79/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
79/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη ..... που όρισε η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου και τη Γραμματέα ...... 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την ....2017 για να δικάσει την υπόθεση:
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ-ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: Ι.Τ. του .... και της ...., κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός .... αρ. .. ....., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Πάρι Αναστασάκου.
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΘ' ΩΝ Η ΚΛΗΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ: 1) Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «....» (....) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ....., με Α.Φ.Μ. .... Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενο της Γενικής. Διεύθυνσής του, το οποίο παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου του ......
2) Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «.....», πoυ εδρεύει στην Αθήνα, οδός ...., αρ. ..., με Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ. Αθηνών, νόμιμα εκπροσωπούμενης, για τις απαιτήσεις της ίδιας και ως καθολικής διαδόχου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση των απαιτήσεων της ανώνυμης Τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «.....», η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της .....
Ο αιτών, με την από ....2013 και με αρ. κατάθ. ....2013 αίτησή του περί της υπαγωγής του σας διατάξεις του ν.3869/2010, ζητεί να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτή.
Η συζήτηση της υπόθεσης, προσδιορίσθηκε αρχικά να συζητηθεί την .....2023. Κατόπιν ο αιτών, με την από ....2015 και με αρ. κατ. .../2015 κλήση του, επέσπευσε τη συζήτηση της υπόθεσης για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και την εκφώνησή της από τη σειρά του οικείου πινακίου κατά την τελευταία ως άνω δικάσιμο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την κρινόμενη αίτησή του, ο αιτών, επικαλούμενος μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφελών του προς τις καθ' ων, ζητεί να επικυρωθεί τo σχέδιο διευθέτησής οφελών που πρότεινε, άλλως να διαταχθεί η ρευστοποίηση με κάθε πρόσφορο μέτρο της ακίνητης περιουσίας του πλην της κύριας κατοικίας του, να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών του σύμφωνα με το άρ. 8§§1 & 2 του ν. 3869/2010 και να ορισθούν μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτριά του, να εξαιρεθεί, δε, από την εκποίηση της περιουσίας του για την ικανοποίηση των πιστωτών του το αναφερόμενο στην αίτηση ακίνητό του, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του και το αυτοκίνητό του. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση, αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά τη διαδικασία της Εκούσιας δικαιοδοσίας (άρ.3 ν.3869/2010), εφόσον: α) αντίγραφο της αίτησης έχει επιδοθεί στους καθ' ων- πιστωτές νόμιμα και εμπρόθεσμα, κατ' άρ. 5§1 ν.3869/2010 [βλ. τις υπ' αριθ. .....2013 (....), ....2013 (.... bank) και ....2013 (.....) εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ..... ....] και β) δεν επιτεύχθηκε προδικαστικός συμβιβασμός και επικύρωση αυτού κατά την ορισθείσα από την Ειρηνοδίκη ημέρα επικύρωσης, ήτοι την ....-2014 (βλ. την από ....2013 πράξη ορισμού συζήτησης πράξη ορισμού προδικαστικής διαδικασίας της Ειρηνοδίκου Περιστερίου και την υπ' αρ. ..../2014 προσωρινή διαταγή της τελευταίας). Επιπλέον, κατατέθηκαν: η από ....2013 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (κατ' άρ. 4§2 του ν.3869/2010, όπως ίσχυε με την τροποποίηση του ν.4161/2013) και κατόπιν επικαιροποίησης του φακέλου την ....-2016, οι από ....-2015 και ....-2016 υπεύθυνες δηλώσεις του ίδιου και της συζύγου του αντίστοιχα. Εξ' άλλου, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρουμένα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13§2 του ν. 3869/2010, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από τα υπόλοιπα χρέη. Περαιτέρω, η αίτηση, είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6§3, 8 & 11 του ν.3869/2010, απορριπτομένων των σχετικών ενστάσεων της καθ' ης, όπως θα εκτεθεί κατωτέρω.
Συγκεκριμένα, ο ισχυρισμός του πρώτου καθ' ου περί αοριστίας της αίτησης, λόγω μη αναφοράς σ' αυτή του, χρόνου λήψης των δανείων, των γεγονότων που τον οδήγησαν σε αδυναμία πληρωμών, του αρχικού κεφαλαίου κάθε δανειακής σύμβασης ξεχωριστά, μέχρι ποιου χρονικού σημείου ο αιτών εξυπηρετούσε αυτές και του ύψους της συνολικής ενήμερης μηνιαίας δόσης του, είναι μη νόμιμος και απορριπτέος, διότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4§1 του ν.3869/2010, "Για την έναρξη της διαδικασίας ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο Γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει: α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ίδιου και του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησής οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη, με εύλογο τρόπο και συσχέτιση, τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη", στοιχεία που εμπεριέχονται στην ένδικη αίτηση, χωρίς να χρειάζεται αναφορά επιπλέον στοιχείων. Εξ' άλλου, στη διαδικασία της Εκούσιας δικαιοδοσίας, έχει εφαρμογή η διάταξη του αρ. 744 ΚΠολΔ, που παρέχει τη δυνατότητα στο Δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο για την εξακρίβωση πραγματικών γεγονότων, ακόμα και εκείνων που δεν έχουν προταθεί (βλ. Ειρ. Θεσσ. 6135/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Ομοίως απορριπτέος ως μη νόμιμος είναι και ο ισχυρισμός του ίδιου καθ' ου περί αοριστίας της αίτησης, για το λόγο ότι ο αιτών δεν αναφέρει σε ποιες συγκεκριμένες δαπάνες καταναλώθηκαν τα δάνεια, ούτε αναφέρονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο τα πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν στη μεταβολή των συνθηκών και των οικονομικών δεδομένων του που να δικαιολογούν την επικαλούμενη αδυναμία. Επίσης, η δεύτερη καθ' ης προέβαλε τον ισχυρισμό της αοριστίας της αίτησης, για το λόγο ότι αυτή δεν αναφέρει το χρόνο λήψης των δανείων, τα μηνιαία εισοδήματα του σε χρόνο προγενέστερο της αδυναμίας και ιδίως κατά το χρόνο ανάληψης των δανειακών του υποχρεώσεων, τους λόγους της υπερχρέωσης και πού χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα που ελήφθησαν από το δανεισμό. Ο ισχυρισμός αυτός είναι μη νόμιμος και απορριπτέος κατά τα προαναφερόμενα. Περαιτέρω, το πρώτο καθ' ου προέβαλε τον ισχυρισμό περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος από τον αιτούντα για το λόγο ότι ο τελευταίος κατέθεσε την κρινόμενη αίτηση με κύριο απώτερο σκοπό τη διαγραφή του χρέους του, κατά τρόπο αντίθετο στις διατάξεις των άρθρων 281, 200 και 288 ΑΚ. Ισχυρίζεται επίσης, ότι ενώ κατά τα έτη 2008 και 2010, ο αιτών συνομολόγησε τα δάνεια που έλαβε από το ίδιο (...) εμφανιζόμενος να πληροί τις προϋποθέσεις γι' αυτό, παράλληλα προχώρησε στη συνομολόγηση τεσσάρων ακόμη δανείων με άλλους πιστωτές, με αποτέλεσμα ο συνολικός του δανεισμός να ξεπερνά το ποσό των 200.000 €. Ο ως άνω ισχυρισμός είναι μη νόμιμος και απορριπτέος, διότι η επιδίωξη του αιτούντος να υπαχθεί στη ρύθμιση του ν.3869/2010 και το περιεχόμενό του, προτεινόμενου από αυτόν, σχεδίου διευθέτησης, δε συνιστά καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, καθώς η απαγόρευση άσκησης δικαιώματος με τους όρους που αυτό προβλέπει είναι παραδεκτή μόνο για το δικαίωμα που απορρέει από διατάξεις ουσιαστικού νόμου και όχι από δικονομικές διατάξεις (βλ. ΑΠ 1006/1999, ΕλλΔνη 40/1718, ΕφΠειρ. 357/2005, ΔΕΕ 2005/1066, Ειρ.Χαλ. 37/2013, Ειρ.Ελευσ. 1/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), ενώ το σχέδιο οφειλών αποτελεί πρόταση του αιτούντος, της οποίας το περιεχόμενο διαμορφώνει ελεύθερα ο ίδιος και οι πιστωτές μπορούν να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν, οπότε η ρύθμιση θα γίνει από το Δικαστήριο. Επιπλέον οι καθών προέβαλαν την ένσταση περί δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμών. Ειδικότερα, το πρώτο καθ' ου, για το λόγο ότι ο αιτών, ήδη κατά τα έτη 2008 και 2010 συνομολόγησε τις ένδικες δανεικές του συμβάσεις με το ίδιο και παράλληλα προχώρησε στη συνομολόγηση τεσσάρων επιπλέον δανείων μεγάλων ποσών με άλλους πιστωτές, ήτοι ανέλαβε συνολικό δανεισμό άνω των 200.000 €, ενώ γνώριζε ότι υφίστατο ήδη προηγούμενος δανεισμός του, δε μπορούσε να προβεί σε αποταμίευση των εισοδημάτων του, το εισόδημά του δε ήταν και το μοναδικό της οικογένειας του, αποδεχόμενος πλήρως ως πιθανό αποτέλεσμα την αδυναμία αποπληρωμής του. Η δεύτερη καθ' ης, για το λόγο ότι ο αιτών ανέλαβε υπέρογκο δανεισμό, συνολικού ύψους 218.256,08 €, από τρία πιστωτικά ιδρύματα, ενώ και η σύζυγός του είχε έτερες δανεικές υποχρεώσεις τις οποίες θα έπρεπε παράλληλα να εξυπηρετεί από το κοινό οικογενειακό εισόδημα, ενώ δεν είχε κατά το παρελθόν υψηλότερα των σημερινών εισοδήματα. Ισχυρίζεται επιπλέον, ότι ο αιτών, με δικές του ενέργειες έχει περιάγει τον εαυτό του σε αδυναμία πληρωμών, ήδη από το χρόνο λήψης των δανείων του, προέβλεψε δε το ενδεχόμενο της αδυναμίας αυτής ως πιθανό και το αποδέχθηκε. Οι ενστάσεις αυτές είναι νόμιμες (άρ. 1§1 του ν. 3869/2010) και πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω κατ' ουσία.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσία, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των καθ' ων.
Από την ανώμοτη κατάθεση του αιτούντος, που εξετάσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδριάσεώς του, από όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από τους διαδίκους έγγραφα και από την όλη διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών, 47 ετών περίπου, είναι υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ, με μηνιαίες αποδοχές ύψους 2.276,75 € μικτά και 1.489,33 € καθαρά. Από το ποσό αυτό, του παρακρατείται το ποσό των 127,07 € από το ..., προς τήρηση της προσωρινής ρύθμισης, δυνάμει της υπ' αριθ. ..../2014 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκου του Δικαστηρίου τούτου (βλ. προσκομιζόμενη και επικαλούμενη βεβαίωση αποδοχών μηνός Σεπτεμβρίου 2017 της ΔΕΔΔΗΕ και ως άνω προσωρινή διαταγή). Είναι έγγαμος από το 2009 και έχει ένα ανήλικο τέκνο, που γεννήθηκε το έτος 2010. Η σύζυγός του δεν εργάζεται, δεν έχει εισοδήματα και δε συνεισφέρει στη διαβίωσή τους. Στο παρελθόν, ήτοι από το έτος 1997 έως το έτος 2012, εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος σε επιχείρηση φωτοαντιγράφων-χαρτικών, με μηνιαίες αποδοχές ύψους 713,50 € την 31-05-2012, οπότε και απολύθηκε. Έλαβε δε αποζημίωση απόλυσης ποσού 8.324,17 € (βλ. προσκομιζόμενη και επικαλούμενη καταγγελία σύμβασης εργασίας), το οποίο έχει αναλωθεί στις βιοτικές ανάγκες του αιτούντος και της οικογένειάς τού. Επίσης ελάμβανε επίδομα ανεργίας ύψους 396 € μικτά μηνιαίως, από 25-06-2012 έως 24-06-2013. Ο αιτών, κατοικεί με την οικογένειά του σε μεζονέτα υπό στοιχεία ... των ... . υπέρ του ισογείου ορόφων, επιφάνειας 111,95 τμ, που βρίσκεται στο Περιστέρι Αττικής, στην οδό ..., αρ. ., έτους κατασκευής 2008, αντικειμενικής αξίας 93.097,62 €, η οποία δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% (βλ. προσκομιζόμενη και επικαλούμενη από τον αιτούντα δήλωση ΕΝΦΙΑ έτους 2017). Επίσης, στην πλήρη κυριότητα, του, έχει τα παρακάτω εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων: 1) ψιλή κυριότητα επί διαμερίσματος υπό στοιχεία ... του ... ορόφου, επιφάνειας 60 τμ, που βρίσκεται στο Περιστέρι Αττικής, στην οδό ..., αρ..., έτους κατασκευής 1972, αντικειμενικής αξίας (του δικαιώματος του) 26.244 €, με επικαρπωτή και ένοικο τον 83χρονο πατέρα του, 2) ποσοστό 37,50% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητος επί οικοπέδου, επιφάνειας 276τμ που αποτελεί αυτοτελή κατ' έκταση οριζόντια ιδιοκτησία, στο οποίο οικόπεδο υπάρχουν κτίσματα, ήτοι: α) ισόγεια κατοικία, επιφάνειας 46,06 τμ, αντικειμενική αξίας 10.072,14 €, ισόγεια αποθήκη, επιφάνειας 14,07 τμ, αντικειμενική αξίας 705,17 € και β) διώροφο κτίσμα, του οποίου το ισόγειο είναι αποθήκη επιφάνειας 14,60 τμ, αντικειμενικής αξίας 650,43 € και ο πρώτος (Α) πάνω από το ισόγειο όροφος (αποθήκη), επιφάνειας 12 τμ, αντικειμενικής αξίας 1.782 €, εντός των ορίων του οικισμού ...., στη θέση «...» της Δημοτικής Ενότητας ...., του Δήμου ...., του Νομού Εύβοιας, έτους κατασκευής 2005 (βλ. προσκομιζόμενα και επικαλούμενα Ε9 και ΕΝΦΙΑ έτους 2017). Τέλος, ο αιτών, στην κυριότητά του έχει το υπ' αριθ. κυκλ. .... αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής M.τύπου M. 1798 κκ, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2005, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 5.000 €. Τα έξοδα διαβίωσής του, τα δικά του και της οικογένειας του, ανέρχονται στο ποσό των 1.100 € περίπου μηνιαίως. Περαιτέρω, όπως συνάγεται από τα σχετικά προσκομιζόμενα, από τον αιτούντα, εκκαθαριστικά σημειώματα και δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ο αιτών έλαβε: το φορολογικό έτος 2016, 26.708,52 € και επιπλέον 119,97 € και η σύζυγός του, 0 €, το φορολογικό, έτος 2015, 25.379,24 € και επιπλέον 39,99 € ως αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά και η σύζυγός του, 0 €, το φορολογικό έτος 2014, 27.140,01 € και επιπλέον 159,96 € ως αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά και η σύζυγός του, 0 €, το οικονομικό έτος 2014, 24.212,23 € και η σύζυγός του, 0,04 € ως αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά και επιπλέον 2.621,52 € επίδομα ανεργίας, το οικονομικό έτος 2013, 23.114,74 € και η σύζυγός του, 4.490,38 € και επιπλέον 8.324,17 € ως αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά και 2.661,12 € επίδομα ανεργίας, το οικονομικό, έτος 2012, 24.423,58 € και η σύζυγός του 8.051,09 €, το οικονομικό έτος 2011, 21.955,62 € και η σύζυγός του 4.707,08 € και επιπλέον 4.131,73 € ως αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, το οικονομικό έτος 2010, 22.803,36 € και η σύζυγός του, 4.662,20 €, το οικονομικό έτος 2009, 17.860,25 €, το οικονομικό έτος 2008, 16.630,17 € και το οικονομικό έτος 2007, 14.561,32 €. Τέλος, δε διαθέτει άλλα εισοδήματα ή περιουσία, πλην των προαναφερόμενων και δε συνεισφέρει κανείς στη διαβίωσή του. Πρέπει να σημειωθεί, ότι ο αιτών προέβη σε δανεισμό κυρίως για να καλύψει τις στεγαστικές του ανάγκες, έχοντας την εύλογη πεποίθηση ότι θα μπορέσει να είναι συνεπής στην αποπληρωμή του βάσει των εισοδημάτων των δικών του και της συζύγου του, όντας συνεπής στην καταβολή των δόσεών του έως και το έτος 2011, οπότε μειώθηκαν τα εισοδήματα τους, το δε 2012, η σύζυγός του έχασε την εργασία της, όπως προαναφέρθηκε.
Από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε, ότι ο αιτών, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, ήτοι 2005-2010, είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της, αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, όπως ορίζεται στην §3 του άρθρου 6 του ν.3869/2010, εκτός από αυτά που είναι εξασφαλισμένα με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα, τα οποία συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης με επιτόκιο ενήμερης οφειλής.
Συγκεκριμένα οφείλει: 1) στο 1° καθ' ου («.....»): α) το ποσό των 160.408,16 €, για την απαίτησή, της από την υπ' αριθ. λογαρ. 01/.... σύμβαση στεγαστικού δανείου, που αποτελεί το 67,64% της συνολικής οφειλής, εξασφαλισμένη με υποθήκη επί της ως άνω κύριας κατοικίας του αιτούντος και β) το ποσό των 5.009,53 €, για την απαίτησή της από την υπ' αριθ. λογαρ. 21/.... σύμβαση δανείου μικροεπισκευών- μικροβελτιώσεων, που αποτελεί το 1,27% της συνολικής οφειλής και 2) στη 2η καθ' ης «.. ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» α) το ποσό των 11.569,18 €, για την απαίτησή της από την υπ' αριθ. .... σύμβαση ... ρύθμιση, που αποτελεί το 4,88% της συνολικής οφειλής, β) το ποσό των 21.143,68 €, για την απαίτησή της από την υπ' αριθ. .... σύμβαση ... ρύθμιση, που αποτελεί το 8,29% της συνολικής οφειλής, γ) το ποσό των 5.139,48 € για την απαίτησή της από την υπ' αριθ. ... σύμβαση πιστωτικής κάρτας (που αρχικά είχε καταρτίσει με την ....), που αποτελεί το 2,17% της συνολικής οφειλής και δ) το ποσό των 35.872,78 €, για την απαίτησή της από την υπ' αριθ. ..... σύμβαση καταναλωτικού δανείου στην οποία ενέχεται ως εγγυητής με πρωτοφειλέτη τη σύζυγό του, που αποτελεί το 15.31% της συνολικής- οφειλής, ήτοι συνολικό ποσό 237.142,81 €.
Με βάση τα ανωτέρω, αποδείχθηκε ότι ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τους καθ' ων-πιστωτές του, το έτος 2012, κυρίως λόγω της αιφνίδιας απώλειας της εργασίας της συζύγου του και της έκτοτε ανεργίας της, της αύξησης των εξόδων του, τόσο λόγω των οικογενειακών του αναγκών που αυξήθηκαν με τη γέννηση του παιδιού του, όσο και της αύξησης των φορολογικών του υποχρεώσεων, αλλά και ενόψει των ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα. Συνεπώς, συντρέχουν στο πρόσωπό του, οι προϋποθέσεις για υπαγωγή του στις διατάξεις του ν.3869/2010 και η προβαλλόμενη από τους καθ' ων ένσταση περί δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμών, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ' ουσία. Ειδικότερα, θα πρέπει να γίνει συνδυασμός των ρυθμίσεων των άρθρων 8§2 για μηνιαίες καταβολές και 9§2 για σταδιακές καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση το προαναφερόμενο ακίνητο κύρια κατοικία του. Λαμβανομένων υπ' όψη των εισοδημάτων του αιτούντος, των βιοτικών αναγκών του και τις εν γένει συνθήκες διαβίωσης του, όπως προεκτέθηκαν, οι ως άνω μηνιαίες δόσεις κατά το άρθρο 8§2, πρέπει να ορισθούν στο ποσό των 300 € άτοκα, επί τέσσερα έτη (48 μήνες). Πρέπει να σημειωθεί, ότι ο αιτών, τηρώντας τη ρύθμιση της υπ' αριθ. ..../2014 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκου του Δικαστηρίου τούτου, κατέβαλλε σας καθ' ων το ποσό των 200 € μηνιαίως από 01-08-2014 έως και 02-10-2017, ήτοι για χρονικό διάστημα 39 μηνών. Συνεπώς, από το χρονικό διάστημα των 48 μηνών της οριστικής ρύθμισης, θα αφαιρεθεί, κατ' άρ. 5§2 του ν.3869/2010, το χρονικό διάστημα των 39 μηνών της προσωρινής και θα απομείνει υπόλοιπο χρονικό διάστημα 9 μηνών, κατά το οποίο ο αιτών θα καταβάλλει μηνιαίως το ως άνω ποσό (300 €), ήτοι θα καταβληθεί ποσό 2.700 €. Τέλος, επειδή το ποσό των προσωρινών καταβολών υπολείπεται αυτού της οριστικής ρύθμισης, ο αιτών υποχρεούται να εξοφλήσει το ποσό της διαφοράς, το οποίο θα αποπληρωθεί εντόκως μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των ως άνω καταβολών του άρ. 8§2 του ν.3869/2010, με το επιτόκιο των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες. Συγκεκριμένα θα καταβληθεί ποσό 3.900 € (300 € - 200 € = 100 € και 100 € χ 39 μήνες = 3.900 €), συμμέτρως στις καθ' ων.
Με βάση τα ανωτέρω, από το ποσό των 300 €, αναλογεί σας καθ' ων για κάθε απαίτησή τους: 1) στο 1° καθ' ου («.......»): α) το ποσό των 202,93 €, για την απαίτησή της από την υπ' αριθ. λογαρ. 01/.... σύμβαση στεγαστικού δανείου και β) το ποσό των 3,31 €, για την απαίτησή της από την υπ' αριθ. λογαρ. 21/.... σύμβαση δανείου μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων και 2) στη 2η καθ' ης «... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»: α) το ποσό των 14,64 €, για την απαίτησή της από την υπ' αριθ. .... σύμβαση ... ρύθμιση, β) το ποσό των 26,75 €, για την απαίτησή της από την υπ' αριθ. .... σύμβαση ... ρύθμιση, γ) το ποσό των 6,50 € για την απαίτησή της από την υπ' αριθ. .... σύμβαση πιστωτικής κάρτας και δ) το ποσό