117/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας 
Αριθμός Απόφασης: 117/2018

 


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

 

Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη ....... και το Γραμματέα .......
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις ......-2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της αιτούσας : Δ.Μ. του ..... (ΑΦΜ ......), κατοίκου Πειραιά (.....), που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Πάρι ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟ.
Της καθής η αίτηση: Τελούσας υπό ειδική εκκαθάριση Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας «........ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (...) όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον ειδική εκκαθαρίστρια Ανώνυμη Εταιρεία «......» και το διακριτικό τίτλο «...... Α.Ε.», που εδρεύει στο ..... (......), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της .......
Η αιτούσα με την από .....-2012 (και μ' αριθ. κατάθ. δικογρ. ....2012) αίτησή της προς το δικαστήριο αυτό ζητεί να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτή. Δικάσιμος ορίστηκε η στην αρχή της παρούσας σημειούμενη, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο πινάκιο.
Κατά την συζήτηση της αίτησης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η αιτούσα, με την κρινόμενη αίτησή της (όπως παραδεκτά κατ' άρθρ. 224, 236, 741, 744, 745, 751 ΚΠολΔ συμπληρώθηκε με τις προτάσεις του και επ' ακροατηρίω), επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την πιστώτριά της, ζητεί, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, την ρύθμιση των οφειλών της και την απαλλαγή της από τα χρέη (υποβάλλοντας ταυτόχρονα αίτημα διάσωσης του ακινήτου της, που αποτελεί την κύρια κατοικία της, από την εκποίηση).
Με το παραπάνω περιεχόμενο, η αίτηση αρμόδια κατ' άρθρο 3 ν.3869/2010 φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας (άρθρ. 741επ. ΚΠολΔ). Εξάλλου, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της ίδιας αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές της, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ' άρθρ. 13§2 ν.3869/2010. Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση, που είναι επαρκώς ορισμένη (καθότι για το ορισμένο αυτής αρκεί να περιέχει τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρ. 4§1 του ν.3869/2010, τις οποίες περιέχει), είναι νόμιμη κατά τις διατάξεις του ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε, και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και της πιστώτριάς της, δεδομένου ότι τακτοποιήθηκαν τα νόμιμα τέλη και δικαιώματα συζήτησης.
Από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης της αιτούσας (η καθής δεν εξέτασε μάρτυρα), που περιέχεται στα πρακτικά συνεδρίασης αυτού του δικαστηρίου, των με επίκληση προσκομιζομένων εγγράφων, τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των εκτεθέντων από τους διαδίκους (αρθρ. 261 ΚΠολΔ), τα διδάγματα της κοινής πείρας (άρθ. 336 ΚΠολΔ) και από την εν γένει διαδικασία αποδεικνύονται, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά:
Η αιτούσα, ηλικίας 58 ετών, που στερείται της πτωχευτικής ικανότητας, χήρα, άνεργη από το 2010 (βλ. προσκομιζόμενες βεβαιώσεις του ΟΑΕΔ), με μηνιαίο εισόδημα 722,77 €, από σύνταξη χηρείας, λόγω του θανάτου του συζύγου της. Έχει δύο ενήλικα τέκνα τα οποία δεν διαμένουν μαζί της και δεν την επιβαρύνουν οικονομικά. Εκτός του άνω δεν έχει άλλο εισόδημα. Είναι ιδιοκτήτρια μιας κατοικίας - διαμερίσματος του ..... ορόφου 89,00τ.μ., μαζί με οικόπεδο 140,81τ.μ., με το δικαίωμα υψούν, που βρίσκονται στην οδό ....... του Πειραιά, συνολικής αντικειμενικής αξίας 69.931,93 €, το οποίο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της, ως προς το οποίο υποβάλλει αίτημα εξαίρεσης από την ρευστοποίηση. Είναι επίσης συνιδιοκτήτρια: α) σε ποσοστό 33,30 % εξ' αδιαιρέτου μιας ..... αποθήκης 50,00τ.μ., που βρίσκεται στο Δήμο ..... του Ν.Χανίων, αντικειμενικής αξίας (του 33,30%) 7.137,07 €, β) σε ποσοστό 12,50% εξ αδιαιρέτου ενός ελαιώνα 4.312,00τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «......» του Δήμου ...... του Ν.Χανίων. Τα προαναφερθέντα, υπό στοιχεία α και β ακίνητα της αιτούσας (συνιδιοκτησίες), λόγω του μικρού ποσοστού συνιδιοκτησίας, αλλά και της εν γένει κατάστασής τους, σε συνδυασμό με την τρέχουσα οικονομικοκοινωνική κατάσταση, της αδιαφορίας των υποψηφίων αγοραστών για τέτοιου είδους ακίνητα, των εξόδων διαδικασίας εκποίησης, κρίνονται ασύμφορα προς εκποίηση γιατί, δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον που θ' αποφέρει αξιόλογο τίμημα. Είναι ακόμα ιδιοκτήτρια ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου N.M. 1.000 κ.ε., μοντέλο 2001, μικρής εμπορικής αξίας, το οποίο λόγω της παλαιότητάς του, της εν γένει κατάστασής του, των εξόδων, διαδικασίας μεταβίβασης, σε συνδυασμό με την τρέχουσα οικονομικοκοινωνική κατάσταση και της χρησιμότητας του για τις μεταφορικές ανάγκες της, κρίνεται ως περιουσιακό στοιχείο απρόσφορο προς εκποίηση, γιατί, δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον που θ' αποφέρει αξιόλογο τίμημα. Εκτός απ' αυτά δεν διαθέτει άλλη περιουσία. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους δανείστηκε, από την άνω καθ' ής πιστώτριά της τα εξής δάνεια και οφείλει σ' αυτή, κατά το χρόνο άσκησης της ένδικης αίτησης, το συνολικό ποσό των 64.733.51 €. Συγκεκριμένα οφείλει: στην καθής : α) από τις υπ' αριθ. ..... (αρ. λογαρ. .....) και .... (αρ. λογαρ. .....) συμβάσεις καταναλωτικού δανείου (που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένα με υποθήκη), ποσό 10.679,04 € και 49.020,44 €, αντίστοιχα. Τα δάνεια αυτά αποτελούν συγκέντρωση οφειλών προηγουμένων δανείων στα δύο αυτά δάνεια, β) από την υπ' αριθ. ...... σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ποσό 5.034,03 €. Περαιτέρω, από το έτος 2011 περίπου και μετά, λόγω των σταδιακών μειώσεων των εισοδημάτων της, της ανεργίας της, της χηρείας της που είχε προηγηθεί, της δραστικής μείωσης της άνω σύνταξής χηρείας της και της οικονομικής κρίσης και δυσπραγίας που επακολούθησε, της αύξησης της άμεσης και έμμεσης φορολογίας, της αύξησης του κόστους των ανελαστικών δαπανών για κάθε οικογένεια, καθώς και διάφορων άλλων προσωπικών και οικογενειακών θεμάτων τους (όπως τα έξοδα από το γάμο της θυγατέρας της), κατέστη ανέφικτη η αποπληρωμή των ανωτέρω οφειλών της. Η αδυναμία της αυτή είναι γενική, καθώς με τη σημερινή της οικονομική κατάσταση, που προαναφέρθηκε, κι' αφού ληφθούν υπόψη τα αυξημένα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών της, αδυνατεί να καλύψει τις μηνιαίες δόσεις των επιδίκων δανείων και λοιπών οικονομικών της υποχρεώσεων. Η αιτούσα μπορούσε, πριν το 2008 (όταν έλαβε τα δάνεια), με το οικογενειακό τους εισόδημα που όπως προέκυψε ήταν άνω 2.600 € περίπου το μήνα, να καλύπτει τις από τα δάνεια υποχρεώσεις της (των 580 €). Σημειωτέον ότι και μετά το θάνατο του συζύγου της (2006), μέχρι και το 2010 το εισόδημα της αιτούσας έφθανε μαζί με τη σύνταξη χηρείας το ποσό των 2.300 €. Εξάλλου, δεν αποδείχθηκε δολιότητά της, γιατί, η αιτούσα, κατά τον χρόνο σύναψης των επιδίκων δανείων δεν απέκρυψε από την πιστώτριά της το τότε μηνιαίο εισόδημά της, μπορούσε δε, τότε, να καλύπτει τις από τα δάνεια υποχρεώσεις της. Περαιτέρω, δεν προέβη σε δωρεές προς τρίτους, ούτε εκποίησε περιουσιακά της στοιχεία, ούτε ανέλαβε εικονικά χρέη τρίτων. Όσον δε αφορά την μεταβίβαση (το 2012) από την αιτούσα στη θυγατέρα της δύο αγροτεμαχίων, αυτά δεν αφορούν εκποίηση απ' αυτή προκειμένου να της αποφέρουν εισοδήματα ή να αποφύγει πληρωμή στην πιστώτριά της, αλλά, όπως προέκυψε, αφορούν περιουσιακό στοιχείο που ανήκε (κατά οικογενειακό προγραμματισμό) στην κόρη της και συγκεκριμένα αφορούν οικογενειακό βοήθημα (μελλοντική «προίκα») σ' αυτή για αγροτική επένδυση, ενόψει του γάμου της. Ως εκ τούτου, διαθέτει τα στοιχεία του καλόπιστου οφειλέτη, που δύναται να υπαχθεί στο ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε. Σημειώνεται ότι, η ρύθμιση του χρέους του κάθε δανειολήπτη αιτούντα από το δικαστήριο, πρέπει να μην οδηγεί σε πλήρη διάθεση του συνόλου των εισοδημάτων του για την ικανοποίηση των δανειστών του από τα δάνεια, χωρίς να εξασφαλίζεται το στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης για αυτόν και την οικογένειά του, γιατί αυτό θα παραβίαζε τη συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Εξάλλου, σύμφωνα μ' αυτά, το ποσό που μπορεί να διαθέσει η αιτούσα στην άνω πιστώτριά της επί 4ετία, λαμβανομένης υπόψη της προσωπικής και περιουσιακής της κατάστασης, και αφού αφαιρεθεί το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών αυτής και της οικογένειάς της, μπορεί να ανέλθει μηνιαίως, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, στο ποσό των 150 €, που θα καταβάλλεται στην καθής πιστώτριά της, με την επιφύλαξη όμως τροποποίησης της παρούσας ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών σε περίπτωση μεταβολής των εισοδημάτων της αιτούσας (άρθρο 8§4 ν.3869/2010). Η κάθε μηνιαία καταβολή θ' αρχίζει, όπως ορίζεται στο διατακτικό. Έτσι η αιτούσα από το παραπάνω οφειλόμενο συνολικό ποσό των 64.733,51 € θα έχει καταβάλει στην πιστώτριά της με τις μηνιαίες καταβολές επί 4ετία συνολικά το ποσό των (48 μήνες X 150 =) 7.200 €. Από τα άνω χρέη της αιτούσας πρέπει ν' αφαιρεθεί κάθε ποσό που έχει καταβάλλει στην καθής, μετά την άσκηση της κρινόμενης αίτησης, το οποίο σαφώς να προκύπτει από παραστατικά έγγραφα.
Περαιτέρω η αιτούσα θα πρέπει να ενταχθεί και στη ρύθμιση του άρθρ. 9§2 του ν.3869/2010 για μηνιαίες καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της, ήτοι η ιδιοκτησία του ακινήτου, που προαναφέρθηκε, που βρίσκεται στην οδό ...... του Πειραιά, καθότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη διάταξη αυτή. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι λεπτομέρειες της ρύθμισης αυτής, η διάρκειά της, το ύψος των μηνιαίων καταβολών κλπ., θα κριθούν με βάση την οικονομική κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται η αιτούσα, κατά το χρόνο της επανεξέτασης της υπόθεσης, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.
Ενόψει των παραπάνω και απορριπτόμενου κάθε αντίθετου ισχυρισμού και ένστασης της καθής, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει μερικά δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσία και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση αυτή οφειλές της αιτούσας, όπως αναφέρεται στο διατακτικό, με σκοπό την απαλλαγή της, με την τήρηση των όρων της παρούσας ρύθμισης (άρθρο 11§1 ν.3869/2010), από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής της, έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους. Επιπροσθέτως, το Δικαστήριο ορίζει με την ίδια απόφαση νέα δικάσιμο για την κρινόμενη αίτηση, που απέχει από την παρούσα τέσσερα έτη για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών της αιτούσας, θεωρώντας ότι μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα και μέχρι τη νέα δικάσιμο που αναφέρεται στο διατακτικό, είναι δυνατόν να έχει βελτιωθεί σημαντικά η οικονομική κατάστασή της, διότι, είναι σε ενεργή ηλικία, 58 ετών και οφείλει να καταβάλλει προσπάθεια για εξεύρεση πόρων, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο εξυπηρέτησης του χρέους της. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8§6 του ν.3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας, επί 4ετία, με μηνιαίες καταβολές προς την καθής - πιστώτριά της, ποσού καθεμιάς (καταβολής) εκατόν πενήντα (150) €, οι οποίες θα καταβάλλονται, σ' αυτή (καθής πιστώτριά της), μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και αρχίζουν τον πρώτο μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
Ορίζει ότι από τα άνω χρέη της αιτούσας ν' αφαιρεθεί κάθε ποσό που έχει καταβάλλει στην καθής, μετά την άσκηση της κρινόμενης αίτησης, το οποίο σαφώς να προκύπτει από παραστατικά έγγραφα.
Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι την ιδιοκτησία μιας κατοικίας - διαμερίσματος του .... ορόφου 89,00τ.μ., μαζί με οικόπεδο 140,81τ.μ., με το δικαίωμα υψούν, που βρίσκονται στην οδό .....του Πειραιά.
Ορίζει, για την εν λόγω υπόθεση, προκειμένου να επαναπροσδιοριστούν οι μηνιαίες καταβολές της αιτούσας και να ενταχθεί και στη ρύθμιση του άρθρ. 9§2 του ν. 3869/2010 για μηνιαίες καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της, νέα δικάσιμο, εντός του Φεβρουαρίου 2022, που, πιο συγκεκριμένα, θα οριστεί από το παρόν δικαστήριο, κατόπιν αίτησης - κλήσης του πιο ενδιαφερομένου από τους διαδίκους.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στον Πειραιά, στις ......2018, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.