311/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Ν.3869/2010

 

Αριθμός Απόφασης: 311/ 2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ..... με τη σύμπραξη της Γραμματέως ......
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ......2018 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:
1. Της καλούσας - καθ' ης η αίτηση: ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα ..... Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός .... αρ. ....., και η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της ... (αρ. γρ. προκ. ΔΣΑ ............2018).
Του καθ' ου η κλήση και αιτούντος: Λ.Μ. του ..... και της ....., κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός .... αρ. ...., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ευανθίας Στεφανέα (αρ. γρ. προκ. ΔΣΑ ....2018).
Των προς ους η κοινοποίηση της κλήσης και καθ' ων η αίτηση: 1. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «... Τράπεζα ... .... Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός .... αρ. ..., και η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
2. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα ..... Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός .... αρ. ..., και η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
3. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «.... Τράπεζα Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός .... αρ. .., και η οποία παραστάθηκε αυτοτελώς για τις δικές της απαιτήσεις και υπό την ιδιότητά της ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «......» διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της ....... (αρ. γρ. προκ. ΔΣΑ ........2018).
4. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «.....», η οποία εδρεύει στο .... ........., είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Αθήνα, οδός ....., και η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Ο αιτών και καθ' ου η κλήση με την από ......2014 αίτησή του, διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης ..........2014, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτήν.
II. Της καλούσας - καθ' ης η αίτηση: ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα ..... Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός ....., και η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της ........... (αρ. γρ. προκ. ΔΣΑ ..........2018).
Της καθ' ης η κλήση και αιτούσας: Α.Μ. του .... και της ....., κατοίκου Αγ. Αναργύρων Αττικής, οδός ......, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της ...... (αρ. γρ. προκ. ΔΣΑ .....2018).
Η αιτούσα και καθ' ης η κλήση με την από ......2014 αίτησή της, διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης ......2014, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτήν.
Για τη συζήτηση των κρινόμενων αιτήσεων ορίστηκε, κατόπιν των υπ' αριθ. κατάθεσης .....2015 και ......2015 κλήσεων επαναπροσδιορισμού δικασίμου, η δικάσιμος που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας. Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο, αφού συνεκφωνήθηκαν νόμιμα με τη σειρά τους από το οικείο πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις που κατέθεσαν. Το Δικαστήριο, αφού άκουσε όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση,
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Όπως προκύπτει από τις υπ' αριθ. .......... εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών ......... και από τις υπ' αριθ. ......... εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ..........., ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ' αριθ. κατάθεσης ......2014 αίτησης (υπό στ. I) και της υπ' αριθ. κατάθεσης .....2015 κλήσης επαναπροσδιορισμού δικασίμου επιδόθηκε νομίμως κι εμπροθέσμως (ά. 5 ν.3869/2010 και 748§3 ΚΠολΔ) στην .... Τράπεζα .... Α.Ε., Τράπεζα .... Α.Ε. και ....., οι οποίες δεν παραστάθηκαν και θα δικασθούν ερήμην (ά. 741 και 271§2 ΚΠολΔ).
Με την διάταξη του ά. 741 ΚΠολΔ ορίζεται ότι τα άρθρα 1 έως 590 εφαρμόζονται και κατά την διαδικασία των άρθρων 743 έως 781, εκτός αν είναι αντίθετα προς ειδικές διατάξεις ή δεν προσαρμόζονται στη διαδικασία αυτή. Επίσης, το άρθρο 246 ΚΠολΔ ορίζει ότι το Δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης, μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου, να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση περισσοτέρων εκκρεμών ενώπιον του δικών, ανάμεσα στους ίδιους ή διαφορετικούς διαδίκους, αν υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του διευκολύνεται ή επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης ή επέρχεται μείωση των εξόδων. Συνεπώς, οι κρινόμενες αιτήσεις των αιτούντων, οι οποίες υπάγονται στο ίδιο είδος διαδικασίας και εκκρεμούν ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, πρέπει να συνεκδικασθούν, διευκολυνομένης με τον τρόπο αυτόν της διεξαγωγής της δίκης.
Με τις υπό κρίση αιτήσεις, όπως αυτές παραδεκτώς τροποποιήθηκαν με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου τους στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά και με τις νομίμως κατατεθειμένες προτάσεις τους, οι αιτούντες επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και γενική και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους προς τους πιστωτές που αναφέρονται στις αιτήσεις, ζητούν, αφού ληφθεί υπ1 όψιν η προσωπική και οικονομική κατάσταση των ιδίων και της/του συζύγου τους, την υπαγωγή τους στις διατάξεις του ν.3869/2010 με ρύθμιση των οφειλών τους, ώστε να επέλθει απαλλαγή αυτών από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών τους έναντι των καθ' ων.
Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα οι κρινόμενες αιτήσεις αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπον φέρονται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας των αιτούντων κατά την παρούσα διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των ά. 741επ. ΚΠολΔ. Όπως δε διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο του παρόντος Δικαστηρίου κατά το ά. 13§2 του ν.3869/2010, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση των αιτούντων στο παρόν Δικαστήριο ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών τους με απαλλαγή τους από υπόλοιπα χρεών. Παραδεκτά δε εισάγονται προς συζήτηση μετά: α) τη νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση των καθ' ων σύμφωνα με το ά. 5 ν.3869/2010, όπως αυτό ίσχυε μετά την τροποποίησή του με το ν.4161/2013 και β) την αποτυχία του προδικαστικού συμβιβασμού, η οποία διαπιστώθηκε με την έκδοση των από 08.01.2016 προσωρινών διαταγών του Ειρηνοδίκη Ιλίου. Περαιτέρω, οι υπό κρίση αιτήσεις είναι επαρκώς ορισμένες, καθώς εκτίθενται σε αυτήν όλα τα απαραίτητα εκ του νόμου στοιχεία (ά. 4§1 ν.3869/2010), ήτοι α) ότι οι αιτούντες είναι φυσικά πρόσωπα ευρισκόμενα σε γενική και μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, β) η κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων τους, καθώς και των εισοδημάτων της/του συζύγου τους, γ) η κατάσταση των πιστωτών τους και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και δ) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Στα προαναφερόμενα στοιχεία δεν περιλαμβάνεται η αναφορά στον ακριβή χρόνο σύναψης των συμβάσεων δανείου, στην προτέρα της υποβολής της αίτησης οικονομική κατάσταση, στους λόγους δανεισμού και περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμής, στοιχεία τα οποία δύνανται σε κάθε περίπτωση να αποτελέσουν θέματα της αποδεικτικής διαδικασίας, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των ά. 744, 745, 751 ΚΠολΔ λόγω του ιδιόρρυθμου χαρακτήρα της εκούσιας δικαιοδοσίας. Προσέτι, οι ένδικες αιτήσεις είναι νόμιμες, ερειδόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6§3, 8 & 11 του ν.3869/2010. Συνεπώς, οι υπό κρίση αιτήσεις πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά τους.
Ο ισχυρισμός της καθ' ης περί καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος των αιτούντων κατά το μέρος που στρέφεται κατά της άσκησης των ένδικων αιτήσεων πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος, καθώς δεν μπορεί να προβληθεί κατά άσκησης δικαιώματος δικονομικού δικαίου (ΑΠ 1006/1999, ΑΠ 683/1999, ΑΠ 392/1997, ΕφΠειρ 357/2005, ΕφΛαρ 474/2005, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών NOMOS), κατά το μέρος όμως που στρέφεται κατά του περιεχομένου των αιτήσεων αποτελεί ένσταση, ερειδόμενη στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, απορριπτέα, ωστόσο, στην ουσία της, καθώς τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά, και αληθή υποτιθέμενα, δεν υπερβαίνουν τα ακραία αξιολογικά όρια που θέτει ο κανόνας του άρθρου 281 Α.Κ. Ειδικότερα, η επιδίωξη για ρύθμιση δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος, δηλαδή άσκηση του δικαιώματος με τρόπο αντίθετο στην καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικοοικονομικό σκοπό του δικαιώματος. Πρόκειται απλώς για επιδίωξη ρύθμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3869/2010, ενώ άλλωστε το Δικαστήριο είναι αυτό που αποφασίζει εν τελεί τη δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3869/2010.
Από την εκτίμηση της κατάθεσης της αιτούσας, η οποία εξετάστηκε ενόρκως για την υπό στ. I αίτηση και ανωμοτί για την υπό στ. ΙΙ αίτηση, η οποία δόθηκε στο ακροατήριο και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, όλων των εγγράφων που νόμιμα προσκομίζονται με επίκληση, αλλά και όσων παραδεκτά προσκομίζονται χωρίς να γίνεται επίκλησή τους, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759§3 ΚΠολΔ, από τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών (άρθ. 261 ΚΠολΔ), από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής που λαμβάνονται υπ' όψιν αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336§4 ΚΠολΔ), καθώς και από την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών, ηλικίας σήμερα 68 ετών (έτος γεννήσεως 1950), είναι παντρεμένος με την ΑΜ, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο ενήλικα σήμερα τέκνα, μεταξύ των οποίων και η αιτούσα (βλ. την από .....2016 βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης). Είναι συνταξιούχος του Δημοσίου από την .....2012 (έτος πρώτης χορήγησης το 2014, βλ. την υπ' αριθ. πρωτ. ....2014 επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), με μηνιαίες αποδοχές σήμερα ύψους 819,23 € (βλ. ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης Φεβρουάριου 2018). Η σύζυγός του εργάζεται ως αποκλειστική νοσοκόμα με μηνιαίες αποδοχές περί των 450,00 € (βλ. κατάθεση μάρτυρα). Κατοικεί σε ακίνητο ιδιοκτησίας της συζύγου του στην ανωτέρω δηλωθείσα διεύθυνση στους Αγ. Αναργύρους Αττικής. Ο ίδιος έχει την κυριότητα α) σε ποσοστό 75% εξ αδιαιρέτου .... διαμέρισμα επιφάνειας 70,50 τ.μ., έτους κατασκευής 1979, το οποίο βρίσκεται στο ... Αχαΐας, οδός .... αρ. ... (βλ. δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017) και β) ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ....., 1598 κυβικών, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2004 (βλ. δήλωση Ε1 2016).
Η αιτούσα, κόρη του αιτούντος, ηλικίας σήμερα 39 ετών (έτος γεννήσεως 1979) είναι παντρεμένη από το 2010 με το Ν.Μ. Εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος με μηνιαίες αποδοχές ύψους 1.150,61 € (βλ. απόδειξη πληρωμής Φεβρουάριου 2018, όπου 986,24 € X 14 μήνες /12 μήνες). Ο σύζυγός της είναι άνεργος από το 2016 (βλ. βεβαίωση ανεργίας) και δε λαμβάνει εισόδημα από καμία πηγή. Η αιτούσα δε διαθέτει κανένα ακίνητο περιουσιακό στοιχείο (βλ. δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.), ενώ με το σύζυγό της φιλοξενούνται σε ακίνητο ιδιοκτησίας της μητέρας της στην ανωτέρω δηλωθείσα διεύθυνση στους Αγ. Αναργύρους Αττικής.
Σε χρόνο προγενέστερο από την κατάθεση των υπό κρίση αιτήσεων οι αιτούντες έλαβαν από τις καθ' ων τραπεζικά προϊόντα, από τα οποία προκύπτουν οι ακόλουθες οφειλές. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ά. 6§3 ν.3869/2010, οι απαιτήσεις των πιστωτών που είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής, ενώ οι λοιπές απαιτήσεις παύουν με την κοινοποίηση της αίτησης να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους, θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης αξία τους.
Ο αιτών:
1. Από την καλούσα και καθ' ης η αίτηση Τράπεζα ..... Α.Ε.: α) δυνάμει της υπ' αριθ. .... σύμβασης δανείου συνολικό ποσό 292.015,23 €, β) δυνάμει της υπ' αριθ. ..... σύμβασης δανείου συνολικό ποσό 52.246,18 €, γ) δυνάμει της υπ' αριθ. ..... σύμβασης δανείου συνολικό ποσό 8.781,43 € (βλ. την από .....2018 βεβαίωση οφειλών), δ) δυνάμει της υπ' αριθ. ...... σύμβασης δανείου συνολικό ποσό 2.408,58 €, ε) δυνάμει της υπ' αριθ. ..... σύμβασης δανείου συνολικό ποσό 1.033,66 € και στ) δυνάμει της υπ' αριθ. ..... σύμβασης δανείου συνολικό ποσό 6.325,83 € (βλ. την από .....2014 βεβαίωση οφειλών). Επομένως, το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος στην καλούσα ανέρχεται σε 362.810,90 €.
2. Από την ... Τράπεζα .... Α.Ε.: α) δυνάμει της υπ' αριθ. λογαριασμού ..... πιστωτικής κάρτας συνολικό ποσό 2,26 €, β) δυνάμει της υπ' αριθ. λογαριασμού .... πιστωτικής κάρτας συνολικό ποσό 20.957,82 €, γ) δυνάμει της υπ' αριθ. .... σύμβασης καταναλωτικής πίστης συνολικό ποσό 10.038,64 € και δ) δυνάμει της υπ' αριθ. ..... σύμβασης καταναλωτικής πίστης συνολικό ποσό 51,16 € (βλ. την από 05.02.2016 βεβαίωση οφειλών). Επομένως, το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος στο ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα ανέρχεται σε 28.855,02 €.
3. Από την Τράπεζα .... Α.Ε.: α) δυνάμει της υπ' αριθ. .... σύμβασης καταναλωτικού δανείου συνολικό ποσό 217,85 €, β) δυνάμει της υπ' αριθ. .... σύμβασης δανείου συνολικό ποσό 33.719,08 €, γ) δυνάμει της υπ' αριθ. .... σύμβασης δανείου συνολικό ποσό 9.560,83 €, δ) δυνάμει της υπ' αριθ. ..... σύμβασης δανείου συνολικό ποσό 508,55 €, ε) δυνάμει της υπ' αριθ. .... σύμβασης καταναλωτικού δανείου συνολικό ποσό 5.556,46 €, στ) δυνάμει της υπ' αριθ. .... σύμβασης δανείου συνολικό ποσό 302,84 € (βλ. την από .....2014 βεβαίωση οφειλών). Επομένως, το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος στο ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα ανέρχεται σε 49.865,61 €.
4. Από την ... Τράπεζα Α.Ε.: α) δυνάμει της υπ' αριθ. ..... σύμβασης συνολικό ποσό 2.979,59 € (βλ. την από ....2014 βεβαίωση οφειλών) και β) υπό την ιδιότητά της ως ειδικής διαδόχου της .... δυνάμει του υπ' αριθ. λογαριασμού .... δανείου συνολικό ποσό 13.306,23 € (βλ. την από ....2014 βεβαίωση οφειλών). Επομένως, το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος στο ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα ανέρχεται σε 16.285,82 €. Ήτοι, το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται σε 457.817,40 €.
Η αιτούσα:
1. Από την καλούσα και καθ' ης η αίτηση Τράπεζα .... Α.Ε.: α) δυνάμει της υπ' αριθ. ..... σύμβασης δανείου συνολικό ποσό 292.015,23 €, β) δυνάμει της υπ' αριθ. ..... σύμβασης δανείου συνολικό ποσό 52.246,18 €, γ) δυνάμει της υπ' αριθ. ..... σύμβασης δανείου συνολικό ποσό 8.781,43 € (βλ. την από ....2018 βεβαίωση οφειλών), 
2. δυνάμει της υπ' αριθ. .... σύμβασης δανείου συνολικό ποσό 16.750,86 € (βλ. την από .....2014 βεβαίωση οφειλών). Επομένως, το συνολικό ποσό των οφειλών της απούσας στην καλούσα ανέρχεται σε 369.793,70 €.
Επισημαίνεται ότι για το ποσό των 362.810,90 € οι αιτούντες ενέχονται από κοινού, υπό την ιδιότητά τους ως πρωτοφειλέτη-εγγυήτριας.
Ο αιτών με τη σύζυγό του έλαβαν από την καλούσα το 2005 (κατόπιν μεταφοράς από άλλο πιστωτικό ίδρυμα) δάνεια (ανωτέρω αναφερόμενες υπό στ. 1α, β και γ οφειλές) για την πραγματοποίηση εργασιών (ανέγερση) επί ακινήτου της δεύτερης στους Αγ. Αναργύρους Αττικής, καθώς και για την πραγματοποίηση επισκευών στο ακίνητο ιδιοκτησίας του αιτούντος στο ..... Στις εν λόγω συμβάσεις συμβλήθηκε ως εγγυήτρια η αιτούσα. Το καθαρό (ήτοι μετά την αφαίρεση των φόρων) οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος κατά το χρόνο λήψης του μεγαλύτερου μέρους του δανεισμού του ανερχόταν σε 26.098,76 €, ήτοι 2.174,89 € μηνιαίως. Με το ανωτέρω εισόδημα ήταν σε θέση να καλύπτει προσηκόντως τις μηνιαίες υποχρεώσεις του, οι οποίες ανέρχονταν για τα ως άνω δάνεια περί του ποσού των 1.200,00 € (βλ. 10% τελευταίας ενήμερης δόσης, όπως αυτό προκύπτει από την από .....2014 βεβαίωση οφειλών της καλούσας). Μάλιστα, στην εξόφληση της μηνιαίας δόσης του δανείου συμμετείχε και η εγγυήτρια αιτούσα (βλ. κατάθεση), η οποία κατά το χρόνο εκείνο εργαζόταν με καθαρό 12.768,22 €, ήτοι 1.064,02 € μηνιαίως (επισημαίνεται ότι κατά το χρόνο εκείνο ήταν άγαμη και άνευ άλλων οικογενειακών υποχρεώσεων). Παράλληλα ο αιτών έλαβε κατά τα επόμενα έτη κι έως το 2010 καταναλωτικές πιστώσεις, οι οποίες αναλώθηκαν για τον ίδιο ως άνω σκοπό και για την κάλυψη τρεχουσών δαπανών της οικογένειας του. Κατά τα έτη που ακολούθησαν τη λήψη των στεγαστικών δανείων και κατά τα οποία ο αιτών αύξησε περαιτέρω το δανεισμό του με τη λήψη καταναλωτικών πιστώσεων, το καθαρό οικογενειακό του εισόδημα κυμάνθηκε ως ακολούθως: 27.336,88 € (2.278,07 € μηνιαίως) το οικονομικό έτος 2007, 38.264,74 € (3.188,73 € μηνιαίως) το οικονομικό έτος 2008, 35.802,79 € (2.983,56 € μηνιαίως) το οικονομικό έτος 2009, 43.527,48 € (3.627,29 € μηνιαίως) το οικονομικό έτος 2010. Ήτοι, το εισόδημα του αιτούντος παρουσίασε σημαντική αύξηση (από 25.088,83 € το οικονομικό έτος 2006 σε 43.527,48 € το οικονομικό έτος 2010), γεγονός το οποίο επέτρεπε στον αιτούντα να καταβάλλει το αυξημένο πλέον ποσό, το οποίο απαιτείτο για την κάλυψη του συνόλου των δανειακών του υποχρεώσεων, και το οποίο είχε ανέλθει, σύμφωνα με τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις οφειλών, σε ποσό περί των 2.600,00 €. Ωστόσο, από το οικονομικό έτος 2011, το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος άρχισε να μειώνεται (30.358,77 €, ήτοι 2.529,89 € μηνιαίως, το οικονομικό έτος 2011, 19.641,96 €, ήτοι 1.636,83 € μηνιαίως, το οικονομικό έτος 2012, 12.327,47 ευρώ, ήτοι 1.027,29 ευρώ μηνιαίως, το οικονομικό έτος 2013, 18.337,40 €, 1.528,12 € μηνιαίως, το οικονομικό έτος 2014 και 20.056,06 €, 1.671,34 € μηνιαίως, το φορολογικό έτος 2014, έτος κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης), λόγω των περικοπών στο δημόσιο τομέα και τη συνταξιοδότησή του. Επισημαίνεται ότι κατά την ίδια χρονική περίοδο, παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα υγείας στη σύζυγό του (βλ. προσκομιζόμενα ιατρικά πιστοποιητικά και την από .....2015 γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας), όπερ αφενός συνετέλεσε στη μείωση του οικογενειακού εισοδήματος του (αποχή της συζύγου από την εργασία της, μείωση ωρών εργασίας) και αφετέρου επιβάρυνε τον οικονομικό τους προϋπολογισμό με περαιτέρω δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επεμβάσεις. Όσον αφορά στην αιτούσα, από το οικονομικό έτος 2011, όταν παντρεύτηκε, το καθαρό οικογενειακό της εισόδημα αυξήθηκε μεν (25.423,73 € το οικονομικό έτος 2011, 25.216,91 € το οικονομικό έτος 2012, 26.077,24 € το οικονομικό έτος 2013 και 23.723,80 € το οικονομικό έτος 2014), ωστόσο, από το φορολογικό έτος 2014, λόγω της ανεργίας του συζύγου της, μειώθηκε και πάλι, με αποτέλεσμα έκτοτε να μην είναι σε θέση να συμμετέχει στην αποπληρωμή της κοινής με τον αιτούντα οφειλής τους, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη διαβίωση της. Κατά τα ως άνω, οι αιτούντες έχουν περιέλθει ήδη κατά την κατάθεση των υπό κρίση αιτήσεων σε γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, καθώς δε δύνανται να εξυπηρετούν με συνέπεια τις οφειλές τους, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη διαβίωση των ιδίων και της οικογένειας τους. Η αδυναμία τους αυτή κρίνεται μόνιμη από το παρόν Δικαστήριο, καθώς δεν αναμένεται βελτίωση των οικονομικών τους τέτοια που να επιτρέπει αφενός την προσήκουσα αποπληρωμή των οφειλών τους και αφετέρου την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής τους, εν όψει και των ιδιαίτερων οικονο