2342/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΑΡΙΘΜΟΣ 2342/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών ..............., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα ..............
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις ............ 2017, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Του καλούντος - αιτούντος Χ.Χ. του ........... και της ......, κατοίκου .... Αττικής, οδός ..... αρ. ..., ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Πάρι Αναστασάκο.
Των καθ' ων η κλήση - αίτηση πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους και παρίστανται ως εξής: 1) Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ ... ... Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της ........ 2) Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ... Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδική διάδοχος της έννομης σχέσης που απορρέει από τις συμβάσεις χορήγησης δανείων που μεταβιβάστηκαν σε αυτή από την .....με την επωνυμία «....», όπως μετονομάστηκε η Τράπεζα με την επωνυμία «...........», ως καθολική διάδοχος της Τράπεζας με την επωνυμία «..........», η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της ............. 3) Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της .....
Ο καλών - αιτών με την από ....2015 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ........2015 κλήση του ζητεί τον επαναπροσδιορισμό προς συζήτηση σε συντομότερη δικάσιμο της από ......2013 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης .......2013 αίτησης του, εκούσιας δικαιοδοσίας, για την οποία είχε ορισθεί αρχικά δικάσιμος η ......2018, με την οποία ζητεί όσα διαλαμβάνονται σε αυτή.
Για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε νέα συντομότερη δικάσιμος η .... 2017 και μετά από αναβολή η αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας. Εκφωνήθηκε η υπόθεση κατά τη σειρά εγγραφής της στο πινάκιο και παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναφέρεται πιο πάνω. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα διαλαμβάνονται στα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ο αιτών, με την κρινόμενη αίτηση, η οποία προσδιορίστηκε σε συντομότερη δικάσιμο από την αρχικά ορισθείσα κατόπιν της από .....2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ..../2015 κλήσης του, όπως αυτή (αίτηση) παραδεκτά συμπληρώθηκε - διευκρινίσθηκε με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του στο ακροατήριο και με τις έγγραφες προτάσεις του, εκθέτει ότι στερείται πτωχευτικής ικανότητας και έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Ζητεί δε, αφού ληφθούν υπόψη η οικογενειακή, καθώς και η περιουσιακή και εισοδηματική κατάσταση του ιδίου και της συζύγου του, την επικύρωση του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης των χρεών του, άλλως να διαταχθεί η ρύθμιση αυτών από το δικαστήριο, με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας και μοναδικής κατοικίας του, καθώς και του περιγραφόμενου οχήματος του.
Με το παραπάνω περιεχόμενο, η υπό κρίση αίτηση, αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 3869/2010). Προς διευκόλυνση της διαδικασίας της προσπάθειας προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτριών του, προσκομίζεται η από .....2013 υπεύθυνη δήλωση του, της οποίας το περιεχόμενο επικαιροποιήθηκε με την από ....2016 προσκομισθείσα υπεύθυνη δήλωση του, στα πλαίσια της επικαιροποίησης των σχετικών του, σύμφωνα με την ΚΥΑ 8986/14-10-2015, για την ορθότητα και πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, της κατάστασης των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, όπως αυτές αναφέρονται στην υπό κρίση αίτηση, καθώς και για το ότι την τελευταία τριετία δεν έχει προβεί σε μεταβίβαση κανενός εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου του. Εξάλλου, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, σύμφωνα με το άρθρο 13§2 του ν.3869/2010, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του. Περαιτέρω, η αίτηση, η οποία είναι πλήρως ορισμένη, εμπεριέχουσα όλα τα κατά νόμο απαραίτητα στοιχεία για το ορισμένο αυτής, απορριπτομένης έτσι της ενστάσεως περί αοριστίας αυτής που υπεβλήθη από τις πληρεξούσιες δικηγόρους των καθ' ων πιστωτριών Τραπεζών, είναι και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6§3, 8 & 9§2 του ν.3869/2010, όπως αυτός ίσχυε κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης, πλην του αιτήματος περί εξαίρεσης από την εκποίηση του οχήματος του αιτούντος, καθώς το αίτημα τούτο προβλέπεται αποκλειστικά και μόνο για την κύρια κατοικία και για ουδέν άλλο - ακίνητο ή κινητό - περιουσιακό στοιχείο του αιτούντος - οφειλέτη. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί - κατά τα λοιπά - ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, μετά την καταβολή και των νομίμων τελών της συζήτησης και εφόσον δεν επετεύχθη προδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτριών του.
Από τα όσα ενόρκως κατέθεσε η μάρτυρας - σύζυγος του αιτούντος στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν μετ' επικλήσεως οι διάδικοι καθώς και όσα προσκομίσθηκαν από τον αιτούντα στα πλαίσια της επικαιροποίησης των σχετικών του και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών, Χ.Χ., είναι 58 ετών και έγγαμος με την ....... με την οποία έχουν αποκτήσει μια ενήλικη θυγατέρα, ηλικίας 28 ετών, η οποία διαμένει μαζί τους και τη διανυόμενη χρονική περίοδο είναι άνεργη, ενώ κατά το παρελθόν η τελευταία εργάσθηκε μόνο περιστασιακά και επιδοτήθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. επί εξάμηνο. Την διανυόμενη χρονική περίοδο εργάζεται (ο αιτών) με την ειδικότητα του μπουφετζή σε κατάστημα εστίασης με καθαρές αποδοχές ύψους 490,00 € μηνιαίος, ενώ και στο παρελθόν εργαζόταν ως ιδιωτικός υπάλληλος, η δε σύζυγος του από το έτος 1997 μέχρι και τις 29.6.2010 διατηρούσε ατομική επιχείρηση - κατάστημα επί της ....... αρ. ... (Δήμος ....) με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο εκτυπωμένων ή εικονογραφημένων καρτών κ.λπ. και από τις 21.10.2010 είναι εγγεγραμμένη στον Ο.Α.Ε.Δ. και πλέον μακροχρόνια άνεργη και το μοναδικό ατομικό εισόδημα της αποτελεί το μίσθωμα που λαμβάνει από εκμίσθωση ακινήτου της, ανερχόμενο σε 200,00 € μηνιαίως, έτσι το συνολικό εισόδημα τους ανέρχεται σε 690,00 € μηνιαίως περίπου. Κατά τα παρελθόντα έτη, και ειδικότερα από το έτος 2004 μέχρι και ο έτος 2016, το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος είχε ανέλθει σε (17.029,55:12) 1.419,12 €, (19.802,73:12) 1.650,22 €, (20.391,91:12) 1.699,32 €, (21.625,86:12) 1.802,15 €, (19.711,12:12) 1.642,59 €, (17.151,29:12) 1.429,27 €, (24.721,72:12) 2.060,14 €, (17.923,58:12) 1.493,63 €, (12.596,21:12) 1.049,68 €, (8.319,08:12) 693,25 €, (7.746,37:12) 645,53 €, (8.698,82:12) 724,90 € και (9.474,44:12) 789,53 €, όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος αυτού και της συζύγου του. Ο αιτών με την οικογένεια του διαμένουν σε παλαιά ισόγεια οικία, επιφάνειας 96,00μ2 που έχει ανεγερθεί το έτος 1960 εντός οικοπέδου εκτάσεως 169,00μ2, ευρισκόμενου στο Δήμο .... και επί της οδού ..... αρ. ...., η οποία του ανήκει κατά κυριότητα και κατά ποσοστό 50% εξ' αδιαιρέτου, ενώ το οικόπεδο εντός του οποίου αυτή έχει ανεγερθεί του ανήκει κατά κυριότητα και κατά ποσοστό 25% εξ' αδιαιρέτου, αποτελεί δε το μοναδικό ακίνητο περιουσιακό του στοιχείο. Η αντικειμενική αξία του ποσοστού συγκυριότητας του αιτούντος επί της ως άνω κύριας κατοικίας της οικογένειας του ανέρχεται σε 31.580,62 € και δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας που στην περίπτωση του ανέρχεται σε 200.000 € προσαυξημένο κατά 50%. Επίσης στον αιτούντα ανήκει το υπ' αριθμό κυκλοφορίας .... D. αυτοκίνητο 1242κε και έτους πρώτης κυκλοφορίας το 2006, του οποίου η εμπορική αξία είναι πολύ χαμηλή λόγω της παλαιότητας του (12ετίας) και κρίνεται από το Δικαστήριο μη πρόσφορη η ρευστοποίηση του - κατ' άρθρο 9§1 του ν.3869/2010 - προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτριών του. Με βάση τα παραπάνω, το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των βιοτικών δαπανών της οικογένειας του αιτούντος ανέρχεται σε 600,00 € περίπου, ενώ συνδράμονται οικονομικά και από στενό συγγενικό τους πρόσωπο (μητέρα της συζύγου του).
Πιστώτριες του αιτούντος είναι οι παρακάτω Τράπεζες, προς τις οποίες αυτός έχει τις εξής οφειλές: 1) Η Τράπεζα με την επωνυμία «..... ΤΡΑΠΕΖΑ .... Α.Ε.» από: α) το υπ' αρ. λογαριασμού .... στεγαστικό δάνειο (ενεχόμενος ως εγγυητής της συζύγου του) με υπόλοιπο σύνολο οφειλής - στις .....2013 - χρόνο κοινοποίησης προς αυτή της αίτησης - 50.095,28 €. Η απαίτηση της εν λόγω πιστώτριας Τράπεζας είναι εμπραγμάτους ασφαλισμένη, καθώς έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης Α' σειράς επί ακινήτου - διαμερίσματος κυριότητας της συζύγου του αιτούντος για το ποσό των 72.000,00 €. 2) Η Τράπεζα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ .... Α.Ε.», ως ειδική διάδοχος της ... «.....», όπως μετονομάστηκε η Τράπεζα με την επωνυμία «.....», ως καθολική διάδοχος της Τράπεζας με την επωνυμία «.....», από: το υπ' αριθμό χορήγησης ..... δάνειο (ενεχόμενος ως εγγυητής της συζύγου του) με υπόλοιπο σύνολο οφειλής - στις .....2013 -25.748,02 €. Η απαίτηση της εν λόγω πιστώτριας Τράπεζας επίσης είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη, καθώς έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης Β' σειράς επί ακινήτου - διαμερίσματος κυριότητας της συζύγου του αιτούντος για το ποσό των 33.261,00 €. 3) Η Τράπεζα με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» από: α) την με αριθμό συμβάσεως .... επιχειρηματική πίστωση (ενεχόμενος ως εγγυητής της συζύγου του) με υπόλοιπο οφειλής - στις .....2013 - 10.956,29 € και β) την με αριθμό συμβάσεως ..... πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο σύνολο οφειλής στις .....2013 - 123,26 €, ήτοι συνολικά 11.079,55 €. Έτσι, οι συνολικές οφειλές του αιτούντος προς τις ως άνω πιστώτριες του ανέρχονταν κατά τις παραπάνω ημερομηνίες στο ποσό των (50.095,28 + 25.748,02 + 11.079,55) 86.922,85 €. Τα πιστωτικά αυτά προϊόντα δεν έχουν ληφθεί από τον αιτούντα το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της υπό κρίση αίτησης, οι απαιτήσεις δε, των πιστωτριών του κατά πλάσμα του νόμου θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο εκδόσεως της παρούσας απόφασης (άρθρο 6§3 ν.3869/2010), έτσι τα ανωτέρω αναγραφόμενα ποσά έχουν διαφοροποιηθεί, δεδομένου μάλιστα ότι έχουν ρυθμιστεί προσωρινά οι οφειλές του αιτούντος με την υποχρέωση από τον τελευταίο μηνιαίων καταβολών προς τις πιστώτριες του, ύψους τριάντα πέντε (35,00) ευρώ εκάστη, συμμέτρως διανεμόμενων μεταξύ τους, αρχής γενομένης από 1-5-2014 με την από ....2014 Προσωρινή Διαταγή της Ειρηνοδίκου Αθηνών.
Ο αιτών αδυνατούσε να εξυπηρετεί κανονικά τα πιο πάνω πιστωτικά προϊόντα από το έτος 2010, ενώ μέχρι το έτος 2013 προέβη σε ρύθμιση αυτών, την οποία όμως στη συνέχεια δεν μπορούσε να τηρήσει, καθώς το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα του μειώθηκε σημαντικά κατά τα ανωτέρω και δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση αυτών. Η αρνητική σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών του κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας, λαμβανομένου υπόψη και των συνεχώς αυξανόμενων δανειακών του υποχρεώσεων εξαιτίας της επιβάρυνσης αυτών με τόκους υπερημερίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντεπεξέλθει στην πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Έτσι, συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση μόνιμη και γενική αδυναμία του αιτούντος πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τις πιστώτριες Τράπεζες, στην οποία περιήλθε χωρίς δική του υπαιτιότητα, απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού των πληρεξούσιων δικηγόρων των πρώτης και τρίτης εκ των πιστωτριών Τραπεζών. Επίσης η άσκηση της υπό κρίση αίτησης δεν ενέχει στοιχεία καταχρηστικότητας απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού των πληρεξούσιων δικηγόρων των πιστωτριών Τραπεζών.
Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8§2 & 9§2, όπως τροποποιήθηκαν με διατάξεις του ν.4161/2013, ήτοι θα πρέπει να γίνει συνδυασμός αυτών και συγκεκριμένα του άρθρου 8§2 με τον ορισμό καταβολών επί πενταετία και του άρθρου 9§2 για την εξαίρεση από την εκποίηση του ποσοστού συγκυριότητας του επί της ως άνω κύριας κατοικίας της οικογένειας του. Έτσι η ρύθμιση των οφειλών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές στις πιο πάνω πιστώτριες του από το εισόδημα του επί πενταετία, ήτοι επί (60) μήνες, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, από τις οποίες (καταβολές) αυτές θα ικανοποιηθούν συμμέτρως. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, οι καταβολές πρέπει να οριστούν στο ποσό των εβδομήντα (70,00) ευρώ μηνιαίως, το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες του αιτούντος, λαμβανομένου υπόψη και του ότι με απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου έχουν ρυθμιστεί οι οφειλές της συζύγου του με την υποχρέωση της τελευταίας μηνιαίων καταβολών προς τις πιστώτριες της επί πενταετία ύψους τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη. Ειδικότερα, στην πρώτη ως άνω πιστώτρια του, της οποίας η συνολική απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 57,63% επί του συνόλου των οφειλών του, ο αιτών είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, ήτοι εξήντα (60) μηνών, το ποσό των 40,34 €, στη δεύτερη ως άνω πιστώτρια του, της οποίας η συνολική απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 29,62% επί του συνόλου των οφειλών του, ο αιτών είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, ήτοι εξήντα (60) μηνών, το ποσό των 20,74 € και τέλος, στην τρίτη ως άνω πιστώτρια του, της οποίας η συνολική απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 12,75% επί του συνόλου των οφειλών του, ο αιτών είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, ήτοι εξήντα (60) μηνών, το ποσό των 8,92 €. Στο σημείο αυτό πρέπει να λεχθεί ότι στις ως άνω μηνιαίες καταβολές πρέπει να συνυπολογιστούν τα ποσά που πράγματι ο αιτών έχει καταβάλει προς τις πιστώτριες του δυνάμει της ως άνω από ...2014 Προσωρινής Διαταγής της Ειρηνοδίκου Αθηνών και να γίνεται απομείωση αυτών (καταβολών) ως προς τα πράγματι καταβληθέντα ποσά από τον αιτούντα. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών, η πρώτη πιστώτρια του θα έχει λάβει το συνολικό ποσό των 2.420,52 €, η δεύτερη πιστώτρια του θα έχει λάβει το συνολικό ποσό των 1.244,11 € και η τρίτη πιστώτρια του θα έχει λάβει το συνολικό ποσό των 535,37 €. Συνολικά δε, ο αιτών θα έχει καταβάλει στις πιστώτριες του το ποσό των (60 X 70,00) 4.200,00 €, ενώ το υπόλοιπο συνολικό ανεξόφλητο ποσό προς αυτές θα ανέρχεται σε (86.922,85-4.200,00) 82.722,85 €.
Περαιτέρω, εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση του ως άνω μοναδικού ακινήτου του, που αποτελεί την κύρια κατοικία του, το οποίο του ανήκει κατά κυριότητα και κατά ποσοστό 50% εξ' αδιαιρέτου και η αντικειμενική αξία του ποσοστού συγκυριότητας του επ' αυτού ανέρχεται σε 31.580,62 €, όπως προαναφέρθηκε, έτσι η ανωτέρω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9§2 ν.3869/2010, όπως αυτή ίσχυε κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης, εφόσον με τις καταβολές της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτριών του. Με βάση δε την ρύθμιση αυτή, εφόσον το υπόλοιπο του χρέους του οφειλέτη μετά τις καταβολές της πρώτης ρύθμισης υπερβαίνει το ποσό του 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας του, το Δικαστήριο θα ρυθμίσει το χρέος ίσο με το ποσό του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας και θα απαλλαγεί του πέραν του 80% του ποσού, ενώ εάν το υπόλοιπο των χρεών του είναι μικρότερο του 80% θα υποχρεωθεί σε καταβολές μέχρι το ύψος αυτού του ποσού. Στην προκειμένη περίπτωση, οι συνολικές οφειλές μετά την παρέλευση των καταβολών της πρώτης ως άνω ρύθμισης ανέρχονται σε 82.722,85 €, ποσό το οποίο υπερβαίνει αυτό των (31.580, 62 X 80%) 25.264,49 €, σύμφωνα δε με τα ανωτέρω, ο αιτών - οφειλέτης θα κληθεί να αποπληρώσει μέρος των ως άνω οφειλών του μέχρι το ποσό αυτό (25.264,49 €). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει πέντε (5) έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, γιατί κρίνεται ότι πρέπει να δοθεί αυτή η περίοδος χάριτος στον αιτούντα, ώστε να μη συμπέσει ο χρόνος καταβολών της πρώτης ως άνω ρύθμισης με την εν λόγω ρύθμιση, ο χρόνος δε εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε δέκα πέντε (15) έτη, ήτοι εκατόν ογδόντα (180) μήνες, το δε ποσό εκάστης μηνιαίας δόσεως θα ανέρχεται σε (25.264,49 €: 180μήνες) 140,35 €. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος θα ικανοποιηθούν μέρος των εμπραγμάτως ασφαλισμένων εναπομεινασών απαιτήσεων των πιστωτριών του κατά τη σειρά της υποθηκικής τους τάξης, ενώ το υπόλοιπο των απαιτήσεων των πιστωτριών Τραπεζών δεν μπορούν να ικανοποιηθούν γιατί δεν μπορεί από το νόμο να επιβληθεί άλλη υποχρέωση στον αιτούντα.
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η κρινομένη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσία βάσιμη, και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος κατά τα ανωτέρω. Η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλών του έναντι των πιστωτριών του θα επέλθει κατ' άρθρο 11§1 ν.3869/2010 υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές επί μία πενταετία, με την επιφύλαξη όμως της πραγματοποίησης των καθοριζομένων για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του καταβολών. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 8§6 του ν.3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται την αίτηση.
Ρυθμίζει τις οφειλές του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες του επί μια πενταετία, ήτοι εξήντα (60) μήνες ύψους εβδομήντα (70,00) ευρώ εκάστη, συμμέτρως διανεμόμενων μεταξύ τους, που θα καταβάλλονται μέσ