06/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
6 /2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 

 

Συγκροτήθηκε νόμιμα από την Ειρηνοδίκη Καλλιθέας .... και τη Γραμματέα .....
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις ..... 2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: K.B., του .... και της ...., κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός ...., αρ. ....., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Παναγιώτη Μπιλίρη,
ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «..... BANK ΑΕ», που. εδρεύει στην Αθήνα, ......, και εκπροσωπείται νόμιμος που παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της .....
Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από .....-2013 αίτηση της, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης .....-2013 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, οπότε η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του πινακίου και συζητήθηκε.
Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως αναφέρεται παραπάνω, και κατά τη συζήτησή της οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν. Το Δικαστήριο κατόπιν
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από την υπ' αριθ. .....-2013 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ...., προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στη μετέχουσα πιστώτρια η οποία έχει καταστεί διάδικος [Βενιέρης/Κατσάς (-.Βενιέρης) «Εφαρμογή του ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα», 2η έκδοση, σελ. 210/211].
Η αιτούσα, με την υπό κρίση αίτησή της, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριες, που αναφέρεται στις περιεχόμενες στην αίτηση αναλυτικές καταστάσεις, ζητά τη ρύθμιση των χρεών της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή της απ' αυτά.
Η κρινόμενη αίτηση αρμόδια εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, που είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρο 3 του ν. 3869/2010), κατά την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741επ. Κ.Πολ.Δ. (άρθρο 3 ν.3869/2010), αφού για το παραδεκτό της: ι) τηρήθηκε η προδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 5§2, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί με την §3 άρθρου 85 ν.3996/2011 και αντικατασταθεί με το άρθρο 13 ν.4161/2013, με την βεβαίωση της αποτυχίας αυτού και την έκδοση προσωρινής διαταγής (βλ. την από 1.....2014 προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου), ii) τηρήθηκε η εμπρόθεσμη και νομότυπη επίδοση της αίτησης μέσα στην προθεσμία των 15 ημερών από την κατάθεσή της, όπως προβλέπει η διάταξη του άρθρου 5 του ν.3869/2010, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί με την §3 άρθρου 85 Ν.3996/2011 και αντικατασταθεί με το άρθρο 13 ν.4161/2013. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση είναι πλήρως και επαρκώς ορισμένη, καθώς στην αίτηση αναφέρονται τα εισοδήματα της αιτούσας, η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση και το συνολικό ύψος των βιοτικών της αναγκών. Δεν απαιτείται η εξειδίκευση των βιοτικών αναγκών, καθώς το πραγματικό ύψος τους αποτελεί αντικείμενο απόδειξης. Δεν απαιτείται για το ορισμένο της αίτησης η αναφορά των λόγων που οδήγησαν τον αιτούντα σε οικονομική αδυναμία και γι' αυτό δεν καθίσταται απορριπτέα ως απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση λόγω αοριστίας, διότι σ' αυτή (αίτηση), πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από τον οφειλέτη-φυσικό πρόσωπο, η αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει και: α) την έλλειψη της πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος, β) τη μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, γ) την κατάσταση της περιουσίας του αιτούντα και των εισοδημάτων του τυχόν συζύγου του, δ) την κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και ε) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, έστω και με μηδενικές καταβολές, στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή. Τέλος, σύμφωνα με την επικρατούσα στην νομολογία άποψη, η αίτηση του αιτούντος δεν είναι αόριστη, όταν δεν αναφέρει τον χρόνο ανάληψης χρεών ή εν γένει αν δεν αναφέρει τον χρόνο ανάληψης των χρεών του ή το ακριβές χρονικό σημείο από το οποίο και εντεύθεν αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις δανειακές του υποχρεώσεις διότι δεν αποτελούν απαιτούμενα στοιχεία για το ορισμένο της αίτησης κατ' άρθρο 4§1 ν. 3869/2010 αλλά ανάγονται στην ουσιαστική βασιμότητα της, αποτελούν αντικείμενο απόδειξης και θα εξεταστούν περαιτέρω, (βλ. σε I. Βενιέρη - Θ. Κατσά, Εφαρμογή του ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, έκδοση 2013, σελ.171 επ., περ. αριθ. 181, Αθ. Κρητικός Ρύθμιση Οφειλών Ν. 3869/2010, σελ. 64 και Ε.Κιουπτσίδου Αρμ 64, σελ. 1467, ΜΠΑλεξ 190/2012, ΕιρΕλευσ 2/2012, ΕιρΘεσσαλ- 6119/2012, ΕιρΘεσσαλ 6168/2012, ΕιρΘεσσαλ 1348/2012, ΕιρΑλμωπ 63/2012, ΕιρΕδεσσ 94/2012 Α' Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΕιρΦιλιατ 1/2012, ΕιρΤριπ 51/2012, ΕιρΑλεξ 42/2012, ΕιρΑλεξ 31/2012, ΕιρΙωαν 2/2011, ΕιρΒέροιας 185/2011, ΕιρΛαρ 104/2011, ΕιρΕλευσ 4/2011 ΤΝΠ Ισοκράτης, ΕιρΠαρ 16/2014 Α' Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ). Συνεπώς, ο ισχυρισμός της μετέχουσας πιστώτριας περί αοριστίας της κρινόμενης αιτήσεως είναι μη νόμιμος και πρέπει για τους παραπάνω λόγους να απορριφθεί. Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 & 11 του ν.3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4161/2013, πλην του αιτήματος να επικυρωθεί το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών κατ' άρθρο 7 του ν.3869/2010, που είναι μη νόμιμο, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης ως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε από τους διαδίκους, δεν αποτελεί αντικείμενο της αίτησης του άρθρου 4§1 του ν.3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων σε περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης, αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη συμβιβασμού, με απόφαση του επικυρώνει το σχέδιο, το οποίο από την επικύρωση του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Από όσα αναπτύχθηκαν προφορικά κατά τη συζήτηση από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας, που δόθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, εκτιμώμενη χωριστά και σε συνδυασμό προς τις λοιπές αποδείξεις, από τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν για να χρησιμεύσουν, είτε προς άμεση απόδειξη, είτε για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρ. 336§3 και 395 Κ.Πολ.Δ.) καθώς και από εκείνος που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκλησή τους [παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759§3 Κ.ΠολΔ. (βλ σχετ. Βαθρακοκοίλης, ΕρμΝ.Κ.Πολ.Δ., άρ. 759 αριθ., 5 και Α.Π. 174/1987, ΕλλΔνη 29.129)], και από όλη την διαδικασία εν γένει κατά τη κρίση του Δικαστηρίου, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, η οποία διάγει το 41° έτος της ηλικίας της, είναι έγγαμη με τον Ι.Κ. με τον οποίο απέκτησε ένα τέκνο, το οποίο είναι ενήλικο και για το οποίο δεν έχουν υποχρέωση διατροφής. Η αιτούσα εργαζόταν ως καθαρίστρια σε μία επιχείρηση και πλέον είναι άνεργη και εγγεγραμμένη στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ την ...../2017. Ο σύζυγός της εργάζεται ως εργατοτεχνίτης στην επιχείρηση «..... ΟΕ» με αποδοχές 7,85 € ημερομίσθιο. Περαιτέρω, η αιτούσα πάσχει από διαταραχή πανικού και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, σύμφωνα με τα ιατρικά σημειώματα του ΨΝΑ.
Η αιτούσα, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση ρύθμισης: Από την τράπεζα «.... BANK ΑΕ» ως εγγυήτρια: α) σε σύμβαση στεγαστικού δανείου με υπόλοιπο οφειλής (ως ενέγγυας) το ποσό των 13.653,20 €, β) σε σύμβαση στεγαστικού δανείου με υπόλοιπο οφειλής (ως ενέγγυας) το ποσό των 72.698,99 €, και ως οφειλέτης: α) σύμβαση στεγαστικού δανείου με υπόλοιπο οφειλής (ως ενέγγυας) το ποσό των 50.456,52 €, β) σύμβαση στεγαστικού δανείου με υπόλοιπο οφειλής (ως ενέγγυας) το ποσό των 47.946,24 €. Επομένως, συνολικά οφείλει στην πιστώτριά της το ποσό των 184.754,95 €. Η μηνιαία ενήμερη δόση για τα παραπάνω δάνεια ανέρχεται στο ποσό των 600,00 €.
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η αιτούσα βρίσκεται σε γενική αδυναμία πληρωμής των οφειλών της, αφού, το καθαρό μηνιαίο εισόδημά της, υπολείπεται της ενήμερης δόσης του συνόλου των παραπάνω δανείων. Ακόμα, αποδείχθηκε ότι το μηνιαίο εισόδημα της αιτούσας συνεχώς ελαττώνεται τα τελευταία έτη. Πράγματι, το ετήσιο εισόδημά της ανερχόταν το έτος 2008 στο ποσό των 11.307,72 € (του συζύγου μηδενικό), το έτος 2009 στο ποσό των 3.078,22 € (του συζύγου 9.938,51 €), το έτος 2010 στο ποσό των 4.280,20 € (του συζύγου 7.890,10 €), το έτος 2011 στο ποσό των 2.125,70 € (του συζύγου μηδενικό), το έτος 2012 στο ποσό των 1.907,70 € (του συζύγου μηδενικό), το έτος 2013 στο ποσό των 0 € (του συζύγου μηδενικό), το έτος 2014 στο ποσό των 2.635,76 € (του συζύγου μηδενικό), το έτος 2015 στο ποσό των 4.366,02 € (του συζύγου μηδενικό). Σε κάθε περίπτωση, το εισόδημα της τελευταίας είναι χαμηλό, και δεν αναμένεται να αυξηθεί. Αποδεικνύεται συνεπώς, ότι η αδυναμία πληρωμής της αιτούσας δεν είναι πρόσκαιρη, αλλά μόνιμη, αφού, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών συνθηκών και παραμέτρων που επικρατούν τα τελευταία έτη, δεν αναμένεται στο εγγύς μέλλον αξιόλογη αύξηση του εισοδήματος της.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αιτούσα δεν είχε δόλο κατά το χρόνο ανάληψης των δανειακών της υποχρεώσεων ούτε και κατά το μεταγενέστερο της αναλήψεως των χρεών, της χρόνο, αφού η αδυναμία πληρωμής είναι απόρροια παραγόντων για τους οποίους η αιτούσα δεν ευθύνεται και δη, η μείωση των εισοδημάτων της και η αύξηση του κόστους διαβίωσης της οικογένειας της. Η κρίση αυτή του δικαστηρίου ενισχύεται περαιτέρω, από το γεγονός ότι η αιτούσα ήταν συνεπής προς την πιστώτριά της περίπου μέχρι το έτος 2013 ενώ τη δανειακή υποχρέωση είχε αναλάβει το έτος 2008. Περαιτέρω, η αιτούσα δεν εγγυήθηκε κατά σύνηθες επάγγελμα, οι δε ανωτέρω εγγυήσεις της δεν στοιχειοθετούν την έννοια ούτε φέρουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οργανωμένης επιχείρησης, καθώς η ίδια δεν υπέγραψε ως εγγυητής υπέρ και άλλων, πλην της αδελφής της. Μάλιστα, η αιτούσα πείστηκε από την αδελφή της ότι δεν θα υπάρξει ζήτημα μη εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων στις οποίες αυτή ενέχεται. Συνεπώς, η σχετική ένσταση δόλου, που προέβαλε η μετέχουσα πιστώτρια, είναι απορριπτέα ως ουσιαστικά αβάσιμη.
Στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας, περιλαμβάνεται η πλήρης κυριότητα, νομή και κατοχή σε ποσοστό 100% ενός διαμερίσματος .... ορόφου, πολυκατοικίας που κείται επί της οδού ....... στην Καλλιθέα Αττικής, επιφάνειας 72,83 τμ., έτους κατασκευής 1972. Το εν λόγω ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και της οικογένειάς της.
Με βάση τα ανωτέρω, η ρύθμιση του χρέους της αιτούσας θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές (άρθρο 8§2 του ν.3869/210) ύψους εκατό ευρώ (100,00 €) έκαστη, που θα αρχίσουν όπως ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας, προς τη μετέχουσα πιστώτριά επί πενταετία.
Την .....-2014 εκδόθηκε προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου τούτου επί της παρούσας αιτήσεως με την οποία υποχρεώθηκε η αιτούσα σε προσωρινές καταβολές προς την καθ' ης συνολικού ποσού 50,00 € μηνιαίως αρχής γενομένης τον Φεβρουάριο του 2014 και μέχρι τη συζήτηση επί της υπό κρίση αίτησης. Σε συμμόρφωση στην προσωρινή αυτή διαταγή η αιτούσα κατέβαλε για χρονικό διάστημα 32 μηνών, το ποσό των 50,00 € κάθε μήνα (βλ. γραμμάτια κατάθεσης). Οι προσωρινές αυτές μηνιαίες καταβολές, «σύμφωνα με το αρθ. 5§2 πρέπει να συνυπολογιστούν τόσο ως προς το χρόνο, όσο και ως προς το ποσό τους σ' αυτές της πιο πάνω οριστικής ρύθμισης του άρθρου 8§2. Έτσι μετά το συνυπολογισμό του χρόνου των (32) μηνών των προσωρινών καταβολών, ο χρόνος της οριστικής ρύθμισης περιορίζεται σε 2 έτη και 4 μήνες (12X5 έτη =60-32=28 μήνες). Όσον αφορά δε το ποσό που διατάχθηκε δια της προσωρινής διαταγής, αυτό υπολείπεται αυτού της οριστικής ρύθμισης, γι' αυτό η αιτούσα υποχρεούται να εξοφλήσει το ποσό της διαφοράς μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών της ρύθμισης του άρθρου 8§2 (άρθρο 9§5). Το ποσό της διαφοράς ανέρχεται σε 50,00 € (100,00- 50,00=50,00 €) για κάθε μήνα, και συνολικά σε 3.600,00 € (50,00 € X 32 μήνες), το οποίο θα καταβληθεί αμέσως μετά τη λήξη της οριστικής ρύθμισης, μετά δηλαδή τα 2 έτη και 4 μήνες και μέσα σε ένα έτος από το χρονικό αυτό σημείο, εντόκως με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξανόμενο κατά 2,50 εκατοστιαίες μονάδες. Κατά τα ανωτέρω από το ποσό των 6,000,00 €, της συνολικής υποχρέωσης της αιτούσας κατ' άρθρο 8§2, μέρος του ποσού, ήτοι 1.600,00 € (50 € X 32 μήνες) έχει ήδη καταβληθεί στα πλαίσια της προσωρινής ρύθμισης, και απομένει υπόλοιπο ποσού 4.400,00 (6.000,00 - 1.600,00 = 4.400,00) €, από το οποίο μέρος του, ήτοι 2.800,00 € (4.400,00- 1.600,00 =2.800,00) θα καταβληθεί σε 28 δόσεις (60-32=28) των 100,00 € κάθε μία, οι οποίες θα αρχίζουν μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, το δε υπόλοιπο ποσό των 1.600,00 € της διαφοράς μεταξύ της προσωρινής και οριστικής ρύθμισης του αρθ. 8§2 θα καταβληθεί μέσα σε ένα χρόνο από τη λήξη των υπολοίπων 28 δόσεων της οριστικής αυτής ρύθμισης. Σημειώνεται ότι η εκπλήρωση από την αιτούσα της πρόσθετης υποχρέωσης για μηνιαίες καταβολές που θα οδηγήσουν στην οριστική απαλλαγή της κατ' άρθρο 11, θα επέλθει μετά την ολοκλήρωση και των πιο πάνω συμπληρωματικών καταβολών, αφού αποτελούν μέρος της ρύθμισης των καταβολών του αρθ. 8§2.
Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας. Ειδικότερα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9§2 του άνω νόμου, δεδομένου ότι η αντικειμενική αξία του παραπάνω περιγραφόμενου διαμερίσματος (κύριας κατοικίας) ανέρχεται, κατά το χρόνο συζητήσεως της κρινόμενης αιτήσεως, στο ποσό των 43.261,02 € και, συνεπώς, δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο αφορολόγητης αποκτήσεως πρώτης κατοικίας (άρθρο 1§1 και 2 του ν.1078/1980), πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα της αιτούσας περί εξαιρέσεως της κύριας κατοικίας της από τυχόν ρευστοποίησή της και να διαταχθούν όσα χρειάζονται σχετικά. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρυθμίσεως του άρθρου 9§2 του ν. 3869/2010, πρέπει να διαταχθεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων της μετέχουσας πιστώτριας μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας του εξαιρούμενου ακινήτου. Συνεπώς, πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές μέχρι το ποσό των (43.261,026 X 80%=) 34.608,81 € και για χρονικό διάστημα 20 ετών (240 μήνες), το ύψος δε των μηνιαίων αυτών καταβολών ορίζεται σε 144,20 € έκαστη, αρχής γενομένης από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των τριών (3) ετών, κατά την οποία θα λαμβάνει χώρα η ρύθμιση του άρθρου 8§2 του ν.3869/2010, καθώς κρίνεται αναγκαία η χορήγηση στην αιτούσα αντίστοιχης περιόδου χάριτος ώστε να μην επιβαρυνθεί υπέρμετρα με την παράλληλη καταβολή μηνιαίων δόσεων του άρθρου 8§2 και του άρθρου 9§2 του άνω νόμου. Κατά συνέπεια η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την πρώτη εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την παρέλευση τριετίας από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Η καταβολή των παραπάνω μηνιαίων δόσεων θα γίνει χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (άρθρο 9§2 εδ.δ' του άνω νόμου).
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες σ' αυτή οφειλές της αιτούσας προς τη μετέχουσα πιστώτριά της κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό. Μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στην αιτούσα με την παρούσα απόφαση, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11§1 του ν. 3869/2010) η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των μετεχουσών πιστωτριών της. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8§6 του ν. 3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.
ΡΥΘΜΙΖΕΙ το χρέος της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές για (2) έτη και (4) μήνες, ποσού εκατό (100,00) € έκαστη, προς τη μετέχουσα πιστώτρια, και καταβαλλόμενο εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνάς, αρχής γενομένης την 1η εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό των 1.600,00 € αμέσως μετά τη λήξη της οριστικής ρύθμισης, μετά, δηλαδή, τα 2 έτη και 4 μήνες και μέσα σε ένα χρόνο από το χρονικό αυτό σημείο, εντόκως με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξανόμενο κατά 2,50 εκατοστιαίες μονάδες.
ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, δηλαδή ενός διαμερίσματος ... ορόφου, πολυκατοικίας που κείται επί της οδού ..., αρ. .., στην Καλλιθέα ., επιφάνειας 72,83τμ., έτους κατασκευής 1972.
ΕΠΙΒΑΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της παραπάνω κατοικίας το συνολικό ποσό των 34.608,81 € σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών δια διακοσίων σαράντα (240) μηνιαίων δόσεων ύψους (144,20 €) έκαστη, εντόκως με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χωρίς ανατοκισμό, αρχής γενομένης την πρώτη εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την παρέλευση τριετίας από τη δημοσίευση της παρούσας.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Καλλιθέα την .....2018 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του δικαστηρίου αυτού, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.