2989/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός απόφασης 2989/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ....., η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα .......
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις .....2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Β.Ρ. του ...., κατοίκου .... Αττικής, οδός ... αρ. ..., η οποία εμφανίσθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της, Καλλιρόη Μελιοπούλου.
ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρο 13§1 Ν.4161/2013 το οποίο τροποποίησε το άρθρο 5 ν.3869/2010) και παρίστανται ως εξής; 1) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ ... Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αρ. .... και εκπροσωπείται νόμιμα, δεν παραστάθηκε. 2) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «.., που εδρεύει στο Λονδίνο ...., είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, επί της .... και εκπροσωπείται νόμιμα, δεν παραστάθηκε. Εμφανίσθηκε δε η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «...», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αρ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δήλωσε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, ....., ότι αποτελεί ειδική διάδοχο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «....». 3) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «....», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .. αρ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, .....
Φέρεται προς συζήτηση η από ....2014 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .....2014 αίτηση του άρ.4 του ν.3869/2010, δικάσιμος για τη συζήτηση της οποίας ορίσθηκε αρχικά η .....2020, ακολούθως δε με την υπ' αριθ. ..../2017 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Δικαστηρίου τούτου, η συζήτησή της επαναπροσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου πινακίου, ακολούθησε συζήτηση η οποία έγινε όπως αναφέρεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης. Οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Όπως προκύπτει από τις υπ' αριθ. .....2014 και .....2014 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ...., που νόμιμα προσκομίζει μετ' επικλήσεως η αιτούσα, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της ....2020, επιδόθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα στην 1η και 2η των καθ' ων, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεσή της (άρ. 5§1 ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με την §3 άρ.85 ν.3996/2011, ΦΕΚ Α' 170 και αντικαταστάθηκε με το άρ.13 ν.4161/2013, ΦΕΚ Α' 143/14.06.2013). Εξάλλου, από το από ....2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνεται σε έντυπη μορφή στον φάκελο της υπόθεσης, προκύπτει ότι και η έκθεση επαναπροσδιορισμού της υπό κρίση υπόθεσης στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, σύμφωνα με το άρ.1§4 του ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις §§ 3 & 4 της υποπαραγράφου Α4 του άρ.2 του ν.4336/2015, κοινοποιήθηκε νόμιμα, επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου, με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις πιστοποιημένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις της 1ης και 2ης των καθ' ων. Εφόσον, όμως, οι τελευταίες δεν εμφανίσθηκαν κατά την ανωτέρω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε νόμιμα από τη σειρά του οικείου πινακίου, πρέπει να δικασθούν ερήμην. Εντούτοις, η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754§2 ΚΠολΔ).
Σύμφωνα με τις διατάξεις των §§1 & 2 του άρθρου 225 ΚΠολΔ, ορίζεται ότι η επέλευση της εκκρεμοδικίας δεν στερεί τους διαδίκους από την εξουσία να μεταβιβάσουν το επίδικο πράγμα ή δικαίωμα ή να συστήσουν εμπράγματο δικαίωμα (§1). Η μεταβίβαση του επίδικου πράγματος ή δικαιώματος ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος δεν επιφέρει καμιά μεταβολή στη δίκη. Ο ειδικός διάδοχος έχει δικαίωμα να ασκήσει παρέμβαση (§2). Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους διαδίκους και μετά την εκκρεμοδικία να μεταβιβάσουν το επίδικο πράγμα ή δικαίωμα υπό τους όρους και προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου. Η μεταβίβαση όμως του επίδικου πράγματος η δικαιώματος, που έγινε μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας δεν επιφέρει μεταβολή στην έννομη σχέση της δίκης, διότι αυτή δεν αποβαίνει αναγκαίο παρακολούθημα της ουσιαστικής έννομης σχέσης, αλλά η δίκη συνεχίζεται μεταξύ των διαδίκων, εωσότου νομίμως περατωθεί. Μέχρι τότε μόνος νομιμοποιούμενος να διεξαγάγει τη δίκη είναι ο διάδικος που μεταβίβασε, μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας, το επίδικο πράγμα ή δικαίωμα (ΑΠ 1591/2003) ή σε περίπτωση θανάτου αυτού, ο νομιμοποιούμενος, σύμφωνα με το άρθρο 290 ΚΠολΔ, να συνεχίσει στο όνομά του τη δίκη, κληρονόμος αυτού (ΑΠ 644/2000). Ο ειδικός διάδοχός του δεν αποκτά αυτοδικαίως την ιδιότητα του διαδίκου και νομιμοποιείται μόνο να ασκήσει παρέμβαση, όχι όμως να ενεργήσει για δικό του λογαριασμό και στο όνομα του οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη που έχει σχέση με τη διεξαγωγή και την πρόοδο της δίκης. Αν δε ενεργήσει τέτοιες πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνεται η κατάθεση προτάσεων, αυτές είναι άκυρες και η ακυρότητα λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως κατά τις διατάξεις των άρθρων 68, 73, 159§1 και 160§1 ΚΠολΔ (ΑΠ 1028/2010, 870/2006, 152/2000, 76/1980, 871/1978). Εξάλλου, η δικαστική ρύθμιση των οφειλών που ανοίγει με την αίτηση του αρθρ. 4§1 του ν.3869/2010 αποτελεί μη γνήσια υπόθεση της εκούσιας δικαιοδοσίας, δηλαδή γνήσια ιδιωτικού δικαίου διαφορά, που για λόγους σκοπιμότητας έχει υπαχθεί στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Συνεπώς και στις διάφορες του ν.3869/2010 εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 225 ΚΠολΔ, που όπως προαναφέρθηκε ορίζει ότι η διάθεση του περιουσιακού δικαιώματος, στο οποίο αφορά το αιτούμενο ρυθμιστικό μέτρο εκούσιας δικαιοδοσίας, είναι έγκυρη και η σχετική διαδικασία συνεχίζει την πορεία της ακώλυτα, ο δε ειδικός διάδοχος του αρχικά νομιμοποιούμενου έχει δικαίωμα να ασκήσει παρέμβαση (ΕιρΚορ 89/2013 ΤΝΠ Νόμος).
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε κατ' άρ. 224, 236, 744, 745 & 751 ΚΠολΔ, με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της που καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου και με τις επί της έδρας κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις της, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τις καθ' ων πιστώτριες, ζητά τη ρύθμιση των χρεών της με σκοπό την απαλλαγή της από αυτά, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που αναλυτικά εκθέτει.
Με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπον φέρεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο τούτο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία της η αιτούσα, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 του ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της τηρήθηκε η επιβαλλόμενη προδικασία του άρθρου 5§1 ν.3869/2010 (όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 ν.4161/2013 και εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 24 ν.4161/2013, ενόψει του χρόνου κατάθεσής της, με τη διενέργεια απόπειρας προδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών της αιτούσας από τις πιστώτριες. Από δε την κατ' άρθρο 13 του ν.3869/2010 αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία (βλ. τη με αριθμό ....2018 βεβαίωση της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών - Τμήμα Ρύθμισης Οφειλών), προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτησή της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της. Εξάλλου, αντίγραφο της αιτήσεως επιδόθηκε στις καθ' ων πιστώτριες εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση της αίτησης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5§1 του ν. 3869/2010 (όπως το άρ.5 αντικαταστάθηκε από το άρ.13 του ν.4161/2013). Περαιτέρω, η αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη, αφού περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του αντικειμένου της (άρθ. 216 ΚΠολΔ και 4§1 του ν.3869/2010), ήτοι: α) κατάσταση της περιουσίας της αιτούσας και των εισοδημάτων της ίδιας και του συζύγου της, β) κατάσταση των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για την πληρότητα του δικογράφου της (Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση Ν. 3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν. / 64-Ανάτυπο σελ. 1477), απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της 3η καθ' ης. Τέλος, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, όπως τα άρ.4 και 5 αντικαταστάθηκαν από τα άρ.12 και 13 του ν.4161/2013, 6§3, 8, 9, όπως τα τελευταία άρθρα (8 & 9) τροποποιήθηκαν με τα άρ.16 και 17 του ν.4161/2013, αντίστοιχα και 11 του ν.3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σε αυτήν περιστατικά, συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα δε χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της. Σημειώνεται δε ότι προσκομίσθηκε εμπροθέσμως η από .....2014 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την πληρότητα και ορθότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της ίδιας και του συζύγου της, των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις τυχόν μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, σύμφωνα με την §2 του άρθρου 4 του ν.3869/2010 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την §1 του άρθρου 12 του ν.4161/2013), καθώς και τα επικαιροποιημένα στοιχεία που προβλέπονται στην §1 του άρθρου 2 της υποπαρ. Α.4 του άρθρου 2 ν.4336/2015 σε συνδυασμό με την ΥΑ 8986/14.10.2015 (ΦΕΚ Β' 2208/14.10.2015). Επομένως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτριών της, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης.
Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου, η 3η καθ' ης με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» δήλωσε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, ...., ότι αποτελεί ειδική διάδοχο της 2ης καθ' ης με την επωνυμία «....», δυνάμει της από ....2014 Σύμβασης Μεταβίβασης Απαίτησης ("Receivables Transfer Agreement") - σύμβασης εκχώρησης, με την οποία εκχωρήθηκαν και μεταβιβάσθηκαν στην πρώτη στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των εργασιών του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της δεύτερης. Η «... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ως ειδική διάδοχος της 2ης καθ' ής δεν δικαιούται, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω νομική σκέψη, να υπεισέλθει στη δικονομική θέση της τελευταίας και να συνεχίσει στο όνομά της την εκκρεμή δίκη αλλά δικαιούται μόνο να ασκήσει παρέμβαση. Επομένως, εφόσον δεν άσκησε παρέμβαση ούτε με προφορική δήλωση στο ακροατήριο ούτε και με τις κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις της, οι διενεργούμενες από αυτήν πράξεις της παραστάσεως δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, καθώς και της κατάθεσης προτάσεων, τυγχάνουν άκυρες, η δε ακυρότητα τους λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως.
Η 3η καθ' ης, με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, αλλά και με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της, αρνήθηκε την αίτηση ως νόμω και ουσία αβάσιμη και προέβαλε ένσταση δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε αδυναμία πληρωμών, διότι έχοντας πλήρη γνώση των οικονομικών της δυνατοτήτων, προέβη στην ανάληψη ποσών, συνάπτοντας σωρεία δανειακών συμβάσεων, μολονότι ήταν βέβαιη εξαρχής η μη εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων που με τη βούλησή της ανέλαβε. Η εν λόγω ένσταση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στο άρ.1 του ν.3869/2010 και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσία. Επίσης, προέβαλε ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, η οποία τυγχάνει απορριπτέα ως νόμω αβάσιμη, καθόσον υπό τα εκτιθέμενα περιστατικά δεν καθίσταται καταχρηστική η επιδίωξή της αιτούσας να ενταχθεί στις ρυθμίσεις του ν.3869/2010.
Από τη χωρίς όρκο εξέταση της αιτούσας στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που οι διάδικοι νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται, είτε προς άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, ορισμένα εκ των οποίων ειδικώς κατωτέρω αναφέρονται, χωρίς να παραλειφθεί κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, καθώς και από εκείνα που απλώς προσκομίζονται στο Δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκλησή τους - παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρ. 744 και 759§3 του ΚΠολΔ (βλ. σχετ. Β. Βαθρακοκοίλη, Ερμηνεία ΚΠολΔ, άρ. 759 αριθ. 5, ΑΠ 174/1987, ΕλλΔνη 29.129), από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων που παραστάθηκαν (άρ.261 & 352 ΚΠολΔ), από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως και χωρίς απόδειξη από το Δικαστήριο (άρ. 336§4 ΚΠολΔ), καθώς και την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα Β.Ρ. του .... και της ...., γεννηθείσα το έτος 1959, είναι έγγαμη με τον .... του ... και της ..., με τον οποίο έχει αποκτήσει τέσσερα τέκνα, τον .... ηλικίας 33 ετών, την ....., ηλικία 32 ετών, τον ....., ηλικίας 27 ετών και τον ....., ηλικίας 24 ετών (βλ. το προσκομιζόμενο με αρ. πρωτ. .....2016 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ...). Κατοικεί μαζί με τον σύζυγό της, τον γιο τους ...., ο οποίος είναι φοιτητής στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. (βλ. το προσκομιζόμενο με αρ. ηλ/κού πρωτοκόλλου ....2013 πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.) και τη συνταξιούχο μητέρα της, ....., σε διαμέρισμα συνιδιοκτησίας των τριών μικρότερων τέκνων της, που βρίσκεται στη Γλυφάδα Αττικής. Η αιτούσα δεν εργάζεται και δεν διαθέτει εισοδήματα από καμία πηγή. Ο σύζυγός της συμμετείχε μέχρι τον Αύγουστο του 2017 στην ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «..... Ε.Ε.» και κύρια δραστηριότητα τις κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων, στις 29.12.2017, δε υπέβαλε αίτημα συνταξιοδότησης εξ ίδιου δικαιώματος προς τον ΕΦΚΑ (βλ. την προσκομιζόμενη εκτύπωση εισερχόμενου πρωτοκόλλου του ΕΦΚΑ). Κατά τα τελευταία έτη αποκόμιζε σημαντικά εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων συνιδιοκτησίας του που βρίσκονται στη Γλυφάδα Αττικής και εκμισθώνονταν ως επαγγελματικές στέγες (βλ. ενδεικτικά τις προσκομιζόμενες αναλυτικές καταστάσεις για μισθώματα ακίνητης περιουσίας των οικονομικών ετών 2012 & 2013 και των φορολογικών ετών 2014 & 2015), πλην όμως τα εν λόγω ακίνητα δεν είναι πλέον μισθωμένα (βλ. την προσκομιζόμενη αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακίνητης περιουσίας φορολογικού έτους 2016). Το μεγαλύτερο μέρος δε τον εσόδων του συζύγου της αιτούσας από την εκμίσθωση των ακινήτων αυτών και από την πώληση ενός καταστήματος του που βρίσκεται επίσης στη Γλυφάδα Αττικής και ενός αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του, καθώς και το πλειστηρίασμα που επιτεύχθηκε, από τον πλειστηριασμό οριζόντιων ιδιοκτησιών συνιδιοκτησίας του που βρίσκονται στο ..... του Δήμου .... Βοιωτίας διοχετεύθηκαν για την εξόφληση μέρους των χρεών που ο ίδιος έχει δημιουργήσει προς πιστωτικά ιδρύματα αλλά και για την καταβολή δόσεων ρυθμίσεων των χρεών του προς το Δημόσιο και προς οργανισμούς κοινής ωφέλειας κ.λπ.. Δεδομένου ότι κατά τον παρόντα χρόνο στερούνται εισοδημάτων, η αιτούσα, ο σύζυγός της και ο γιος του ..... συντηρούνται οικονομικά από τη μητέρα της αιτούσας, η οποία ζει μαζί τους λόγω των προβλημάτων υγείας της και λαμβάνει μηνιαίως σύνταξη συνολικού ποσού (κύρια: 828,03 € + επικουρική: 115,86 € =) 943,89 € (βλ. το προσκομιζόμενο αντίγραφο βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού της μητέρας της αιτούσας).
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ανήκουν στην αιτούσα κατά πλήρη κυριότητα τα εξής περιουσιακά στοιχεία: α) ποσοστό 3/16 εξ αδιαιρέτου ενός αγροτεμαχίου εκτάσεως 6.018,00 τ.μ., άρτιου και οικοδομήσιμου κατά παρέκκλιση, που βρίσκεται στα ..... Αττικής, στη θέση «....», εκτός σχεδίου και ζώνης και β) ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου, μάρκας O., τύπου Z., με αριθμό κυκλοφορίας ....., 1796 κυβικών εκατοστών, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2000. Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία κρίνεται ότι δεν είναι επιδεκτικά ρευστοποίησης κατά τρόπο που να παρέχουν την προσδοκία απολήψεως αναλόγου ανταλλάγματος, διότι η αιτούσα διαθέτει μόνο μικρά ποσοστά συνιδιοκτησίας, γεγονός αποτρεπτικό για έναν αγοραστή και δεν προβλέπεται ότι θα προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε ότι το τυχόν τίμημα που θα επιτευχθεί θα είναι αξιόλογο, ώστε να βελτιώσει σημαντικά τη θέση των καθ' ων, λαμβανομένων επιπροσθέτως υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κ.λπ.). Επομένως, δεν πρέπει να διαταχθεί η κατά τη διάταξη του άρθρου 9§1 του ν.3869/2010 εκποίησή τους.
Δυνάμει δανειακών συμβάσεων που καταρτίσθηκαν μεταξύ της ίδιας και των καθ' ων πιστωτριών της σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησής της, η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία με την κοινοποίηση της αίτησης καθίστανται ληξιπρόθεσμα, ακόμα κι αν δεν είναι και υπολογίζονται με την τρέχουσα κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης αξία τους, καθόσον τυγχάνουν ανέγγυα (άρ.6§3 ν.3869/2010). Ειδικότερα, οι οφειλές της αιτούσας προς τις καθ' ων ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 37.517,97 € και έχουν ως εξής: Α) προς την 1n καθ' ης πιστώτρια: 1) οφειλή ανερχόμενη στις ....2014 στο ποσό των 17.574,24 €, απορρέουσα από την υπ' αριθ. ..... σύμβαση καταναλωτικής πίστης και 2) οφειλή ανερχόμενη στις ....2014 στο ποσό των 2,74 €, απορρέουσα από τη με αριθ. λογαρ. .... σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το συνολικό επομένως ποσό που της οφείλει ανέρχεται σε 17.576,98 € (βλ. την προσκομιζόμενη υπ' αριθ. ....2016 αναλυτική κατάσταση οφειλών της 1ης καθ' ης), Β) προς τη 2η καθ' ης πιστώτρια: 1) οφειλή ανερχόμενη στις ...2014 στο ποσό των 6.986,02 €, απορρέουσα από τη με αριθ. λογαρ. .... σύμβαση προσωπικού δανείου και 2) οφειλή ανερχόμενη στις ....2014 στο ποσό των 1.984,51 €, απορρέουσα από τη