2315/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 2315/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ......, που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και από τη Γραμματέα ... ........
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις .....2017 για να δικάσει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας μεταξύ:
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Μ.Α.Σ. του ...... και της ....., κατοίκου ..... Αττικής, επί της οδού .... αρ. ..., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Πάρι Αναστασάκου.
Των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών τραπεζών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρο 5 ν. 3869/2010 και 748§2) και παρίστανται ως εξής: 1) Ανώνυμη Τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ..... ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού .... αρ. ..., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου ........., 2) Ανώνυμη Τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα ......... Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «....-....», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού .... αρ. ..., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε, 3) Ανώνυμη Τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «.. ΤΡΑΠΕΖΑ ... Α.Ε» , που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού .... αρ. ..., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε, 4) Ανώνυμη Τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «.... ΑΕ» ως καθολικής διαδόχου της τ. Τράπεζα ..... ΑΕ, που εδρεύει στην ..... Αττικής, επί της .... αρ. ... & ....., όπως εκπροσωπείται νόμιμα στη θέση της οποίας υπεισήλθε ως καθολική διάδοχος η Ανώνυμη Τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ .... ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού .... αρ. ..., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου ....., 5) Ανώνυμη Τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ..... A.Ε» , που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού .... αρ. ..., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε.
Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από ......2013 αίτηση της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό ...../2013 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί στην ανωτέρω δικάσιμο.
Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σε αυτό 
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσης επιδόθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα στη 2η , 3η και 5η των καθ' ων, όπως προκύπτει από τις με αρ. ....2013, εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ..... ......., οι οποίες δεν παραστάθηκαν όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο. Επομένως θα πρέπει αυτές να δικαστούν ερήμην, η δε συζήτηση θα προχωρήσει σα να είναι παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 754§2 ΚΠολΔ).
Η αιτούσα, με την κρινόμενη αίτηση, όπως παραδεκτώς διορθώθηκε στο ακροατήριο, ισχυριζόμενη ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους πιστωτές της - καθ' ων, ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της έναντι των πιστωτών, που αναφέρονται στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση.
Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας για να δικαστεί κατά την εκούσια δικαιοδοσία (άρθρο 3 ν.3869/2010). Τηρήθηκε δε το υποχρεωτικό κατά τα άρθρα 4§3 & 5§1 του ν.3869/10 (όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4161/13), προστάδιο της διαδικασίας, ήτοι η απόπειρα προδικαστικού συμβιβασμού. Συγκεκριμένα, με την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης προσδιορίσθηκε δικάσιμος η .......2013 για τη συζήτηση της ενδεχόμενης επικύρωσης συμβιβασμού των μερών. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία λόγω αποτυχίας του συμβιβασμού συζητήθηκε η αίτηση προσωρινής διαταγής και διετάχθη αναστολή των ατομικών διώξεων και απαγόρευση διάθεσης της περιουσίας της αιτούσας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, με μηνιαίες καταβολές ποσού 55€ καταβλητέες από 1.1.2014 και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτή. Η από ..... υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας, όπως νομίμως επικαιροποιήθηκε για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' και β' της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4 του ν. 3869/10 και για τις μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία συνοδεύει την κρινόμενη αίτηση προς διευκόλυνση του προδικαστικού συμβιβασμού και όχι ως στοιχείο του παραδεκτού. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών της (αρθρ.13§2 ν.3869/2010). Η κρινόμενη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4§1 ν.3869/2010, είναι ορισμένη, αφού πέραν της αναφοράς της μόνιμης αδυναμίας πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από τον αιτούντα- οφειλέτη - φυσικό πρόσωπο, περιέχει τα αναγκαία για το ορισμένο αυτής στοιχεία, ήτοι α) κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος και των εισοδημάτων του β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Η αίτηση, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8 & 11 του ιδίου νόμου. Εφόσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και κατ' ουσίαν.
Από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας που εξετάστηκε στο ακροατήριο, τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα και την εν γένει διαδικασία, αποδείχτηκαν τα εξής: Η αιτούσα γεννηθείσα το έτος 1982 είναι έγγαμη από το έτος 2014 με τον ............ Από το γάμο τους απέκτησαν ήδη δύο τέκνα, προνηπιακής ηλικίας ακόμη. Η αιτούσα από το έτος 2009 είναι διοικητική υπάλληλος στο ...... με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και μηνιαίες αποδοχές που ανέρχονται πλέον στο ποσό των 830€. Ο σύζυγος της είναι αξιωματικός του ............. με μηνιαίες αποδοχές ποσού 1100€ περίπου. Διαμένει με το σύζυγο και τα τέκνα τους σε μισθωμένη οικία με μηνιαίο μίσθωμα ποσού 400€. Η αιτούσα ανέλαβε δανειακές υποχρεώσεις από το έτος 2006-2007, έχοντας μηνιαία εισοδήματα από την εργασία της ποσού 500 € περίπου, προκειμένου να αποκτήσει εξοπλισμό για την έναρξη επαγγελματικής της δραστηριότητας, με την ιδιότητα της, ως λογοθεραπεύτριας. Το ατομικό της εισόδημα δεν επαρκούσε για την εξυπηρέτηση των αναληφθεισών μηνιαίων δανειακών της υποχρεώσεων ποσού 550 € καθώς από την εργασία της λάμβανε μηνιαίως το ποσό των 500 € περίπου. Πλην όμως ανέλαβε αυτές τις δανειακές υποχρεώσεις καθώς οι γονείς της κάλυπταν τις βιοτικές της ανάγκες, με τα δικά τους εισοδήματα που ανερχόταν συνολικά από συντάξιμες αποδοχές στο ποσό των 2.000 € περίπου μηνιαίως, ενώ φιλοξενείτο και στην οικία τους. Η επαγγελματική της συνεργασία δεν προχώρησε και το κέντρο λογοθεραπείας δεν λειτούργησε. Ο εξοπλισμός της εκποιήθηκε και με τα έσοδα από την εκποίηση κάλυψε τρέχουσες δανειακές υποχρεώσεις της. Μετά την ανάληψη των δανειακών της υποχρεώσεων η αιτούσα έχασε την εργασία της. Το έτος 2009 προσελήφθη με σύμβαση εργασίας αορίστου και χαμηλές αποδοχές, που δεν της επέτρεπαν να εξυπηρετεί με συνέπεια πλήρως τις αναληφθείσες δανειακές υποχρεώσεις ενώ και οι γονείς της υπέστησαν συνταξιοδοτικές περικοπές και αδυνατούσαν να τη συνδράμουν οικονομικά. Σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα που προσκομίζει και επικαλείται, κατά το φορολ. έτος 2014 το ετήσιο εισόδημα της ανερχόταν στο ποσό των 6.140 €, ενώ του συζύγου της στο ποσό των 13.760 €. Κατά το φορολ. έτος 2016 το ατομικό ετήσιο εισόδημα της ανερχόταν στο ποσό των 8.233 € ενώ του συζύγου της στο ποσό των 15.090 €.
Η αιτούσα έχει επίσης την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ενός αυτοκινήτου με αρ. κυκλ. .... ΙΧΕ, έτους ά κυκλοφορίας 2000, κυβισμού 1400 cc, μάρκας Y.W. τύπου L. Η αιτούσα δε διαθέτει άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία, μετοχές ή μετρητά σε τράπεζες.
Η αιτούσα σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την υποβολή της αίτησης, είχε καταρτίσει με τις πιστώτριες συμβάσεις, οι οφειλές από τις οποίες μέχρι με την κοινοποίηση της αιτήσεως έχουν ως εξής: προς τη 1η των καθών: α) από τη με αρ. ..... σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 30.985,47 €, προς τη 2η των καθών: α) από τη με αρ. ..... σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 8.144,84 €, προς τη 3η των καθών: α) από τη με αρ. .... το ποσό των 6.695,94 €, προς τη 4η των καθών: α) από τη με αρ. ..... το ποσό των 1.839,57 €, προς τη 5η των καθών από τη με αρ. ..... το ποσό των 1.358,18 €. Έτσι οι συνολικές οφειλές της αιτούσας ανέρχονται στο ποσό των 49.024 €, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τις ορισθείσες καταβολές δυνάμει προσωρινής διαταγής.
Η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δική της υπαιτιότητα σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της λόγω της σημαντικής αλλαγής της εισοδηματικής της κατάστασης μετά την ανάληψη των δανειακών της υποχρεώσεων. Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της οικογένειάς της και το οποίο καλύπτουν από κοινού με το σύζυγο της με δικές τους δυνάμεις, ανέρχεται στο ποσό των 1.350 €, στερούμενη λοιπών εισοδημάτων.
Επειδή η αιτούσα δεν διαθέτει ακίνητη ή κινητή περιουσία για την ικανοποίηση των πιστωτών της μετά από εκποίηση τους, το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση, που θα έχει τη μορφή μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της για χρονικό διάστημα 5 ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της, η κάθε δε μηνιαία καταβολή της πρέπει να οριστεί στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350€) ευρώ συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των δανείων των πιστωτών της. Για τον καθορισμό του ποσού αυτού το δικαστήριο έλαβε υπόψη το ποσό που η αιτούσα πρότεινε να καταβάλει στους πιστωτές της και το ποσό που κατά την κρίση του απαιτείται για την διαβίωση της ιδίας και της οικογένειας της όλο το ανωτέρω διάστημα.
Ειδικότερα το ως άνω ποσό θα διανεμηθεί ως εξής: προς τη 1η των καθών: α) από τη με αρ. .... σύμβαση καταναλωτικού δανείου που είχε οφειλή ποσού 30.985,47 € το ποσό των 221,21€, προς τη 2η των καθών: α) από τη με αρ. ..... σύμβαση καταναλωτικού δανείου που είχε οφειλή ποσού 8.144,84€ το ποσό των 58,14€, προς τη 3η των καθών: α) από τη με αρ. ...... που είχε οφειλή ποσού 6.695,94€ το ποσό των 47,89 προς τη 4η των καθών: α) από τη με αρ. ..... που είχε οφειλή ποσού 1.839,57€ το ποσό των 13,13 € προς τη 5η των καθών από τη με αρ. ..... που είχε οφειλή ποσού 1.358,18 € το ποσό των 9,69€.
Εκτιμάται κατά τα ανωτέρω ότι ένα μέρος των οφειλών της αιτούσας, θα καλυφθεί από τις μηνιαίες καταβολές της προς τους πιστωτές της επί πενταετία και ειδικότερα το ποσό των 350 € Χ 60= 21.000 € επί συνόλου οφειλών 49.024 €.
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει η κρινόμενη αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία, να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8§6 του ν.3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει ερήμην της 2ης , 3ης και 5ης των καθών και αντιμωλία της αιτούσας.
Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
Καθορίζει τις μηνιαίες επί μια πενταετία καταβολές της αιτούσας προς τους πιστωτές της στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350€) ευρώ, και συμμέτρως διανεμόμενο στις οφειλές της κατά τα ποσά που αναφέρονται στο σκεπτικό και το οποίο θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις ....... 2018, σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση.