2345/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΑΡΙΘΜΟΣ 2345/2018
TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών ......, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα .....
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις ..... 2017, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Της καλούσας - αιτούσας Α.Σ. του .... και της ..., κατοίκου .... Αττικής, οδός .... αρ. ..., η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Πάρι Αναστασάκο.
Των καθ' ων η κλήση - αίτηση πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους και παρίστανται ως εξής: 1) Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ ... ... Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της ..... 2) Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ .... Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδική διάδοχος της έννομης σχέσης που απορρέει από τις συμβάσεις χορήγησης δανείων που μεταβιβάστηκαν σε αυτή από την .... «...», όπως μετονομάστηκε η Τράπεζα με την επωνυμία «.....», ως καθολική διάδοχος της Τράπεζας με την επωνυμία «....», η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της ..... 3) Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της .......
Η καλούσα - αιτούσα με την από ....2015 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης .....2015 κλήση της ζητεί τον επαναπροσδιορισμό προς συζήτηση σε συντομότερη δικάσιμό: της από ....2013 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης .....2013 αίτησής της, εκούσιας δικαιοδοσίας, για την οποία είχε ορισθεί αρχικά δικάσιμος η ....2018, με την οποία ζητεί όσα διαλαμβάνονται σε αυτή.
Για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε νέα συντομότερη δικάσιμος η .....2017 και μετά από αναβολή η αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας. Εκφωνήθηκε η υπόθεση κατά τη σειρά εγγραφής της στο πινάκιο και παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναφέρεται πιο πάνω. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα διαλαμβάνονται στα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η αιτούσα, με την κρινόμενη αίτηση, η οποία προσδιορίστηκε σε συντομότερη δικάσιμο από την αρχικά ορισθείσα της ...-2018, κατόπιν της από .....2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ...../2015 κλήσης της, όπως αυτή (αίτηση) παραδεκτά συμπληρώθηκε - διευκρινίσθηκε με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της στο ακροατήριο και με τις έγγραφες προτάσεις της, εκθέτει ότι στερείται πτωχευτικής ικανότητας και έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της. Ζητεί δε, αφού ληφθούν υπόψη η οικογενειακή της κατάσταση, καθώς και η περιουσιακή και εισοδηματική κατάσταση της ιδίας και του συζύγου της, την επικύρωση του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης των χρεών της, άλλως να διαταχθεί η ρύθμιση αυτών από το δικαστήριο, καθώς και να διαταχθεί η ρευστοποίηση του περιγραφόμενου ακινήτου της και να κριθεί μη απαραίτητη η ρευστοποίηση των λοιπών ακινήτων περιουσιακών της στοιχείων.
Με το παραπάνω περιεχόμενο, η υπό κρίση αίτηση, αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010). Προς διευκόλυνση της διαδικασίας της προσπάθειας προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτριών της, προσκομίζεται η από ....2013 υπεύθυνη δήλωση της, της οποίας το περιεχόμενο επικαιροποιήθηκε με την από ...2016 προσκομισθείσα υπεύθυνη δήλωση της, στα πλαίσια της επικαιροποίησης των σχετικών της, σύμφωνα με την ΚΥΑ 8986/14/10/2015, για την ορθότητα και πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων της ιδίας και του συζύγου της, της κατάστασης των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, όπως αυτές αναφέρονται στην υπό κρίση αίτηση, καθώς και για το ότι την τελευταία τριετία δεν έχει προβεί σε μεταβίβαση κανενός εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου της. Εξάλλου, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, σύμφωνα με το άρθρο 13§2 του ν.3869/2010, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της. Περαιτέρω, η αίτηση, η οποία είναι πλήρως ορισμένη, εμπεριέχουσα όλα τα κατά νόμο απαραίτητα στοιχεία για το ορισμένο αυτής, απορριπτομένης της ενστάσεως περί αοριστίας αυτής που υπεβλήθη από τις πληρεξούσιες δικηγόρους των καθ' ων πιστωτριών Τραπεζών, είναι και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6§3, 8 & 9§1 του ν.3869/2010, όπως αυτός ίσχυε κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, μετά την καταβολή και των νομίμων τελών της συζήτησης και εφόσον δεν επετεύχθη προδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτριών της.
Από τα όσα χωρίς όρκο κατέθεσε η αιτούσα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν μετ' επικλήσεως οι διάδικοι, καθώς και όσα προσκομίσθηκαν από την αιτούσα στα πλαίσια της επικαιροποίησης των σχετικών της και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα, Α.Σ. είναι 60 ετών και έγγαμη με τον ...., με τον οποίο έχουν αποκτήσει μια ενήλικη θυγατέρα, ηλικίας 28 ετών, η οποία διαμένει μαζί τους και τη διανυόμενη χρονική περίοδο είναι άνεργη, ενώ κατά το παρελθόν η τελευταία εργάσθηκε μόνο περιστασιακά και επιδοτήθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. επί εξάμηνο. Η αιτούσα από το έτος 1997 μέχρι και τις 29-6-2010 διατηρούσε ατομική επιχείρηση - κατάστημα επί της .... ..... αρ. 72 (Δήμος .....) με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο εκτυπωμένων ή εικονογραφημένων καρτών κ.λπ. και από τις 21-10-2010 είναι εγγεγραμμένη στον Ο.Α.Ε.Δ. και πλέον μακροχρόνια άνεργη, το μοναδικό δε, ατομικό εισόδημα της αποτελεί το μίσθωμα που λαμβάνει από εκμίσθωση ακινήτου της, ανερχόμενο σε 200,00 € μηνιαίως. Ο σύζυγος της αιτούσας την διανυόμενη χρονική περίοδο εργάζεται με την ειδικότητα του μπουφετζή σε κατάστημα εστίασης με καθαρές αποδοχές ύψους 490,00 € μηνιαίως, έτσι το συνολικό εισόδημα τους ανέρχεται σε 690,00 € περίπου μηνιαίως. Κατά τα παρελθόντα έτη, και ειδικότερα από το έτος 2004 μέχρι και το έτος 2016, το οικογενειακό εισόδημα της αιτούσας είχε ανέλθει σε (17.029,55:12) 1.419,12 €, (19.802,73:12) 1,650,22 €, (20.391,91:12) 1.699,32 €, (21.625,86:12) 1.802,15 €, (19.711,12:12) 1.642,59 €, (17.151,29:12) 1.429,27 €, (24.721,72:12) 2.060,14 €, (17.923,58:12) 1.493,63 €, (12.596, 21:12) 1.049,68 €, (8.319,08:12) 693,25 €, (7.746,37:12) 645,53 €, (8.698,82:12) 724,90 €, (9.474,44:12) 789,53 €, όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος αυτής και του συζύγου της. Η αιτούσα με την οικογένειά της διαμένουν σε παλαιά ισόγεια οικία, επιφάνειας 96,00μ2 που έχει ανεγερθεί το έτος 1960 εντός οικοπέδου εκτάσεως 169,00μ2, ευρισκόμενου στο Δήμο ....., η οποία ανήκει κατά κυριότητα και κατά ποσοστό 50% εξ' αδιαιρέτου στο σύζυγό της, ενώ το οικόπεδο εντός του οποίου αυτή έχει ανεγερθεί ανήκει κατά κυριότητα και κατά ποσοστό 25% εξ' αδιαιρέτου στο σύζυγό της. Στην αιτούσα ανήκουν τα εξής ακίνητα περιουσιακά στοιχεία: α) κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα ένα .... διαμέρισμα επιφάνειας 48,00μ2 επί πολυκατοικίας που έχει κατασκευασθεί το έτος 1977, ευρισκόμενης επί της οδού ... αρ. ... στο Δήμο .... (περιοχή .....), του οποίου η αντικειμενική αξία ανέρχεται σε 31.104,00μ2, β) κατά κυριότητα και κατά ποσοστό 50% εξ' αδιαιρέτου μια παλαιά (κατασκευής το έτος 1950) .... οικία επιφάνειας 61,10μ2 με βοηθητικούς χώρους επιφάνειας 65,19μ2, ευρισκόμενη εντός οικοπέδου εκτάσεως 343,89μ2, ευρισκόμενου στην Τοπική Κοινότητα .... της Δημοτικής Ενότητας .... του Δήμου ..... της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γ) κατά κυριότητα και κατά ποσοστό 50% εξ' αδιαιρέτου ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 4.000,00μ2, ευρισκόμενο στη θέση .... στην Τοπική Κοινότητα .... της Δημοτικής Ενότητας ..... του Δήμου ..... της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δ) κατά κυριότητα και κατά ποσοστό 50% εξ' αδιαιρέτου ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 5.000,00μ2, ευρισκόμενο στη θέση .... στην Τοπική Κοινότητα ..... της Δημοτικής Ενότητας ..... του Δήμου ..... της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ε) κατά κυριότητα και κατά ποσοστό 50% εξ' αδιαιρέτου ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 1.000,00μ2, ευρισκόμενο στη θέση .... στην Τοπική Κοινότητα .... της Δημοτικής Ενότητας ..... του Δήμου ..... της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Τα υπό στοιχεία β), γ), δ) και ε) ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας των οποίων η εμπορική αξία είναι πολύ χαμηλή λόγω του ποσοστού συγκυριότητας της επ' αυτών σε συνδυασμό με την πτωτική πορεία των τιμών των ακινήτων και την έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος γι' αυτά, κρίνεται από το Δικαστήριο μη πρόσφορη η ρευστοποίηση τους κατ' άρθρο 9§1 του ν.3869/2010 προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτριών της. Με βάση τα παραπάνω, το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των βιοτικών δαπανών της οικογένειας της αιτούσας ανέρχεται σε 600,00 € περίπου, ενώ συνδράμονται οικονομικά και από στενό συγγενικό της πρόσωπο (μητέρα της). Πιστώτριες της αιτούσας είναι οι παρακάτω Τράπεζες, προς τις οποίες αυτή έχει τις εξής οφειλές: 1) Η Τράπεζα με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ ..... Α.Ε.» από: α) το υπ' αρ. λογαριασμού ..... στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο σύνολο οφειλής στις .....2013 χρόνο κοινοποίησης προς αυτή της αίτησης - 50.095,28 € και β) το υπ' αρ. λογαριασμού ..... καταναλωτικό δάνειο με υπόλοιπο σύνολο οφειλής στις .....2013 χρόνο κοινοποίησης προς αυτή της αίτησης - 1.079,23 €, ήτοι συνολικά 51.174,51 €. Η υπό στοιχείο α) απαίτηση της εν λόγω πιστώτριας Τράπεζας είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη, καθώς έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης Α' σειράς επί του ως άνω διαμερίσματος κυριότητας της αιτούσας για το ποσό των 72.000,00 €. 2) Η Τράπεζα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ..... Α.Ε.», ως ειδική διάδοχος της ... «......», όπως μετονομάστηκε η Τράπεζα με την επωνυμία «......», ως καθολική διάδοχος της Τράπεζας με την επωνυμία «......», από: το υπ' αριθμό χορήγησης ..... δάνειο με υπόλοιπο σύνολο οφειλής - στις ....2013 - 25.748,02 €. Η απαίτηση της εν λόγω πιστώτριας Τράπεζας επίσης είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη, καθώς έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης Β' σειράς επί του ως άνω διαμερίσματος κυριότητας της αιτούσας για το ποσό των 33.261,00 €. 3) Η Τράπεζα με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» από: α) το με αριθμό συμβάσεως ..... πιστωτικό προϊόν (dixons) με υπόλοιπο οφειλής - στις .....2013 - 142,64 € και β) την με αριθμό συμβάσεως ..... επιχειρηματική πίστωση με υπόλοιπο οφειλής - στις .....2013 - 11.426,15 €, ήτοι συνολικά 11.568,79 €. Έτσι, οι συνολικές οφειλές της αιτούσας προς τις ως άνω πιστώτριες της ανέρχονταν κατά τις παραπάνω ημερομηνίες στο ποσό των (51.174,51 + 25.748,02 + 11.568,79) 88.491,32 €. Τα πιστωτικά αυτά προϊόντα δεν έχουν ληφθεί από την αιτούσα το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της υπό κρίση αίτησης, οι απαιτήσεις δε των πιστωτριών της κατά πλάσμα του νόμου θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο εκδόσεως της παρούσας απόφασης (άρθρο 6§3 ν.3869/2010), έτσι τα ανωτέρω αναγραφόμενα ποσά έχουν διαφοροποιηθεί, δεδομένου μάλιστα ότι έχουν ρυθμιστεί προσωρινά οι οφειλές της αιτούσας χωρίς την υποχρέωση από την τελευταία μηνιαίων καταβολών προς τις πιστώτριες της με την από .....2014 Προσωρινή Διαταγή της Ειρηνοδίκου Αθηνών. Η αιτούσα αδυνατούσε να εξυπηρετεί κανονικά τα πιο πάνω πιστωτικά προϊόντα από το έτος 2010, ενώ μέχρι το έτος 2013 προέβη σε ρύθμιση αυτών, την οποία όμως στη συνέχεια δεν μπορούσε να τηρήσει, καθώς το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα της μειώθηκε σημαντικά κατά τα ανωτέρω και δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση αυτών. Η αρνητική σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών της κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας, λαμβανομένου υπόψη και των συνεχώς αυξανόμενων δανειακών της υποχρεώσεων εξαιτίας της επιβάρυνσης αυτών με τόκους υπερημερίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στην πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της. Έτσι, συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση μόνιμη και γενική αδυναμία της αιτούσας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τις πιστώτριες Τράπεζες, στην οποία περιήλθε χωρίς δική της υπαιτιότητα, απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού των πληρεξούσιων δικηγόρων των πρώτης και τρίτης εκ των πιστωτριών Τραπεζών. Επίσης η άσκηση της υπό κρίση αίτησης δεν ενέχει στοιχεία καταχρηστικότητας απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού των πληρεξούσιων δικηγόρων των πιστωτριών Τραπεζών. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8§2 & 9§1, όπως τροποποιήθηκαν με διατάξεις του ν. 4161/2013, ήτοι θα πρέπει να γίνει συνδυασμός αυτών και συγκεκριμένα του άρθρου 8§2 με τον ορισμό καταβολών επί πενταετία, καθώς και του άρθρου 9§1 για την ρευστοποίηση ακινήτου της. Έτσι η ρύθμιση των οφειλών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές στις πιο πάνω πιστώτριες της από το οικογενειακό εισόδημα της επί πενταετία, ήτοι επί εξήντα (60) μήνες, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, από τις οποίες (καταβολές) αυτές θα ικανοποιηθούν συμμέτρως. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, οι καταβολές πρέπει να οριστούν στο ποσό των τριάντα (30,00) ευρώ μηνιαίως, το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες της αιτούσας, λαμβανομένου υπόψη ότι με απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου έχουν ρυθμιστεί οι οφειλές του συζύγου της με την υποχρέωση του τελευταίου μηνιαίων καταβολών προς τις πιστώτριες του επί πενταετία ύψους εβδομήντα (70,00) ευρώ εκάστη. Ειδικότερα, στην πρώτη ως άνω πιστώτρια της, της οποίας η συνολική απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 57,83% επί του συνόλου των οφειλών της, η αιτούσα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, ήτοι εξήντα (60) μηνών, το ποσό των 17,35 €, στη δεύτερη ως άνω πιστώτρια της, της οποίας η συνολική απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 29,10% επί του συνόλου των οφειλών της, η αιτούσα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, ήτοι εξήντα (60) μηνών, το ποσό των 8,73 € και τέλος, στην τρίτη ως άνω πιστώτρια της, της οποίας η συνολική απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 13,07% επί του συνόλου των οφειλών της, η αιτούσα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, ήτοι εξήντα (60) μηνών, το ποσό των 3,92 €. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών, η πρώτη πιστώτρια της θα έχει λάβει το συνολικό ποσό των 1.040,94 €, η δεύτερη πιστώτρια της θα έχει λάβει το συνολικό ποσό των 523,74 € και η τρίτη πιστώτρια της θα έχει λάβει το συνολικό ποσό των 235,32 €. Συνολικά δε, η αιτούσα θα έχει καταβάλει στις πιστώτριες της το ποσό των (60X30,00) 1.800,00 €, ενώ το υπόλοιπο συνολικό ανεξόφλητο ποσό προς αυτές θα ανέρχεται σε (88.491,32-1.800,00) 86.69132 €.
Περαιτέρω, η ανωτέρω ρύθμιση θα συνδυαστεί με αυτή του άρθρου 9§1 του ν.3869/2010 με την εκποίηση του ως άνω υπό στοιχείου α) ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της αιτούσας και ειδικότερα: ενός ισογείου διαμερίσματος επιφάνειας 48,00μ2 επί πολυκατοικίας που έχει κατασκευασθεί το έτος 1977, ευρισκόμενης επί της οδού .... αρ. ... στο Δήμο .... (περιοχή ....), του οποίου η αντικειμενική αξία ανέρχεται σε 31.104,00 € και της ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα. Και τούτο διότι κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, γιατί πρόκειται το εν λόγω ακίνητο να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και να αποφέρει αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών της, δεδομένου ότι η οικονομική της κατάσταση δεν είναι τέτοια που να επιτρέπει την ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών με τις καταβολές που ορίζονται στα πλαίσια της ως άνω ρυθμίσεως, εξάλλου την ρευστοποίηση αυτού ζητεί η αιτούσα τόσο με την υπό κρίση αίτηση όσο και με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της στο ακροατήριο αλλά και με τις έγγραφες προτάσεις της. Για την εκποίηση του ανωτέρω ακινήτου θα πρέπει να οριστεί εκκαθαριστής από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 ΚΠολΔ κατά το διατακτικό, ο οποίος θα ενημερωθεί για την ανάληψη των καθηκόντων του από την Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Το έργο του εκκαθαριστή θα συνίσταται, πέραν των προβλεπομένων από τον νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρο 9§1 εδ.3 του ν.3869/2010), στην εντός τριών (3) ετών από την ανάληψη των καθηκόντων του εκποίηση με ελεύθερη πώληση κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με επιπλέον έξοδα η όλη διαδικασία, του ακινήτου αυτού. Ως ελάχιστο τίμημα ορίζεται το ποσό των 2/3 της αντικειμενικής αξίας του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η σύνταξη πίνακα διανομής, κατ' άρθρο 153§1 του ΠτωχΚ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στις καθ' ων πιστώτριες, ώστε να προβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις τους με την ανακοπή του άρθρου 161 του ΠτωχΚ. Με βάση τον πίνακα αυτόν ο εκκαθαριστής θα προβεί στην καταβολή του προϊόντος της εκποίησης αποκλειστικά στις εμπραγμάτως ασφαλισμένες καθ' ων πιστώτριες, κατά τη σειρά της υποθηκικής τους τάξης. Προκειμένου δε, να αντιμετωπισθούν τα πρώτα έξοδα της ρευστοποίησης, κρίνεται απαραίτητο από το Δικαστήριο, κατ' αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της §4 του άρθρου 5 του Πτωχευτικού Κώδικα, να υποχρεωθεί η αιτούσα εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των διακοσίων (200,00) € και να προσκομίσει στη συνέχεια στη Γραμματεία του Δικαστηρίου το σχετικό γραμμάτιο, το οποίο θα παραλάβει ο εκκαθαριστής μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του. Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το διανεμόμενο ποσό (άρθρο 81 & 154§1 ΠτωχΚ).
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η κρινομένη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσία βάσιμη, και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας κατά τα ανωτέρω. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8§6 του ν.3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται την αίτηση.
Ρυθμίζει τις οφειλές της