3925/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 3925/2018
TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών, .... ....., τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως .....
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις ...../2018, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ :
Α. ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ..... σύζυγος .... το γένος ..... ...., κάτοικος Αθηνών, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Πάρι Αναστασάκου.
ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ, που έχουν καταστεί διάδικοι, μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748§2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής:
1. Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «......», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του ......,
2. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ....... Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε,
3. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «.....», (.......), στη θέση της οποίας υπεισέρχεται ως καθολική διάδοχος η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «........ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της ...... και
4. Η Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «.....», που εδρεύει στο Λονδίνο και εκπροσωπείται νόμιμα, στη θέση της οποίας υπεισέρχεται ως ειδική διάδοχος η της ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «..... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της ......
ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΟΣ: Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «.......», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως εντολοδόχος και διαχειριστής της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «.....» (για την απαίτηση που προκύπτει από τη με αρ. 01/..... δανειακή σύμβαση ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου, η οποία έχει τιτλοποιηθεί), που εδρεύει στο Λονδίνο και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του .. .....
Η αιτούσα με την με αριθμό κατάθεσης ..../2013 αίτησή της, ζήτησε τα κατ' αυτήν. Δικάσιμος για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

 

Β. ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: .... του .... και της ., κατοίκου Αθηνών, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Πάρι Αναστασάκου.
ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ, που έχουν καταστεί διάδικοι, μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748§2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής :
1. Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «.....», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του ...... και
2. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ..... Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της .....,
3. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «.....», η οποία δεν παραστάθηκε.
4. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου ......
5. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «....», ..., στη θέση της οποίας υπεισέρχεται ως καθολική διάδοχος η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της ..... και
6. Η Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «.....», στη θέση της οποίας υπεισέρχεται ως ειδική διάδοχος η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «....ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε, δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της ......
ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΟΣ : Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «......», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως εντολοδόχος και διαχειριστής της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «.....» (για την απαίτηση που προκύπτει από τη με αρ. 01/.... δανειακή σύμβαση ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου, η οποία έχει τιτλοποιηθεί), που εδρεύει στο Λονδίνο και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του ... .....
Ο αιτών με την με αριθμό κατάθεσης .../2013 αίτησή του ζήτησε τα κατ' αυτήν. Δικάσιμος για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Για την προκειμένη συζήτηση της αίτησης και μετά την εκφώνηση των άνω υποθέσεων το Δικαστήριο αφού, άκουσε όσα αναπτύχθηκαν στο ακροατήριο
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού συζητήθηκαν: α) η με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ..../2013 αίτηση της ..... κατά των αναφερόμενων στην αίτηση πιστωτών και β) η με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ..../2013 αίτηση του ....., κατά των αναφερομένων στην αίτηση πιστωτών. Οι ως άνω αιτήσεις υπάγονται στην ίδια διαδικασία του άρθρου 3 ν.3869/2010 και είναι πρόδηλα συναφείς, αφού αφορούν την ρύθμιση οφειλών συζύγων, που προέρχονται από κοινές δανειακές συμβάσεις. Πρέπει λοιπόν να διαταχθεί η ένωση και συνεκδίκασή τους, γιατί διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρα 31§1, 246 ΚΠολΔ).
Από τις με αριθμούς .......2013, έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθήνας ....., που προσκομίζουν οι αιτούντες, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίσιν αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης επιδόθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα στην 2η των καθών της πρώτης αίτησης και στην 3η των καθών της δεύτερης αίτησης. Οι τελευταίες όμως δεν εμφανίστηκαν, ούτε εκπροσωπήθηκαν κατά τη δικάσιμο αυτή, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου εκθέματος και συνεπώς πρέπει να δικαστούν ερήμην. Το Δικαστήριο όμως πρέπει να προχωρήσει στη εκδίκαση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754§2 ΚΠολΔ).
Με την υπό κρίση και με αριθμό κατάθεσης ..../2013 αίτησή της, όπως αυτή διορθώθηκε νόμιμα, η αιτούσα αναφέρει ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τις καθ' ων, που αναφέρονται στην υποβληθείσα κατάσταση πιστωτών και ζητάει να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3869/2010 σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που υποβάλλει. Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν.3869/2010) και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την §2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 α) η από ....2016 υπεύθυνη δήλωση της ίδιας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία και β) επικαιροποιημένα όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στις §§ 1 & 2 του ίδιου ως άνω άρθρου. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13§2 του ν.3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση της αιτούσης, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της. Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη κατ' ορισμένη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 & 11 του ν.3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά, μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της.
Επιπλέον, την υπό κρίση, με αριθμό κατάθεσης ..../2014 αίτησή του, όπως αυτή διορθώθηκε νόμιμα, ο αιτών αναφέρει ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τις καθ' ων, όπως αναφέρονται στην υποβληθείσα κατάσταση πιστωτών και ζητάει να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3869/2010 σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που υποβάλλει.
Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν. 3869/2010) και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την §2 του άρθρου 4 του ν.3869/2010 και συγκεκριμένα α) η από ....2016 υπεύθυνη δήλωσή του για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία και β) επικαιροποιημένα όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στις §§ 1 & 2 του ίδιου ως άνω άρθρου. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13§2 του ν.3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του. Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι απολύτως ορισμένη και νόμιμη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 & 11 του ν.3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά, μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του.
Μαζί με τις κύριες αιτήσεις θα συνδικαστούν και οι ασκηθείσες (με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και με τις έγγραφες προτάσεις της) κύρια παρέμβαση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «....», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως εντολοδόχου και διαχειριστή της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «....» (για την απαίτηση που προκύπτει από τη με αρ. 01/... δανειακή σύμβαση ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου, η οποία έχει τιτλοποιηθεί). Η προφορικώς ασκηθείσα κύρια παρέμβαση είναι νόμιμη (αρθ. 54§1 εδ.β ΠτΚ σε συνδ. με το άρθρο 15 ν.3869/2010) και θα εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Οι παριστάμενες των καθών και το κυρίως παρεμβαίνον αρνήθηκαν το περιεχόμενο και των δύο συνεκδικαζομένων αιτήσεων και ζήτησαν την απόρριψή τους. Επιπλέον παραδεκτά προέβαλαν την ένσταση δόλου και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος των αιτούντων, οι οποίες ως νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1 & 2§1 ν.3869/2010 και του άρθρου 281 ΑΚ , θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω προς την ουσιαστική τους βασιμότητα. Επιπλέον προέβαλαν και την ένσταση απαραδέκτου της αιτήσεως, λόγω εμπορικής και κατ' ακολουθία πτωχευτικής ικανότητας της αιτούσης. Στην ουσία όμως πρόκειται για αμφισβήτηση των θεμελιωτικών της νομιμοποίησης της αιτούσας περιστατικών, η οποία συνιστά όχι ένσταση, αλλά άρνηση της βάσης της αίτησης (ΑΠ 954/1997, ΕφΑθ 4203/2009).
Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος, που περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά συνεδριάσεως, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261 ΚΠολΔ) και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, (άρθρο 336§4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό και με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων, (αρ. 744 ΚΠολΔ), και την επ' ακροατηρίου προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά για την υπόθεση αυτή: Οι αιτούντες είναι σύζυγοι, ηλικίας 63 και 59 ετών αντίστοιχα. Η πρώτη από αυτούς διατηρούσε παραδοσιακό καφενείο, αλλά από το έτος 2012, όταν και διέκοψε τις εργασίες της επιχείρησής της, παραμένει άνεργη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το χρονικό σημείο που η αιτούσα προέβη σε διακοπή των εργασιών της ατομικής της επιχείρησης, δεν είχε προβεί σε καθολική παύση πληρωμών και συνεπώς η ίδια μπορεί να ενταχθεί στις προστατευτικές διατάξεις του ν.3869/2010 (Μον. Πρωτ. Αθ. 8340/2010, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ ΕΕΜΠΔ 2011/458), Κοτσίρη Πτωχευτικό δίκαιο 7η έκδοση σελ. 99 επ., Αθ. Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», εκδ. 2010, άρθρο 1 σελ. 38), απορριπτομένου του σχετικού ισχυρισμού των πιστωτών ως αβάσιμου. Ο δεύτερος είναι συνταξιούχος αστυνομικός και η σύνταξή του ανέρχεται στο ποσό των 1.220 €. Από το γάμο τους έχουν αποκτήσει δύο ενήλικα τέκνα που είναι ανεξάρτητα οικονομικά. Το μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας τους ανέρχεται, με μετριοπαθείς υπολογισμούς στο ποσό των 870 € συνολικά και αφορά τις δαπάνες τους, για διατροφή, ένδυση, θέρμανση (κατά τους χειμερινούς μήνες), μετακινήσεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (καθώς η αιτούσα αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα υγείας) και για την πληρωμή των διαφόρων τελών. Οι αιτούντες είναι συγκύριοι, σε ποσοστό 50% εξ' αδιαιρέτου, ενός διαμερίσματος .... ορόφου πολυκατοικίας, εμβαδού 80τ.μ., που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού .... ..., συνολικής αντικειμενικής αξίας 73.656 €. Επιπλέον, ο δεύτερος των αιτούντων έχει την κυριότητα α) σε ποσοστό 25% εξ' αδιαιρέτου, ενός αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 10.000τ.μ. κι ενός αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 14.000τ.μ. που βρίσκονται στον Δήμο ..... Πρεβέζης, το μεν πρώτο στη θέση .... και το δεύτερο στη θέση ..... και β) σε ποσοστό 50% εξ' αδιαιρέτου, ενός αγροτεμαχίου 4.000τ.μ κι ενός αγροτεμαχίου 3.000τ.μ., που βρίσκονται στον ίδιο Δήμο στις θέσεις .... και ......
Πιεστικές οικογενειακές υποχρεώσεις, απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή τους όπως το κλείσιμο της επιχείρησης της αιτούσας και η επιγενόμενη ανεργία της, η μείωση που υπέστη η σύνταξη του αιτούντος κατά 500 € περίπου και λανθασμένοι υπολογισμοί ως προς την δυνατότητα αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων, επιδείνωσαν περαιτέρω την οικονομική τους κατάσταση και κατέστησαν εντέλει αδύνατη την εξυπηρέτηση των οφειλών τους προς τις καθ' ων.
Οι συνολικές απαιτήσεις των πιστωτών της αιτούσης, που μετέχουν στη δίκη, ανέρχονται στο ποσό των 107.924,17 €, ενώ οι προς ρύθμιση χρηματικές οφειλές του δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος, πριν από την υποβολή της υπό κρίση αίτησης. Ειδικότερα: α) στο κυρίως παρεμβαίνον νομικό πρόσωπο, με την ιδιότητά του ως εκπροσώπου της εταιρίας με την επωνυμία «......» οφείλει, από την αναφερόμενη στην αίτηση σύμβαση στεγαστικού δανείου, το ποσό των 46.107,49 €, που αντιστοιχεί στο 42,72% της συνολικής οφειλής β) στο πρώτο τον καθ' ων, από την αναφερόμενη σύμβαση επισκευαστικού δανείου το ποσό των 28.524,71 €, που αντιστοιχεί στο 26,43% της συνολικής οφειλής, γ) στη δεύτερη τον καθ' ων, από τις αναφερόμενες συμβάσεις το ποσό των 20.468,88 €, που αντιστοιχεί στο 18,96% της συνολικής οφειλής, δ) στην τρίτη των καθ' ων, από τις αναφερόμενες συμβάσεις το ποσό των 8.254,12 €, που αντιστοιχεί στο 7,64% της συνολικής οφειλής και ε) στην τέταρτη των καθ' ων, από τις αναφερόμενες συμβάσεις το ποσό των 3.938,97 €, που αντιστοιχεί στο 3,66% της συνολικής οφειλής.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσης δεν επαρκούν για την ικανοποίηση των πιστωτών της και συνεπώς το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Λαμβανομένου υπ' όψη του κόστους διαβίωσης της ίδιας, η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί στο ποσό των εκατόν είκοσι (120) ευρώ συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των ως άνω πιστωτών. Στο ποσό αυτό θα συνυπολογιστούν οι καταβολές και η χρονική διάρκεια των καταβολών της αιτούσης προς τους πιστωτές, που έγιναν δυνάμει της από .....2014 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκου Αθηνών.
Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη, προς μερική επίσης εξόφληση των οφειλών της αιτούσης η εκποίηση του 50% εξ' αδιαιρέτου, ενός διαμερίσματος .... ορόφου πολυκατοικίας, εμβαδού 80τ.μ., που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού ...., συνολικής αντικειμενικής αξίας 73.656 € και άρα του ποσοστού της 36.828 €. Για το σκοπό αυτό πρέπει να οριστεί εκκαθαριστής από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, τον προβλεπόμενο στο άρθρο 371 ΚΠολΔ, κατά το διατακτικό, το έργο του οποίου θα συνίσταται πέραν των προβλεπομένων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρο 9§1 εδ.3 ν.3869/2010) στην εκποίηση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων υπό τις παρακάτω διατυπώσεις. Το ακίνητο αυτό θα εκποιηθεί δια δημοσίου πλειστηριασμού, ενώπιον συμβολαιογράφου, με τιμή πρώτης προσφοράς ανερχόμενη στην ισχύουσα τότε αντικειμενική του αξία. Ο πλειστηριασμός θα διεξαχθεί εντός 6 μηνών από την αποδοχή του διορισμού του εκκαθαριστή και μετά από πρόσκληση κάθε ενδιαφερομένου, που θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του τόπου τοποθεσίας του ακινήτου, και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών 10-20 μέρες πριν την ημερομηνία του πλειστηριασμού. Η δημοσίευση θα περιέχει την αιτία της εκποίησης, σύντομη περιγραφή του εκπλειστηριαζομένου, την τιμή πρώτης προσφοράς, τον τόπο και το χρόνο διενέργειας του πλειστηριασμού. Το συνολικό ποσό που θα επιτευχθεί θα καταβληθεί στις καθών βάσει πίνακα διανομής που θα συντάξει ο εκκαθαριστής, κατά τους ορισμούς του άρθρου 9 ν. 3869/2010.
Αντίστοιχα, οι συνολικές απαιτήσεις των πιστωτών του αιτούντος, που μετέχουν στη δίκη, ανέρχονται στο ποσό των 175.346,65 €, ενώ οι προς ρύθμιση χρηματικές οφειλές του δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος, πριν από την υποβολή της υπό κρίση αίτησης. Ειδικότερα: α) στο κυρίως παρεμβαίνον νομικό πρόσωπο, με την ιδιότητά του ως εκπροσώπου της εταιρίας με την επωνυμία «.......» οφείλει ως πρωτοφειλέτης, από την αναφερόμενη στην αίτηση σύμβαση στεγαστικού δανείου, το ποσό των ποσό 46.107,49 €, που αντιστοιχεί στο 42,72% της συνολικής οφειλής β) στο πρώτο τον καθ' ων, από την αναφερόμενη σύμβαση επισκευαστικού δανείου το ποσό των 28.524,71 €, από την αναφερόμενη σύμβαση επισκευαστικού δανείου, το ποσό των 9.684,47 €, από την αναφερόμενη σύμβαση δανείου μικροεπισκευών και συνολικά το ποσό των 37.765,86 €, που αντιστοιχεί στο 22,38% της συνολικής οφειλής, γ) στη δεύτερη τον καθ' ων, από τις αναφερόμενες συμβάσεις το ποσό των 44.922,44 €, που αντιστοιχεί στο 26,62% της συνολικής οφειλής, δ) στο τρίτο των καθ' ων, από τις αναφερόμενες συμβάσεις το ποσό των 7.276,94 €, που αντιστοιχεί στο 4,31% της συνολικής οφειλής, ε) στην τέταρτη των καθ' ων, από τις αναφερόμενες συμβάσεις το ποσό των 21.253,20 €, που αντιστοιχεί στο 12,59% της συνολικής οφειλής, στ) στην πέμπτη των καθ' ων, από την αναφερόμενη σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας το ποσό των 6.618,36 €, που αντιστοιχεί στο 3,92% της συνολικής οφειλής και ζ) στην έκτη των καθ' ων, από τις αναφερόμενες συμβάσεις το ποσό των 4.796,34 €, που αντιστοιχεί στο 2,84% της συνολικής οφειλής όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν επαρκούν για την ικανοποίηση των πιστωτών του και συνεπώς το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών προς μερική εξ