71/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Αριθμός απόφασης
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ- Ν. 3869/2010)

 

Συγκροτήθηκε από τη Δόκιμη Ειρηνοδίκη Νίκαιας, .... .... και τη Γραμματέα, ......
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις ..... 2017 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:
Της αιτούσας: Μ.Κ. του .... και της ....., κατοίκου Νίκαιας, οδός .... αρ. ...., με Α.Φ.Μ. ....., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Παναγιώτη Μπιλίρη, κατοίκου Αθηνών, οδός Διδότου αρ. 37 και κατέθεσε προτάσεις καθώς και το υπ' αριθ. Α... Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών κι Ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.
Της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση της [άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748§2 ΚΠολΔ] και παρίσταται ως εξής: Η εδρεύουσα στην Αθήνα (οδός ... αρ. .....) ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ..... Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενη, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, ....., κατοίκου Αθηνών, οδός ... αρ. ... και κατέθεσε προτάσεις καθώς και το υπ' αριθ. Π..... Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών κι Ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Η αιτούσα κατέθεσε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την από .....-2014 αίτησή της με την οποία ζητούσε όσα αναφέρονται σε αυτήν, και έλαβε αριθμό κατάθεσης .....-2014. Δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης προσδιορίσθηκε αρχικώς η ....-2026. Επαναπροσδιορίσθηκε δε η συζήτησή της, δυνάμει της από ....-2015 και με αριθ. κατάθεσης ...../2015 κλήσης της αιτούσας κατ' άρθρον 1 του ν.3869/2010. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν.4336/2015 για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, κατά την οποία εκφωνήθηκε με την σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.
Κατά τη δημόσια συνεδρίαση της υπόθεσης παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως σημειώνεται παραπάνω, και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις τους.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή διορθώθηκε και τροποποιήθηκε παραδεκτώς, κατ' άρθρα 741 και 224§2 ΚΠολΔ, με τις προτάσεις που κατέθεσε νόμιμα και εμπρόθεσμα ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας, επί της έδρας του δικαστηρίου τούτου, αλλά και με προφορική δήλωση αυτή την ημέρα της συζήτησής της, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την πιστώτριά της, ζητεί, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών της σύμφωνα με το περιεχόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της και, αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή κατάστασή του, όπως αυτές εκτίθενται στην ένδικη αίτηση, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή της από τις οφειλές της.
Η αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα, παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη επίδοση στη μετέχουσα της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτησή της, με πρόσκληση να υποβάλλει τις απόψεις τους για το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την επίδοση της αίτησης κατ' αρθ. 5§1 ν. 3869/2010 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το αρθ. 13 ν.4161/13 (βλ. την υπ' αριθ. .....-2014 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ... .....), β) την αποτυχία του προδικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν επετεύχθη κατά την πρώτη συζήτηση κατά την οποία χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή και ορίστηκαν προσωρινές μηνιαίες καταβολές προς την καθ' ής πιστώτριά (βλ. την από .....2015 προσωρινή διαταγή της κ. Ειρηνοδίκη Νίκαιας) και γ) τη διαπίστωση ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση χρεών της στο Δικαστήριο τούτο ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο του Δικαστηρίου κατά το άρθρο 13§2 του ν. 3869/2010, ενώ αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπο εισάγεται για να εκδικασθεί από το Δικαστήριο τούτο, στο οποίο έχει την κατοικία της η αιτούσα, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του ν.3869/2010 και αρθ. 739επ. ΚΠολΔ). Επιπλέον, η υπό κρίση αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη, κατ' άρθρον 216§1 ΚπολΔ (741 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 744, 745 και 751 ΚΠολΔ, από τις οποίες προκύπτει ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων που επιβάλλει την ενεργή συμμετοχή του δικαστή στην συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης και επιτρέπει την δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις των ελλειπόντων πραγματικών στοιχείων της αίτησης και θεραπείας της ελλοχευθείσας πραγματικής αοριστίας, (ΑΠ 1131/1987, ΝοΒ 36, 1601, ΕφΑΘ 2188/2008, ΕφΑΘ 4462/2002, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών NOMOS, Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με βάση τον Ν. 3869/2010, έκδοση 2014, παρ. 69επ., σελ. 123επ., Αρβανιτάκης, σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, Ερμηνεία ΚΠολΔ, άρθρο 747, αρ. 7, σελ. 1485 - 1486, με τις εκεί αναφερόμενες νομολογιακές παραπομπές). Ειδικότερα, η ένδικη αίτηση περιέχει όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4§1 του ν.3869/2010, ήτοι επαρκούς αναφοράς: 1) της μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της αιτούσας, 2) της κατάσταση της περιουσίας της, 3) της κατάσταση των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 4) σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του και 5) αιτήματος ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή του (Αθ. Κρητικός έκδοση 2010 ερμ. ν.3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμ. 64 Ανάτυπο σελ. 1477), παράλληλα δε περιλαμβάνεται σε αυτή αίτημα προς επικύρωση του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης ώστε να αποκτήσει αυτό ισχύ δικαστικού συμβιβασμού και επικουρικά να ζητεί την ρύθμιση των χρεών από το Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 8§1 του ν.3869/2010. Περαιτέρω για την πληρότητα της αιτήσεως δεν χρειάζεται να αναφέρεται σε αυτή το μηνιαίο κόστος διαβίωσης του αιτούντος και της οικογένειας του το οποίο και θα εκτιμηθεί από το Δικαστήριο με βάση τα προσκομιζόμενα σχετικά στοιχεία, τα διδάγματα της κοινής πείρας ενόψει και του γεγονότος ότι ο ν.3869/2010 δεν απαιτεί την αναφορά των δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη αλλά την παράθεση των περιουσιακών του στοιχείων και των εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του (άρθρο 4§1 εδ.β, 5§1 εδ.α, βλ. και ενδεικτικά Ειρ. Καλύμνου 1/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, η τυχόν παράθεση από αυτόν οποιουδήποτε ποσού για την κάλυψη της τάδε ή της δείνα βιοτικής ανάγκης θα είχε το χαρακτήρα αβεβαιότητας, αφού δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι ανθρώπινες ανάγκες, λόγω των απρόβλεπτων περιστάσεων. Λοιπά στοιχεία, όπως ο χρόνος ανάληψης των δανειακών υποχρεώσεων της αιτούσας, οι συγκυρίες που την οδήγησαν στην αδυναμία πληρωμής των χρεών της καθώς και το ακριβές χρονικό σημείο από το οποίο και εντεύθεν αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις δανειακές της υποχρεώσεις, δεν αποτελούν απαιτούμενα στοιχεία για το ορισμένο της αίτησης κατ' άρθρο 4§1 ν.3869/2010, αλλά ανάγονται στην ουσιαστική βασιμότητά της, αποτελούν αντικείμενο απόδειξης και ανταπόδειξης και θα εξεταστούν περαιτέρω. (Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Έκδοση 2014, παρ. 81, σελ. 127, Βενιέρης - Κατσάς, Εφαρμογή του ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, έκδοση 2013, σελ. 182 με τις εκεί νομολογιακές παραπομπές στην σημείωση με αριθμό 1070). Κατόπιν τούτων, η περί αοριστίας ένσταση της καθ' ης πρέπει ν' απορριφθεί, καθόσον η αίτηση περιέχει τα στοιχεία που, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας της.
Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6§3, 8, 9§2 & 11 του ν.3869/2010, πλην του αιτήματος να εξαιρεθεί από την εκποίηση το υπ' αριθ. κυκλοφορίας ..... Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο της πλήρους κι αποκλειστικής κυριότητας της αιτούσας, το οποίο θα πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο διότι κατ' άρθρον 9§1 του ν.3869/2010 δεν προβλέπεται τέτοια δυνατότητα από πλευράς του οφειλέτη, παρά ο δικαστής και αυτεπαγγέλτως δικαιούται, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να διατάξει την εκποίηση σε περίπτωση ύπαρξης ρευστοποιήσιμης περιουσίας. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, μετά την καταβολή και των νομίμων τελών της συζήτησης.
Από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας, όπως αυτή περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως, το σύνολο των μετ' επικλήσεως προσκομιζόμενών εγγράφων, καθώς και από εκείνα που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο χωρίς να γίνεται επίκληση τους παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 & 759§3 του ΚΠολΔ (βλ. σχετ. Β. Βαθρακοκοίλης Ερμηνευτική - Νομολογιακή Ανάλυση του ΚΠολΔ, τ Δ, έκδοση 1996, ρ.759 αριθ. 5, Α.Π 174/1987,ΕλλΔνη 29,129), μερικά από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα στη συνέχεια, χωρίς ωστόσο να παραλείπεται κανένα κατά την ουσιαστική εκτίμηση της υπόθεσης, από τις έμμεσες ομολογίες που προκύπτουν από τους ισχυρισμούς τους (άρθρα 261 ΚΠολΔ), τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, τα οποία λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο (336§4 ΚΠολΔ) και από την εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, γεννηθείσα στις ......1972, είναι διαζευγμένη από το έτος 2008 με τον Β.Γ. κι έχει αποκτήσει μία κόρη, την ....., η οποία έχει γεννηθεί στις .....2013 εκτός γάμου των γονέων της και δεν έχει, έως σήμερα, αναγνωριστεί από τον βιολογικό της πατέρα (βλ. το υπ' αριθ. πρωτοκ. ..... 2017 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη). Εργάζεται δε ως υπάλληλος στο ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «......» του Δήμου ...... λαμβάνοντας μηνιαίως το ποσό των 934,56 € (βλ. την από Σεπτεμβρίου 2017 Απόδειξης Πληρωμής), χωρίς να έχει κάποια άλλη πηγή εισοδήματος και χωρίς να τη συνδράμει πλέον οικονομικά κάποιος οικείος της. Τα ετήσια δηλαδή οικογενειακά εισοδήματα της αιτούσας περιορίζονται στα ατομικά της εισοδήματα εκ της εργασίας της ανερχομένων ετησίως στο ποσό των 12.108,51 € (βλ. 11.803,85 € εκ της μισθωτής εργασίας της + 320,04 € ως αυτοτελώς φορολογούμενο επίδομα - 15,38 € ο αναλογούν στα ως άνω εισοδήματα φόρος - βλ. το εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας για το φορολογικό έτος 2016).
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης και συγκεκριμένα περί το έτος 2010, η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99), με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6§3 ν.3869/10): Από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ....» τη με στοιχεία .... σύμβαση στεγαστικού δανείου στην οποία οφείλει μέχρι τις .....-2017, ημερομηνία τελευταίας κίνησης του λογαριασμού εξυπηρέτησης του ως άνω δανείου, όπως προκύπτει από την από .....2017 καρτέλα λογαριασμού που προσκομίζει κι επικαλείται η καθ' ης το ποσό των 79.053,83 € εκ της ως άνω συμβάσεως στεγαστικού δανείου. Από την ίδια ως άνω πιστώτρια ανέλαβε, επίσης, το με στοιχεία ..... σύμβαση στεγαστικού δανείου στην οποία οφείλει μέχρι τις .....2017, ημερομηνία τελευταίας κίνησης του λογαριασμού εξυπηρέτησης του ως άνω δανείου, όπως προκύπτει από την από .....2017 καρτέλα λογαριασμού που προσκομίζει κι επικαλείται η καθ' ής το ποσό των 26.971,65 €. Συνολικά, επομένως, και σύμφωνα με την ως άνω βεβαίωση οφειλών της μετέχουσα οφειλών, η αιτούσα οφείλει το ποσό των 106.025,48 €.
Στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας περιλαμβάνονται, κατά το χρόνο συζήτησης της παρούσας: α) ένα διαμέρισμα του .... ορόφου υπέρ του ισογείου, της πλήρους κι αποκλειστικής κυριότητάς της, με ΚΑΕΚ ..../0/8, έτους κατασκευής 2004, επιφάνειας 58,02τ.μ., μετά του παρακολουθήματος αυτού, ήτοι της με στοιχεία Ρ... θέσεως στάθμευσης, εμβαδού 10,13τ.μ., κείμενου στο Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη επί της οδού .... αρ. ..., β) η με αριθμό .... (...) αποθήκη, της πλήρους κι αποκλειστικής κυριότητάς της, επιφάνειας 11,31τ.μ. που βρίσκεται στο .... της ίδιας ως άνω οικοδομής στο Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη επί της οδού ... αρ. ...., όπως αναλυτικά περιγράφονται στο υπ' αριθ. ..... πωλητήριο συμβόλαιο οριζόντιων ιδιοκτησιών της Συμβολαιογράφου Κορυδαλλού, ....., νομίμως καταχωρημένου στα οικεία φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Νίκαιας, τα οποία αποτελούν την κύρια και μοναδική κατοικία της και για το λόγο αυτό έχει ζητηθεί η εξαίρεση της από την εκποίηση κατ' άρθρο 9§2 του ν.3869/2010. Έχει δε συνολική αντικειμενική αξία ύψους 43.858,26 € (42.560,44 € η αξία του διαμερίσματος + 1.297, 82 € η αξία της αποθήκης - βλ. τη Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων - ΕΝ.ΦΙ.Α. 2017), η οποία δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για άγαμο φορολογούμενο με ένα ανήλικο τέκνο, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό, γ) ένα απρόσοδο αγροτεμάχιο - βοσκότοπος, της πλήρους κυριότητάς της σε ποσοστό 6,4% εξ αδιαιρέτου, επιφάνειας 5.500τ.μ. στη θέση «......» του Δήμου ..... του Νομού Κορινθίας το οποίο δεν εντάσσεται στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας (βλ. την ως άνω Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων - ΕΝ.ΦΙ.Α. 2017). Λόγω δε της θέσης του, του πολύ μικρού ποσοστού συγκυριότητάς της επί αυτού και των λοιπών χαρακτηριστικών του (χέρσα έκταση απρόσοδη) κρίνεται από το παρόν Δικαστήριο ότι είναι απρόσφορη η εκποίησή του κατ' άρθρον 9§1 του ν.3869/2010. Της ανήκει, επίσης, κατά πλήρη κι αποκλειστική κυριότητα το με αριθμό κυκλοφορίας ..... Ι.Χ.Ε., μάρκας D, τύπου C., κυβισμού 1.000 κ.εκ., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2005, εμπορικής αξίας 3.000,00 € περίπου (βλ. αγγελίες αυτοκινήτων αντίστοιχων χαρακτηριστικών στην ιστοσελίδα πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων - www.car.gr). το οποίο κρίνεται, ομοίως, ότι δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση της πιστώτριας του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη της μικρής του εμπορικής αξίας ενόψει της παλαιότητας του και της μεγάλης πτώσης στην αγορά αυτοκινήτων, καθώς και των εξόδων που απαιτούνται για τη ρευστοποίησή του, γι' αυτό και δεν θα πρέπει να διαταχθεί η κατ' αρθ. 9§1 ν.3839/10 εκποίηση του.
Είναι πρόδηλο, επομένως, ότι τα παραπάνω εισοδήματα της αιτούσας δεν επαρκούν για να εξοφλήσουν τις δανειακές της υποχρεώσεις προς την καθ' ής πιστώτριά της το ύψος των μηνιαίων δόσεων για την εξόφληση των αναληφθεισών οφειλών ανερχόταν στο ποσό των 690,00 € περίπου (ορ. τις προσκομισθείσες κατά τα ανωτέρω βεβαιώσεις οφειλών της μετέχουσας πιστώτριας στις οποίες αποτυπώνεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης εκάστου προϊόντος). Εξάλλου, κατά το έτος λήψης του επίδικου στεγαστικού δανείου, το 2010, τα ετήσια εισοδήματα της αιτούσας ανέρχονταν στο ποσό των 12.866,16 € -βλ. το εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας για το οικονομικό έτος 2011 που αφορά στη χρήση του έτους 2010], παρουσιάζοντας έως και το έτος 2013 σταδιακή άνοδο, ανερχομένων έτσι των εισοδημάτων της αιτούσας στα ποσά των 12.804,79 €, 13.290,00 € και 15. 402,73 € για τα έτη 2011 έως και 2013 (βλ. τα προσκομισθέντα μετ' επικλήσεως από την αιτούσα εκκαθαριστικά σημειώματα της Δ.Ο.Υ. Νίκαιας για τα αντίστοιχα οικονομικά έτη των ετών 2012 -2014) ποσά τα οποία επαρκούσαν τόσο για την κάλυψη των μηνιαίων βιοτικών αναγκών της αιτούσας, όσο και για την αποπληρωμή των δανείων της, γεγονός που δεν αρνείται ειδικώς και η παρισταμένη μετέχουσα πιστώτρια, συναγόμενης έτσι έμμεσης ομολογίας ως προς αυτό. Κατά τα έτη δε 2014 έως σήμερα, εμφανίστηκε μείωση των εισοδημάτων της τάξης των 2.000,00 - 3.000,00 € ετησίως (βλ. τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αιτούσας για το οικονομικό έτος 2014 και τα φορολογικά έτη 2014 -2016] καθώς αφενός μειώθηκε ο μηνιαίως λαμβανόμενος μισθός της και καταργήθηκαν τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας κι αφετέρου αυξήθηκαν οι δαπάνες της οικογένειας της λόγω της απόκτησης της κόρης της, χωρίς τη συνδρομή του πατέρα αυτής, πέραν της γενικότερης οικονομικής κρίσης που έπληξαν την χώρα μας, με συνακόλουθες συνέπειες την αύξηση του κόστους ζωής και την αυξανόμενη φορολογική επιβάρυνση. Ως εκ τούτου, η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της περί τα μέσα του έτους 2014, απορριπτομένων των σχετικών ισχυρισμών της καθ' ής περί του αντιθέτου ως ουσία αβάσιμων. Η αδυναμία της είναι γενική καθώς με το μηνιαίο εισόδημα του, όπως ανωτέρω προσδιορίστηκε, αδυνατεί να καλύψει τις δανειακές της οφειλές και μόνιμη διότι δεν αναμένεται σημαντική μεταβολή ή αύξηση της εισοδηματικής της κατάστασης κατά το προσεχές μέλλον, λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας και της συνακόλουθης μείωσης των μισθών και της έλλειψης συνεισφοράς του πατέρα του τέκνου της στην κάλυψη των δαπανών αυτού. Η δε αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον, καθόσον οι μηνιαίες ανάγκες της οικογένειάς της δεν αναμένεται να περιοριστούν, αλλά τουναντίον να αυξηθούν λόγω και των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών του τέκνου της, ενώ παράλληλα οι δανειακές της υποχρεώσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται συνεχώς λόγω της επιβάρυνσης των δανειακών συμβάσεων με τόκους υπερημερίας. Εξάλλου, η αιτούσα δεν προέβη σε δωρεές προς τρίτους, ούτε ανέλαβε εικονικά χρέη, ούτε προέβη σε καταδολιευτικές μεταβιβάσεις ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο άκρως συντηρητικός τρόπος ζωής της έως σήμερα (ένα ακίνητο ως οικογενειακή στέγη), της περιορισμένης τραπεζικής δανειοδότησης (οφειλές συνολικού ύψους σήμερα περίπου 100.000,00 € περίπου που αντιστοιχούν σε στεγαστικό δάνειο).
Με βάση τα προλεχθέντα, επομένως, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του ν.3869/10 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8§2 & 9§2. Θα πρέπει, δηλαδή, να γίνει συνδυασμός των δύο ρυθμίσεων του νόμου και συγκεκριμένα αυτής του άρθρου 8§2 για μηνιαίες καταβολές επί πενταετία και αυτής του άρθρου 9§2 για την καταβολή δόσεων ως ανταλλάγματος για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, όπως αυτές ισχύουν μετά την εισαγωγή του εφαρμοστέου εν προκειμένω, κατά τα ανωτέρω ν.4161/2013. Έτσι, η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο κατ' άρθρον 8§2, με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών απευθείας στην πιο πάνω μετέχουσα πιστώ