2375/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
(Ν.3869/2010)

 

Αριθμός Απόφασης 2375 /2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ......, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της Γραμματέως ......
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ..... 2018, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:
Του καλούντος-αιτούντος: Χ.Μ. του ...., με ΑΦΜ ....., κατοίκου Δήμου Αθηναίων, οδός .... αρ. ...., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Παναγιώτη Μπιλίρη του Αθανασίου, Δικηγόρου Αθηνών (AM ΔΣΑ 36418), κατοίκου Δήμου Αθηναίων, οδός Διδότου αρ. 37.
Του καθ' ου η κλήση- καθ' ου η αίτηση: Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «.....» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .... αριθμός ... και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια της πληρεξούσιου δικηγόρου του .... του ...., Δικηγόρου Αθηνών (AM ΔΣΑ .....), κατοίκου Αθηνών, οδός .... αρ. ....
Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από ....2014 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ..../2014 αίτησή του, του άρθρου 4§1 του ν.3869/2010 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, προσδιορίστηκε για τις ....-2021 και εγγράφηκε στο πινάκιο. Κατόπιν, ο ήδη καλών - αιτών κατέθεσε την από .....2015 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .....2015 κλήση του για επαναπροσδιορισμό της άνω αίτησης, με την οποία ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι διάδικοι παραστάθηκαν ως ανωτέρω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, αφού ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και σας έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν στο ακροατήριο. Το Δικαστήριο, μετά την εκφώνηση της ως άνω υποθέσεως από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Νομίμως -κατ' άρθρο 2§4 του Κεφαλαίου Α' της Υποπαρ. Α. 4 της §Α του Μέρους Β' του ν.4336/2015 - φέρεται με την από .....2015 και με αριθμό κατάθεσης .....2015 κλήση του αιτούντος για επαναπροσδιορισμό δικασίμου σε συντομότερη ημερομηνία, η από .....2014 αίτησή του, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης .../2014.
Με την υπό κρίση αίτηση και κατ' ορθή εκτίμηση του περιεχομένου του δικογράφου της, ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των προς το καθ' ου η αίτηση πιστωτή του χρηματικών οφειλών του, οι οποίες αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση κατάσταση, ζητεί εφόσον δεν έχει επιτευχθεί δικαστικός συμβιβασμός, να διαταχθεί η με σκοπό την απαλλαγή του από αυτές δικαστική ρύθμισή τους, με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του και των λοιπών ακίνητων περιουσιακών του στοιχείων και αφού ληφθούν υπ' όψιν η εισοδηματική, περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά. Υπό το προεκτεθέν περιεχόμενο, η ένδικη αίτηση, που παραδεκτά συμπληρώθηκε από τον πληρεξούσιο του αιτούντος, με προφορική δήλωσή του καταχωρισθείσα στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδριάσεως, καθώς και με τις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε (άρθρα 744, 745 & 751 του ΚΠολΔ και άρθρο 741 σε συνδυασμό με άρθρα 115§3 και 256§1 εδ. δ' του ίδιου Κώδικα), αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου στην περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται η κατοικία του αιτούντος, για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. του ΚΠολΔ (άρθρο 3 του ν.3869/2010), μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση του καθ' ου πιστωτή που τοιουτοτρόπως (δια της κλητεύσεως αυτού στη διαδικασία) κατέστη διάδικος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5§1 του ν.3869/2010 όπως ισχύει, συνδυαστικά με αυτή του άρθρου 748§3 του ΚΠολΔ, και την αποτυχία της απόπειρας προδικαστικού συμβιβασμού, όπως αυτή προκύπτει από την επί της κρινομένης χορηγηθείσα από .....-2014 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη Αθηνών. Περαιτέρω, για το παραδεκτό της αίτησης, κατόπιν της αυτεπάγγελτης έρευνας του Δικαστηρίου στα κατά τις ρυθμίσεις του άρθρου 13§2 του ν.3869/2010 τηρούμενα αρχεία, διαπιστώθηκε βάσει της με αριθμό .....2018 βεβαίωσης της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών ότι δεν έχει προηγηθεί άλλη αίτηση για τη ρύθμιση χρεών του αιτούντος στο Δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας. Είναι δε η εξεταζόμενη αίτηση αρκούντως ορισμένη, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών, καθόσον πληρούνται οι τιθέμενες από τις διατάξεις των άρθρων 216§1 του ΚΠολΔ και 4§1 του Ν. 3869/2010 προϋποθέσεις, αφού αναφέρεται για τον αιτούντα: α) ότι είναι φυσικό πρόσωπο, β) η επαγγελματική του δραστηριότητα, η οποία συνδέεται με την έλλειψη της εμπορικής ιδιότητας και γ) ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, στοιχεία που αποτελούν τις θετικές προϋποθέσεις ένταξης του οφειλέτη στον νόμο και η παράλειψη αναφοράς τους θα οδηγούσε σε νομική, και όχι σε ποσοτική και άρα καλυπτόμενη κατ' εφαρμογή των άρθρων 236, 744, 745 και 751 του ΚΠολΔ αοριστία της αίτησης. Σε περίπτωση δε τυχόν ελλείψεων αναφορικά με τα λοιπά στοιχεία της αίτησης, αυτά δοθέντος και του ιδιόρρυθμου χαρακτήρα της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσου προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων επιδέχονται παραδεκτώς συμπληρώσεως, διορθώσεως και διευκρινίσεως από τους ισχυρισμούς του αιτούντος με τις προτάσεις του κατά τη συζήτηση, αλλά και συμπληρώσεως με αυτεπάγγελτη ενέργεια του δικαστηρίου από άλλα, πέραν της αιτήσεως, διαδικαστικά ή αποδεικτικά έγγραφα (βλ. Εισήγηση Ειρηνοδίκη Γρ. Κομπολίτη, σελ. 10, Σεμινάριο ΕΣΔΙ 12-10-2016, ΑΠ 1131/1987, ΝοΒ 36, 1601-2 πλειοψηφία, ΜΠρΚοζ 165/2014, ΕφΑθ 2735/2000, 4462/2002, 2188/2008, τνπ ΝΟΜΟΣ, Π. Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, υπ' άρθρο 747, αριθ. 7 και Αθ. Κρητικό, Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, έκδ. 2016, σελ. 191). Επιπλέον, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8 & 9 του ν.3869/2010, όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν.4161/2013, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του Άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α' της Υποπαραγράφου Α4 του Μέρους Β' του Ν. 4336/2015, που καταλαμβάνουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (βλ. την §5 του Άρθρου 2 της Υποπαραγράφου Α4 του ν.4336/2015). Επομένως, η ένδικη αίτηση, αφ' ης στιγμής δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και του μετέχοντος στη δίκη πιστωτή του, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και από ουσιαστική άποψη, μετά την καταβολή και των νομίμων τελών της συζήτησης.
Από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης του αιτούντος ενώπιον του ακροατηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που προσκομίζονται από τους διαδίκους για ορισμένα εκ των οποίων γίνεται ειδικότερη μνεία κατωτέρω από την αυτεπάγγελτη λήψη υπ' όψιν κατ' άρθρο 744 ΚΠολΔ και των εγγράφων που προσκομίζονται από τη σύζυγο του αιτούντος στα πλαίσια της με αριθμό κατάθεσης ..../2014 αιτήσεώς της του άρθρου 4§1 του ν.3869/2010 και από την εν γένει διαδικασία αποδεικνύονται, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, τα ακόλουθα ουσιώδη για την έκβαση της δίκης πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών, γεννηθείς το έτος 1961, είναι έγγαμος με τη γεννηθείσα το έτος 1968 ..... του ...... Είναι από το έτος 2013 συνταξιούχος λόγω γήρατος και οι καθαρές συντάξιμες αποδοχές του ανέρχονται στο ποσό των 950,00 € περίπου μηνιαίως (βλ. το Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεως του Ιανουάριου του 2018, συνδυαστικά με το προκύπτον ποσό από τα δηλωθέντα εισοδήματά του στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016, κατόπιν αφαιρέσεως του σε αυτό αναγραφέντος αναλογούντος φόρου εισοδήματος). Έλαβε δε το έτος 2015 εφάπαξ οικονομικό βοήθημα, από το οποίο έχει απομείνει αποταμιευμένο ποσό περί τα 8.500,00 €, μετά τη μερική εξόφληση δανειακών του υποχρεώσεων προς το καθ' ου. Η σύζυγος του αιτούντος εργάζεται ως διοικητική υπάλληλος στο Γενικό ..... «Η .....», με μηνιαίες καθαρές αποδοχές που ανέρχονται στο ποσό των 1.040,00 € κατά μέσο όρο (βλ. το προκύπτον ποσό από τα δηλωθέντα εισοδήματά της στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016, κατόπιν αφαιρέσεως του σε αυτό αναγραφέντος αναλογούντος φόρου εισοδήματος). Ο αιτών και η σύζυγός του έχουν μία θυγατέρα ηλικίας 20 ετών που σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ως εκ τούτου λογίζεται ως προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς της.
Την κύρια κατοικία του αιτούντος συνιστά το ανήκον στην πλήρη κυριότητά του κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου διαμέρισμα του .... υπέρ το ισόγειο ορόφου επιφάνειας των κύριων χώρων του 73 τ.μ., που εξυπηρετείται από την ανήκουσα στον αιτούντα κατά το αυτό ποσοστό πλήρους κυριότητας αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 9,90 τ.μ., των εν λόγω οριζοντίων ιδιοκτησιών ευρισκομένων σε πολυκατοικία ανεγερθείσα το έτος 1973 επί οικοπέδου κειμένου στον Δήμο Αθηναίων, οδός .... αρ. ..... Η αντικειμενική αξία της εν λόγω κύριας κατοικίας του ανέρχεται στο ποσό των 37.652,92 (€36.857,70 αναφορικά με την οριζόντια ιδιοκτησία του διαμερίσματος + €795,22 αναφορικά με την οριζόντια ιδιοκτησία της αποθήκης) €, όπως προκύπτει από την προσκομισθείσα Δήλωση ΕΝΦΙΑ του έτους 2017.
Στην ιδιοκτησία του αιτούντος ανήκουν, επίσης, κατά πλήρη κυριότητα: Α) σε ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου, μια ισόγεια μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 77 τ.μ., ανεγερθείσα επί οικοπέδου επιφάνειας 2.000 τ.μ. κειμένου στον Δήμο .... του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, αντικειμενικής αξίας 4.372,68 ευρώ (βλ. τη Δήλωση ΕΝΦΙΑ του έτους 2017), Β) σε ποσοστό 100%: α) ένα αγροτεμάχιο με ελαιόδεντρα επιφάνειας 1.000 τ.μ., ευρισκόμενο στη θέση .... του Δήμου .... του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και β) ένα αγροτεμάχιο με ελαιόδεντρα επιφάνειας 1.000 τ.μ., ευρισκόμενο στη θέση ... του Δήμου .... του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Γ) σε ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου, ένα αγροτεμάχιο με ελαιόδεντρα επιφάνειας 2.000 τ.μ. στη θέση .... του Δήμου ..... του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Δ) σε ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου τα εξής αγροτεμάχια μονοετούς καλλιέργειας: α) επιφάνειας 1.000 τ.μ., στη θέση .... του Δήμου .... του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, β) επιφάνειας 5.000 τ.μ., στη θέση ... του Δήμου .... του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, γ) επιφάνειας 5.000 τ.μ., στη θέση .... του Δήμου .... του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, δ) επιφάνειας 2.500 τ.μ., στη θέση ... του Δήμου .... του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, ε) επιφάνειας 3.000τ.μ., στη θέση ... του Δήμου .... του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στ) επιφάνειας 5.000 τ.μ., στη θέση ... του Δήμου .... του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Έτερα περιουσιακά στοιχεία και πηγές εισοδήματος (ατομικής ή οικογενειακής προέλευσης) δεν προέκυψε ότι διαθέτει ο αιτών πλην των ανωτέρω. Σε συνέχεια των προεκτεθέντων, απορριπτέος ως ουσία αβάσιμος κρίνεται ο ισχυρισμός του καθ' ου περί ανειλικρινούς δηλώσεως του αιτούντος, αφ' ης στιγμής το Δικαστήριο δεν διαπίστωσε την έλλειψη κάποιου από τα κρίσιμα για την υπόθεση έγγραφα αναφορικά με την οικογενειακή, περιουσιακή και εισοδηματική κατάστασή του, μεταξύ των οποίων τα πρόσθετα έγγραφα προς επικαιροποίηση του φακέλου του αιτούντος σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ν.4336/2015 σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 8986/2015 ΚΥΑ.
Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αιτήσεως, ο αιτών είχε αναλάβει τα κάτωθι χρέη, τα οποία ως αφορώντα σε ενέγγυες πιστώσεις συνεχίζουν να εκτοκίζονται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι τον χρόνο έκδοσης οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως. Ειδικότερα, ο αιτών είχε αναλάβει έναντι του μετέχοντος στη δίκη πιστωτή του: α) ένα χρέος απορρέον από τη συνομολογηθείσα την ....1999 υπ' αριθμόν 1/.... σύμβαση στεγαστικού δανείου, με συνολικό υπόλοιπο οφειλής 18.187,65 € (βλ. την από ...-2018 κατάσταση οφειλών του εν λόγω πιστωτή) και β) ένα χρέος απορρέον από τη συνομολογηθείσα στις ....-2006 υπ' αριθμόν 17/... σύμβαση επισκευαστικού δανείου, με συνολικό υπόλοιπο οφειλής 25.717,83 € (βλ. την από ...-2018 κατάσταση οφειλών του εν λόγω πιστωτή), για την οποία η σύζυγος του αιτούντος ενέχεται ως εκ τρίτου συμβαλλομένη. Οι σχετικές με τις οφειλές αυτές απαιτήσεις του μετέχοντος πιστωτή τυγχάνουν εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με υποθήκες α' και β' τάξης αντίστοιχα επί του συνιστώντος την κύρια κατοικία του αιτούντος ακινήτου του.
Καθώς προκύπτει από τις καταστάσεις οφειλών που χορήγησαν στον αιτούντα και τη σύζυγό του οι πιστωτές τους, η τελευταία συνολική ενήμερη δόση που αφορά στις ατομικές δανειακές υποχρεώσεις του αιτούντος ανερχόταν στο ποσό των 428,69 €, η δε τελευταία συνολική ενήμερη δόση που αφορά στις ατομικές δανειακές υποχρεώσεις της συζύγου του αιτούντος, χωρίς συνυπολογισμό και των δόσεων για τις δανειακές υποχρεώσεις για τις οποίες από κοινού ενέχεται με τον αιτούντα, ανερχόταν στο ποσό των 456,28 €. Οι προς ρύθμιση οφειλές του αιτούντος δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησής του, τούτο όμως οφείλεται στο γεγονός ότι οι καταβλητέες δόσεις παρακρατούνταν αυτομάτως από τη σύνταξή του, ενώ εξαιτίας της ήδη επελθούσας από το έτος 2012 μείωσης του οικογενειακού εισοδήματος και της αύξησης των βιοτικών δαπανών της οικογένειάς του κατά τα ακόλουθα έτη - δοθέντος του ότι οι δαπάνες για την εκπαίδευση της θυγατέρας του αυξήθηκαν όταν αυτή παρακολουθούσε πλέον τις τάξεις του Λυκείου- ο αιτών είχε παύσει από το διάστημα των ετών 2013-2014 να δύναται, άνευ παραλλήλων συνεπειών στην αξιοπρεπή διαβίωση της οικογένειάς του, να ανταποκρίνεται σε αυτές. Οι εν γένει μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης του αιτούντος, της συζύγου του -συνυπολογιζομένων και αυτών δεδομένης της κατ' άρθρο 1389 ΑΚ υποχρέωσης εκάστου των συζύγων για συνεισφορά στις οικογενειακές ανάγκες- και της θυγατέρας τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για τη σίτιση, τη στέγαση (το μίσθωμα των €180,00 για την οικία της θυγατέρας, ο ηλεκτρισμός, η ύδρευση και η θέρμανση τόσο για την ιδιόκτητη οικία του αιτούντος και της συζύγου του, όσο και για την οικία της θυγατέρας τους), τις μετακινήσεις, την επικοινωνία, τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κρίνεται ότι ανέρχονται στο ποσό των 1.400,00 € περίπου, λαμβανομένων υπ' όψιν της ηλικίας και των συνθηκών ζωής των μελών της οικογένειας του αιτούντος. Από την παράθεση των ως άνω δεδομένων, προκύπτει ότι ο αιτών έχει περιέλθει σε πραγματική μόνιμη αδυναμία να πληρώνει τις οφειλές του κατά μεγάλο μέρος τους. Η αδυναμία του αυτή καταδεικνύεται από την αρνητική σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών του, αφού ληφθούν υπ' όψιν και οι απαιτούμενες δαπάνες για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του ίδιου και της οικογένειας του. Υπήρχε δε (η αδυναμία του) κατά την κατάθεση της αίτησης και διατηρείται μέχρι τη συζήτησή της. Εξάλλου, η προβληθείσα ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος του αιτούντος τυγχάνει, σε κάθε περίπτωση, απορριπτέα ως νόμω αβάσιμη. Τούτο, διότι η ρύθμιση βρίσκει νομιμοποίηση ευθέως στο ίδιο κράτος δικαίου που επιτάσσει να μην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε μία χωρίς διέξοδο και προοπτική κατάσταση, από την οποία, άλλωστε και οι πιστωτές δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα κέρδος, δεδομένου ότι στόχος των διατάξεων του ν.3869/2010 είναι η επανένταξη του υπερχρεωμένου πολίτη στην οικονομική και κοινωνική ζωή με την επανάκτηση της οικονομικής ελευθερίας που συνεπάγεται η εξάλειψη των χρεών που αδυνατεί να αποπληρώσει (βλ. Αιτιολογική Έκθεση του ν.3869/2010 και ΜΠρΘεσσ 402/2014, τνπ ΔΣΑ). Επομένως, από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στις διατάξεις του ν.3869/2010, καθόσον αυτός στερείται της πτωχευτικής ικανότητας και έχει ήδη περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα δεδομένου ότι το δικαστήριο ερευνά την ύπαρξη δόλου όχι αυτεπαγγέλτως, αλλά κατά πρόταση πιστωτή που εν προκειμένω δεν υποβλήθηκε σε μόνιμη, διαρκή και πραγματική αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, οι οποίες ούτε έχουν αναληφθεί εντός του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης, ούτε περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης χρέη, όπως ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 1§4 του ν.3869/2010.
Μετά ταύτα, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 8§2 και του άρθρου 9§2 του ν.3869/2010. Αντιθέτως, δεν κρίνεται σκόπιμη η ρευστοποίηση των λοιπών πλην της κύριας κατοικίας του ακινήτων του αιτούντος που ευρίσκονται στον Δήμο .. του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, αφού δεδομένων των χαρακτηριστικών τους και του μικρού ποσοστού του εμπραγμάτου δικαιώματος του επί των περισσοτέρων εξ αυτών, καθώς και της χαμηλής αντικειμενικής αξίας απάντων που συνάγεται σε κάθε περίπτωση από το αντιστοιχούν σε κάθε ακίνητο και αναγραφόμενο στη Δήλωση ΕΝΦΙΑ του 2017 χαμηλό ποσό κυρίου φόρου κρίνεται ότι δεν θα προσελκυόταν αγοραστικό ενδιαφέρον και η εκποίησή τους θα απέβαινε απρόσφορη για την αποπληρωμή μέρους των ως άνω χρεών του, λαμβανομένων υπ' όψιν και των σχετικών εξόδων (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κ.λπ.) που συνεπάγεται η διαδικασία ρευστοποίησης στα πλαίσια της διάταξης του άρθρου 9§1 του ν.3869/2010. Έτσι, οι οφειλές του αιτούντος πρέπει να ρυθμιστούν με μηνιαίες καταβολές απευθείας στον μετέχοντα στη δίκη πιστωτή, από τα εισοδήματά του επί μία πενταετία (60 μήνες), οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα μέσα στις 5 πρώτες εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της παρούσας μήνα. Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα εισοδήματά του και τα χρηματικά περιουσιακά στοιχεία του, τις βιοτικές ανάγκες της οικογένειάς του και τις από την κατάθεση της αίτησης και εξής καταβολές του, κρίνει ότι το προς διάθεση ποσό πρέπει να οριστεί σε αυτό των 200,00 ευρώ ανά μήνα, ποσό που κρίνεται ότι εμπίπτει στις οικονομικές του δυνατότητες και θα διανέμεται συμμέτρως μεταξύ των κατ' αυτού απαιτήσεων του καθ' ου. Περαιτέρω, με την από ....-2014 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη του Δικαστηρίου αυτού περιελήφθη διάταξη με την οποία ορίστηκαν προσωρινές μηνιαίες καταβολές ποσού 100,00 €, αρχόμενες από την 1-11-2014 και διαρκούσες μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Σε συμμόρφωση με την προσωρινή διαταγή, ο αιτών κατέβαλε για χρονικό διάστημα 40 μηνών το ποσό των 4.000,00 (100,00 X 40) €, όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά κατάθεσης και τη μη προβολή σχετικών αντιρρήσεων από το καθ' ου. Οι προσωρινές αυτές μηνιαίες καταβολές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5§2 και 9§4 του ν.3869/2010 πρέπει να συνυπολογιστούν τόσο ως προς τον χρόνο, όσο και