219/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 


Αριθμός 219/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Δ' Τάξης, ....., με τη σύμπραξη της γραμματέως, ...... Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ......2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Του αιτούντος: Ι.Μ. του .... και της ...., κατοίκου Αρτέμιδος Αττικής, οδός ... αρ. ..., ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Μαρίας Λάππα, κατοίκου Αθηνών, οδός Διδότου αρ. 37.
Των καθ' ων η αίτηση: 1) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ ..... Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 κι εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εμφανίστηκε, ούτε παραστάθηκε δια πληρεξουσίου δικηγόρου.
2) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε» και τον δ.τ «.... BANK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .... αρ. ... κι εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Κων/....., κατοίκου Αθηνών, οδός .....
3) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ .... Α.Ε» και τον δ.τ «......», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αρ. .... κι εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εμφανίστηκε, ούτε παραστάθηκε δια πληρεξουσίου δικηγόρου.
4) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ..... Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .... αρ. .... κι εκπροσωπείται νόμιμα ως ειδική διάδοχος των εννόμων της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «.....», η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της ...., κατοίκου Αθηνών, οδός ......
Ο αιτών με την από ..../2013 και με αριθμό κατάθεσης ...../2013 αίτησή του, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η ..../2016, ζήτησε όσα αναφέρονται στο αιτητικό της. Επί της ανωτέρω αιτήσεως, εκδόθηκε η υπ' αρ. ...../2016 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, η οποία όρισε νέα δικάσιμο την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσης για την επαναξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του αιτούντος.
Μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε προφορικά τους ισχυρισμούς του τελευταίου και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις της. Το Δικαστήριο αφού άκουσε όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση,
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8§5 του ν.3869/2010, το δικαστήριο μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως αυτές που αναφέρονται στην οικεία διάταξη, να ορίσει πολύ μικρού ύψους καταβολές ή ακόμη και μηδενικές, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Η δικαστική αυτή απόφαση, στο μέτρο που ορίζει μηνιαίες καταβολές ακόμη και αν αυτές είναι μηδενικές, είναι οριστική, ενώ για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτης - πιστωτές) ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια, χωρίς δηλαδή να απαιτείται εκ νέου κλήτευσή τους. Στη νέα δε δικάσιμο είτε επαναλαμβάνεται η προηγούμενη απόφαση, είτε προσδιορίζονται εκ νέου καταβολές. (Α. Κρητικός Ρύθμιση των Οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων εκδ. 2012 σελ.198).
Ο αιτών, επικαλούμενος μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του προς τις πιστώτριες τράπεζες που αναφέρει, είχε ασκήσει την προαναφερόμενη αίτηση επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό ..../2016 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, με την οποία έγινε δεκτή η αίτησή του, ρυθμίστηκαν προσωρινά τα χρέη του με μηδενικές καταβολές και ορίστηκε νέα δικάσιμος, αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή της περιουσιακής του κατάστασης και των εισοδημάτων του και να επαναπροσδιοριστεί το ύψος των μηνιαίων καταβολών του, κι ειδικότερα τόσο εκείνων του αρ. 8§2 ν.3869/2010, όσο κι εκείνων του αρ. 9§2 ν.3869/2010.
Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος .... ...., τα έγγραφα που επικαλείται και προσκομίζει ο αιτών κατά τη νέα συζήτηση της υπόθεσης αλλά και από την όλη διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Τόσο ο αιτών, ηλικίας 54 ετών σήμερα, όσο και η σύζυγός του, η οποία εξετάστηκε ενόρκως επ' ακροατηρίω, παραμένουν άνεργοι με μηδενικά εισοδήματα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, όπως προκύπτει από τις προσκομισθείσες από ..../2017 και .../2017 σχετικές βεβαιώσεις που προσκομίστηκαν. Η κακή οικονομική κατάσταση του αιτούντος και της συζύγου του και η έλλειψη οποιοσδήποτε πηγής εισοδήματος αποδείχθηκε επιπλέον από το προσκομισθέν εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2016, βάσει του οποίου τα ετήσια οικογενειακά εισοδήματα του αιτούντος ανήλθαν κατά το ανωτέρω έτος στο συνολικό ποσό των 320,04 €. Οι βιοτικές ανάγκες του αιτούντος και της οικογένειάς του καλύπτονται με την οικονομική συνδρομή που δέχονται από τη μητέρα της συζύγου του, τα μηνιαία εισοδήματα της οποίας ανέρχονται στο ποσό των 2.000€ περίπου μηνιαίως. Με αυτά τα δεδομένα το δικαστήριο κρίνει ότι θα πρέπει να προσδιοριστούν και πάλι μηδενικές μηνιαίες καταβολές για το υπόλοιπο του χρόνου που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της τετραετίας, που άρχισε από τη δημοσίευση της υπ' αριθ. 365/2016 απόφασης του παρόντος δικαστηρίου, χωρίς να οριστεί νέα δικάσιμος για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών καθώς θεωρεί ότι δεν αναμένεται εντός του εν λόγω διαστήματος να βελτιωθεί σημαντικά η οικονομική κατάσταση του αιτούντος. Στη συνέχεια, κι εφόσον έχει ήδη εξαιρεθεί από την εκποίηση, με την υπ' αρ. .../2016 απόφαση του παρόντος δικαστηρίου, η κύρια κατοικία του αιτούντος, ήτοι το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ποσοστού 33,3% εξ αδιαιρέτου επί μονοκατοικίας επιφάνειας 242τ.μ, έτους κατασκευής 2002, του οποίου [δικαιώματος] η αντικειμενική αξία ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 53.851,13 € [βλ. Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α 2017], ο αιτών θα πρέπει να καταβάλλει το 80% της αντικειμενικής αξίας της, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 9§2 (όπως αντικ. με το άρθρο 17§§1, 2 & 3 του ν.4161/2013], που ανέρχεται στο ποσό των (56,133 X 80 % =) 43.080,90 €. Το ανωτέρω ποσό θα πρέπει ο αιτών να το καταβάλλει, δεδομένης της οικονομικής κι οικογενειακής του κατάστασης, τμηματικά σε χρονικό διάστημα 25 ετών, ήτοι σε 300 μηνιαίες δόσεις των 143,60 €, η δε αποπληρωμή θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα ξεκινήσει ένα [1] χρόνο μετά τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης καθώς κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας ενός έτους στον αιτούντα προκειμένου να καταφέρει τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του να εξεύρουν μία σταθερή εργασία. Πέραν αυτού μετά από ένα έτος θα έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της και η κόρη του αιτούντος και συνεπώς θα έχει αφενός απαλλάξει τους γονείς της από τα έξοδα διατροφής της κι αφετέρου θα είναι σε θέση να συνεισφέρει στην κάλυψη των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση του δικαιώματος του αιτούντος επί του ακινήτου που συνιστά την κύρια κατοικία του θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις των καθ' ων σύμφωνα με την σειρά της χρονικής προτεραιότητας τους κατά τα άρθρα 1250, 1272 & 1300 ΑΚ, εφόσον υπάρχουν τέτοιες (εμπραγμάτως εξασφαλισμένες), διαφορετικά οι καταβολές θα γίνουν συμμέτρως στις απαιτήσεις των καθ' ων ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής έκαστης απαίτησης στο σύνολο της οφειλής.
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω και μετά την επανεξέταση της κρινόμενης αίτησης, το Δικαστήριο θα προβεί στον επανακαθορισμό των μηνιαίων καταβολών σύμφωνα με το άρθρο 8§2 & 5 ν.3869/2010, ως ίσχυε κατά το χρόνο κατάθεσης της κριθείσας αίτησης και στον καθορισμό των καταβολών της ρύθμισης του άρθρου 9§2, όπως αντικ. με το άρθρο 17§§1, 2 & 3 του ν.4161/2013, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους των καθ' ων που απολείπονται και δικάστηκαν ερήμην δεν ορίζεται, διότι δυνατότητα άσκησης τέτοιας ανακοπής δεν παρέχεται από το νόμο (άρθρο 14 του ν.3869/2010], ενώ τέλος δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ' άρθρο 8§6 του ν. 3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει ερήμην της πρώτης και τρίτης των καθ' ων πιστωτών.
Προσδιορίζει μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς τις καθ' ων πιστώτριες επί μια τετραετία αρχής γενομένης από την δημοσίευση της υπ' αρ. ..../2016 απόφασης.
Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει στις καθ' ων για τη διάσωση του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της παρούσας, μηνιαία δόση κεφαλαίου ύψους εκατόν σαράντα τριών ευρώ κι εξήντα λεπτών (143,60€) για 25 έτη, ήτοι 300 μήνες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 5η ημέρα του πρώτου μήνα ένα [1] έτος μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Κορωπί, στις ...... 2018 σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.