2374/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
(Ν. 3869/2010)

 

Αριθμός Απόφασης 2374/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ....., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της Γραμματέως ......
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις .... 2018, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:
Της καλούσας-αιτούσας: Π.Π. του ...., με ΑΦΜ ...., κατοίκου Δήμου ...., οδός .... αρ. ..., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Παναγιώτη Μπιλίρη του Αθανασίου, Δικηγόρου Αθηνών (AM ΔΣΑ 36418), κατοίκου Δήμου Αθηναίων, οδός Διδότου αρ.37.
Των καθ' ων η κλήση- καθ' ων η αίτηση: 1) Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «....» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αριθμός ... και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια της πληρεξούσιου δικηγόρου του .........., Δικηγόρου Αθηνών (AM ΔΣΑ ....), κατοίκου Αθηνών, οδός ... αρ. ..., 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «.. ΑΕ», με ΑΦΜ ...., που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, οδός ... αρ. .... και εκπροσωπείται νόμιμα, ως οιονεί καθολικής διαδόχου της πρώην εταιρείας με την επωνυμία «......» (λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη), η οποία δεν παραστάθηκε και 3) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ ... ... Α.Ε.», με ΑΦΜ ...., που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, οδός ... αρ. ..., και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε. 
Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από ....2014 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ..../2014 αίτησή της του άρθρου 4§1 του ν.3869/2010 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, προσδιορίστηκε για τις ....2021 και εγγράφηκε στο πινάκιο. Κατόπιν, η ήδη καλούσα-αιτούσα κατέθεσε την από .....2015 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ....2015 κλήση της για επαναπροσδιορισμό της άνω αίτησης, με την οποία ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι διάδικοι παραστάθηκαν ως ανωτέρω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, αφού ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν στο ακροατήριο.Το Δικαστήριο, μετά την εκφώνηση της ως άνω υποθέσεως από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Νομίμως κατ' άρθρο 2§4 του Κεφαλαίου Α' της Υποπαρ. Α. 4 της §Α του Μέρους Β' του Ν. 4336/2015 φέρεται με την από ....2015 και με αριθμό κατάθεσης .....2015 κλήση της αιτούσας για επαναπροσδιορισμό δικασίμου σε συντομότερη ημερομηνία, η από ....2014 αίτησή της, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης ..../2014.
Όπως προκύπτει από τις υπ' αριθμόν ....2014 και ....2014 .... ... ... και τις υπό στοιχεία ....2015 και ....2015 εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών .... που επικαλείται και προσκομίζει νόμιμα η αιτούσα, ακριβές αντίγραφο της ένδικης αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο της ....2021 και ακριβές αντίγραφο της από ....2015 κλήσης με την οποία η κρινόμενη αίτηση επαναπροσδιορίστηκε κατά τα ανωτέρω για συντομότερη δικάσιμο, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στις καθ' ων με τις επωνυμίες «ΤΡΑΠΕΖΑ ... Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», αντίστοιχα. Ωστόσο, οι ανωτέρω αναφερόμενες, που τοιουτοτρόπως (δια της κλητεύσεως αυτών στη διαδικασία) κατέστησαν διάδικοι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5§1 του ν.3869/2010 όπως ισχύει συνδυαστικά με αυτή του άρθρου 748§3 του ΚΠολΔ, δεν παραστάθηκαν όταν εκφωνήθηκε η υπόθεση από το οικείο πινάκιο στη σειρά της. Επομένως, πρέπει να δικαστούν ερήμην, η διαδικασία όμως θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 754 του ΚΠολΔ και αυτή του άρθρου 271§2 του ΚΠολΔ, αναλογικά εφαρμοζόμενου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν.4335/2015, λαμβανομένης υπ' όψιν και της αιτιολογικής έκθεσης του ανωτέρω νόμου.
Με την υπό κρίση αίτηση και κατ' ορθή εκτίμηση του περιεχομένου του δικογράφου της, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των προς τους καθ' ων η αίτηση πιστωτές της ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, οι οποίες αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση κατάσταση, ζητεί εφόσον δεν έχει επιτευχθεί δικαστικός συμβιβασμός, να διαταχθεί η με σκοπό την απαλλαγή της από αυτές δικαστική ρύθμισή τους, με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της και της λοιπής ακίνητης περιουσίας της και αφού ληφθούν υπ' όψιν η εισοδηματική, περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά. Υπό το προεκτεθέν περιεχόμενο, η ένδικη αίτηση, που παραδεκτά συμπληρώθηκε από τον πληρεξούσιο της απούσας, με προφορική δήλωσή του καταχωρισθείσα στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδριάσεως, καθώς και με τις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε (άρθρα 744, 745 & 751 του ΚΠολΔ και άρθρο 741 σε συνδυασμό με άρθρα 115§3 και 256§1 εδ.δ' του ίδιου Κώδικα), αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου στην περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται η κατοικία της αιτούσας, για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741επ του ΚΠολΔ (άρθρο 3 του ν.3869/2010), μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των καθ' ων κατά τα ανωτέρω και την αποτυχία της απόπειρας προδικαστικού συμβιβασμού, όπως αυτή προκύπτει από την επί της κρινομένης χορηγηθείσα από ....2014 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη Αθηνών. Περαιτέρω, για το παραδεκτό της αίτησης, κατόπιν της αυτεπάγγελτης έρευνας του Δικαστηρίου στα κατά τις ρυθμίσεις του άρθρου 13§2 του ν.3869/2010 τηρούμενα αρχεία, διαπιστώθηκε βάσει της με αριθμό .....2018 βεβαίωσης της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών ότι δεν έχει προηγηθεί άλλη αίτηση για τη ρύθμιση χρεών της αιτούσας στο Δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας. Είναι δε η εξεταζόμενη αίτηση αρκούντως ορισμένη, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών, καθόσον πληρούνται οι τιθέμενες από τις διατάξεις των άρθρων 216§1 του ΚΠολΔ και 4§1 του ν.3869/2010 προϋποθέσεις, αφού αναφέρεται για την αιτούσα: α) ότι είναι φυσικό πρόσωπο, β) η επαγγελματική της δραστηριότητα, η οποία συνδέεται με την έλλειψη της εμπορικής ιδιότητας και γ) ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, στοιχεία που αποτελούν τις θετικές προϋποθέσεις ένταξης του οφειλέτη στον νόμο και η παράλειψη αναφοράς τους θα οδηγούσε σε νομική, και όχι σε ποσοτική και άρα καλυπτόμενη κατ' εφαρμογή των άρθρων 236, 744, 745 και 751 του ΚΠολΔ αοριστία της αίτησης. Σε περίπτωση δε τυχόν ελλείψεων αναφορικά με τα λοιπά στοιχεία της αίτησης, αυτά δοθέντος και του ιδιόρρυθμου χαρακτήρα της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσου προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων επιδέχονται παραδεκτώς συμπληρώσεως, διορθώσεως και διευκρινίσεως από τους ισχυρισμούς της αιτούσας με τις προτάσεις της κατά τη συζήτηση, αλλά και συμπληρώσεως με αυτεπάγγελτη ενέργεια του δικαστηρίου από άλλα, πέραν της αιτήσεως, διαδικαστικά ή αποδεικτικά έγγραφα {βλ. Εισήγηση Ειρηνοδίκη Γρ. Κομπολίτη, σελ. 10, Σεμινάριο ΕΣΔΙ 12-10-2016, ΑΠ 1131/1987, ΝοΒ 36, 1601-2 πλειοψηφία, ΜΠρΚοζ 165/2014, ΕφΑθ 2735/2000, 4462/2002, 2188/2008, τνπ ΝΟΜΟΣ, Π. Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, υπ' άρθρο 747, αριθ, 7 και Αθ. Κρητικό, Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων φυσικών Προσώπων, έκδ. 2016, σελ. 191). Επιπλέον, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8 & 9 του ν.3869/2010, όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4161/2013, μη εφαρμοζόμενων των διατάξεων του Άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α' της Υποπαραγράφου Α4 του Μέρους Β' του Ν. 4336/2015, που καταλαμβάνουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (βλ. την παρ. 5 του Άρθρου 2 της Υποπαραγράφου Α4 του Ν. 4336/2015). Επομένως, η ένδικη αίτηση, αφ' ης στιγμής δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών της, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και από ουσιαστική άποψη, μετά την καταβολή και των νομίμων τελών της συζήτησης.
Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα-συζύγου της αιτούσας ενώπιον του ακροατηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που προσκομίζονται από τους διαδίκους για ορισμένα εκ των οποίων γίνεται ειδικότερη μνεία κατωτέρω, από την αυτεπάγγελτη λήψη υπ' όψιν και άρθρο 744 του ΚΠολΔ και των εγγράφων που προσκομίζονται από τον σύζυγο της αιτούσας στα πλαίσια της με αριθμό κατάθεσης ..../2014 αιτήσεώς του, του άρθρου 4§1 του ν. 3869/2010 και από την εν γένει διαδικασία αποδεικνύονται, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, τα ακόλουθα ουσιώδη για την έκβαση της δίκης πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, γεννηθείσα το έτος 1968, είναι έγγαμη με τον γεννηθέντα το έτος 1961 .... του ..... Η αιτούσα εργάζεται ως διοικητική υπάλληλος στο Γενικό .... «Η ....», με μηνιαίες καθαρές αποδοχές που ανέρχονται στο ποσό των 1.040,00 € κατά μέσο όρο (βλ. το προκύπτον ποσό από τα δηλωθέντα εισοδήματά της στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα φόρου Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016, κατόπιν αφαιρέσεως του σε αυτό αναγραφέντος αναλογούντος φόρου εισοδήματος). Ο σύζυγός της είναι από το έτος 2013 συνταξιούχος λόγω γήρατος, με καθαρές συντάξιμες αποδοχές ανερχόμενες στο ποσό των 950,00 € περίπου μηνιαίως. Έλαβε δε αυτός το έτος 2015 εφάπαξ οικονομικό βοήθημα, από το οποίο έχει απομείνει αποταμιευμένο ποσό περί τα 8.500,00 €, μετά τη μερική εξόφληση δανειακών του υποχρεώσεων. Η αιτούσα και ο σύζυγός της έχουν μία θυγατέρα ηλικίας 20 ετών που σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ως εκ τούτου λογίζεται ως προστατευόμενο μέλος της οικογένειας της.
Την κύρια κατοικία της αιτούσας συνιστά το ανήκον στην πλήρη κυριότητα της κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου διαμέρισμα τού .... υπέρ το ισόγειο ορόφου επιφάνειας των κύριων χώρων του 73τ.μ., που εξυπηρετείται από την ανήκουσα στην αιτούσα κατά το αυτό ποσοστό πλήρους κυριότητας αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 9,90 τ.μ., των εν λόγω οριζοντίων ιδιοκτησιών ευρισκομένων σε πολυκατοικία ανεγερθείσα το έτος 1973 επί οικοπέδου κειμένου στον Δήμο ...., οδός ... ... αρ. .... Η αντικειμενική αξία της εν λόγω κύριας κατοικίας της ανέρχεται στο ποσό των 37.652,92 (€36.857,70 αναφορικά με την οριζόντια ιδιοκτησία του διαμερίσματος + €795,22 αναφορικά με την οριζόντια ιδιοκτησία της αποθήκης) €, όπως προκύπτει από την προσκομισθείσα Δήλωση ΕΝΦΙΑ του έτους 2017. Επίσης, η αιτούσα τυγχάνει επικαρπώτρια σε ποσοστό 100% ενός αγροτεμαχίου επιφάνειας 942,70 τ.μ., ευρισκομένου στη θέση ... του Δήμου .... του Νομού Εύβοιας, χαμηλής αντικειμενικής αξίας καθώς συνάγεται από το αντιστοιχούν σε αυτό χαμηλό ποσό κυρίου φόρου (0,94 €) όπως αναγράφεται στην προσκομισθείσα Δήλωση ΕΝΦΙΑ του 2017. Έτερα περιουσιακά στοιχεία και πηγές εισοδήματος (ατομικής ή οικογενειακής προέλευσης) δεν προέκυψε ότι διαθέτει η αιτούσα, πλην των ανωτέρω. Σε συνέχεια των προεκτεθέντων, απορριπτέος ως ουσία αβάσιμος κρίνεται ο ισχυρισμός του πρώτου των καθ' ων περί ανειλικρινούς δηλώσεως της αιτούσας, αφ' ης στιγμής το Δικαστήριο δεν διαπίστωσε την έλλειψη κάποιου από τα κρίσιμα για την υπόθεση έγγραφα αναφορικά με την οικογενειακή, περιουσιακή και εισοδηματική κατάστασή της, μεταξύ των οποίων τα πρόσθετα έγγραφα προς επικαιροποίηση του φακέλου της αιτούσας σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν. 4336/2015 σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 8986/2015 ΚΥΑ.
Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αιτήσεως, η αιτούσα ανέλαβε τα κάτωθι χρέη, που άπαντα με την κοινοποίηση της αίτησης θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου ληξιπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 6§3 του ν.3869/2010, αφ' ης στιγμής αποδεικνύεται ότι ένα τουλάχιστον εξ αυτών είχε καταστεί ληξιπρόθεσμο κατά την υποβολή της κρινομένης και τα οποία υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, με εξαίρεση τα αφορώντα σε ενέγγυες πιστώσεις, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι τον χρόνο έκδοσης της απόφασης. Συγκεκριμένα, η αιτούσα ανέλαβε: α) έναντι του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «....»: ί) ένα χρέος απορρέον από τη συνομολογηθείσα την ....1999 υπ' αριθμόν 1/... σύμβαση στεγαστικού δανείου, με συνολικό υπόλοιπο οφειλής 24.674,86 € (βλ. την από ...2018 κατάσταση οφειλών του εν λόγω πιστωτή) και ii) ένα χρέος απορρέον από τη συνομολογηθείσα στις ...-2006 υπ' αριθμόν 17/... σύμβαση επισκευαστικού δανείου, με συνολικό υπόλοιπο οφειλής 25.717,83 € (βλ. την από ....-2018 κατάσταση οφειλών του εν λόγω πιστωτή), για την οποία ενέχεται ως εκ τρίτου συμβαλλομένη, με πρωτοφειλέτη τον σύζυγό της. Οι σχετικές με τις οφειλές αυτές απαιτήσεις του μετέχοντος πιστωτή τυγχάνουν εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με υποθήκες επί του συνιστώντος την κύρια κατοικία της αιτούσας ακινήτου της, β) έναντι της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «.....ΑΤΕ», ένα χρέος απορρέον από την υπ' αριθμόν ..... σύμβαση, με συνολικό υπόλοιπο οφειλής προς την τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «... Α.Ε.», 10.630,60 € (βλ. την από ....2014 κατάσταση οφειλών της εν λόγω πιστώτριας) και γ) έναντι της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ ... Α.Ε.»: ί) ένα χρέος απορρέον από την υπ' αριθμόν ..... σύμβαση πιστωτικής κάρτας με συνολικό υπόλοιπο οφειλής 2.980,97 € (βλ. την από ....2014 αναλυτική βεβαίωση οφειλών της εν λόγω πιστώτριας), ii) ένα χρέος απορρέον από την υπ' αριθμόν .... σύμβαση καταναλωτικού δανείου με συνολικό υπόλοιπο οφειλής 354,01 € (βλ. την από ....2014 αναλυτική βεβαίωση οφειλών της εν λόγω πιστώτριας), iii) ένα χρέος απορρέον από την υπ' αριθμόν .... σύμβαση καταναλωτικού δανείου με συνολικό υπόλοιπο οφειλής 49,91 € (βλ. την από ...-2014 αναλυτική βεβαίωση οφειλών της εν λόγω πιστώτριας) και ιν) ένα χρέος απορρέον από την υπ' αριθμόν .... σύμβαση καταναλωτικού δανείου με συνολικό υπόλοιπο οφειλής 15.628,18 € (βλ. την από ....-2014 αναλυτική βεβαίωση οφειλών της εν λόγω πιστώτριας).
Καθώς προκύπτει από τις καταστάσεις οφειλών που χορήγησαν στην αιτούσα και τον σύζυγό της οι πιστωτές τους, η τελευταία συνολική ενήμερη δόση που αφορά στις ατομικές δανειακές υποχρεώσεις της αιτούσας ανερχόταν στο ποσό των 749,87 €, η δε τελευταία συνολική ενήμερη δόση που αφορά στις ατομικές δανειακές υποχρεώσεις του συζύγου της αιτούσας, χωρίς συνυπολογισμό και των δόσεων για τις δανειακές υποχρεώσεις για τις οποίες από κοινού ενέχεται με την αιτούσα, ανερχόταν στο ποσό των 135,10 €. Εξαιτίας της ήδη επελθούσας από το έτος 2012 μείωσης του οικογενειακού εισοδήματος και της αύξησης των βιοτικών δαπανών της οικογένειας της αιτούσας κατά τα ακόλουθα έτη δοθέντος του ότι οι δαπάνες για την εκπαίδευση της θυγατέρας της αυξήθηκαν όταν αυτή παρακολουθούσε πλέον τις τάξεις του Λυκείου η αιτούσα έπαυσε κατά το διάστημα των ετών 2013 - 2014 να δύναται, άνευ παραλλήλων συνεπειών στην αξιοπρεπή διαβίωση της οικογένειάς της, να ανταποκρίνεται σας παραπάνω οφειλές της. Οι εν γένει μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης της αιτούσας, του συζύγου της συνυπολογιζομένων και αυτών δεδομένης της κατ' άρθρο 1389 ΑΚ υποχρέωσης έκαστου των συζύγων για συνεισφορά στις οικογενειακές ανάγκες και της θυγατέρας τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για τη σίτιση, τη στέγαση (το μίσθωμα των € 180,00 για την οικία της θυγατέρας, ο ηλεκτρισμός, η ύδρευση και η θέρμανση τόσο για την ιδιόκτητη οικία του αιτούντος και της συζύγου του, όσο και για την οικία της θυγατέρας τους), τις μετακινήσεις, την επικοινωνία, τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κρίνεται ότι ανέρχονται στο ποσό των 1.400,00 € περίπου, λαμβανομένων υπ' όψιν της ηλικίας και των συνθηκών ζωής των μελών της οικογένειας της αιτούσας. Από την παράθεση των ως άνω δεδομένων, προκύπτει ότι η αιτούσα έχει περιέλθει σε πραγματική μόνιμη αδυναμία να πληρώνει τις οφειλές της κατά μεγάλο μέρος τους Η αδυναμία της αυτή καταδεικνύεται από την αρνητική σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών της, αφού ληφθούν υπ' όψιν και οι απαιτούμενες δαπάνες για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της οικογένειάς της. Υπήρχε δε (η αδυναμία της) κατά την κατάθεση της αίτησης και διατηρείται μέχρι τη συζήτησή της. Εξάλλου, η προβληθείσα ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος της αιτούσας τυγχάνει, σε κάθε περίπτωση, απορριπτέα ως νόμω αβάσιμη. Τούτο, διότι η ρύθμιση βρίσκει νομιμοποίηση ευθέως στο ίδιο κράτος δικαίου που επιτάσσει να μην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε μία χωρίς διέξοδο και προοπτική κατάσταση, από την οποία, άλλωστε και οι πιστωτές δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα κέρδος, δεδομένου ότι στόχος των διατάξεων του ν.3869/2010 είναι η επανένταξη του υπερχρεωμένου πολίτη στην οικονομική και κοινωνική ζωή με την επανάκτηση της οικονομικής ελευθερίας που συνεπάγεται η εξάλειψη των χρεών που αδυνατεί να αποπληρώσει (βλ. Αιτιολογική Έκθεση του ν.3869/2010 και ΜΠρΘεσσ 402/2014, τνπ ΔΣΑ). Επομένως, από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στις διατάξεις του ν.3869/2010, καθόσον αυτή στερείται της πτωχευτικής ικανότητας και έχει ήδη περιέλθει χωρίς δική της υπαιτιότητα δεδομένου ότι το δικαστήριο ερευνά την ύπαρξη δόλου όχι αυτεπαγγέλτως, αλλά κατά πρόταση πιστωτή που εν προκειμένω δεν υποβλήθηκε σε μόνιμη, διαρκή και πραγματική αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, οι οποίες ούτε έχουν αναληφθεί εντός του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης, ούτε περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης χρέη, όπως ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 1§4 του ν.3869/2010.
Μετά ταύτα, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 8§2 και του άρθρου 9§2 του ν.3869/2010. Αντιθέτως, δεν κρίνεται σκόπιμη η ρευστοποίηση του ευρισκομένου στον Δήμο ... αγροτεμαχίου της αιτούσας, αφού δεδομένων των χαρακτηριστικών του και του είδους του εμπραγμάτου δικαιώματος της επί αυτού, κρίνεται ότι δεν θα προσελκυόταν αγοραστικό ενδιαφέρον και η εκποίησή του θα απέβαινε απρόσφορη για την αποπληρωμή μέρους των ως άνω χρεών της, λαμβανομένων υπ' όψιν και των σχετικών εξόδων (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κ.λπ.) που συνεπάγεται η διαδικασία ρευστοποίησης στα πλαίσια της διάταξης του άρθρου 9§1 του ν.3869/2010. Έτσι, οι οφειλές της αιτούσας πρέπει να ρυθμιστούν με μηνιαίες καταβολές