2849/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
2849/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Αθηνών ... ....., που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και την Γραμματέα .....
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την .... 2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
A. ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Ι.Τ. του ...., κατοίκου Αθηνών, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Καλλιρρόης Μελιοπούλου, που κατέθεσε έγγραφες προτάσεις (Π...../2017 ΔΣΑ).
ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748§2 ΚΠολΔ), ήτοι 1) της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «.... ΑΕ" (....) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, 2) της Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «....» που εδρεύει στο ... ....., νομίμως εγκατεστημένη στην Ελλάδα που εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδική διάδοχος της ...., η οποία δεν παραστάθηκε, 3) της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία « ΤΡΑΠΕΖΑ ...», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της ... ....., που κατέθεσε έγγραφες προτάσεις (Π...../2017 ΔΣΑ), 4) της ... «.. ...», που εδρεύει στη ....ύπρου κι εκπροσωπείται νόμιμα και έχει εγκαταστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα με την επωνυμία "....", με διεύθυνση εγκατάστασης στη Θεσσαλονίκη και διεύθυνση αλληλογραφίας στο Αμαρούσιο Αθηνών (ως καθολικής διαδόχου της τέως ......), η οποία δεν παραστάθηκε και 5) Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "....." που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου ..... που κατέθεσε έγγραφες προτάσεις (Π...../2017 ΔΣΑ)
ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ .... Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της ....., που κατέθεσε έγγραφες προτάσεις (Π..../2017 ΔΣΑ).
Β. ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: Ι.Τ. του ....., κατοίκου Αθηνών, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Καλλιρρόης Μελιοπούλου, που κατέθεσε έγγραφες προτάσεις (Π..../2017 ΔΣΑ).
ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ: Της εταιρείας με την επωνυμία "C. ΑΕ", που εδρεύει στο ..... κι εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.
Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από ....2012 αίτησή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, καταχωρήθηκε στο εδώ τηρούμενο βιβλίο υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας, όπου έλαβε αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .....2012 και αριθμό πινακίου PΟ-... και προσδιορίσθηκε προς συζήτηση αρχικά κατά τη δικάσιμο της ....2014 και κατόπιν αναβολής, κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Ακόμη ζητεί να γίνει δεκτή η από .....2015 προσεπίκληση - ανακοίνωση δίκης που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, καταχωρήθηκε στο εδώ τηρούμενο βιβλίο υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας, όπου έλαβε αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .....2015 και αριθμό πινακίου ΡO-..., και προσδιορίσθηκε προς συζήτηση κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης κατά τη σειρά εγγραφής της στο οικείο πινάκιο οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως πιο πάνω αναφέρεται, ενώ κατά την συζήτησή της οι πληρεξούσιοι αυτών δικηγόροι ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και τις έγγραφες προτάσεις τους.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την διάταξη του αρθρ. 1 του ν.3869/2010, που αφορά τη «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A΄ 130/3-8-2010), ορίζεται ότι: «1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα κι έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην §1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Το άρθρο 4§1 του ν.3869/2010 προβλέπει ότι για την έναρξη της διαδικασίας ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο γραμματέα του αρμοδίου Δικαστηρίου. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ίδιου νόμου προϋπόθεση, για την ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου υποβολή αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή, αποτελεί η εκ μέρους του καταβολή προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές του και η αποτυχία αυτής, κατά το τελευταίο πριν την υποβολή εξάμηνο. Η αίτηση πρέπει μάλιστα να περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία, απαραίτητα για το ορισμένο της. Πέραν αυτών που αναφέρονται στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από τον οφειλέτη - φυσικό πρόσωπο, η αίτηση πρέπει να περιέχει και: α) κατάσταση της περιουσίας του και των εισοδημάτων του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Οι παραπάνω καταστάσεις και το σχέδιο μπορούν είτε να ενσωματωθούν στο περιεχόμενο της αίτησης, είτε να τη συνοδεύουν ως εξ υπαρχής συνημμένα έγγραφα, κατατιθέμενα μαζί της, που συμπληρώνουν παραδεκτώς το περιεχόμενό της. Επίσης, αυτή πρέπει να έχει ως αίτημα τη ρύθμιση των οφειλών, με σκοπό να επέλθει η προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή του οφειλέτη. Μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης κατά τα ανωτέρω ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει: α) την βεβαίωση που προβλέπεται στο ανωτέρω άρθρο 2 και β) υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες προέβη την προηγούμενη τριετία. Η έλλειψη αυτών των στοιχείων καθώς και η πλημμελής εφαρμογή των ανωτέρω (προβλεπομένων από τα άρθρα 2 & 4 του εφαρμοστέου νόμου), ως προϋποθέσεων του παραδεκτού της αίτησης, καθιστούν αυτήν απορριπτέα ως απαράδεκτη. Από τα ανωτέρω προκύπτει τo συμπέρασμα ότι το προδικαστικό στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού συνιστά προϋπόθεση του παραδεκτού της αιτήσεως για την δικαστική διευθέτηση των οφειλών του ιδιώτη. Εάν η αίτηση για την δικαστική διευθέτηση των οφειλών κατατεθεί πριν από την προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, τότε η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης προδικασίας, ακόμη και εάν στο μεσοδιάστημα μεταξύ της υποβολής της αίτησης και της συζητήσεως έλαβε χώρα αποτυχημένη απόπειρα εξωδικαστικού συμβιβασμού (Βλ. Εφαρμογή του Ν.3869/2010 Ιακ. Βενιέρης - Θεόδωρος Κατσάς, Ειρ.Νίκαιας 1/2011, Ειρ.Αθηνών 18/2011, Ειρ.Χαλανδ 1/2011 ΝΟΜΟΣ).
Όπως προκύπτει από τις υπ' αριθμούς .....2012 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών ..... και τη με αριθμό .....2015 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών ...., τις οποίες νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης και της κρινόμενης προσεπίκλησης, στην οποία περιέχεται κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του αιτούντος και προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της ....2014 και της .....2017 ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις α΄, β΄ και δ΄ των καθ' ων πιστωτών και στην καθ' ης η προσεπίκληση - ανακοίνωση δίκης. Κατά την ως άνω δικάσιμο της .....2014 η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε νόμιμα για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο της ....2017. Πλην όμως, κατά την τελευταία αυτή δικάσιμο οι ως άνω πιστώτριες δεν παραστάθηκαν όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε κατά τη σειρά εγγραφής της στο οικείο πινάκιο. Επομένως, η υπόθεση πρέπει να συζητηθεί ερήμην αυτών, δεδομένου ότι δεν απαιτείται νέα κλήτευση των προαναφερόμενων μετεχουσών πιστωτριών στη μετ' αναβολή οριζόμενη δικάσιμο, εφόσον έλαβε χώρα εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο, η οποία ισχύει ως εκ νέου κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρα 3 του ν.3869/2010, 748§1εδ. β΄ και 226§4 εδ.δ΄ ΚΠολΔ). Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να είναι όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρα 3 εδ. β' ν.3869/2010 και 754§2 ΚΠολΔ).
Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ .... Α.Ε.», με προφορική δήλωση του ανωτέρω πληρεξουσίου της δικηγόρου, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και σχετική μνεία στο νόμιμα κατατεθειμένο δικόγραφο των προτάσεών της, άσκησε κύρια παρέμβαση ως ειδική διάδοχος της τέταρτης των καθ' ων με την επωνυμία «...., που είναι καθολική διάδοχος της «.....Α.Ε.»), λόγω μεταβίβασης της έννομης σχέσης δυνάμει της υπ' αριθμόν ....2012 απόφασης της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος, των υπ' αριθμούς .....2013 και ....2013 Διαταγμάτων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τις προειρημένες δικαιοπαρόχους, που δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμόν ....2013 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας, και της από ....2013 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης. Ειδικότερα, με την από .....2013 σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης, διεπόμενη από το ελληνικό δίκαιο, μεταβιβάσθηκαν στην τράπεζα Πειραιώς στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των εργασιών των υποκαταστημάτων και θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα της τράπεζας Κύπρου, αλλά και των υποκαταστημάτων της «...., εκχωρήσεως των δικαιωμάτων και αναδοχής των υποχρεώσεων, όπως αυτά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις εξειδικεύονται ρηχά στην προαναφερόμενη σύμβαση. Στα μεταβιβασθέντα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και τα δικαιώματα της «........», που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις που καταρτίσθηκαν αρχικά μεταξύ του αιτούντος και της καθ' ης. Η ασκηθείσα κύρια παρέμβαση είναι νόμιμη (άρθρα 79 και 741 ΚΠολΔ), καθόσον είναι πρόδηλο το έννομο συμφέρον της κυρίως παρεμβαίνουσας, λόγω της επελθούσας, μετά την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης, ειδικής διαδοχής στις απαιτήσεις της ως άνω μετέχουσας πιστώτριας κατά της αιτούσας, των οποίων ζητείται η ρύθμιση με τις διατάξεις του ν.3869/2010, και συνεπώς πρέπει, συνεκδικαζόμενη με την κύρια αίτηση (άρθρα 741 ΚΠολΔ, 255§2, 246 & 591§1 ΚΠολΔ), να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσία.
Με την υπό κρίση αίτησή του και την υπό κρίση προσεπίκληση- ανακοίνωση δίκης, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητά τη ρύθμιση αυτών σύμφωνα με το προτεινόμενο από τον ίδιο σχέδιο, άλλως τη δικαστική ρύθμιση των χρεών του, αφού ληφθεί υπόψη η οικογενειακή και περιουσιακή του κατάσταση, όπως εκτίθεται στο κρινόμενο δικόγραφο, με σκοπό την μερική απαλλαγή του από αυτά. Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αίτηση και η υπό κρίση προσεπίκληση- ανακοίνωση δίκης, είναι επαρκώς ορισμένες, εφόσον περιέχουν όλα τα κατά νόμο (άρθρο 4§1 ν.3869/2010) απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι: 1) μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος, που είναι φυσικό πρόσωπο, 2) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του, 3)κατάσταση των πιστωτών του αιτούντος και των απαιτήσεων τους εναντίον του, αναλυόμενων κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 4) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του και 5) αίτημα ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή του (βλ. σχετικά Αθ. Κρητικός, «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», έκδ. 2012, σελ. 104-107, αριθ. 41-45 και Ε. Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Αρμεν, 64-Ανάτυπο, σελ, 1477, Βενιέρη- Καχσά «Εφαρμογή Του ν.3869/2010» σελ. 132,137). Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών περί αοριστίας της κρινόμενης αίτησης τυγχάνουν απορριπτέοι, καθώς όλα τα επικαλούμενα ως ελλείποντα από τους πιστωτές στοιχεία αρκεί να αναφέρονται απλώς στο δικόγραφο της αίτησης, χωρίς να απαιτείται να προσδιορίζονται επακριβώς σε αυτό και χωρίς να τίθεται γι' αυτόν τον λόγο ζήτημα αοριστίας, εφόσον το Δικαστήριο, στα πλαίσια του εξεταστικού συστήματος που διέπει την εφαρμοστέα εν προκειμένω διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 3 ν.3869/2010, 741 & 236 ΚΠολΔ, ιδίως όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 22§5 του ν.3994/2011), δύναται να τα αντλήσει από το αποδεικτικό υλικό ή από τα διδάγματα της κοινής πείρας (βλ. σχετ. Βενιέρη - Κατσά, ό.π., σελ. 232, ΑΠ 64/2017, ΕιρΕλευσίνας 1/2011, ΕιρΘεσ. 8186/2011, ΕιρΛαυρίου 193/2012, ΤΝΠ Νομος). Περαιτέρω, η κρινόμενη αίτηση αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 3 ν.3869/2010 και 741επ. ΚΠολΔ), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η νόμιμη προδικασία απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού, β) κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου εντός της εξάμηνης αποκλειστικής προθεσμίας του άρθρου 2§1 του ν.3869/2010, που άρχεται από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατά την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία, και γ) από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, κατ' άρθρο 13§2 ν.3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος με αντικείμενο τη ρύθμιση των χρεών του ενώπιον του παρόντος ή άλλου Ειρηνοδικείου της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για την διευθέτηση των οφειλών του, με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών (βλ. σχετ. τη με αριθμό ..../2017 βεβαίωση της Γραμματέα του Τμήματος Ρύθμισης Οφειλών του Δικαστηρίου τούτου). Εξάλλου, η κρινόμενη αίτηση εισάγεται παραδεκτά προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών κατ' άρθρο 5§1 του ν.3869/2010 (βλ. σχετ. τις προσκομιζόμενες εκθέσεις επίδοσης), β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου των εγγράφων που προβλέπονται από το άρθρο 4§2 του ν.3869/2010, και γ) την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τους καθ' ων πιστωτές. Εξάλλου, στην κρινόμενη αίτηση, ως εκκρεμούσα κατά την έναρξη ισχύος του ν.4161/2013 (ΦΕΚ Α' 143/14.06.2013), που τροποποίησε τον ν.3869/2010, εφαρμόζεται η προδικασία που ίσχυε πριν την τροποποίηση με τον ανωτέρω νόμο, ενώ ως προς τα υπόλοιπα ζητήματα ο ν.4161/2013 έχει άμεση ισχύ και εφαρμογή, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 24 & 19§3 του τελευταίου νόμου (βλ. σχετ. Ι.Βενιέρη - Θ.Κατσα, «Εφαρμογή του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα», 2η έκδ., σελ. 231 - 233, υπό I και II). Μετά ταύτα, η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6§3, 8, 9 & 11 του ν.3869/2010, όπως τα άρθρα αυτά ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τον ν.4161/2013, πλην του αιτήματος να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων, το οποίο πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 8§6 εδ.β' του ν.3869/2010, σε αποφάσεις επί αιτήσεων ρύθμισης οφειλών με τις διατάξεις του τελευταίου νόμου, όπως η προκειμένη, δεν περιλαμβάνεται διάταξη περί επιδίκασης δικαστικής δαπάνης. Επομένως, η υπό κρίση αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, ενόψει του ότι έχουν προκαταβληθεί τα νόμιμα τέλη συζήτησης της υπόθεσης, ενώ αυτή πρέπει να συνεκδικασθεί με την κρινόμενη προσεπίκληση - ανακοίνωση δίκης, η οποία ασκείται νόμιμα και παραδεκτά ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου και είναι νόμιμη, διότι αφορούν τον ίδιο οφειλέτη, τα χρέη του οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά. Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης του αιτούντος, που εξετάσθηκε νόμιμα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, η οποία περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από το σύνολο των νόμιμα προσκομιζόμενων και επικαλούμενων από τους διαδίκους, δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, για ορισμένα εκ των οποίων γίνεται ειδικότερη μνεία κατωτέρω, από τα έγγραφα που απλώς προσκομίζονται στο Δικαστήριο χωρίς να γίνεται επίκληση τους - παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759§3 του ΚΠολΔ (βλ. σχετ. Β, Βαθρακοκοίλης, ό.π., άρ. 759 αριθ. 5, Α.Π. 174/1987, ΕλλΔνη 29,129), καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη, αποδεικνύονται πλήρως κατά την κρίση αυτού του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών, που έχει γεννηθεί κατά το έτος 1981 και σήμερα κατοικεί στο Ρέθυμνο Κρήτης, είναι άγαμος και εργάζεται στο Δήμο .... Ρεθύμνης, μέσω προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ με μηνιαίο εισόδημα ποσού 500,00 €. Περαιτέρω λαμβάνει από την εκμίσθωση της κύριας κατοικίας του στην Αθήνα, ως μίσθωμα το ποσό των 150,00 € μηνιαίως. Άλλα εισοδήματα και πραγματικούς οικονομικούς πόρους από οποιαδήποτε πηγή δεν έχει. Στο παρελθόν και κατά την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης εργαζόταν στην ΟΣΥ ΑΕ ως οδηγός, θέση από την οποία παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο 2016 όταν απορρίφθηκε το αίτημα του περί απόσπασης στο νομό Ρεθύμνης για προσωπικούς λόγους και λόγους ψυχικής υγείας, κατόπιν περιστατικών βίας που δέχθηκε κατά την τέλεση της εργασίας του, τα οποία του προκάλεσαν και προβλήματα υγείας. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικό σημειώματα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., το συνολικό δηλωθέν εισόδημα του αιτούντος ανήλθε κατά το έτος 2008 στο ποσό των 21.772,98 €, το έτος 2009 στο ποσό των 23.481,09 €, το έτος 2010 στο ποσό των 26.656,03 €, το έτος 2011 στο ποσό των 18.702,93 €, το έτος 2012 στο ποσό των 17.372,09 €, το έτος 2013 στο ποσό των 14.485,46 €, το έτος 2014 στο ποσό των 15.167,79 €, το έτος 2015 στο ποσό των 14.959,28 € και το έτος 2016 στο ποσό των 11.777,63 €. Με βάση τα ανωτέρω και συνεκτιμώμενης της ανωμοτί κατάθεσης της διαδίκου στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, υποδεικνύεται ότι κατά τα τελευταία έτη τα εισοδήματα του αιτούντος βαίνουν μειούμενα και λόγω μείωσης που υπέστη ως οδηγός της ΟΣΥ ΑΕ αλλά και από την ημερομηνία παραίτησης από την εργασία του στην ΟΣΥ ΑΕ έχει καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες εξεύρεσης άλλων θέσεων εργασίας, οι οποίες όμως του αποφέρουν μικρότερο μισθό από τον προηγούμενο, συνεπεία της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που έχει πλήξει τη χωρά, και αφετέρου συνέπεια της οικονομικής κρίσης και της συνεπαγόμενης διαρκούς επαύξησης του κόστους ζωής, της επιβολής αλλεπάλληλων φορολογικών επιβαρύνσεων σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Περαιτέρω, η ακίνητη περιουσία του αιτούντος αποτελείται από: α) εμπράγματο δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας επί ενός διαμερίσματος με στοιχεία ... εμβαδού 50,70 τ.μ., του ... πάνω από το ισόγειο ορόφου οικοδομής κείμενης στην Αθήνα, επί της οδού .... αρ. ..., μετά της με στοιχείο .... αποθήκης του υπογείου, επιφάνειας 5,10 τμ και σ