11/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Αριθμός Απόφασης 11 /2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη ..... και τη Γραμματέα .... .....
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις ....-2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :
Α' ΑΙΤΗΣΗ: Του καλούντα - αιτούντα: Α.Π. του .. (ΑΦΜ ....), κατοίκου Πειραιά (....), που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Πάρι ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟ.
Των καθών η κλήση - αίτηση : 1) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, που εδρεύει στην Αθήνα (.....) με την επωνυμία «..... ΑΕ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, που εδρεύει στην Αθήνα, με την επωνυμία «...... ΑΤΕ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από κανένα. 2) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ ..... ΑΕ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από κανένα. 3) ΝΠΔΔ, που εδρεύει στην Αθήνα (....), με την επωνυμία «.....», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του, ...... 4) Ανώνυμης εταιρείας παροχής πιστώσεων, που εδρεύει στη .... (.....), με την επωνυμία «.......», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της ...... 5) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, που εδρεύει στην Αθήνα (....) με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ..... ΑΕ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της ... ........
Ο καλών - αιτών κατέθεσε την από .....2014 (αριθ. κατάθ. δικογρ. .....-2014) αίτησή του περί ρύθμισης οφειλών (ν.3869/2010) προς το δικαστήριο τούτο. Κατόπιν κατέθεσε την από .....-2015 (αριθ. κατάθ. δικογρ. ....-2015) κλήση του για επαναπροσδιορισμό της άνω αίτησης, με την οποία ορίστηκε δικάσιμος η στην αρχή της παρούσας σημειούμενη, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο πινάκιο.
Β' ΑΙΤΗΣΗ: Της καλούσας - αιτούσας: Κ.Σ. του ...., .... .... (ΑΦΜ .....), κατοίκου Πειραιά (.....), που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Πάρι ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟ.
Των καθών η κλήση - αίτηση: 1) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86) με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ .... ..... ΑΕ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από κανένα. 2) ΝΠΔΔ, που εδρεύει στην Αθήνα (.... ....), με την επωνυμία «.......», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του, ....... 3) Ανώνυμης εταιρείας παροχής πιστώσεων, που εδρεύει στη ..... (......), με την επωνυμία «.......», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της ........ 4) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, που εδρεύει στην Αθήνα (......) με την επωνυμία «....... ΑΕ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της ........
Η καλούσα - αιτούσα κατέθεσε την από ......2014 (αριθ. κατάθ. δικογρ. ......-2014) αίτησή της περί ρύθμισης οφειλών (ν.3869/2010) προς το δικαστήριο τούτο. Κατόπιν κατέθεσε την από .....-2015 (αριθ. κατάθ. δικογρ. ......-2015) κλήση της για επαναπροσδιορισμό της άνω αίτησης, με την οποία ορίστηκε δικάσιμος η στην αρχή της παρούσας σημειούμενη, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο πινάκιο.
Κατά την συζήτηση των άνω αιτήσεων, που συνεκφωνούνται και συνεκδικάζονται λόγω της μεταξύ τους συνάφειας, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Όπως προκύπτει από τις υπ' αριθ. ......-2015 εκθέσεις επίδοσης των δικαστικών επιμελητών στο Πρωτοδικείο Αθηνών ......., οι δύο πρώτες, και ......, οι δύο επόμενες, που προσκομίζει ο αιτών της 1ης αίτησης και επίσης όπως προκύπτει από τις υπ' αριθ. .....-2014 και ......-2015 εκθέσεις επίδοσης των δικαστικών επιμελητών στο Πρωτοδικείο Αθηνών ........., η πρώτη και ......, η επόμενη, που προσκομίζει η αιτούσα της 2ης αίτησης, ακριβές αντίγραφο των κρινόμενων αιτήσεων και των αντιστοίχων άνω κλήσεων επαναπροσδιορισμού, - με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την παραπάνω δικάσιμο, επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στις 1η και 2η των καθών της 1ης αίτησης και της 1ης των καθών της 2ης αίτησης, οι οποίες όμως, δεν εκπροσωπήθηκαν κατ' αυτήν και την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου. Πρέπει επομένως να δικαστούν ερήμην και να ερευνηθεί όμως κατ' ουσίαν η διαφορά σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρ. 754§§1,2 ΚΠολΔ).
Οι αιτούντες (σύζυγοι), με τις κρινόμενες αιτήσεις τους (όπως παραδεκτά κατ' άρθρ. 224, 236, 741, 744, 745, 751 ΚΠολΔ συμπληρώθηκαν με τις προτάσεις τους και επ' ακροατηρίω), επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους προς τις άνω πιστώτριές τους, ζητούν, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλουν, και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή τους κατάσταση, την ρύθμιση των οφειλών τους και την απαλλαγή από τα χρέη (υποβάλλοντας ταυτόχρονα αίτημα διάσωσης του ακινήτου, που αποτελεί την κύρια κατοικία, αυτών και της οικογένειάς τους, από την εκποίηση).
Με το παραπάνω περιεχόμενο, αμφότερες οι αιτήσεις αυτές αρμόδια κατ' άρθρο 3 ν.3869/2010 φέρονται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας (άρθρ. 741επ. Κ.Πολ.Δ.). Εξάλλου, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση των ίδιων αιτούντων, για ρύθμιση των χρεών τους σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές τους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ' άρθρ. 13§2 ν.3869/2010. Περαιτέρω οι υπό κρίση αιτήσεις (που είναι επαρκώς ορισμένες, καθότι για το ορισμένο αυτών αρκεί να περιέχουν τις 3 προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρ. 4§1 του ν.3869/2010, τις οποίες περιέχουν), είναι νόμιμες κατά τις διατάξεις του ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και πρέπει να ερευνηθούν ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των αιτούντων και των πιστωτών τους, δεδομένου ότι τακτοποιήθηκαν τα νόμιμα τέλη και δικαιώματα συζήτησης.
Οι δύο αυτές αιτήσεις πρέπει να συνεκδικαστούν, λόγω συνάφειας και γιατί υπάγονται στο αυτό είδος διαδικασίας και κατ' αυτό τον τρόπο συντομεύεται η δίκη και επέρχεται μείωση των δικαστικών εξόδων (άρθρ. 246 ΚΠολΔ).
Από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης του αιτούντα της 1ης αίτησης, που περιέχεται στα πρακτικά συνεδρίασης αυτού του δικαστηρίου, των με επίκληση προσκομιζομένων εγγράφων, τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των εκτεθέντων από τους διαδίκους (αρθρ. 261 ΚΠολΔ), τα διδάγματα της κοινής πείρας (άρθ. 336 ΚΠολΔ) και από την εν γένει διαδικασία αποδεικνύονται, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά:
Οι αιτούντες των κρινόμενων άνω αιτήσεων, σύζυγοι, ηλικίας 41 και 42 ετών, αντίστοιχα, έχουν ένα ανήλικο τέκνο (10 ετών), στερούνται της πτωχευτικής ικανότητας. Ο σύζυγος είναι υπαξιωματικός του Ελληνικού ......, με μηνιαίο εισόδημα 1.200,71 €. Η σύζυγος εργάζεται ως μαία στο ...... Νοσοκομείο, με μηνιαίο εισόδημα 1.132,56 €. Εκτός απ' αυτά δεν έχουν άλλο εισόδημα. Οι αιτούντες σύζυγοι είναι συνιδιοκτήτες σε ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου ο καθένας : α) ενός διαμερίσματος του .....ορόφου 113,00τ.μ., μαζί με υπόγεια αποθήκη 6,00τ.μ. και θέση πάρκινγκ 11,21τ.μ. συνολικής αντικειμενικής αξίας (του 50%) 34.839,10 €, που βρίσκονται σε οικοδομή της οδού ........ του Πειραιά, το οποίο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία τους μαζί με την οικογένειά τους, ως προς το οποίο υποβάλλουν αίτημα εξαίρεσης από την ρευστοποίηση, β) Ο αιτών της 1ης αίτησης, σύζυγος, είναι επίσης συνιδιοκτήτης σε ποσοστό 37,50% εξ αδιαιρέτου, μιας μονοκατοικίας 65,00τ.μ. αντικειμενικής αξίας (του 37,50%) 8.687,25 €, που βρίσκεται στην ..... Εύβοιας, τα οποίο λόγω του μικρού ποσοστού συνιδιοκτησίας (37,50%), της αδιαφορίας των αγοραστών για τέτοιου είδους ακίνητα, της γενικότερης οικονομικής κρίσης, των εξόδων διαδικασίας εκποίησης, κρίνεται ασύμφορο προς εκποίηση, γιατί, δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον που θ' αποφέρει αξιόλογο τίμημα, γ) οι αιτούντες είναι επίσης συνιδιοκτήτες σε ποσοστό 50% ο καθένας ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου S.S., 1.800κ.ε. με 1η κυκλοφορία το 2009, το οποίο είναι μικρής εμπορικής αξίας, που λόγω της παλαιότητάς του, της εν γένει κατάστασής του, των εξόδων διαδικασίας εκποίησης, σε συνδυασμό με την τρέχουσα οικονομικοκοινωνική κατάσταση και της χρησιμότητάς του για τις μεταφορικές ανάγκες τους, κρίνεται ως περιουσιακό στοιχείο απρόσφορο προς εκποίηση, γιατί, δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον που θ' αποφέρει αξιόλογο τίμημα. Εκτός απ' αυτά δεν διαθέτουν άλλη περιουσία. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους δανείστηκαν, από τους άνω καθών πιστωτές τους τα εξής δάνεια και οφείλουν σ' αυτούς, κατά το χρόνο άσκησης της ένδικης αίτησης, τα παρακάτω ποσά. Συγκεκριμένα οφείλουν: Α) ο αιτών της 1ης αίτησης : 1) στην 1η των καθών «...... ΑΕ», ως καθολικής διαδόχου της «......ΑΤΕ» : α) από την υπ' αριθ. ..... σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 2.367,34 €, β) από την υπ' αριθ. ...... σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 3.546,18 €. Ήτοι συνολικά στην τράπεζα αυτή οφείλει το ποσό των 5.913,52 €. 2) στην 2η των καθών «.... ΤΡΑΠΕΖΑ ..... ΑΕ»: α) από την υπ' αριθ. ..... σύμβαση καταναλωτικού δανείου (που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο με προσημείωση υποθήκης), το ποσό των 23.796,86 €, β) από την υπ' αριθ. ..... σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 250,68 €, γ) από την υπ' αριθ. ..... σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 453,63 €. Ήτοι συνολικά στην τράπεζα αυτή οφείλει το ποσό των 24.501,17 €. 3) στο 3° των καθών «.......»: α) από την υπ' αριθ. ..... σύμβαση στεγαστικού δανείου (που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο με υποθήκη), το ποσό των 91.976,68 €, β) από την υπ' αριθ. ..... σύμβαση επισκευαστικού δανείου (που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο με υποθήκη), το ποσό των 14.307,97 €, γ) για χαρτόσημο 2.061,71 €. Ήτοι συνολικά στο ταμείο αυτό οφείλει το ποσό των 108.346,36 €. 4) στην 4η των καθών «......» : από την υπ' αριθ..... σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 4.097,59 €. 5) στην 5η των καθών «..... ΑΕ»: α) από την υπ' αριθ. ..... σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ως εγγυητής, το ποσό των 6.663,09 €, β) από την υπ' αριθ. ..... σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ως εγγυητής, το ποσό των 43.131,40 €. Ήτοι συνολικά στην τράπεζα αυτή, ως εγγυητής, οφείλει το ποσό των 49.794,49 €. Δηλαδή ο αιτών αυτός, κατά το χρόνο άσκησης της ένδικης αίτησης, συνολικά οφείλει 192.653,13 €. Β) η αιτούσα της 2ης αίτησης: 1) στην 2η των καθών «.... ΤΡΑΠΕΖΑ ... .... ΑΕ»: από την υπ' αριθ. ...... σύμβαση καταναλωτικού δανείου (που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο με προσημείωση υποθήκης), το ποσό των 23.897,81 €. 2) στο 2° των καθών «.......»: α) από την υπ' αριθ. ...... σύμβαση στεγαστικού δανείου (που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο με υποθήκη), το ποσό των 46.757,42 €. β) από την υπ' αριθ. ...... σύμβαση επισκευαστικού δανείου (που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο με υποθήκη), το ποσό των 15.140,85 €, γ) για χαρτόσημο 1.021,84 €. Ήτοι συνολικά στο ταμείο αυτό οφείλει το ποσό των 62.920,11 €. 3) στην 3η των καθών «.......»: από την υπ' αριθ. ....... σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 4.097,59 €. 4) στην 4η των καθών «ΤΡΑΠΕΖΑ ..... ΑΕ» : α) από την υπ' αριθ. ...... σύμβαση καταναλωτικού δανείου, το ποσό των 6.834,22 €, β) από την υπ' αριθ. ...... σύμβαση καταναλωτικού δανείου, το ποσό των 42.228,70 €. Ήτοι συνολικά στην τράπεζα αυτή οφείλει το ποσό των 49.062,92 €. Δηλαδή η αιτούσα αυτή, κατά το χρόνο άσκησης της ένδικης αίτησης, συνολικά οφείλει 139.978,43 €. Περαιτέρω, από το έτος 2010 περίπου και μετά, λόγω σημαντικών μειώσεων των μηνιαίων οικογενειακών εισοδημάτων τους (από άνω των 3.400 € περίπου, σε 2.400 € περίπου), ένεκα και της οικονομικής κρίσης που επικρατεί, της γενικότερης οικονομικής κρίσης και δυσπραγίας που επακολούθησε, της αύξησης της άμεσης και έμμεσης φορολογίας, της αύξησης του κόστους των ανελαστικών δαπανών για κάθε οικογένεια, καθώς και διάφορων άλλων προσωπικών και οικογενειακών προβλημάτων τους (προβλήματα υγείας της συζύγου καθώς και διατροφή και εκπαίδευση ανήλικου τέκνου, με σημαντικές εκ των λόγων αυτών οικονομικές επιβαρύνσεις), κατέστη ανέφικτη η αποπληρωμή των ανωτέρω οφειλών τους. Η αδυναμία τους αυτή είναι γενική, καθώς με το μειωμένο εισόδημά τους, που προαναφέρθηκε (των 2.400 €), αδυνατούν να καλύψουν τις μηνιαίες δόσεις των επιδίκων δανείων και λοιπών οικονομικών τους υποχρεώσεων. Σημειωτέον ότι στις άνω καθών έχουν ήδη καταβάλει, για τα δάνεια αυτά σημαντικά ποσά, καθώς και τα ποσά που επιδίκασε το παρόν δικαστήριο με προσωρινή διαταγή. Εξάλλου, δεν αποδείχθηκε δολιότητά τους, γιατί, οι αιτούντες, κατά τον χρόνο σύναψης των επίδικων δανείων δεν απέκρυψαν από τις πιστώτριές τους το τότε μηνιαίο εισόδημα και τα λοιπά περιουσιακά τους στοιχεία, δεδομένου ότι οι πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική κατάσταση και συμπεριφορά τους μέσω του συστήματος "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ" ή της ΔΟΥ (ΕιρΑθ 102/2012 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ'). Οι αιτούντες μπορούσαν, τότε (πριν το 2010, το 2004 όταν έλαβαν τα κύρια δάνεια, τα στεγαστικά), με το οικογενειακό τους εισόδημά που προαναφέρθηκε (των περίπου 3.400 € το μήνα), να καλύπτουν τις από τα δάνεια υποχρεώσεις τους (των 1.500 € περίπου το μήνα). Ενώ ουδόλως πρέπει να αγνοηθεί και η επιθετική στρατηγική πώλησης τραπεζικών προϊόντων μέσω καταιγιστικών διαφημίσεων, που χαρακτήριζε τον σχετικό οικονομικό τομέα στη χώρα μας πριν το 2010 και σε βάθος 20ετίας και της εκ του λόγου αυτού, κάποιας συνυπαιτιότητάς τους (των τραπεζών). Περαιτέρω, δεν προέβησαν σε δωρεές προς τρίτους, ούτε εκποίησαν περιουσιακά τους στοιχεία, ούτε ανέλαβαν εικονικά χρέη τρίτων. Ως εκ τούτου, διαθέτουν τα στοιχεία του καλόπιστου οφειλέτη, που δύναται να υπαχθεί στο ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε. Σημειώνεται ότι, η ρύθμιση του χρέους του κάθε δανειολήπτη αιτούντα από το δικαστήριο, πρέπει να μην οδηγεί σε πλήρη διάθεση του συνόλου των εισοδημάτων του για την ικανοποίηση των δανειστών του από τα δάνεια, χωρίς να εξασφαλίζεται το στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης για αυτόν και την οικογένειά του, γιατί αυτό θα παραβίαζε τη συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Περαιτέρω, το καθού «..............», παρακρατεί από τον μηνιαίο μισθό των αιτούντων σημαντικά ποσά. Επειδή, κατά την άποψη του δικαστηρίου, οι διατάξεις του ν.3869/2010, τυγχάνουν εφαρμογής και στις περιπτώσεις των οφειλών προς το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα, καθότι αν ο νομοθέτης ήθελε να εξαιρέσει του νόμου αυτού τις οφειλές αυτές, θα το είχε πράξει ρητώς (βλ. και Ειρ.Πειρ. 147/2015), πρέπει τα ποσά αυτά που καταβάλουν μηνιαίως οι αιτούντες προς το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. (αφού αρθεί η γενόμενη παρακράτηση), να συμπεριληφθεί στο διαθέσιμο εισόδημά τους για την ικανοποίηση όλων των αναφερόμενων στην αίτηση πιστωτών τους, με βάση τις σχετικές ρυθμίσεις του ανωτέρω νόμου (ν. 3869/2010). Επίσης πρέπει να αρθεί και η μηνιαία παρακράτηση που γίνεται από τον μηνιαίο μισθό του 1ου αιτούντα από την 1η των καθών «............. ΑΕ», ως καθολικής διαδόχου της «....... ΑΤΕ».
Εξάλλου, σύμφωνα μ' αυτά, το ποσό που μπορούν να διαθέσουν οι αιτούντες σε όλους τους άνω πιστωτές τους επί διετία, λαμβανομένης υπόψη της προσωπικής και περιουσιακής τους κατάστασης, και αφού αφαιρεθεί το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών αυτών και της οικογένειάς τους, μπορεί να ανέλθει μηνιαίως, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, στο ποσόν των 400 € για τον αιτούντα της 1ης αίτησης και σε 300 € για την αιτούσα της 2ης αίτησης, που θα καταβάλλονται, συμμέτρως, προς τις πιστώτριές τους, με την επιφύλαξη όμως τροποποίησης της παρούσας ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών σε περίπτωση μεταβολής των εισοδημάτων των αιτούντων αυτών (άρθρο 8§4 ν.3869/2010). Η κάθε μηνιαία καταβολή θ' αρχίζει, όπως ορίζεται στο διατακτικό. Έτσι ο αιτών της 1ης αίτησης από το παραπάνω ποσό των 192.653,13 € που οφείλει, θα έχει καταβάλει με τις μηνιαίες καταβολές επί διετία συνολικά το ποσό των (60 μήνες X 400 =) 24.000 €. Η δε αιτούσα της 2ης αίτησης από το παραπάνω ποσό των 139.978,43 € που οφείλει, θα έχει καταβάλει με τις μηνιαίες καταβολές επί διετία συνολικά το ποσό των (60 μήνες X 300 =) 18.000 €. Από τα άνω χρέη των αιτούντων πρέπει ν' αφαιρεθεί κάθε ποσό που έχουν καταβάλλει στις καθών, μετά την άσκηση της κρινόμενης αίτησης, αλλά και βάσει της από .....2015 προσωρινής διαταγής του δικαστή του δικαστηρίου τούτου, το οποίο (κάθε ποσό) να προκύπτει σαφώς από παραστατικά έγγραφα.
Τέλος, προκειμένου να διασωθεί η κύρια κατοικία των αιτούντων (συνιδιοκτησία κατά 50% ο καθένας ενός διαμερίσματος με τους βοηθητικούς χώρους, που περιγράφεται παραπάνω, το οποίο βρίσκεται στην οδό ...... του Πειραιά, αντικειμενικής αξίας 34.839,10 €, για τον καθένα), καθένας από τους εν λόγω αιτούντες, θα καταβάλει συμμέτρως στους άνω πιστωτές του επί 84 μήνες, για τα άνω δάνεια, το ποσό των 331,80 € το μήνα ο καθένας τους (που προκύπτει ως εξής: 34.839,10 € η αντικειμενική αξία του 50% του ακινήτου X το 80% της αξίας του = 27.871,28: 84μήνες = 331,80 €), εντόκως κατά το διατακτικό της παρούσας. Η κάθε μηνιαία καταβολή θ' αρχίζει, όπως ορίζεται στο διατακτικό.
Ενόψει των παραπάνω, πρέπει οι συνεκδικαζόμενες κρινόμενες αιτήσεις να γίνουν μερικά δεκτές ως βάσιμες κατ' ουσία και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στις αιτήσεις αυτές οφειλές των αιτούντων, όπως αναφέρεται στο διατακτικό, με σκοπό την απαλλαγή τους, με την τήρηση των όρων της παρούσας ρύθμισης (άρθρο 11§1 ν.3869/2010), από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής τους, έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους. Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται για τους άνω ερημοδικασθέντες καθών, γιατί η απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρθρο 14 του ν.3869/2010). Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8§6 του ν.3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Συνεκδικάζει, ερήμην των 1ης και 2ης των καθών της 1ης κρινόμενης αίτησης και της 1ης των καθών της 2ης αίτησης και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων, τις άνω αιτήσεις.
Δέχεται εν μέρει τις προαναφερθείσες κρινόμενες αιτήσεις.
Αίρει την, από τον μηνιαίο μισθό των αιτούντων, υπέρ του καθού «......», γινόμενη παρακράτηση, και από τον μηνιαίο μισθό του αιτούντα της 1ης αίτησης την υπέρ της καθής «..... ΑΕ», ως καθολικής διαδόχου της «..... ΑΤΕ», γινόμενη παρακράτηση.
Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντα της 1ης αίτησης, επί 5ετία, με μηνιαίες καταβολές προς όλους τους πιστωτές του, ποσού καθεμιάς (καταβολής) τετρακοσίων (400) €, καταβαλλόμενης, συμμέτρως, σ' αυτούς (πιστωτές του), μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και αρχίζουν τον πρώτο μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας της 2ης αίτησης, επί 5ετία, με μηνιαίες καταβολές προς όλους του