4704/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
(Ν.3869/2010)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
4704/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών ....., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα .....
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ....2018 για να δικάσει την υπόθεση:
Της ΚΑΛΟΥΣΑΣ-ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Μ.Π. του ... και της ..., συζ. ... ..., κατοίκου .... Αττικής, οδός .... αρ...., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου της δικηγόρου Μαρίας Λάππα.
Των ΚΑΘΩΝ Η ΚΛΗΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ: 1) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ .... Α.Ε.» και τον δ.T. «....S.A.», μετά την τροποποίηση της επωνυμίας της από «ΤΡΑΠΕΖΑ .....», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αρ.... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε και 2) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «.. ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και τον δ.τ. «.... BANK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αρ.... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξουσίου της δικηγόρου ......
Η καλούσα - αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από .....2014 αίτησή της που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αρ. εκθ. κατ. ..../2014. προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στις ....2020 και με την από ....2015 κλήση της που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αρ. εκθ. κατ. ..../2015 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.3§4 υποπαρ. Α4 του ν.4336/2015 επαναπροσδιορίστηκε η ως άνω αίτηση για να συζητηθεί σε συντομότερη από την αρχικά ορισθείσα ημερομηνία και συγκεκριμένα την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις υπ' αριθ......2014 και ....2015 εκθέσεις επίδοσης των δικαστικών επιμελητών στο Πρωτοδικείο Αθηνών ..... και ......, αντίστοιχα, τις οποίες η αιτούσα επικαλείται και νόμιμα προσκομίζει, αποδεικνύεται ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση τόσο της κρινόμενης αίτησης με την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο όσο και της κλήσης επαναπροσδιορισμού της δικασίμου για την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην 1η καθής. Αυτή, όμως, δεν παρουσιάστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο κατά τη δικάσιμο αυτή κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από το οικείο πινάκιο. Επομένως θα δικαστεί σαν να είναι παρούσα (άρθ.754&2 του ΚΠολΔ).
Με την κρινόμενη αίτησή της η αιτούσα εκθέτει ότι στερείται της πτωχευτικής ικανότητας και έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της προς τις πιστώτριες-καθών η αίτηση, που αναφέρονται στην υποβληθείσα κατάσταση των πιστωτών. Γι' αυτό, ζητά να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3869/10 σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει. Η παραπάνω αίτηση, αρμόδια καθ' ύλην και κατά τόπο εισάγεται για να συζητηθεί στο παρόν δικαστήριο (αρθρ. 3 ν.3869/2010) με την εκούσια δικαιοδοσία και σύμφωνα με το άρθρ. 4§2 παραδεκτά προσκομίζονται: α) όλα τα έγγραφα που η αιτούσα-οφειλέτης έχει στη διάθεσή της και αφορούν στην περιουσία και τα εισοδήματά της, στα κάθε φύσεως εισοδήματά της και στους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους, β) η από ...2014 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία (με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της από υπάλληλο του Δήμου .....) και γ) από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία (αρθρ. 13§2 ν.3869/10) προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση της αιτούσας ούτε έχει εκδοθεί απόφαση που να κάνει δεκτή ή να απορρίπτει αυτήν. Είναι νόμιμη. Στηρίζεται στα άρθρα 1, 4, 8, 9, 11 & 12 του ν.3869/10 και θα ερευνηθεί περαιτέρω για την ουσιαστική της βασιμότητα αφού καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη συζητήσεως. Στη συνέχεια, η 2η καθ' ης αρνήθηκε την αίτηση και ζήτησε την απόρριψή της. Συγχρόνως υπέβαλλε και με τις προτάσεις της τις κάτωθι ενστάσεις: α) την ένσταση αοριστίας της αίτησης η οποία είναι νόμιμη σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 216§1 του ΚΠολΔ αλλά απορριπτέα στην ουσία της διότι η κρινόμενη αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη και β) την ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, η οποία είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά, ακόμη και αν υποτεθεί ότι δεν είναι αληθινά, δεν μπορούν να υπαχθούν στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ καθόσον η προσφυγή της αιτούσας στις διατάξεις του ν.3869/2010 αποτελεί δικαίωμά της, η αίτησή της δε, θα γίνει δεκτή από το αρμόδιο ειρηνοδικείο, μόνο με τη διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού και εφόσον, βέβαια, η αιτούσα δεν περιήλθε με δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, στοιχείο, το οποίο αν αποδειχθεί, θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης ως ουσιαστικά αβάσιμης. Από την χωρίς όρκο κατάθεση της αιτούσας που εξετάστηκε στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικό δημόσιας συνεδρίασης, τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από τους διαδίκους έγγραφα, τις κατατεθείσες προτάσεις τους και από όλη γενικά την διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα ηλικίας σήμερα 41 ετών είναι έγγαμη με δύο ανήλικα τέκνα ηλικίας 17 και 15 ετών αντίστοιχα (βλ. την από .....2018 βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του Υπ. Εσωτερικών-Τμήμα Αστικής Δημοτικής Κατ/σης). Διαμένει με την οικογένεια της σε μισθωμένο διαμέρισμα στην ... Αττικής, οδός .... αρ. .... και καταβάλλει μίσθωμα ποσού 340,00€ /μήνα (βλ. το από .....2012 μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας και κωδ. 811 στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορ.ετ.2016). Εργάζεται στο Δήμο ...., στον κλάδο της καθαριότητας και λαμβάνει μισθό ποσού 992,86 €/μήνα (βλ. δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορ.ετ.2016). Ο σύζυγός της είναι ιδιοκτήτης, κατά ποσοστό 50%, TAXI κι εκμεταλλεύεται το TAXI αυτό με την προσωπική του εργασία ως οδηγός με μηνιαία εισοδήματα, κατά μέσο όρο την τελευταία πενταετία, ποσού 800,00 € (βλ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικ. ετ. 2013, 2014 και (φορ. ετ. 2014 έως 2016). Επίσης, λαμβάνει μίσθωμα ποσού 40,00 € από την εκμίσθωση ενός διαμερίσματος ιδιοκτησίας του στην Αθήνα, οδός .... αρ. ... (βλ. αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακίνητης περιουσίας -Ε2-φορ.ετ.2016), το οποίο πλέον, σύμφωνα με την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας, δεν μισθώνουν και είναι κενό. Επομένως, το οικογενειακό τους εισόδημα ανέρχεται στο ποσό των 1.792,86 €/μήνα. Από περιουσιακά στοιχεία διαθέτει την πλήρη κυριότητα του υπ' αρ.κυκλ. ...... ΙΧΕ αυτοκινήτου μάρκας S.C., 1390cc, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2007 (βλ. φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου). Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι σε χρόνο προγενέστερο της αίτησης η αιτούσα έλαβε τα παρακάτω δάνεια και εγγυήθηκε υπέρ του συζύγου της σε δάνειο, για τα οποία οφείλει το συνολικό ποσό των 83.872,15 €, ήτοι: 1) στην 1η καθής (......): για την υπ' αρ ...... σύμβαση οφείλει το ποσό των 4.002,27 € (κεφάλαιο 3.879,08 € + τόκοι 123,19 €) και 2) στην 2η καθής (.... BANK): για την υπ' αρ. ..... σύμβαση στεγαστικού δανείου οφείλει, ως εγγυήτρια, το ποσό των 79.870,12 € (κεφάλαιο 79.271,14 € + τόκοι 474,03 € + έξοδα 124,95 €) (βλ. αναλυτικές καταστάσεις οφειλών: με α/α αιτ.......2013 της ...... και από ....-2013 της ..... BANK). Για τα ανωτέρω δάνεια και κυρίως για το στεγαστικό που αποτελεί τη μεγαλύτερη οφειλή της, έπρεπε να καταβάλλει η αιτούσα με το σύζυγό της, ως πρωτοφειλέτη, αρχικά το ποσό των 700,00€/μήνα και κατόπιν από διακανονισμού σε 500,00€/μήνα, ποσό που κατέβαλλαν μέχρι τα μέσα του έτους 2013 οπότε και αδυνατούσαν να πληρώνουν, γι' αυτό προσέφυγαν στις διατάξεις του ν.3869/2010. Ο λόγος της αδυναμίας πληρωμής είναι η μείωση των εισοδημάτων του συζύγου της αιτούσας (διότι για την ίδια, από το οικ.έτος 2007 έως το φορ.ετος 2016, τα ετήσια εισοδήματά της είναι σταθερά κυμαινόμενα κατά μέσο όρο στο ποσό των 10.000,00€/έτος- βλ. αντίστοιχες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εκκαθαριστικά) και η αύξηση των οικογενειακών υποχρεώσεών τους και των δαπανών διαβίωσής τους. Περαιτέρω, με βάση τις υποχρεώσεις της αιτούσας και του συζύγου της, ο οποίος έχει ζητήσει κι αυτός να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3869/2010 και των δαπανών διαβίωσης της ίδιας και της οικογένειάς της, το δικαστήριο κρίνει ότι η αιτούσα μπορεί να διαθέσει το ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για την πληρωμή των δανειακών της υποχρεώσεων αλλά δεν επαρκούν για την εξόφλησή τους. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι περιήλθε χωρίς δόλο σε αδυναμία πληρωμής. Συντρέχουν, επομένως, στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή των αρθρ. 8§2 & 9§2. Συνεπώς, το Δικαστήριο, πρέπει να προβεί σε ρύθμιση άτοκων μηνιαίων καταβολών ποσού εκατόν πενήντα (150,00) € για χρονικό διάστημα πέντε ετών (60 μήνες), αρχής γινόμενης ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας και θα καταβάλλονται στις καθών συμμέτρως το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα ως εξής: 1) στην 1η καθής (......): για την υπ' αρ. ...... σύμβαση 7,16€ (150: 83.872,15 Χ 4,002,27) και 2) στην 2η καθής (..... BANK): για την υπ' αρ. ..... σύμβαση 142,84€ (150: 83.872, 15 X 79.870,12), Συνολικά, στο τέλος της πενταετίας θα έχει καταβάλλει 9.000,00€, ενώ η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών της, θα επέλθει μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που της επιβάλλονται με την απόφαση αυτή (άρθρο 11§1 ν.3869/2010). Τυχόν καταβολές στις οποίες έχει προβεί η αιτούσα από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την δημοσίευση της παρούσας θα συνυπολογιστούν στις καταβολές του άρθρ. 8§2. Τέλος, κρίνεται ασύμφορη η εκποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, όπως προσδιορίστηκαν στην παρούσα. Δικαστική δαπάνη δεν θα επιδικαστεί σύμφωνα με το άρθρο 8§6 του ν.3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της 1ης καθής και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΡΥΘΜΙΖΕΙ τις οφειλές της αιτούσας με άτοκες μηνιαίες καταβολές ποσού εκατόν πενήντα (150,00) €, για χρονικό διάστημα πέντε ετών (60 μήνες), αρχής γινομένης ένα μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας και θα καταβάλλονται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στις καθών ως εξής: 1) στην 1η καθής (.....): για την υπ' αρ...... σύμβαση 7,16€ και 2) στην 2η καθής (..... BANK): για την υπ' αρ. ..... σύμβαση 142,84€, ενώ η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών της, θα επέλθει μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που της επιβάλλονται με την απόφαση αυτή (άρθρο 11§1 ν.3869/2010). Τυχόν καταβολές στις οποίες έχει προβεί η αιτούσα από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την δημοσίευση της παρούσας θα συνυπολογιστούν στις καταβολές του άρθρ. 8§2.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων στις .....2018.