188/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
188/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Ιλίου ..... και από τη γραμματέα .....υ.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις ..... 2017 για να δικάσει την αίτηση:
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Ι.Β. του ......., κατοίκου Πετρούπολης, οδός .... αρ. ....., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Πάρι Αναστασάκου ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ, η οποία κατέστη διάδικος, μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748§3 (ΚΠολΔ) και παραστάθηκε ως εξής: Της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..................», που εδρεύει στο Λονδίνο ...... και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, επί της ..... αρ. ..... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «..... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .... αρ. .... και εκπροσωπείται νόμιμα, ειδικής διαδόχου της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «............», που εδρεύει στο Λονδίνο ...... και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της .......
Φέρεται προς συζήτηση η από .....2012 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου .....2013 αίτηση του άρθρου 4§1 ν.3869/2010 του αιτούντος, για την οποία ορίστηκε δικάσιμος αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, η υπόθεση εκφωνήθηκε από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σε αυτό και ακολούθησε συζήτηση, όπως σημειώνεται στα πρακτικά στην οποία οι διάδικοι, δια των πληρεξουσίων τους δικηγόρων, ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα διαλαμβάνονται στα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από την υπ' αριθμ. ......2013 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ....., την οποία νομίμως μετ' επικλήσεως προσκομίζει ο αιτών, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την ως άνω ορισθείσα δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην καθ' ης πλην όμως αυτή δεν παραστάθηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στη σειρά της από το οικείο πινάκιο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Εφόσον, λοιπόν, η ανωτέρω δεν παραστάθηκε, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως, στο ακροατήριο, από τη σειρά του πινακίου, κατά την ανωτέρω δικάσιμο, το Δικαστήριο θα προχωρήσει στην εκδίκαση της υποθέσεως σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρ. 754 ΚΠολΔ, άρθρ. 5 του ν.3869/2010).
Από το συνδυασμό των άρθρων 216§1 ΚΠολΔ & 4 του ν.3869/2010, προκύπτει ότι η αίτηση οφειλέτη για υπαγωγή του στις ευεργετικές ρυθμίσεις του ν.3869/2010 για να είναι ορισμένη, πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτήν: 1) της μόνιμης και γενικής (όχι απλής) αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος φυσικού προσώπου, 2) της κατάστασης της περιουσίας του και των εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, 3) της κατάστασης των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 4) σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του και 5) αιτήματος ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή του (Αθ. Κρητικός έκδοση 2010 ερμ. ν.3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμ. 64 Ανάτυπο σελ. 1477), παράλληλα δε πρέπει να περιλαμβάνεται σε αυτή αίτημα προς επικύρωση του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης ώστε να αποκτήσει αυτό ισχύ δικαστικού συμβιβασμού και επικουρικά να ζητεί την ρύθμιση των χρεών από το Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 8§1 του ν.3869/2010. Δεν απαιτείται πανηγυρική διατύπωση των παραπάνω στοιχείων και του αιτήματος της αίτησης, αλλά μπορούν να περιέχονται οπουδήποτε στο δικόγραφο, γιατί δεν καθορίζεται από το νόμο η παράθεσή τους σε ορισμένη θέση ή σειρά, αρκεί μόνο αυτά να προκύπτουν με σαφήνεια. Λοιπά στοιχεία, όπως ο χρόνος ανάληψης των δανειακών υποχρεώσεων, τα αίτια της πολλαπλής δανειοδότησης (υπερδανεισμού) του οφειλέτη και τις συγκυρίες που τον οδήγησαν στην αδυναμία πληρωμής των χρεών του, καθώς και το ακριβές χρονικό σημείο από το οποίο και εντεύθεν αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις δανειακές του υποχρεώσεις περιερχόμενος σε αδυναμία πληρωμών ή τα εισοδήματα του όταν ανέλαβε τα δάνεια από τους πιστωτές, δεν αποτελούν απαιτούμενα στοιχεία για το ορισμένο της αίτησης κατ' άρθρ. 4§1 ν.3869/2010, αλλά ανάγονται στην ουσιαστική βασιμότητά της, αποτελούν αντικείμενο απόδειξης περί της μονιμότητας στην αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων, η οποία συντελέστηκε χωρίς δολιότητα του οφειλέτη και θα εξεταστούν στην οικεία θέση, στο πλαίσιο και του ανακριτικού συστήματος που εφαρμόζεται στην προκειμένη διαδικασία, κατά τις διατάξεις των άρθρων 744, 745 & 751 ΚΠολΔ (ιδ. Βενιέρη - Κατσά «Εφαρμογή του Ν. 3869/2010» σελ. 132,137, Αθ. Κρητικό, «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», δεύτερη έκδοση, σ. 106 και όλως ενδεικτικά Α.Π. 64/2017 Τ.Ν.Π. Νοmos, ΕιρΑλεξ 13/2014 ΝΟΜΟΣ, ΕιρΒασιλικ 65/2013 ΝΟΜΟΣ ΕιρΛαρ 106/2011, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕιρΠειρ 85/2011, ΕιρΙωαν 2/2011). Εξ' άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 236 σε συνδυασμό με τα άρθρα 744, 745 & 751 ΚΠολΔ, ο οφειλέτης μπορεί να διορθώσει ή να διευκρινίσει το δικόγραφό του επιτρέποντας την ίαση της ποσοτικής ή ποιοτικής αοριστίας, όχι όμως της νομικής, η οποία συντρέχει όταν ο οφειλέτης δεν αναφέρει στο δικόγραφο όσα στοιχεία επιβάλλει ο νόμος (αρθ. 1 & 4§1 ν.3869/10), κατά τα αμέσως προεκτεθέντα.
Με την κρινόμενη αίτησή του, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση του αναλυτική κατάσταση, ζητεί την επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του, άλλως τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθεί υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, την αναγνώριση ότι, με την τήρηση από αυτόν της δικαστικής ρυθμίσεως των οφειλών του, θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο των χρεών του προς τους πιστωτές του.
Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό (άρθρο 3 ν.3869/2010), κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (741επ. ΚΠολΔ) εφόσον: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ' αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (ιδ. άρθ. 2 ν.3869/2010), ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από το διαμεσολαβητή δικηγόρο Πάρη Αναστασάκο στη με ημερομηνία .....2012 βεβαίωσή του, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμός, στον φάκελο που τηρείται στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, β) το δικόγραφο κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθ. 2§1 ν.3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο (άρθρο 13§2 του ίδιου νόμου). Περαιτέρω προσκομίζεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 4§2β ν.3869/2010 από .....2013 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί της ορθότητας και πληρότητας της περιουσίας του και των εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, της κατάστασης των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και περί μη μεταβίβασης εμπραγμάτου δικαιώματος του επί ακινήτου του κατά την τελευταία τριετία πριν την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της κατά την .....2013 από το ΚΕΠ Δήμου Πετρούπολης, η οποία υποβλήθηκε εμπροθέσμως, στον φάκελο που τηρείται στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου. Παραδεκτά δε εισάγεται προς συζήτηση μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση, κατ' άρθρο 5§1 του ίδιου ως άνω νόμου της καθ' ης πιστώτριας που μετέχει στη δίκη και την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού (ιδ. κατατεθείσες από .....2013 έγγραφες παρατηρήσεις της καθ' ης στο φάκελο που τηρείται στο παρόν Δικαστήριο για την ως άνω αίτηση). Περαιτέρω, η αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη, αφού περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του αντικειμένου της (άρθ. 216 ΚΠολΔ και 4§1 του ν.3869/2010), ήτοι: α) κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος και των εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, και κανένα άλλο στοιχείο δεν απαιτείται για την πληρότητα του δικογράφου της, σύμφωνα με τα αναλυτικά εκτιθέμενα στην αρχή της παρούσας σκέψεως, απορριπτομένης ως νόμω αβάσιμης της ενστάσεως αοριστίας που προέβαλε η κυρίως παρεμβαίνουσα. Περαιτέρω, η αίτηση τυγχάνει νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 & 11 του ν.3869/2010, καθόσον, με βάση τα εκτιθέμενα σ' αυτή περιστατικά, πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μη πληρωμής των οφειλών του πλην α) του αιτήματος της απαλλαγής από τα χρέη, το οποίο είναι μη νόμιμο, αφού σύμφωνα με το άρθρο 11§1 του ν.3869/2010 υποβάλλεται στο Δικαστήριο με μεταγενέστερη αίτηση του οφειλέτη και επ' αυτής το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση, με την οποία πιστοποιεί την απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών, εφόσον πληρούνται οι κατά νόμο προϋποθέσεις και β) του αιτήματος περί συμψηφισμού της δικαστικής δαπάνης, διότι δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ' άρθρο 8§6 ν.3869/2010. Εφόσον, λοιπόν, δεν επετεύχθη δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και της πιστώτριάς του, πρέπει η αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί, περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της ... ..., που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και με τις προτάσεις της που κατατέθηκαν επί της έδρας, άσκησε κατ' άρθρο 54§1 εδ. β' ΠτωχΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του ν.3869/2010, κύρια παρέμβαση, ως ειδική διάδοχος της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «......», που εδρεύει στο Λονδίνο ... .... και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και ειδικότερα των απαιτήσεών της που απορρέουν τα υπ' αριθ. .... και .... δάνεια αναχρηματοδότησης, δυνάμει των από ..... και .... συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης, με τις οποίες μεταβιβάστηκαν στην .... Τράπεζα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των εργασιών του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της ....., με αίτημα, όπως αυτό προσηκόντως εκτιμάται από το Δικαστήριο, να απορριφθεί η αίτηση του αιτούντος άλλως να υπαχθούν στη ρύθμιση ως δικές της απαιτήσεις, οι απαιτήσεις της δικαιοπαρόχου της κατά του αιτούντος, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας δίκης. Η ασκηθείσα κύρια παρέμβαση είναι παραδεκτή και νόμιμη και θα εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, συνεκδικαζόμενη με την υπό κρίση αίτηση.
Η πληρεξούσια δικηγόρος της κυρίως παρεμβαίνουσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και προέβαλλε ένσταση αοριστίας της αιτήσεως, η οποία ένσταση συνιστά άρνηση της αιτήσεως και είναι απορριπτέα κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτιθέμενα, καθώς και ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος. Η ένσταση αυτή πρέπει να απορριφθεί, καθώς ο Ν.3869/2010 αποβλέπει στην δυνατότητα να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στο υπερχρεωμένο φυσικό πρόσωπο για επανένταξη στην κοινωνική και οικονομική ζωή με την επανάκτηση της οικονομικής ελευθερίας που συνεπάγεται η εξάλειψη των χρεών που αδυνατεί να αποπληρώσει (βλ. Αιτιολογική Έκθεση ν.3869/2010 και ΕιρΑκράτας 7 και 8/2012 ό.π.). Ως εκ τούτου, η επιδίωξη του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του ν.3869/2010 δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος, δηλαδή άσκηση με τρόπο αντίθετο στην καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικοοικονομικό σκοπό του, αφού ο δανειολήπτης ασκεί νόμιμο δικαίωμά του σε ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου. Σε κάθε περίπτωση οι ισχυρισμοί περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος είναι απορριπτέοι, δοθέντος ότι οι ορισμοί του άρθρου 281 ΑΚ δεν ισχύουν επί δικαιωμάτων που ασκούνται κατά εφαρμογή δικονομικών διατάξεων, όπως είναι και το δικαίωμα άσκησης αιτήσεως ή αγωγής ή ενδίκου μέσου (βλ. σχετ. Α.Π. 1006/1999, ΕλλΔνη 40,1718, Α.Π. 392/1997, ΕλλΔνη 38, 1842). Τέλος, ισχυρίστηκε ότι ο αιτών δεν έχει περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής, λόγω του ύψους των εισοδημάτων του σε σχέση με το ύψος των οφειλών του, ισχυρισμός που συνιστά άρνηση της αιτήσεως και εξετάζεται σε κάθε περίπτωση αυτεπαγγέλτως ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.
Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης του αιτούντος, ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου, που εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεώς του και όλων των, μετ' επικλήσεως, νομίμως προσκομιζομένων από τους διαδίκους εγγράφων (η μνεία κατωτέρω ορισμένων εξ' αυτών είναι απλώς ενδεικτική, καθώς κανένα δεν παραλείφθηκε να εκτιμηθεί), από τα διδάγματα κοινής πείρας και λογικής, τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως (άρ. 336§4 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών είναι σήμερα 47 ετών, έγγαμος με την Ελένη Σουρή και πατέρας ενός ανήλικου τέκνου ηλικίας 10 ετών (ιδ. από 21-11-2015 βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης Εθνικού Δημοτολογίου). Υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό ως μόνιμος Υπαξιωματικός με βαθμό Αρχικελευστού, το δε καθαρό μηνιαίο εισόδημά του ανέρχεται, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας του για το έτος 2017, στο ποσό περίπου των 1.270 €. Η σύζυγός του είναι άνεργη, αδυνατεί δε να ανεύρει εργασία καθώς διαθέτει περιορισμένες γραμματικές γνώσεις της ελληνικής γλώσσας, δεδομένου ότι κατάγεται από την Αγγλία, όπου και διέμενε μέχρι πριν από περίπου δέκα έτη, οπότε μετοίκησε στην Ελλάδα. Περαιτέρω, από τις προσκομιζόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εκκαθαριστικά σημειώματα του αιτούντος προκύπτει ότι το ετήσιο εισόδημά του ανερχόταν: το 2008 στο ποσό των 25.083,09 € (21.429,910 € από μισθωτές υπηρεσίες πλέον ποσού 3.653,16 € ως αυτοτελώς φορολογούμενο ποσό), το 2010 στο ποσό των 18.910,54 €, το 2012 στο ποσό των 17.806,83 €, το 2013 στο ποσό των 16.579,54 €, το 2014 στο ποσό των 17.309 €, το 2015 στο ποσό των 17.738,92 € και το 2016 στο ποσό των 18.108,63 €. Η σύζυγός του δήλωνε κατά τα ως άνω έτη μηδενικά εισοδήματα. Ο αιτών στερείται ακίνητης περιουσίας, μοναδικό δε περιουσιακό του στοιχείο είναι ένα ΙΧΕ όχημα μάρκας Hyundai μοντέλο Getz 1300 κυβικών πρώτης κυκλοφορίας 2005 με αριθμό κυκλοφορίας ΙΒΟ 1623, το οποίο δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, διότι εκτιμάται ότι δεν θα προκαλέσει ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον και αφού καλυφθούν τα έξοδα της εκποίησης, δεν θα απομείνει αξιόλογο ποσό για διανομή στους πιστωτές.
Απεδείχθη επιπλέον ότι σε χρόνο προγενέστερο του έτους της κατάθεσης της αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία, κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής, δεδομένου ότι κανένα εξ' αυτών δεν τυγχάνει εμπραγμάτως ασφαλισμένο, (αρθ. 6§3 ν.3869/2010), ήτοι ο αιτών οφείλει προς την ...... Τράπεζα, υπό την ιδιότητά της ως ειδικής διαδόχου της ......, σύμφωνα με την από .....2012 προσκομισθείσα αναλυτική κατάσταση οφειλών α) ποσό 10.365,27 ευρώ δυνάμει της με αριθμό λογαριασμού ..... σύμβασης δανείου αναχρηματοδότησης και β) ποσό 4.431,81 € δυνάμει της με αριθμό λογαριασμού ..... σύμβασης δανείου αναχρηματοδότησης. Το σύνολο των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 14.797,08 €. Οι ως άνω δύο δανειακές οφειλές φαίνονται ως αναληφθείσες την ....2012 (ιδ. προσκομιζόμενες από .....-2012 εξώδικες δηλώσεις-καταγγελίες της .....), στην πραγματικότητα ωστόσο κατά την ως άνω ημερομηνία έλαβε χώρα ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος από πιστωτικές κάρτες, τις οποίες είχε αναλάβει προ εικοσαετίας.
Με βάση όλα τα ανωτέρω δεδομένα, οι μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης του αιτούντος ανέρχονται, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και σύμφωνα με την έκθεση υπολογισμού των ευλογών δαπανών της ΕΛΣΤΑΤ, την οποία το δικαστήριο δύναται να αξιοποιήσει στο συλλογισμό του ως κατευθυντήρια γραμμή, στο ποσό των 1.150 € μηνιαίως, ποσό στο οποίο ο ίδιος τις προσδιορίζει με τις προτάσεις του και το οποίο γίνεται αποδεκτό από το παρόν δικαστήριο, δεδομένου ότι ο αιτών επιβαρύνεται και με δαπάνη ενοικίου ύψους 380 € μηνιαίως. Κατά συνέπεια, ο αιτών είναι σε θέση να καταβάλει στην ανωτέρω πιστώτρια του για την εξυπηρέτηση των οφειλών του κατόπιν στρογγυλοποίησης το ποσό των 120 € μηνιαίως (1.270 € μηνιαίο εισόδημα - 1150 € βιοτικές δαπάνες). Με το ως άνω ποσό, ο αιτών δεν είναι σε θέση να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, δεδομένου μάλιστα ότι, όπως προκύπτει από τις ανωτέρω αναφερόμενες εξώδικες δηλώσεις, οι οικείες δανειακές συμβάσεις είχαν καταγγελθεί προ της κατάθεσης της υπό κρίση αιτήσεως, τα δε ως άνω αναφερόμενα οφειλόμενα ποσά είχαν καταστεί στο σύνολό τους ληξιπρόθεσμα. Εκ των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει, κατά συνέπεια, ότι ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, απορριπτομένου του ισχυρισμού που προέβαλε περί του αντιθέτου η κυρίως παρεμβαίνουσα. Η κρίση αυτή συνάγεται από την σχέση της ρευστότητας του προς τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του, δηλαδή η σχέση αυτή είναι αρνητική υπό την έννοια ότι, μετά από την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του (κατά τα ανωτέρω οριζόμενα), η υπολειπόμενη ρευστότητα του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του ή τουλάχιστον σε ουσιώδες μέρος τους (ΜονΠρωτΕδεσσ 20/2013, Κλ. Ρούσσος, Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα), δεν διαφαίνεται δε ότι η σχέση ρευστότητας - οφειλών θα αναστραφεί σύντομα, καθώς, δεν αναμένεται προσεχής ανάκαμψη των οικονομικών του σε βαθμό που να του επιτρέψει να ακολουθήσει το ρυθμό στον οποίο τα χρέη του καθίστανται ληξιπρόθεσμα. Η ύπαρξη ή μη δολιότητας στο πρόσωπο του αιτούντος αναφορικά με την περιέλευσή του σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής δεν ελέγχεται δια της παρούσης, μη υποβληθείσας σχετικής ενστάσεως.
Επομένως, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για υπαγωγή του στις ρυθμίσεις του ν.3869/2010 και δη σε αυτήν του άρθρ. 8§2. Ειδικότερα, η ρύθμιση των χρεών του αιτούντος θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευ