3714/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 3714/2018
TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών ....., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα .....
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την .....2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της αιτούσας - καλούσας : Θ.Π. του .... και της ...., κατοίκου .... Αττικής, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας Δικηγόρου της Μαρίας Λάππα.
Της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση της (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748§2 ΚΠολΔ) και παρίσταται ως εξής: Της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ .... Α.Ε» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου της ....
Η αιτούσα με την από ....2014 αίτηση της εκούσιας διαδικασίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης .../2014, ζήτησε όσα αναφέρονται σ' αυτή. Δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε η .....2021. Με την από .....2015 (αρ. κατ. ..../2015) κλήση - αίτηση της αιτούσας για επαναπροσδιορισμό της υπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 2§4 του ν.4336/2015 ορίστηκε δικάσιμος αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα, επικαλούμενη ότι στερείται πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της λόγω υπερχρεώσεως, ζητεί τη διευθέτησή τους από το Δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο καθώς και να εξαιρεθεί της ρευστοποίησης η κύρια κατοικία της, κατά το ποσοστό που της ανήκει. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση, η οποία κατατέθηκε μετά την τροποποίηση του ν.3869/2010 με το ν.4161/2013, αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), στην περιφέρεια του οποίου έχει η αιτούσα την κατοικία της. Εξάλλου, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου κατ' άρθρο 13§2 του ν.3869/2010 στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών της (βλ. με αρ. πρωτ. ......2017 βεβαίωση της Γραμματέως του τμήματος Ρύθμισης οφειλών του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Περαιτέρω, η υπό κρίση αίτηση είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6§3, 8, 9 & 11 του ν.3869/2010. Επομένως, μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης της αιτούσας, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιολογητικών που συνυπέβαλε η αιτούσα στα πλαίσια της επικαιροποίησης (προβλεπόμενης από το άρθρο 2§1 του ν.4336/2015), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα, η οποία είναι 53 ετών είναι διαζευγμένη από το έτος 2015 από τον σύζυγο της ..... (βλ. προσκομιζόμενο με ημερομηνία .....2015 διαζευκτήριο της Ιεράς Μητρόπολης ........), με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο τέκνα ηλικίας σήμερα 34 και 32 ετών αντίστοιχα, τα οποία είναι οικονομικώς αυτόνομα. Εργάζεται δε η αιτούσα από το έτος 2000 ως ξενοδοχοϋπάλληλος στο ξενοδοχείο «.....», λαμβάνοντας σήμερα ως μισθό το ποσό των 870,00 € περίπου μηνιαίως. Στην ιδιοκτησία της αιτούσας ανήκει κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ένα διαμέρισμα του .... ορόφου, επιφάνειας 76 τ.μ., έτους κατασκευής 1981, που βρίσκεται στην επί της οδού .... αρ. .., στην Αθήνα (περιοχή .....) πολυκατοικία. Το έτερο 50% εξ αδιαιρέτου του ως άνω διαμερίσματος ανήκει στον πρώην σύζυγο της αιτούσας ..... Η αντικειμενική αξία του ως άνω ακινήτου, κατά το ποσοστό που ανήκει στην αιτούσα, ανέρχεται στο ποσό των 26.932,50 € (βλ. προσκομιζόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017). Του ως άνω ακινήτου η αιτούσα ζητεί την εξαίρεση από την εκποίηση καθόσον συνιστά την κύρια κατοικία της. Περαιτέρω, στην ιδιοκτησία της αιτούσας ανήκει κατά ποσοστό 100% εξ αδιαιρέτου ένα αγροτεμάχιο, επιφάνειας 12.000,00τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «....» του Δήμου .... του Νομού Καρδίτσης. Η εμπορική αξία του ανωτέρω αγροτεμαχίου, είναι χαμηλή, έτσι ώστε δεν πρέπει να διαταχθεί η εκποίηση του κατ' άρθρο 9§1 του ν.3869/2010 καθόσον κρίνεται ότι δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα που θα βελτιώσει σημαντικά τη θέση της καθ' ης, μετά την αφαίρεση και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κ.λ.π.). Τέλος, στην ιδιοκτησία της αιτούσας, κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ανήκει το με αριθμό κυκλοφορίας ..... ΙΧΕ αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής C., τύπου X. 1360 κ. εκ., έτους πρώτης κυκλοφορίας 1999. Του ως άνω οχήματος, το οποίο ανήκει, όπως προαναφέρθηκε, κατά ποσοστό συγκυριότητας στην αιτούσα, δεν κρίνεται σκόπιμη η εκποίηση καθόσον, λόγω της παλαιότητας του, δεν παρουσιάζει αγοραστικό ενδιαφέρον. Πέραν των ανωτέρω δεν προέκυψε ότι η αιτούσα είναι εμπράγματη δικαιούχος άλλου ακινήτου ή αξιόλογου κινητού περιουσιακού στοιχείου.
Μοναδική πιστώτρια της αιτούσας προς την οποία έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, συνολικού ποσού 119.710,72 € είναι καθ' ης και ειδικότερα: α. ποσό 57.245,15 € από την υπ. αριθ. ..... σύμβαση στεγαστικού δανείου και β. ποσό 62.465,57 € από την υπ. αριθ. ..... σύμβαση στεγαστικού δανείου (βλ. προσκομιζόμενη με ημερομηνία ...2016 αναλυτική κατάσταση οφειλών της εν λόγω πιστώτριας, η οποία προσκομίστηκε από την αιτούσα στα πλαίσια της επικαιροποίησης). Για τις ανωτέρω απαιτήσεις της η καθ' ης είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με την εγγραφή υποθήκης στο ως άνω ακίνητο που συνιστά την κύρια κατοικία της αιτούσας (βλ. προσκομιζόμενο με ημερομηνία ....2014 πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα .....), έτσι ώστε ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (άρθρο 6§3 ν.3869/2010).
Η αιτούσα, λόγω της μείωσης του οικογενειακού της εισοδήματος αρχικά εξαιτίας της απόλυσης του συζύγου της το έτος 2012 από την εργασία του και στη συνέχεια λόγω της λύσης του γάμου της, αδυνατεί από το έτος 2014 να εξυπηρετήσει τις ως άνω δανειακές υποχρεώσεις της καθώς το εισόδημα της δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της και για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της. Η αρνητική σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών της αιτούσας κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στην πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της. Έτσι, συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση μόνιμη και πραγματική αδυναμία της αιτούσας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς την πιστώτρια της, στην οποία περιήλθε χωρίς δική της υπαιτιότητα. Η περί δόλιας αδυναμίας πληρωμών ένσταση της καθ' ης, λόγω υπερχρέωσης της αιτούσας, στερείται βασιμότητας, καθόσον κατά τον χρόνο που η αιτούσα ανέλαβε τις παραπάνω δανειακές υποχρεώσεις, ήτοι κατά το έτος 2005, - μαζί με τον σύζυγο της, ευθυνόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστον εξ' αυτών, ως συνοφειλέτες, προκειμένου να προβεί στην αγορά του ως άνω ακινήτου που συνιστά την κύρια κατοικία της, το οικογενειακό της εισόδημα ανερχόταν στο ποσό των 42.044,17 €, ποσό το οποίο της επέτρεπε να είναι συνεπής στις δανειακές της υποχρεώσεις, για τις οποίες έπρεπε να καταβάλει το ποσό των 670,00 € μηνιαίως. Σημειώνεται ότι η προβαλλόμενη με δήλωση στο ακροατήριο της πληρεξούσιας Δικηγόρου της καθ' ης ένσταση περί καταχρηστικής άσκησης της υπό κρίση αίτησης προβλήθηκε αορίστως, καθόσον δεν εξειδικεύεται περαιτέρω με τις προτάσεις της.
Συντρέχουν, επομένως, στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του ν.3869/2010 και ειδικότερα σε αυτήν του άρθρου 8§2 για την ρύθμιση των οφειλών της με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών προς την πιστώτρια της, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα δημοσίευσης της παρούσας, ο δε συνολικός χρόνος των μηνιαίων καταβολών αυτής πρέπει να οριστεί σε πέντε (5) έτη, λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας της και του συνόλου των οφειλών της. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, λαμβανομένων υπόψιν της οικονομικής προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης της αιτούσας καθώς και του ύψους της οφειλής της το Δικαστήριο κρίνει ότι το προς διάθεση στην πιστώτρια της αιτούσας ποσό πρέπει να οριστεί σε 120,00 € το μήνα, το οποίο δύναται η αιτούσα να καταβάλει, σύμφωνα με όσα κατέθεσε ανωμοτί στο ακροατήριο. Μετά ταύτα, στο τέλος της πενταετίας η αιτούσα θα έχει καταβάλει στην καθ' ης στα πλαίσια της παρούσας ρύθμισης το συνολικό ποσό των 7.200,00 €.
Στην από .....2015 απόφαση προσωρινής διαταγής του Δικαστηρίου αυτού περιελήφθη διάταξη με την οποία υποχρεώθηκε η αιτούσα σε προσωρινές καταβολές στην καθ' ης - πιστώτρια από .....2015, ποσού 120,00 € το μήνα. Οι τυχόν γενόμενες προσωρινές αυτές μηνιαίες καταβολές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5§2 & 9§4 ν.3869/10 πρέπει να συνυπολογιστούν τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως προς το ποσό τους σ' αυτές της πιο πάνω οριστικής ρύθμισης και να συνυπολογιστούν (αφαιρεθούν) τα ποσά των προσωρινών καταβολών με τα ποσά των τελευταίων ανωτέρω οριζομένων δόσεων στα πλαίσια της οριστικής ρύθμισης.
Η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρ. 9§2, εφόσον προβάλλεται από την αιτούσα αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της, κατά το ποσοστό που της ανήκει, η οποία είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο, εφόσον με τις καταβολές της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται εξόφληση των απαιτήσεων της πιστώτριας της. Όπως προαναφέρθηκε, η αντικειμενική αξία του ως άνω ακινήτου της αιτούσας που συνιστά την κύρια κατοικία της, κατά το ποσοστό που της ανήκει ανέρχεται στο ποσό των 26.932,50 €, έτσι ώστε το 80% της αντικειμενικής αξίας αυτού ανέρχεται στο ποσό των 21.546,00 €. Με βάση δε τη ρύθμιση αυτή, εφόσον η συνολική οφειλή της αιτούσας μετά την παρέλευση των καταβολών της πενταετίας υπερβαίνει το όριο των 21.546,00 €, δηλαδή του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της, το Δικαστήριο θα ρυθμίσει το χρέος ίσο με το ποσό του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της αιτούσας. Ο χρόνος δε εξόφλησης του ανωτέρω ποσού πρέπει, λαμβανομένων υπόψιν της ηλικίας και της οικονομικής δυνατότητας της αιτούσας να οριστεί σε 20 έτη, ήτοι 240 μήνες, το δε ποσό που θα καταβάλλει η αιτούσα στα πλαίσια αυτού του σκέλους της ρύθμισης θα ανέρχεται σε 89,78 € μηνιαίως. Η καταβολή των ανωτέρω μηνιαίων δόσεων θα ξεκινήσει μετά την παρέλευση περιόδου χάριτος (άρθρ. 9§2 εδ.3 ν.3869/10) και συγκεκριμένα από τον επόμενο μήνα μετά την παρέλευση του χρόνου της ανωτέρω ρύθμισης του άρθρου 8§2. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αυτό της των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η κρινομένη αίτηση πρέπει, απορριπτομένων των ενστάσεων της καθ' ης η αίτηση, να γίνει δεκτή ως ουσία βάσιμη και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας κατά το διατακτικό. Η απαλλαγή της αιτούσας από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της έναντι της πιστώτριας της, θα επέλθει κατά Νόμο (άρθρο 11§1 ν.3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών της, καθώς και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8§6 του ν.3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται την αίτηση.
Ρυθμίζει τις οφειλές της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτρια της, επί μία πενταετία, ήτοι επί 60 μήνες, ποσού εκατόν είκοσι (120,00) €, το οποίο θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
Συνυπολογίζει κατά χρόνο και ποσό τις καταβολές που έγιναν από την αιτούσα προς την πιστώτρια της στα πλαίσια της από ....2015 απόφασης προσωρινής διαταγής του Δικαστηρίου αυτού, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο ιστορικό της παρούσας.
Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας και συγκεκριμένα ένα διαμέρισμα του ..... ορόφου, επιφάνειας 76 τ.μ,, έτους κατασκευής 1981, που βρίσκεται στην επί της οδού .... αρ. ..., στην Αθήνα (περιοχή ....) και ανήκει κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου στην αιτούσα.
Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, κατά το ποσοστό που της ανήκει, το ποσό των 21.546,00 €, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει με 240 ισόποσες μηνιαίες καταβολές των 89,78 € κάθε μία. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του επόμενου μήνα μετά τη λήξη των καταβολών της προηγούμενης ρύθμισης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις .... 2018, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων Δικηγόρων των διαδίκων.