198/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 198 /2018 
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ - Ν.3869/2010)

 

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη ...... με την σύμπραξη της Γραμματέως ......
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις .....2017, για να δικάσει τις παρακάτω υποθέσεις μεταξύ:
Α. Του αιτούντος: Α.Σ. του ...., κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός ... αρ. .., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας του δικηγόρου Καλλιρόης Μελιοπούλου.
Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι παραστάθηκαν ως εξής: 1. Της. ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας, η οποία φέρει την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «..... BANK» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αρ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: ..... ΔΟΥ .... ...., ενεργούσας αυτοτελώς για τις απαιτήσεις της ίδιας αλλά και ως καθολικής διαδόχου της «......», λόγω συγχώνευσης δι' απορροφήσεως, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου ...... και 2. Της εταιρείας με την επωνυμία «.....», που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου κι εκπροσωπείται νόμιμα, όπως έχει μετονομασθεί η εταιρεία με την επωνυμία "......", ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας την επωνυμία ".....", η οποία δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο.
Της κυρίως παρεμβάσας στην δίκη κατά τις προηγούμενες δικασίμους της .....2013 και της ....-2015, η οποία κατέστη διάδικος με την άσκηση της κύριας παρέμβασης: ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ .... ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .... αρ. ...., με ΑΦΜ: ....., Δ.Ο.Υ. ....., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, αυτοτελώς και ως ειδικής διαδόχου της ..... με την επωνυμία "........", που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, οδός ..... αρ. ....., όπως είχε μετονομασθεί η Τράπεζα με την επωνυμία ".......", ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας την επωνυμία «.......», η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της .......
Β. Της αιτούσης: Η.Δ. του ...., σύζ. ......, κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός ... αρ. ..., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας της δικηγόρου Καλλιρόης Μελιοπούλου.
Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι παραστάθηκαν ως εξής: 1. Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας, η οποία φέρει την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «..... BANK» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αρ. .... και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ ..., ΔΟΥ .... ...., ενεργούσας αυτοτελώς για τις απαιτήσεις της ίδιας αλλά και ως καθολικής διαδόχου της «............», λόγω συγχώνευσης δι' απορροφήσεως, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου .........., 2. της εταιρείας με την επωνυμία «..........», που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου κι εκπροσωπείται νόμιμα, όπως έχει μετονομασθεί η εταιρεία με την επωνυμία ".............", ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας την επωνυμία ".............", η οποία δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο και 3. της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ......... ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ..... αρ. ..... και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου της εταιρείας με την επωνυμία "........... ΑΕ" ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "Τράπεζα .... Ανώνυμος Εταιρεία", η οποία δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο.
Της κυρίως παρεμβάσας στην δίκη κατά τις προηγούμενες δικασίμους της ....2013 και της .....-2015, η οποία κατέστη διάδικος με την άσκηση της κύριας παρέμβασης Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ..... ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .... αρ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδικής διαδόχου της εταιρείας με την επωνυμία "............", όπως έχει μετονομασθεί η εταιρεία με την επωνυμία "..........", ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας την επωνυμία "............. Εταιρεία", η οποία δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο.
Εισάγονται εκ νέου προς συζήτηση οι από ......2011 και με αριθμούς κατάθεσης ..../2012 και ..../2012 αιτήσεις, κατόπιν της με αριθμό ..............2016 εν μέρει οριστικής απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία πλην άλλων ρύθμισε τα χρέη των αιτούντων με μηδενικές μηνιαίες καταβολές για διάστημα 12 μηνών, αρχόμενο από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσής της και όρισε νέα δικάσιμο αυτήν που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, για την επαναξιολόγηση της δυνατότητας καταβολών των αιτούντων. Αρχικώς δε οι παραπάνω αιτήσεις είχαν συζητηθεί συνεκδικαζόμενες κατά την ορισθείσα για την συζήτησή τους δικάσιμο της .............2013 και επί των οποίων εκδόθηκε η με αρ. ..............2013 εν μέρει οριστική απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία τις έκανε δεκτές και όρισε μηδενικές καταβολές των αιτούντων προς τους πιστωτές τους και νέα δικάσιμο, για την επαναξιολόγηση της δυνατότητας καταβολών τους, την 10-12-2014, κατά την οποία η συζήτηση των σχετικών υποθέσεων αναβλήθηκε για την δικάσιμο της 11-11-2015, κατά την οποία οι άνω υποθέσεις συζητήθηκαν εν νέου και ακολούθησε η έκδοση της ως άνω με αριθμό .../.....2016 εν μέρει οριστικής απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου. Οι σχετικές υποθέσεις, οι οποίες εγγράφηκαν με τον ίδιο αριθμό στο οικείο πινάκιο της παρούσας δικασίμου, συνεκφωνήθηκαν και συνεκδικάστηκαν και κατά την παρούσα νέα δικάσιμο.
Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά της παρούσας. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρασταθέντων διαδίκων, αφού πήραν το λόγο, ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν την παραδοχή αυτών και αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις, που κατέθεσαν. Το δικαστήριο, αφού άκουσε όσα αναφέρθηκαν κατά την συζήτηση,
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8§5 του ν.3869/2010, το δικαστήριο μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως αυτές που αναφέρονται στην οικεία διάταξη, να ορίσει μικρού ύψους καταβολές ή ακόμη και μηδενικές, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Στη νέα δε δικάσιμο είτε επαναλαμβάνεται η προηγούμενη απόφαση, είτε προσδιορίζονται εκ νέου καταβολές, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν συντρέχει περίπτωση ενώ για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτης - πιστωτές) ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια, χωρίς δηλαδή να απαιτείται εκ νέου κλήτευσή τους. Η δικαστική αυτή απόφαση, εφόσον ορίζει μηνιαίες καταβολές μηδενικές ή μικρού ύψους για ορισμένο χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των πέντε μηνών και συγχρόνως ορίζει νέα δικάσιμο για επανακαθορισμό των δόσεων, είναι εν μέρει οριστική και επομένως δεν υπόκειται σε έφεση, ούτε ως προς την οριστική διάταξή της κατά το άρθ. 513§1 περ.β του ΚΠολΔ, το οποίο εφαρμόζεται και στις αποφάσεις που εκδίδονται κατά την εκουσία δικαιοδοσία, σύμφωνα με το αρθ. 741 του ΚΠολΔ (βλ. και Αθαν. Κρητικός, Ρύθμιση των Οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων εκδ. 2012 σελ.198 παρ. 66 & έκδ. 2016 σελ. 368-369 παρ.148. Επίσης, βλ. και Ι.Βενιέρης-Θ.Κατσάς Εφαρμογή του ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, 3η έκδοση, σελ.536 παρ.1232).
Κατά δε την παρούσα (νέα) δικάσιμο (της ...../2017), ο 1ος των μετεχόντων πιστωτών στην δίκη της Α αίτησης και η κυρίως παρεμβάσα στην δίκη της A αίτησης στις προηγούμενες δικασίμους της ..../2013 και .........-2015 (η οποία κατέστη διάδικος με την άσκηση της κύριας παρέμβασης, η οποία έγινε δεκτή με τις ως άνω αναφερόμενες με αρ. ..../2013 και ..../2016 εν μέρει οριστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου τούτου) εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο και έλαβαν κανονικά μέρος στη συζήτηση της Α αίτησης, ενώ η 2η μετέχουσα στην δίκη της A αίτησης πιστώτρια δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο, όμως η συζήτηση της σχετικής υπόθεσης της Α αίτησης θα προχωρήσει σαν να είναι παρούσα, δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση κατά την συζήτηση για τον επαναπροσδιορισμό του ύψους των μηνιαίων καταβολών του αιτούντος οφειλέτη, οι διάδικοι δεν κλητεύονται αλλά ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια για την ορισθείσα από το δικαστήριο νέα δικάσιμο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα αμέσως παραπάνω στη νομική σκέψη της παρούσας. Επίσης, κατά την παρούσα (νέα) δικάσιμο (της ...../2017), ο 1ος των μετεχόντων πιστωτών στην δίκη της Β αίτησης εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο και έλαβε κανονικά μέρος στη συζήτηση της εν λόγω αίτησης, ενώ οι 2η και 3η μετέχουσες στην δίκη της Β αίτησης πιστώτριες αλλά και η κυρίως παρεμβάσα στην δίκη της Β αίτησης στις προηγούμενες δικασίμους της ........./2013 και ............/2015 (η οποία κατέστη διάδικος με την άσκηση της κύριας παρέμβασης, η οποία έγινε δεκτή με τις ως άνω αναφερόμενες με αρ. ...../2013 και ..../2016 εν μέρει οριστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου τούτου) δεν παραστάθηκαν στο δικαστήριο, όμως η συζήτηση της σχετικής υπόθεσης της Β αίτησης θα προχωρήσει σαν να είναι παρούσες, δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση κατά την συζήτηση για τον επαναπροσδιορισμό του ύψους των μηνιαίων καταβολών του αιτούντος οφειλέτη, οι διάδικοι δεν κλητεύονται αλλά ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια για την ορισθείσα από το δικαστήριο νέα δικάσιμο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα αμέσως παραπάνω στη νομική σκέψη της παρούσας.
Οι αιτούντες, επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, είχαν ασκήσει ο μεν πρώτος την από .........-2011 και με αριθ. καταθ. ..../2012 αίτησή του και η δεύτερη εξ αυτών την από .....2011 και με αριθ. καταθ. .../2012 αίτησή της, οι οποίες συνεκφωνήθηκαν και συνεκδικάστηκαν κατά την ορισθείσα για την συζήτησή τους δικάσιμο της ...../2013 και επί των οποίων εκδόθηκε η με αριθμό ........2013 εν μέρει οριστική απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, με την οποία έγιναν δεκτές οι ως άνω συνεκδικαζόμενες αιτήσεις των αιτούντων, ορίστηκαν προσωρινά μηδενικές μηνιαίες καταβολές από μέρους των αιτούντων προς όλους τους πιστωτές τους και ορίστηκε νέα δικάσιμος η .....-2014 για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών τους, εφόσον στο μεταξύ μεταβληθεί η οικονομική τους κατάσταση και εν συνεχεία για να γίνει ρύθμιση για την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας και μοναδικής κατοικίας τους. Κατά τη νέα δικάσιμο που ορίστηκε κατ' αρθ. 8§5 του ν.3869/2010, με την παραπάνω μνημονευόμενη απόφαση, για επαναπροσδιορισμό μηνιαίων καταβολών των αιτούντων (ήτοι κατά την ......2014), η συζήτηση των υποθέσεων αναβλήθηκε για την δικάσιμο της .....-2015, οπότε οι ως άνω αιτήσεις των αιτούντων συζητήθηκαν εκ νέου και εν συνεχεία εκδόθηκε η με αρ. ..../2016 εν μέρει οριστική απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία ρύθμισε τα χρέη των αιτούντων με μηδενικές μηνιαίες καταβολές στους αναφερόμενους στο σκεπτικό της πιστωτές τους για διάστημα 12 μηνών, αρχόμενο από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσής της, όρισε νέα δικάσιμο αυτήν που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών των αιτούντων, καθώς επίσης εξαίρεσε από την εκποίηση την περιγραφόμενη στην ως άνω εν μέρει οριστική απόφαση κύρια κατοικία των αιτούντων με τις διαγραφόμενες στην απόφαση αυτή προϋποθέσεις (ήτοι με υποχρέωση καταβολής από τους αιτούντες του ποσού των 19.321,74 € (=80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας τους, της οποίας οι αιτούντες είναι συγκύριοι κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος) και ειδικότερα με υποχρέωση καταβολής από έκαστο των αιτούντων του ποσού των 9.660,87 €, με 120 μηνιαίες δόσεις ύψους εκάστης 80,51 € προς την ..... Τράπεζα, προς προνομιακή ικανοποίηση της εμπραγμάτως εξασφαλισμένης με προσημείωση υποθήκης Α σειράς απαίτησης της εν λόγω πιστώτριας, των ως άνω μηνιαίων δόσεων καταβαλλόμενων εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αρχής γενομένης των καταβολών της ρύθμισης αυτής την 1η ημέρα του πρώτου μήνα τέσσερα (4) χρόνια μετά τη δημοσίευση της άνω απόφασης}.
Η πληρεξούσια δικηγόρος του 1ου μετέχοντα πιστωτή στην δίκη της Α αίτησης και του 1ου μετέχοντα πιστωτή στην δίκη της Β αίτησης αναφέρθηκε στις από ...../2013 προτάσεις και ενστάσεις της και η πληρεξούσια δικηγόρος της κυρίως παρεμβάσας στην δίκη της A αίτησης αναφέρθηκε στις από ...../2013 ενστάσεις της, επαναφέροντας με τον τρόπο αυτό τις ενστάσεις που είχαν προβάλει κατά την αρχική εκδίκαση των ένδικων αιτήσεων στην δικάσιμο της ...../2013, ωστόσο η εν λόγω επαναφορά / επανάληψη των ενστάσεων τους γίνεται αλυσιτελώς, δεδομένου ότι αφενός οι ένδικες αιτήσεις έχουν γίνει δεκτές με τις ως άνω με αρ. ...../2013 και ..../2016 εν μέρει οριστικές αποφάσεις του παρόντος Δικαστηρίου και επομένως οι προβληθείσες ενστάσεις των άνω πιστωτών έχουν κριθεί απορριπτέες και ότι αφετέρου το παρόν δικαστήριο θα ασχοληθεί μόνο με τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών των αιτούντων είτε επαναλαμβάνοντας την προηγούμενη απόφασή του (ήτοι εν προκειμένω μηδενικές καταβολές των αιτούντων προς τους πιστωτές τους), είτε προσδιορίζοντας για πρώτη φορά μηνιαίες καταβολές του άρθ. 8§2 του ν.3869/2010, αν συντρέχει περίπτωση.
Από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης της Β αιτούσας στο ακροατήριο, της οποίας η κατάθεση καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, όλων των εγγράφων που νόμιμα προσκομίζουν με επίκληση οι παρασταθέντες διάδικοι, αλλά και όσων παραδεκτά προσκομίζονται χωρίς να γίνεται επίκλησή τους, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759§3 Κ.Πολ.Δ, από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336§4 ΚΠολΔ), καθώς και από την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του παρόντος δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο Α αιτών, ηλικίας σήμερα 56 ετών (ως γεννηθείς την .....-1961), ο οποίος κατά την εκδίκαση της αίτησής του, στην προηγούμενη δικάσιμο της ...../2015, ήταν άνεργος, εξακολουθεί να είναι άνεργος και μάλιστα αδιαλείπτως από την 12.2.2013 (βλ. την ανωμοτί κατάθεση της Β αιτούσας, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, σε συνδ. με την προσκομιζόμενη από τους αιτούντες από ....2017 βεβαίωση του ΟΑΕΔ που αφορά τον Α αιτούντα) ενώ η Β αιτούσα ηλικίας σήμερα 52 ετών (ως γεννηθείσα την ....-1964), η οποία κατά την εκδίκαση της αίτησής της, στην προηγούμενη δικάσιμο της ..../2015, εργαζόταν στην εταιρία ..... ΑΕ, ως καθαρίστρια, με μηνιαίο μισθό ύψους 512,00 €, εξακολουθεί να απασχολείται στην ίδια εργασία, έναντι καθαρών αποδοχών, ύψους αυτών κατά μέσο όρο τον μήνα περί τα 615,80 €, συμπεριλαμβανομένων και των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των αποδοχών αδείας (615,80 € = 7.389,64 € / 12 μήνες - βλ. το προσκομιζόμενο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου των αιτούντων για το φορολογικό έτος 2016). Οι μηνιαίες αυτές αποδοχές της Β αιτούσας της καταβάλλονται με καθυστέρηση περίπου 45 ημερών (βλ. την ανωμοτί κατάθεση της Β αιτούσας, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, σε συνδ. με το προσκομιζόμενο από τους αιτούντες αντίγραφο της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού της Β αιτούσας στην Τράπεζα ..... ...., στον οποίο πιστώνεται η μισθοδοσία της). Επίσης, η Β αιτούσα δεν δικαιούται πλέον της κάρτας σίτισης (κοινωνικής αλληλεγγύης), καθώς λόγω των εισοδημάτων από την εργασία της υπερβαίνει πλέον τα ανώτατα εισοδηματικά κριτήρια (βλ. την ανωμοτί κατάθεση της Β αιτούσας, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά). Η δε κόρη των αιτούντων, ηλικίας σήμερα 29 ετών (ως γεννηθείσα την ..../1988), που συγκατοικεί μαζί με τους γονείς της - αιτούντες (βλ. και την προσκομιζόμενη από τους αιτούντες Ε1 δήλωση φορολογίας εισοδήματος της κόρης των αιτούντων για το φορολογικό έτος 2016 στον πίνακα 6 υπό 12), εργάστηκε περιστασιακά μέσα στο έτος 2016 (βλ. την ανωμοτί κατάθεση της Β αιτούσας, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, σε συνδ. με το προσκομιζόμενο από τους αιτούντες εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος-πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου της κόρης τους για το φορολογικό έτος 2016, από το οποίο προκύπτει ετήσιο εισόδημα της κόρης τους από μισθωτή εργασία για το έτος 2016 συνολικού ύψους 2.611,43 €) και πλέον είναι και πάλι άνεργη (όπως ήταν και κατά τον χρόνο εκδίκασης των ένδικων αιτήσεων των αιτούντων κατά την δικάσιμο της .....2015), εισπράττει όμως από τον ΟΑΕΔ ένα ειδικό επίδομα λόγω τρίμηνης παραμονής της στα μητρώα ανέργων του τελευταίου, το οποίο της καταβάλλεται ανά τρίμηνο σε τρεις συνολικά δόσεις μέσα στο ίδιο έτος, ύψους εκάστης δόσης περί τα 216 € και επομένως το επίδομα αυτό σε μηνιαία βάση ανέρχεται περί τα 54 € (216 € Χ 3 = 648 € / 12 = 54 €) - (βλ. και την ανωμοτί κατάθεση της Β αιτούσας, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, σε συνδ. με τις προσκομιζόμενες από τους αιτούντες από ..../2017 και ...../2017 βεβαιώσεις του ΟΑΕΔ, που αφορούν την κόρη τους, καθώς και σε συνδ. με το προσκομιζόμενο από τους αιτούντες έγγραφο του ΚΠΑ 2 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ - ΙΛΙΟΥ). Τα παραπάνω δε χαμηλού ύψους οικογενειακά εισοδήματα των αιτούντων, προερχόμενα αποκλειστικά από την εργασία της Β αιτούσας και από το ειδικό επίδομα της συνοικούσας μαζί τους κόρης τους εκτιμάται ότι εξαντλούνται για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών των αιτούντων και της οικογένειας τους (για διατροφή, για πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας κλπ.).
Με βάση τα ανωτέρω αποδειχθέντα, κρίνεται ότι κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη δικαστική κρίση μέχρι σήμερα η εισοδηματική κατάσταση των αιτούντων δεν έχει βελτιωθεί, ώστε να υπάρχει δυνατότητα καταβολών τους προς τους πιστωτές τους, και επομένως κρίνεται ότι θα πρέπει, κατ' αρθρ. 8§5 και §2 του ν.3869/10, όπως η §2 του άρθρου αυτού τροποποιήθηκε από το ν.4161/2013, να συνεχιστούν οι μηδενικές μηνιαίες καταβολές των αιτούντων προς τους πιστωτές τους για το υπολειπόμενο της 5ετίας χρονικό διάστημα, ήτοι για τους υπόλοιπους 37 μήνες ( = 60μήνες - 23μήνες ), καθώς στο χρονικό διάστημα της πενταετίας ( = 60 μήνες) θα πρέπει να συνυπολογισθεί το χρονικό διάστημα των 23 μηνών συνολικά για το οποίο ορίστηκαν μηδενικές καταβολές των αιτούντων και ειδικότερα το χρονικό διάστημα των 11 μηνών που μεσολάβησε από την δημοσίευση της πρώτης με αρ. ....-2013 εν μέρει οριστικής απόφασης του παρόντος δικαστηρίου μέχρι την ορισθείσα με την προρρηθείσα απόφαση (για επαναξιολόγηση της δυνατότητας καταβολών των αιτούντων) δικάσιμο της ..../2014 καθώς και το χρονικό διάστημα των 12 μηνών που άρχισε από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης της με αρ. ....-2016 εν μέρει οριστικής απόφασης του παρόντος δικαστηρίου, η οποία ρύθμισε τα χρέη των αιτούντων με μηδενικές μηνιαίες καταβολές τους για διάστημα 12 μηνών, αρχόμενο από τον επόμενο της δημοσίευσής της μήνα και όρισε νέα δικάσιμο την σημερινή (της ...../2017) για τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών των αιτούντων, διότι διαφορετικά σε περίπτωση μη συνυπολογισμο