71/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
71/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ......., με την παρουσία και της Γραμματέως ........
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις ....... 2017, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:
Του αιτούντος: Β.Τ. του ......, κατοίκου Αχαρνών Αττικής, που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Καλλιρρόης Μελιοπούλου.
Των μετεχόντων στην δίκη πιστωτών, οι οποίοι έχουν καταστεί διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748§2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής:
1. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «.......Α.Τ.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.
2. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «..... BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της .......
3. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «..... ΤΡΑΠΕΖΑ ..... Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.
4. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «......», η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της .......
Ο αιτών με την από .....2012 αίτησή του, διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό ...../2012 και αριθμό πινακίου ...., ζήτησε όσα αναφέρονται σ' αυτή.
Επί της αιτήσεως αυτής με την από ....2012 πράξη του Ειρηνοδίκη Αχαρνών ορίσθηκε ημέρα συζήτησης η ......2016 και μετά από νόμιμη αναβολή η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ' αυτό και παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως πιο πάνω σημειώνεται.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Όπως προκύπτει από τις υπ' αριθ. .../...2012 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ......., που μετ' επικλήσεως προσκομίζει ο αιτών, ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αιτήσεώς του με πράξη ορισμού δικασίμου για την .....2016 και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις 1η και 3η των καθ' ων. Κατά την δικάσιμο αυτή αναβλήθηκε η συζήτηση της υπόθεσης για την δικάσιμο της .....-2017. Εφόσον, όμως, αυτές δεν παραστάθηκαν κατά την ανωτέρω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με την σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικαστούν ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να είναι όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754§2 ΚΠολΔ), καθ' όσον η ένδικη υπόθεση είναι μη γνήσια υπόθεση εκούσιας δικαιοδοσίας και εφαρμόζεται εν προκειμένω η διάταξη του άρθρου 226§4 εδ.δ' ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο επί αναβολής της συζήτησης η εγγραφή στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.
Ο αιτών με την κρινόμενη αίτησή του, όπως αυτή διορθώθηκε και συμπληρώθηκε παραδεκτά με προφορική δήλωση στο ακροατήριο της πληρεξούσιας δικηγόρου του που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και περιλαμβάνεται στις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις του, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητάει την διευθέτηση των οφειλών του από το Δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών του έναντι των πιστωτών του που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση, και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση, η οποία τυγχάνει επαρκώς ορισμένη, όσα δε περί του αντιθέτου ισχυρίζεται η παριστάμενη καθ' ης απορρίπτονται ως αβάσιμα, αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον, ως εκκρεμής κατά την έναρξη ισχύος του ν.4161/2013 (ΦΕΚ A 143/14-6-2013), ήτοι κατά την 14.6.2013, καθώς και του ν.4336/2015 (ΦΕΚ A 94/14-8-2015), οπότε εφαρμόζεται η προδικασία που ίσχυε πριν από την τροποποίηση με τους νέους Νόμους, ενώ ως προς τα υπόλοιπα ζητήματα ο ν.4161/2013 έχει άμεση ισχύ και εφαρμογή, υπό το άρθρο 24 του ν.4161/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 19§3 του ίδιου Νόμου με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις» (βλ. και Εφαρμογή του ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, Ι. Βενιέρης- Θ. Κατσά, 2η έκδοση, σελ. 231-233 υπό I και II), για το παραδεκτό της: α. τηρήθηκε η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με την διαμεσολάβηση φορέα απ' αυτούς που έχουν σχετική εξουσία από τον νόμο [άρθρο 2 του ν.3869/2010, πριν την τροποποίηση του νόμου αυτού με τον ν.4161/2013 (ΦΕΚ A 143/14-6- 2013)], όπως συνάγεται από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του άρθρου 2§2 του ν.3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από ....2012 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού του δικηγόρου Πάρι Αναστασάκου, η οποία επέχει θέση βεβαίωσης περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού), β. κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2§1 του ν.3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ. δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για την διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών, όπως προέκυψε από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία.
Περαιτέρω, η κρινόμενη αίτηση, παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α. την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5§1 του ν. 3869/2010, β. την εμπρόθεσμη κατάθεση στην γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρου 4§2 του ν.3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ) και γ. την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τις πιστώτριες τράπεζες. Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6§3, 8 & 11 του ν.3869/2010, και επομένως, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.
Από την χωρίς όρκο εξέταση του αιτούντος στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, η οποία και εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, δημόσια και ιδιωτικά, άλλα εκ των οποίων λαμβάνονται υπ' όψιν προς άμεση απόδειξη και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, και για ορισμένα εκ των οποίων γίνεται ειδικότερη μνεία κατωτέρω, καθώς και από τα διδάγματα κοινής πείρας και λογικής, τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπ' όψιν αυτεπαγγέλτως, προέκυψαν τα ακόλουθα:
Ο αιτών, ο οποίος είναι σήμερα 43 ετών, υπηρετεί στο ..... ....... έχοντας προαχθεί από τον Φεβρουάριο του 2017 στο βαθμό του ..... και λαμβάνοντας πλέον ως μηνιαίες καθαρές αποδοχές το ποσό των (1.067,81 + 229,33) 1.297,14 €, όπως συνάγεται από την προσκομιζόμενη ανάλυση αποδοχών Οκτωβρίου 2017 - σημειώνεται ότι η αναγραφόμενη στην εν λόγω μισθοδοσία παρακράτηση ποσού 229,33 € για «δάνειο .....» έχει πλέον αρθεί λόγω ολοσχερούς εξόφλησης της σχετικής οφειλής. Περαιτέρω, ο αιτών είναι διαζευγμένος από το 2014 [βλ. σχ. την προσκομιζόμενη υπ' αριθ. .....-2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας - συναινετικά διαζύγια), η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη (βλ. υπ' αριθ. ...../2014 πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της ανωτέρω απόφασης)] και έχει αποκτήσει ένα ανήλικο σήμερα τέκνο, ηλικίας 9 ετών, το οποίο διαμένει μαζί με την πρώην σύζυγό του, ..... ......., πλην όμως ο ίδιος καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 150-200 € προς οικονομική στήριξη του ως άνω τέκνου. Όπως συνάγεται από την επισκόπηση των προσκομιζόμενων εκκαθαριστικών σημειωμάτων, το μέσο καθαρό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα του πρώην ζευγαριού - κατά την περίοδο που το εν λόγω ζευγάρι διαβιούσε αρμονικά και δεν είχε ξεκινήσει η διάσπαση της συζυγικής τους σχέσης - ανερχόταν για το έτος 2007 στο ποσό των 2.832 €, για το έτος 2008 στο ποσό των 2.958 €, για το έτος 2009 στο ποσό των 2.685 €, για το έτος 2010 στο ποσό των 2.092,5 €, για το έτος 2011 στο ποσό των 2.800 €, για το έτος 2012 στο ποσό των 2.514 € και για το έτος 2013 στο ποσό των 2.360 €. Ακολούθως, το 2014, και αφού το ζευγάρι προχώρησε στην δικαστική λύση του γάμου του, το μέσο μηνιαίο καθαρό (ήτοι μετά την αφαίρεση του παρακρατηθέντος φόρου) εισόδημα του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 1.270 €, το 2015 στο ποσό των 1.297,4 € και το 2016 στο ποσό των 1.322 €. Περαιτέρω, ο αιτών δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, διαθέτει, όμως, δύο (2) οχήματα - μάρκας ..... ...., κυβισμού 1.351 κ.ε. με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 1991 το ένα, και μάρκας ....., κυβισμού 599 κ.ε. με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2006 το άλλο ενώ, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, του, διαμένει σε διαμέρισμα που ανήκει σε φιλικό του πρόσωπο και το οποίο ο ίδιος μισθώνει έναντι μηνιαίου μισθώματος 200,00 €, ισχυρισμός, ωστόσο, που δεν αποδεικνύεται από κανένα έγγραφο αποδεικτικό στοιχείο - σημειώνεται ότι ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν προσκομίζεται, διότι δεν έχει συναφθεί τέτοιο, σύμφωνα με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του αιτούντος κατά την ακροαματική διαδικασία - ενώ επισημαίνεται ότι ο αιτών εξακολουθεί να δηλώνει στα εκκαθαριστικά σημειώματα των τριών τελευταίων φορολογικών ετών, ήτοι και μετά το διαζύγιο από την πρώην σύζυγό του, ως διεύθυνση κατοικίας του την διεύθυνση της οικογενειακής τους στέγης (οδός .... αρ. ., Αχαρνές Αττικής).
Ο αιτών, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, είχε αναλάβει τα κάτωθι χρέη, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, όπως σαφώς ορίζεται στην §3 του άρθρου 6 του ν.3869/2010, πλην εκείνων που είναι εξασφαλισμένα με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα, τα οποία συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής, συνολικού ύψους περί των 181.070,69 €, όπως αναλυτικά εκθέτει στο κρινόμενο δικόγραφο κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Ειδικότερα:
1. Από την 1η καθ' ης «.......» του είχε χορηγηθεί ένα καταναλωτικό δάνειο, από το οποίο η συνολική απαίτηση της τράπεζας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 20.162,85 €, εφόσον το εν λόγω δάνειο εξυπηρετείτο κανονικά μέχρι τα μέσα του 2015 μέσω παρακράτησης ποσού 373,11 € από τον μισθό του αιτούντος (βλ. σχ. προσκομιζόμενη από τον αιτούντα με ημερομηνία ....-2016 βεβαίωση οφειλών της τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ..... Α.Ε.» ως καθολικής διαδόχου της ανωτέρω αναφερόμενης 1ης καθ' ης). Επίσης, από την ίδια καθ' ης είχε χορηγηθεί στον αιτούντα και μία πιστωτική κάρτα, από την οποία η συνολική απαίτηση της τράπεζας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 18,95 €, όπως συνάγεται από την ως άνω αναφερόμενη βεβαίωση οφειλών, και η οποία, αν και δεν έχει περιληφθεί στην κρινόμενη αίτηση, θα πρέπει και αυτή να ρυθμιστεί, κατ' ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8§1 εδ.γ' του ν.3869/2010 [η οποία, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, διασταλτικά ερμηνευόμενη και με γνώμονα τον σκοπό του νομοθέτη θα πρέπει να εφαρμοστεί και στις ήδη κατά την έναρξη ισχύος του ν.4161/2013 (14.6.2013) εκκρεμείς αιτήσεις, αφού από την παραπάνω διάταξη είναι σαφές ότι επιδιώκεται η συλλογική αντιμετώπιση των χρεών του οφειλέτη προκειμένου να αποθαρρύνεται η δημιουργία δανειστών δύο ταχυτήτων, δηλαδή πιστωτών ενταγμένων στη διαδικασία και εκτός αυτής (ιδ. και αιτιολογική έκθεση του ν. 4161/2013)]. Ωστόσο, αποκλειστική δικαιούχος όλων των ανωτέρω αξιώσεων τυγχάνει πλέον η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ..... Α.Ε.» ως καθολική διάδοχος της ως άνω αναφερόμενης 1ης καθ' ης «Α.Ε.».
2. Από την 2η καθ' ης «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» του είχε χορηγηθεί ένα καταναλωτικό δάνειο, από το οποίο η συνολική απαίτηση της τράπεζας την .....-2011 (ημερομηνία εκδόσεως της προσκομιζόμενης κατάστασης οφειλών της εν λόγω πιστώτριας τράπεζας) ανερχόταν στο ποσό των 4.370,46 €, ωστόσο το εν λόγω ποσό θα πρέπει να ήταν αυξημένο κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης στην εν λόγω πιστώτρια τράπεζα (.....-2012), διότι η ως άνω απαίτηση υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία κοινοποίησης της αίτησης ως παύση της τοκοφορίας.
3. Από την 3η καθ' ης «.... ΤΡΑΠΕΖΑ ..... Α.Ε.» του είχε χορηγηθεί μία πιστωτική κάρτα, από την οποία η συνολική απαίτηση της τράπεζας την ......2011 (ημερομηνία εκδόσεως της προσκομιζόμενης κατάστασης οφειλών της εν λόγω πιστώτριας τράπεζας) ανερχόταν στο ποσό των 2.732,78 €, ωστόσο το εν λόγω ποσό θα πρέπει να ήταν αυξημένο κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης στην εν λόγω πιστώτρια τράπεζα (....-2012), διότι η ως άνω απαίτηση υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία κοινοποίησης της αίτησης ως παύση της τοκοφορίας.
4. Από την «.... ΤΡΑΠΕΖΑ ....», της οποίας καθολική διάδοχος τυγχάνει η «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη (δυνάμει της υπ' αριθ.Κ2-4580/28-6-2013 εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και των υπ' αριθμ. Κ2-4580(δις)/28-6-2013 και Κ2-4578/28-6-2013 ανακοινώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με βάση τις οποίες καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με κωδικούς καταχώρησης 70284 και 70290), είχαν χορηγηθεί στην πρώην πλέον σύζυγο του αιτούντος δύο (2) στεγαστικά δάνεια και ένα καταναλωτικό, για τα οποία ο αιτών ευθύνεται ως εγγυητής, η σχετική δε απαίτηση της τράπεζας από τα δύο πρώτα εξ αυτών είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης στην κύρια "κατοικία της πρώην συζύγου του αιτούντος, και από τα οποία δάνεια η συνολική απαίτηση της τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 150.270,74 €, σύμφωνα με την προσκομιζόμενη με ημερομηνία .....2016 κατάσταση οφειλών της εν λόγω πιστώτριας, το ποσό δε αυτό ενδέχεται, να είναι σήμερα ελαφρώς μειωμένο, εφόσον η πρώην σύζυγος του αιτούντος προβαίνει ως πρωτοφειλέτιδα σε τμηματικές καταβολές προς μερική εξόφληση του εν λόγω ποσού, όπως έχει υποχρεωθεί δυνάμει της υπ' αριθ. ...../2017 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου, ωστόσο η εν λόγω απαίτηση συνεχίζει να εκτοκίζεται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής, σύμφωνα με την προειρημένη διάταξη του οικείου νόμου.
Με βάση τα προλεχθέντα, ο αιτών έχει περιέλθει πλέον σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του προς τις καθ' ων τράπεζες, χωρίς το Δικαστήριο να είναι σε θέση να εξετάσει αυτεπάγγελτα τυχόν ύπαρξη δόλου ως προς την περιέλευσή του σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών, εφόσον δεν υπεβλήθη σχετική ένσταση δόλου από την παριστάμενη καθ' ης. Περαιτέρω, η προβαλλόμενη εκ μέρους της τελευταίας ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος από τον αιτούντα (με τον ισχυρισμό ότι με την αιτούμενη ρύθμιση το χρέος του διαγράφεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό) τυγχάνει απορριπτέα, εφόσον το προτεινόμενο από τον αιτούντα σχέδιο διευθέτησης των χρεών του δεν μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη εν γένει της αιτήσεως ως καταχρηστικά ασκούμενης, δεδομένου ότι αφενός οι καθ' ων έχουν κάθε δικαίωμα να αρνηθούν το σχέδιο αυτό και αφετέρου το Δικαστήριο θα αποφασίσει με βάση τις επιταγές του ν.3869/2010, χωρίς να δεσμεύεται από το προτεινόμενο από τον οφειλέτη σχέδιο. Τέλος, η προβαλλόμενη από την ως άνω καθ' ης μόνο διά των προτάσεών της ένσταση παράβασης καθήκοντος ειλικρινούς δήλωσης του αιτούντος λόγω παράλειψης του τελευταίου να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων που αναφέρονται στις §§1 & 2 του άρθρου 4 του ν.3869/2010, ως όφειλε, καθώς η κρινόμενη αίτηση παρέμενε εκκρεμής στις 19-8-2015 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015), σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις» της ΥΠΟΠΑΡ. Α.4. του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, τυγχάνει απορριπτέα ως απαράδεκτη ελλείψει προδικασίας. Και τούτο διότι, από τα άρθρα 115 §§ 2 και 3 (όπως το εν λόγω άρθρο αντικαταστάθηκε με την §2 του άρθρου πρώτου του άρθρου 1 του ν.4335/2015) και 256 § 1δ του ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τα άρθρα 741 και 745 ΚΠολΔ προκύπτει ότι στην διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου, κατά την οποία είναι μεν υποχρεωτική πλέον η κατάθεση προτάσεων, πλην όμως παραμένει υποχρεωτική η προφορική συζήτηση στον πρώτο βαθμό (με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ) και στις υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, οι διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς πραγματικούς ισχυρισμούς τους αλλά και τις δηλώσεις τους προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και επιπλέον οι ισχυρισμοί αυτοί και οι δηλώσεις να καταχωρηθούν στα πρακτικά, με συνοπτική έκθεση των γεγονότων που τους θεμελιώνουν, εκτός αν περιέχονται στις κατατιθέμενες στο ακροατήριο προτάσεις. Σε κάθε, όμως, περίπτωση απαιτείται προφορική πρόταση του ισχυρισμού και της δήλωσης που σημειώνεται στα πρακτικά και δεν αρκεί μόνο η έκθεση του ισχυρισμού στις έγγραφες προτάσεις (ΟλΑΠ 2/2005 ΕλλΔνη 2005.689), άλλως οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίπτεται ως απαράδεκτοι ελλείψει προδικασίας και το απαράδεκτο αυτό λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως (βλ. σχετικά και ΑΠ 278/2007, νόμος, ΕφΠατρ 65/2008, νόμος, ΕφΑθ 4229/2007 αδημ. σε νομικά περιοδικά, ΕφΙωανν 65/2005, Αρμ. 2005.1940). Στην προκειμένη περίπτωση, όπως συνάγεται από την επισκόπηση του περιεχομένου των ταυτάριθμων με την παρούσα πρακτικών, η παριστάμενη καθ' ης δεν προέβαλε την ένσταση παράβασης καθήκοντος ειλικρινούς δήλωσης με προφορική δήλωση που να έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά, ούτε καν επιγραμματικά. Συνεπώς, η προβαλλόμενη σχετική ένσταση εκ μέρους της τελευταίας μόνο στο δικόγραφο των προτάσεων της, χωρίς να συνοδεύεται και με προφορική δήλωση της, ώστε να καταχωρηθεί στα πρακτικά, τυγχάνει απορριπτέα ως απαράδεκτη ελλείψει προδικασίας, κατά τα εκτιθέμενα στην ανωτέρω μείζονα σκέψη. Βεβαίως, στην προκειμένη διαδικασία ισχύει γενικά το ανακριτικό σύστημα (άρθρο 744 ΚΠολΔ), πλην όμως η λήψη υπόψη της σχετικής ενστάσεως αυτεπάγγελτα στα πλαίσια του ανακριτικού συστήματος θα προσέκρουε, ως νόμω ανεπίτρεπτη, στη σαφή και ειδικότερη σε σχέση με το άρθρο 744 ΚΠολΔ διάταξη του δευτέρου εδαφίου της §1 του άρθρου 2 με τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις» της ΥΠΟΠΑΡ. Α.4. του άρθρου 2 του ν.4336/2015 σε συνδυασμό με το άρθρο 10§1 του ν.3869/2010, από τα οποία συνάγεται ότι το ενδεχόμενο της παράβασης του καθήκοντος ειλικρινούς δήλωσης εκ μέρους του αιτούντος οφειλέτη το ερευνά το επιλαμ