344/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 344/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή ......, Δόκιμο Ειρηνοδίκη, με τη σύμπραξη της Γραμματέως ........
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στην Καλλιθέα την ...... 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Ζ.Κ. του ...., κατοίκου Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός .... αρ. ...., με ΑΦΜ ....., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ευανθίας Στεφανέα (αρ. γραμματίου Δ.Σ. Αθηνών Π...../2017), η οποία κατέθεσε έγγραφες προτάσεις επί της έδρας.
ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748§3 ΚΠολΔ), ήτοι: α) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ ..... Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .... αρ. ...., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία δεν παραστάθηκε και β) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «..... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .... αρ. ...., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία δεν παραστάθηκε. 
Η αιτούσα κατέθεσε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την από .....2013 με αριθμό κατάθεσης .....-2013 αίτησή της, διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας και ζητεί όσα αναφέρονται σε αυτή.
Μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σε αυτό ακολούθησε συζήτηση όπως καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα της παρούσας πρακτικά.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες μετ' επικλήσεως από την αιτούσα με αριθμούς .....2013 και .....-2013 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών .........., ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις καθ' ων πιστώτριες «.... ΤΡΑΠΕΖΑ .... Α.Ε.» και «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.». Επομένως, εφόσον αυτές δεν παραστάθηκαν κατά την προκειμένη δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικαστούν ερήμην. Όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 754 Κ.Πολ.Δ), καθώς οι αναφερόμενες ως άνω πιστώτριες προς τις οποίες κοινοποιήθηκε η κρινόμενη αίτηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 ν.3869/2010, καθίστανται διάδικοι ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους σ' αυτή, έχουν αποκτήσει τα οριζόμενα από το νόμο δικαιώματα, ενώ υπόκεινται στις επιβαλλόμενες από το νόμο υποχρεώσεις.
Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις καθ' ων πιστώτριες της, αιτείται τη ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της περιγραφόμενης δυνητικής κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η εισοδηματική, περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή της από αυτά.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση παραδεκτά και αρμόδια φέρεται προς συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κατοικία της αιτούσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 739επ. Κ.Πολ.Δ (άρθρο 3 ν.3869/2010) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 & 11 του ν.3869/2010. Περαιτέρω, η υπό κρίση αίτηση είναι πλήρως ορισμένη, αφού περιέχει όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία και δη αναφορά σύμφωνα με τον ν.3869/2010: 1) της μόνιμης και γενικής (όχι απλής) αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της αιτούσας φυσικού προσώπου που δεν διαθέτει πτωχευτική ικανότητα, 2) της κατάστασης της περιουσίας της και των εισοδημάτων της, 3) της κατάστασης των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 4) σχεδίου διευθέτησης των οφειλών της, 5) αιτήματος για τη ρύθμιση των χρεών της και τη διάσωση της κύριας κατοικίας της με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3869/2010 σε περίπτωση που δεν επικυρωθεί το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης ώστε να αποκτήσει αυτό ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Συνεπώς, εφόσον δεν επιτεύχθηκε προδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης της αιτούσας στο ακροατήριο που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, όλων των εγγράφων που νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκομίζουν οι διάδικοι, ορισμένα εκ των οποίων μνημονεύονται κατωτέρω χωρίς όμως να παραλείπεται οποιοδήποτε εξ αυτών κατά την ουσιαστική εκτίμηση της διαφοράς, όσων εξέθεσαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, σε συνδυασμό και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336§4 ΚΠολΔ), αλλά και από την εν γένει αποδεικτική διαδικασία αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης:
Η αιτούσα έχει γεννηθεί το έτος 1971 και είναι διαζευγμένη, μητέρα δυο ανηλίκων τέκνων, του Κ.Ζ. του ..... που γεννήθηκε το έτος 2005 και της Β.Ζ. του ..... που γεννήθηκε το έτος 2012.
Όσον αφορά την περιουσιακή της κατάσταση, η αιτούσα έχει πλήρες δικαίωμα κυριότητας επί ενός διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού ..... αρ. ... στον Δήμο ...., το οποίο είναι έτους κατασκευής 1971, έχει επιφάνεια 75τ.μ. και αντικειμενική αξία 56.700 € σύμφωνα με την προσκομιζόμενη και επικαλούμενη από την αιτούσα Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) της ίδιας για το έτος 2017. Το εν λόγω ακίνητο, το οποίο αποτελεί την δυνητική κύρια κατοικία της αιτούσας και το μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο, η αιτούσα το εκμισθώνει με μηνιαίο μίσθωμα ύψους 360 €, ενώ η ίδια συγκατοικεί μαζί με τα ως άνω τέκνα της σε διαμέρισμα του ..... ορόφου πολυκατοικίας, επί της οδού .... αρ. .... στη Ν.Σμύρνη Αττικής, επιφάνειας 95τ.μ., το οποίο μισθώνει με μηνιαίο μίσθωμα ύψους 350 €.
Περαιτέρω, η αιτούσα είχε καταρτίσει με τις καθ' ων τις ακόλουθες δανειακές συμβάσεις σε χρονικό σημείο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης (οι καθ' ων δεν ισχυρίστηκαν τον αντίθετο): α) Με την «..... ΤΡΑΠΕΖΑ .... Α.Ε.» την υπ' αριθ. ..... σύμβαση καταναλωτικού δανείου δυνάμει της οποίας όφειλε την ....-2013 (ημερομηνία επίδοσης της υπό κρίση αίτησης στην «.... ΤΡΑΠΕΖΑ .... ..... Α.Ε.») το συνολικό ποσό των 36.154,01 € αναλυόμενο σε 34.163,83 € κεφάλαιο και 1.963,41 € τόκους με τελευταία ενήμερη μηνιαία δόση 518,70 € και β) με την «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» την υπ' αριθ. ..... δανειακή σύμβαση δυνάμει της οποίας όφειλε την ....2013 ως κεφάλαιο το συνολικό ποσό των 2.807,42 € με τελευταία ενήμερη μηνιαία δόση ύψους 55,80 €. Η αιτούσα στο πλαίσιο της από ....2014 προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδίκη Καλλιθέας, με την οποία υποχρεώθηκε να καταβάλλει από 1-2-2014 και μέσα στο πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υπό κρίση αίτησης ποσό 51,87 € στην «... ΤΡΑΠΕΖΑ ..... Α.Ε.» και ποσό 5,58 € στην «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», κατέβαλε στην πρώτη των καθ' ων μέχρι σήμερα το συνολικό ποσό των 2.328,87 € (βλ. τα προσκομιζόμενα καταθετήρια) απομένοντος υπολοίπου οφειλής προς την εν λόγω πιστώτριά της ύψους (36.154,01 € - 2.328,87 € =) 33.825,14 € και στη δεύτερη των καθ' ων μέχρι σήμερα το συνολικό ποσό των 380,00 € (βλ. τα προσκομιζόμενα καταθετήρια) απομένοντος υπολοίπου οφειλής προς την εν λόγω πιστώτριά της ύψους (2.807,42 €-380,00 €=)2.427,42 €.
Περαιτέρω, η αιτούσα, από την ...2012 μέχρι και την .....-2015 που απολύθηκε, εργαζόταν ως υπάλληλος με σύμβαση μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «..... Ι.Κ.Ε.» με μεικτές αποδοχές κατά την απόλυσή της ύψους 479,55 €. Ως αποζημίωση απόλυσης η αιτούσα έλαβε το ποσό των 1.114,09 €. Σήμερα η αιτούσα εργάζεται ως υπάλληλος γραφείου στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «......Ι.Κ.Ε.» με μηνιαίες αποδοχές ύψους 330 € περίπου. Επιπρόσθετα η αιτούσα λαμβάνει από τον πρώην σύζυγό της Γ.Ζ. του ...... το ποσό των 500 € μηνιαίως ως διατροφή για τα ως άνω ανήλικα τέκνα τους.
Από τα παραπάνω εισοδηματικά στοιχεία της αιτούσας και λαμβάνοντας υπόψη τις μηνιαίες ενήμερες δόσεις των προαναφερόμενων δανειακών της υποχρεώσεων σε συνδυασμό με τις αναγκαίες δαπάνες για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών της ίδιας και των δυο ανηλίκων τέκνων της εν μέσω ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών συνθηκών με αποτέλεσμα να μην αναμένεται ουσιαστική βελτίωση της οικονομικής της κατάστασης, αποδεικνύεται ότι η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δόλο (την ύπαρξη δόλου επικαλούνται και αποδεικνύουν οι πιστωτές) σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ως άνω ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της. Υπάγεται συνεπώς στο ρυθμιστικό πεδίο του ν.3869/2010 δεδομένου ότι είναι φυσικό πρόσωπο που στερείται εμπορικής ιδιότητας και πτωχευτικής ικανότητας.
Συνεπώς, στο πλαίσιο της ρύθμισης του αρ. 8§2 ν.3869/2010 η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλλει κάθε μήνα συμμέτρως στις καθ' ων, λαμβανομένων υπόψη της οικογενειακής και περιουσιακής της κατάστασης και των εισοδημάτων της αλλά και των βιοτικών αναγκών της ίδιας και των ανηλίκων τέκνων της το συνολικό ποσό των σαράντα (40) € για πέντε έτη. Η καταβολή του εν λόγω ποσού, θα γίνεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα με αφετηρία τον επόμενο μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση, θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από την διάταξη του άρθρου 9§2 ν.3869/2010 ρύθμιση, εφόσον υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης του προπεριγραφόμενου ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας από την εκποίηση. Στο πλαίσιο της ρύθμισης αυτής του άρθρου 9§2 ν.3869/2010 θα πρέπει η αιτούσα να καταβάλλει συμμέτρως προς τις καθ' ων, οι οποίες δεν διαθέτουν εμπράγματη εξασφάλιση, το ποσό που θα εξακολουθεί να τους οφείλει μετά την ολοκλήρωση των ως άνω καταβολών του αρ. 8§2 ν.3869/2010 (το οποίο υπολείπεται του 80% της αντικειμενικής αξίας του δικαιώματος πλήρους κυριότητας της επί της κύριας κατοικίας της). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού προς τις καθ' ων για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας θα γίνει με μηνιαίες δόσεις, έντοκα, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ξεκινήσει εντός του πρώτου πενθημέρου του επόμενου μήνα από την ολοκλήρωση των καταβολών που ορίστηκαν στο πλαίσιο του αρ. 8§2 ν.3869/2010, με τη χορήγηση πενταετούς περιόδου χάριτος, ο δε χρόνος εξόφλησης τους, πρέπει να οριστεί σε είκοσι (20) έτη, ήτοι 240 μήνες, λαμβανομένης υπόψη του συνόλου του προς καταβολή ποσού σε σχέση με την οικονομική δυνατότητα της αιτούσας και την ηλικία της. Με τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις του αρ. 8§2 και του αρ. 9§2 ν.3869/2010 η αιτούσα θα εξοφλήσει πλήρως την οφειλή της προς την «.... ΤΡΑΠΕΖΑ ..... Α.Ε.» ύψους 33.825,14 € και την οφειλή της προς την «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ύψους 2.427,42 €, όπως οι εν λόγω οφειλές υπολογίστηκαν ανωτέρω μετά την αφαίρεση των καταβολών της καθ' ης που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω προσωρινής διαταγής.
Μετά τα προαναφερόμενα, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες σε αυτή οφειλές της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της, με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή της αιτούσας από τις οφειλές της έναντι των πιστωτών της θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11§1 ν.3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που της επιβάλλονται με την απόφαση αυτή και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8§6 ν.3869/2010.
ΓΙΑ TOYΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των καθ'ων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την αιτούσα στο πλαίσιο του αρ. 8§2 ν.3869/2010 να καταβάλλει κάθε μήνα συμμέτρως στις καθ' ων το συνολικό ποσό των σαράντα (40) ευρώ για πέντε έτη. Η καταβολή του εν λόγω ποσού, θα γίνεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα με αφετηρία τον επόμενο μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
ΕΞΑΙΡΕΙ στο πλαίσιο του άρ. 9§2 ν.3869/2010 από την εκποίηση το ακίνητο που αποτελεί τη δυνητική κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι το δικαίωμά της πλήρους κυριότητας επί ενός διαμερίσματος του ..... ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού .... αρ. .... στον Δήμο Πειραιώς, το οποίο είναι έτους κατασκευής 1971 και έχει επιφάνεια 75τ.μ.
ΕΠΙΒΆΛΛΕΙ στην αιτούσα, στο πλαίσιο του άρ. 9§2 ν.3869/2010, την υποχρέωση να καταβάλλει συμμέτρως στις καθ' ων για τη διάσωση της προαναφερόμενης κύριας κατοικίας της ποσό που θα απομένει μετά την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων καταβολών του αρ. 8§2 προκειμένου να αποπληρωθεί πλήρως η οφειλή της αιτούσας προς την «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ύψους 33.825,14 € και η οφειλή της προς την «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ύψους 2.427,42 €. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα ξεκινήσει εντός του πρώτου πενθημέρου του επόμενου μήνα από την ολοκλήρωση των καταβολών που ορίστηκαν στο πλαίσιο του αρ. 8§2 ν.3869/2010, με τη χορήγηση πενταετούς περιόδου χάριτος, και θα γίνει έντοκα χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Καλλιθέα και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις ....-2018, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.