σύνολο των οφειλών της είναι προδήλως αρνητική.
4. Κατόπιν τούτων και επειδή τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας δεν επαρκούν, το δικαστήριο πρέπει να ρυθμίσει κατ' αρχήν τα χρέη της αιτούσας προς τις καθ' ων με μηνιαίες καταβολές επί τετραετία, οι οποίες μηνιαίες καταβολές θα αρχίσουν τον δεύτερο μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης και θα εξακολουθήσουν για 48 διαδοχικές άτοκες δόσεις ύψους 200,00 € συμμέτρως διανεμομένων προς τις απαιτήσεις τους και θα καταβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, καθώς το Δικαστήριο κρίνει ότι η αιτούσα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στη μηνιαία καταβολή μεγαλύτερου ποσού και θα κινδυνεύει να εκπέσει της ρύθμισης, η οποία πρέπει να γίνεται με ορίζοντα μακροπρόθεσμο και ρεαλιστικό.
Έτσι, η αιτούσα θα καταβάλλει στις καθ' ων α) στην «... ... ..» το ποσό των 8,97 € μηνιαίως β) στην «......» το ποσό των 5,67 € μηνιαίως γ) στο «.......» για την υπ' αρ. ...... σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 4,22 € μηνιαίως και για την υπ' αρ. ..... σύμβαση στεγαστικού δανείου το ποσό των 181,14 € μηνιαίως.
Μετά την παρέλευση του διαστήματος των τεσσάρων ετών, η αιτούσα έναντι των οφειλών της θα έχει καταβάλλει: α) στην «.....» το ποσό των 430,38 € και θα απομένει ποσό (4.636,97- 430,38 =) 4.206,59 € β) στην «......» το ποσό των 272,40 € και θα απομένει (2.934,89 - 272,40 =) 2.662,49 € γ) στο «......» για την υπ' αρ. ..... σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 202,70 € και θα απομένει ποσό (2.183,96 - 202,70 =) 1.981,26 € και για την υπ' αρ. .... σύμβαση στεγαστικού δανείου το ποσό των 8.694,52 € και θα απομένει ποσό (93.676,90 - 8.694,52 =) 84.982,38 €.
Ακολούθως, επειδή η αιτούσα διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα πρώτη κατοικία, η αντικειμενική αξία της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 48.600 €, η ικανοποίηση του υπολοίπου της απαίτησης της καθ' ης, θα γίνει με περαιτέρω καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας και μπορεί να ανέλθει μέχρι το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής της αξίας, δηλαδή μέχρι το ποσό των (48.600 X 80%=) 38.880 €. Από αυτό το ποσό και μέχρι αυτού του ποσού θα ικανοποιηθεί η πρώτη των καθ' ων προνομιακά για το υπόλοιπο των υπό α και β απαιτήσεών της που αφορούν σε εμπραγμάτως με υποθήκη ασφαλισμένες απαιτήσεις. Το ποσό των 38.880 € θα καταβληθεί με καταβολές ύψους 216 € το μήνα και για χρονικό διάστημα 180 μηνών, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με σταθερό επιτόκιο το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας (άρθρο 9§2 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Ειδικότερα η αιτούσα θα καταβάλει στο «......» για την υπ' αρ. ..... σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 4,92 € μηνιαίως και για την υπ' αρ. ..... σύμβαση στεγαστικού δανείου το ποσό των 211,08 € μηνιαίως. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού (των 38.880 €) θα ξεκινήσει μετά την λήξη των καταβολών του άρθρου 8§2 επειδή κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στην αιτούσα αντίστοιχη περίοδος χάριτος. Σημειώνεται ότι επειδή οι ορισθείσες με την παρούσα μηνιαίες δόσεις υπολείπονται αυτών που ορίστηκαν με την υπ' αρ. ...../2013 Προσωρινή Διαταγή της Ειρηνοδίκου του Ειρηνοδικείου Περιστεριού, πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 100 € που κατέβαλε η αιτούσα στην καθ' ης κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2014 έως και τον Ιούνιο του 2017, ήτοι για διάστημα 42 μηνών, σε εκτέλεση της ως άνω Προσωρινής Δια