2291/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Αριθμός Απόφασης: 2291/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή ......, Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τον Γραμματέα .......

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις ..... 2017 για να δικάσει την υπόθεση:
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Κ.Π. του ..... και της ....., κατοίκου Αθηνών, οδός .... αριθ. ...., που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Πάρι Αναστασάκου.
ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «.... ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «....», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάθηκε δε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου ......
Ο αιτών, με την από ....2014 και με αριθ. κατ. ...../2014 αίτηση του ν.3869/2010, διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας, η συζήτηση της οποίας επισπεύστηκε με επιμέλεια της Προέδρου της διοίκησης του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του παρόντος Δικαστηρίου, με την υπ' αριθ. ../2017 πράξη, από την δικάσιμο της ...../2019, στην συντομοτέρα ως άνω, ζητά να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτή. Ακολούθησε συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά και το Δικαστήριο.

Αφού άκουσε όσα περιέχονται στα πρακτικά
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ο αιτών, με την κρινόμενη αίτηση, όπως παραδεκτά συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε, επικαλούμενος ότι είναι φυσικό πρόσωπο που στερείται πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχε περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητά τη διευθέτησή τους κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, καθώς δεν επετεύχθη δικαστικός συμβιβασμός και να εξαιρεθεί από την ρευστοποίηση το ανήκον στην κυριότητά του ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία του.
Με το περιεχόμενο που η αίτηση έχει, αρμόδια και παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο αιτών, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010). Δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του ιδίου για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε αυτεπάγγελτα από τη γραμματεία του Δικαστηρίου, στα τηρούμενα, κατά τη διάταξη του άρθρου 13§2 του ίδιου Νόμου, αρχεία. Προσκομίζονται νόμιμα υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ακρίβεια του περιεχομένου της κρινόμενης, καθώς κι όλα τα απαραίτητα, για την επικαιροποίηση του φακέλου, έγγραφα. Έχει επιδοθεί νομότυπα κι εμπρόθεσμα στην αρχικώς μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια, ήδη διάδικο (άρθρο 5 του ν.3869/2010, 748§2 ΚΠολΔ). Είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών τη κατά τη διάταξη του άρθρου 2§1 του ν.3869/2010 (Κρητικός, ρύθμιση ν.3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν./64-Ανάτυπο σελ. 1477) και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για την πληρότητά της, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται η καθ' ης ισχυρίζεται. Είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 & 11 του ν.3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τους Ν. 4161/2013. Πρέπει συνεπώς να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς ουσία βάσιμο αυτής.
Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος του αιτούντος στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που προσκόμισαν και επικαλούνται οι διάδικοι, δυνάμενα να χρησιμεύσουν είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τις ομολογίες των διαδίκων, δικαστικές κι εξώδικες, από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, καθώς και τα πασίδηλα γεγονότα, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως (336§4 ΚΠολΔ) και από την εν γένει διαδικασία στο ακροατήριο, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
Ο αιτών, έχει γεννηθεί το 1974, είναι άγαμος και χωρίς τέκνα. Διαμένει στο ιδιόκτητο διαμέρισμά του επί της οδού .. ....., στην Αθήνα. Με νέα σύμβαση που υπεγράφη την 01.04.2014 απασχολήθηκε και πάλι με σύμβαση μίσθωσης έργου, ως υπεύθυνος εκπαίδευσης στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «......». Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε για 9 μήνες λήγουσα στις 31.12.2014. Με την υπ' αριθ. ......2015 ανακοίνωση δημοσίευσης διορισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διορίστηκε ως δόκιμος υπάλληλος σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ, κλάδου διοικητικού οικονομικού στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τοποθετήθηκε στο τμήμα προμηθειών της διεύθυνσης προμηθειών, μέριμνας και τεχνικών έργων, όπου και εξακολουθεί να εργάζεται κατά τον χρόνο συζήτησης της κρινόμενης, λαμβάνοντας μηνιαίο μισθό ύψους 871,69 €. Κατά την κατάθεσή της κρινόμενης ήταν άνεργος, ενώ για το χρονικό διάστημα από 15.5.2013 έως 31.12.2013 απασχολήθηκε με σύμβαση μίσθωσης έργου, ως υπεύθυνος εκπαίδευσης, στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «.....», αντί συμφωνηθείσας αμοιβής 800,00 € το μήνα, του οποίου η καταβολή είχε επί μακρόν καθυστερήσει. Τα προγενέστερα, πριν την εν λόγω απασχόλησή του, έτη, δεν είχε σταθερή εργασία, το έτος δε 2012, εργάστηκε με σύμβαση έργου, ως επιστημονικός συνεργάτης στο .... Πανεπιστήμιο, με μπλοκ παροχής υπηρεσιών, λαμβάνοντας το συνολικό ποσό των 12.642,26 € για όλο το διάστημα της παροχής υπηρεσίας.
Στην πλήρη κυριότητα του ανήκει το υπό στοιχεία ..... διαμέρισμα του ...... πάνω από το ισόγειο .... ορόφου, επιφάνειας 42,10 τ.μ., μετά της ανήκουσας σε αυτό κατ' αποκλειστική χρήση αποθήκης του υπογείου, με στοιχεία ...., επιφάνειας 14,40τ.μ., που βρίσκονται σε οικοδομή επί της οδού .... αριθ. .... του Δήμου Αθηναίων. Αμφότερα αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 138/1000 και 4/1000. Περιήλθαν σε αυτόν με το υπ' αριθ. ...... συμβόλαιο γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Αθήνας ..... ....., με δωρεά από την μητέρα του .... .., το γένος ....... Η αντικειμενική τους αξία ανέρχεται στο ποσό των 52.960,00 € και 2.430,00 € αντίστοιχα και συνολικά στο ποσό των 55.390 €, σύμφωνα με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α του έτους 2016. Για τα αναφερόμενα στην αίτηση τρία οικόπεδα κυριότητας του αιτούντος, ευρισκόμενα στο Δήμο ..... του νομού Αργολίδος, με την υπ' αριθ. ...../2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, που έχει καταστεί αμετάκλητη, αναγνωρίστηκε ως κυρία η .......
Στην πλήρη κυριότητα του αιτούντος ανήκει κι ένα I.X.Ε αυτοκίνητο μάρκας H.M. τύπου C.S., 1.493 κυβικών, με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 1996. Πλην των ανωτέρω δεν διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή ακίνητα.
Φέρει προς ρύθμιση χρέη που είχαν αναληφθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα, επειδή δε πρόκειται για εμπραγμάτως ασφαλισμένα, εκτοκίζονται μέχρι τον χρόνο έκδοσης της παρούσας (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 98 επ. και άρθρ. 6§3 ν.3869/2010).
1) Οφειλή ύψους 98.339,77 € (70.584,83 € κεφάλαιο, 26.327,56 € τόκοι και 1.427,38 € έξοδα) απορρέουσα από την υπ' αριθ. ..... σύμβαση δανείου στην οποία είχε συμβληθεί ως εγγυητής και
2) Οφειλή ύψους 11.424,96 € (9.733,58 € κεφάλαιο, 1580,68 € τόκοι και 110,70 € έξοδα) απορρέουσα από την με αριθμό ..... σύμβαση δανείου στην οποία είχε συμβληθεί ως εγγυητής για δάνειο που χορηγήθηκε στην μητέρα του ........ Σύνολο οφειλής προς την καθ' ης 109.764,73 €. Αμφότερες οι απαιτήσεις είναι εξασφαλισμένες με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στις παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες του αιτούντος.
Κατά το έτος 2004, ήτοι δύο έτη προ της λήψης του πρώτου στεγαστικού δανείου από την Emporiki Bank από τη μητέρα του ...... ......, ύψους 300.000 €, το οποίο έχει ήδη αποπληρωθεί και στο οποίο ο ίδιος είχε συμβληθεί ως εγγυητής, τα ετήσια δηλωθέντα ατομικά του εισοδήματα ανέρχονταν στο ποσό των 7.615,04 €, όπως προκύπτει και από την προσκομιζόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό της ΔΟΥ του οικ. έτους 2005. Κατά το ίδιο έτος τα ετήσια δηλωθέντα εισοδήματα της μητέρας του, ...... (πιστούχου) και του συζύγου της, Γεωργίου Βεντούρη, ανέρχονταν στο ποσό των (22.979,09 + 6.211,29=) 29.190,38 € σύμφωνα με το εκκαθαριστικό της αρμόδιας ΔΟΥ. Κατά το έτος 2005, ήτοι ένα έτος προ της λήψης του πρώτου στεγαστικού δανείου από την Emporiki Bank από τη μητέρα του ........, τα ετήσια δηλωθέντα ατομικά του εισοδήματα ανέρχονταν στο ποσό των (7.801,09 + 2.034,99 € =) 9.836,08 €, ενώ κατά το ίδιο έτος τα ετήσια δηλωθέντα εισοδήματα της μητέρας του και του συζύγου της ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των 32.071.48 €. Το έτος 2006 (ήτοι κατά τον χρόνο λήψης του πρώτου στεγαστικού δανείου από την emporiki bank από την μητέρα του, ύψους 300.000 €, το οποίο έχει αποπληρωθεί και στο οποίοείχε συμβληθεί ως εγγυητής, τα ετήσια δηλωθέντα ατομικά του εισοδήματα ανέρχονταν στο ποσό των 11.776,32 € (εκκ. οικ. έτους 2007), ενώ κατά το ίδιο έτος τα ετήσια δηλωθέντα εισοδήματα της μητέρας του και του συζύγου της ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των 34.184,01 € (εκκαθαριστικό οικ. έτους 2007). Το έτος 2007, χρόνο κατά τον οποίο χορηγήθηκε στην μητέρα του συμπληρωματικό-καταναλωτικό δάνειο από την Emporiki Bank, ύψους 30.000 € και την αδελφή της ....., ύψους 182.000 €, στα οποία ο ίδιος συμβλήθηκε ως εγγυητής, τα ετήσια δηλωθέντα ατομικά του εισοδήματα ανέρχονταν στο ποσό των 19.253,03 € (εκκ. οικ. έτους 2008), ενώ κατά το ίδιο έτος τα ετήσια δηλωθέντα εισοδήματα της μητέρας του και του συζύγου της ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των 36.684,56 €. Το έτος 2008, τα ετήσια δηλωθέντα εισοδήματα του ανέρχονταν στο ποσό των 18.234,02 € (οικ. έτος 2009), ενώ κατά το ίδιο έτος τα ετήσια δηλωθέντα της μητρός του και του συζύγου της ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των 40.890,49 €. Κατά το έτος 2009 τα ετήσια δηλωθέντα εισοδήματά του περιορίστηκαν στο ποσό των 645,16 €, ενώ της μητρός του και του συζύγου της ανήλθαν στο ποσό των 42.447,12 €. Το οικ. έτος 2011, χρήση 2010, τα δηλωθέντα ατομικά εισοδήματα του αιτούντος ανήλθαν στο ποσό των 9.358,89 €, ενώ της μητέρας του και του συζύγου της στο συνολικό ποσό των 38.673,32 €. To οικ. έτος 2012, χρήση 2011, τα ετήσια δηλωθέντα ατομικά του εισοδήματα ανήλθαν στο ποσό των 11.558,00 €, ενώ της μητέρας του και του συζύγου της περιορίστηκαν στο ποσό των 25.351,83 €. Το οικ. έτος 2013, χρήση 2012 τα ετήσια δηλωθέντα ατομικά του εισοδήματα ανήλθαν σε 14.191,25 €, ενώ της μητέρας του και του συζύγου της στο ποσό των 35.639,54 €. Το έτος 2013 (οικ. έτος 2014) τα ετήσια δηλωθέντα εισοδήματά του ανήλθαν στο ποσό των 11.773,01 €, ενώ το οικογενειακό εισόδημα της μητέρας του περιορίστηκε στο ποσό των 25.476,58 €. Κατά το έτος 2014, ήτοι το έτος που ασκήθηκε η κρινόμενη αίτηση, τα ετήσια δηλωθέντα εισοδήματα του αιτούντος περιορίστηκαν στο ποσό των 6.999,02 €, ενώ το οικογενειακό εισόδημα της μητέρας του ανήλθε στο ποσό των 25.364,49 €. Το έτος 2015 τα ετήσια δηλωθέντα ατομικά του εισοδήματα ανήλθαν στο ποσό των 23.447,32 €, ενώ το οικογενειακό εισόδημα της μητέρας του και του συζύγου της αν ήλθε στο ποσό των 25.240,49 €. Όπως κατέθεσε και ο εξετασθείς στο ακροατήριο μάρτυρας, του αιτούντος, η μητέρα του ......, προσέφυγε στην emporiki bank τον Απρίλιο του έτους 2006 και της χορηγήθηκε στεγαστικό δάνειο ύψους 300.000 €, προκειμένου να προβεί μαζί με την αδελφή της ..... ....., στην ανέγερση τριώροφης οικοδομής επί οικοπέδου που ανήκε στον πατέρα τους επί της οδού Τρώων 24, στα Πετράλωνα. Όπως περαιτέρω κατέθεσε η μάρτυρας, η πιστώτρια για περισσή εξασφάλισή της απαίτησε να συμβληθεί, πέραν της πρωτοφειλέτιδος και ο αιτών, παρότι δεν διέθετε κανένα περιουσιακό στοιχείο. Αργότερα και εξαιτίας της καθυστέρησης στην έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της δανείστριας τράπεζας της ολοκλήρωσης του εκάστοτε σταδίου εργασιών, η πρωτοφειλέτρια - μητέρα του έλαβε πρόσθετο καταναλωτικό δάνειο προκειμένου να καλύψει τα τρέχοντα έξοδα της ανέγερσης, ύψους 30.000 €, για το οποίο, πάλι κατ' απαίτηση της πιστώτριας συμβλήθηκε και ο ίδιος ως εγγυητής. Η μηνιαία δόση ανερχόταν στο ποσό των 456 € και καλύπτετο εξ ολοκλήρου από τα οικογενειακά εισοδήματα της πρωτοφειλέτριας μητέρας του. Περαιτέρω, εξαιτίας απρόβλεπτων δυσχερειών που ανέκυψαν στη συνέχεια, η μητέρα του, από κοινού με την αδελφή της, έλαβε τον Ιούλιο του έτους 2007 από την πιστώτρια emporiki Bank νέο καταναλωτικό δάνειο ύψους 182.000 €, στο οποίο και πάλι η πιστώτρια απαίτησε για περισσή εξασφάλισή της να συμβληθεί και ο ίδιος παρότι δεν διέθετε κανένα ακίνητο. Η μηνιαία δόση και του τελευταίου αυτού δανείου ανερχόταν στο ποσό των 520 € και καλυπτόταν από τα οικογενειακά εισοδήματα της πρωτοφειλέτιδος, που τα έτη 2007, 2008 και 2009 ανήλθαν αντίστοιχα στα ποσά των 36.684,56 €, 40.890,49 € και 42.447,12 €.
Από τα παραπάνω προκύπτει η πτώση του οικογενειακού εισοδήματος της πρωτοφειλέτιδος - μητέρας του αιτούντος, που το οικ. έτος 2012 (χρήση 2011) περιορίστηκαν στο ποσό των 25.351,83 €, σε συνδυασμό με την γνωστή σε όλους αύξηση του κόστους βασικών αγαθών διαβίωσης, την επιβολή φόρων άμεσων και έμμεσων, των προβλημάτων υγείας της ιδίας και του συζύγου της, καθώς και τα υψηλά επιτόκια δανεισμού που επιδείνωσαν περαιτέρω την οικονομική της κατάσταση και κατέστησαν αδύνατη την εξυπηρέτηση των οφειλών της, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί το μηνιαίο οικογενειακό της εισόδημα για την εξόφληση όλων των δανειακών της υποχρεώσεων, στις οποίες ούτε ο αιτών ήταν σε θέση να ανταποκριθεί αφού δεν διέθετε επαρκή εισοδήματα για τις εξ' εγγυήσεως υποχρεώσεις του.
Η αδυναμία στην οποία ο αιτών περιήλθε είναι μόνιμη και δεν οφείλεται σε παροδικά αίτια ή μεταβατική κατάσταση, ούτε αναμένεται βελτίωση των οικονομικών του τέτοια που να του επιτρέπει, να ανταποκριθεί στην πληρωμή των εξ' εγγυήσεως χρεών του, χωρίς να κινδυνεύει η ικανοποίηση βασικών αγαθών της διαβίωσης του. Περαιτέρω δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, όπως αόριστα και σε κάθε περίπτωση αναπόδεικτα η καθ' ης κατ' ένσταση ισχυρίζεται, με δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά και αναπτύσσεται στις προτάσεις που κατατέθηκαν νόμιμα. Όπως ειδικότερα αναφέρει ο αιτών είχε δόλο διότι παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως η αδυναμία αποπληρωμής των χρεών του αποτελούσε ένα ενδεχόμενο, που η πραγμάτωσή του παρουσίαζε αυξημένη πιθανότητα, δεδομένου του μεγάλου δανεισμού, η επιθυμία του να καλύψει τις προσωπικές του ανάγκες αυτός και η οικογένεια του τον οδήγησε στην απόφαση να προχωρήσει στην σύναψη των επίδικων δανείων. Ο ισχυρισμός αυτός, εκτός από αόριστος, σε κάθε περίπτωση δε περίπτωση είναι απορριπτέος ως αναπόδεικτος. Δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής αλλά απαιτείται η εκ μέρους του δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας από τους πιστωτές οι οποίοι, δια της σχετικής ένστασης, πρέπει να ισχυρίζονται σαφώς και ορισμένα τα πραγματικά εκείνα γεγονότα στα οποία και στηρίχθηκαν για την χορήγηση τραπεζικών προϊόντων χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις προς τούτο. Τούτο εν προκειμένω δεν συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση στο πλαίσιο της σχέσης πιστωτικού ιδρύματος - δανειολήπτη, όπου το τραπεζικό ίδρυμα, όπως είναι γνωστό στις συναλλαγές, τελεί σε γνώση της περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης του άλλου μέρους, αλλά και της εν γένει οικονομικής του συμπεριφοράς, έχει όχι μόνο δικαίωμα, ως το ισχυρό μέρος, αλλά υποχρέωση επιβαλλόμενη τόσο από τις διατάξεις της προστασίας καταναλωτή όσο και τις κοινοτικές οδηγίες, πριν τη σύμβαση πίστωσης να ερευνά και να αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα του καταναλωτή, βάσει επαρκών στοιχείων κατά το προσυμβατικό στάδιο και κατόπιν έρευνας στην κατάλληλη βάση δεδομένων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις για την εποπτεία των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. Ο υπεύθυνος δανεισμός αποτελεί υποχρέωση των τραπεζικών ιδρυμάτων, ένα σύνολο δε αρχών πρέπει να διέπει την συμπεριφορά τους, με σκοπό να δανείζουν με μέτρο τις οικονομικές δυνατότητες των οφειλετών τους και όχι με μόνη παράμετρο την εξασφάλιση όλο και περισσότερων κερδών μέσα από την σύναψη δανείων με αφερέγγυους οφειλέτες, επιλογή που συμβιβάζεται πλήρως με την ανάγκη αναλογικής κατανομής του κινδύνου στην εν λόγω κατάσταση διαπραγματευτικής ανισότητας.
Με βάση τα ανωτέρω συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 ο συνιστών ένσταση ισχυρισμός της καθ' ης για καταχρηστική άσκηση δικαιώματος είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος διότι τα επικαλούμενα προς θεμελίωσή της πραγματικά περιστατικά δεν στοιχειοθετούν κατάχρηση δικαιώματος κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ. Η προσφυγή του οφειλέτη στις διατάξεις του νόμου είναι δικαίωμά του και δεν εξαρτάται από άλλες προϋποθέσεις, ενώ εξάλλου το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του καθορίζεται κατά την ελεύθερη κρίση του, χωρίς κάποιο περιορισμό, αρκεί να είναι επαρκώς προσδιορισμένο ώστε να μπορεί να προκαλέσει τη συναίνεση των πιστωτών και τη σύναψη δικαστικού συμβιβασμού, η τελική δε ρύθμιση γίνεται από το Δικαστήριο. Η ρύθμιση των χρεών του θα πρέπει να γίνει με μηνιαίες καταβολές προς μερική εξόφληση των οφειλών του σύμφωνα με το άρθρο 8§2 εδ.1 ν.3869/2010. Οι εκτιμώμενες εύλογες δαπάνες διαβίωσης του σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου, όπως ισχύει μετά τον ν.4336/2015, αφού ελήφθησαν υπόψη ενδεικτικά, και όχι δεσμευτικά (I. Βενιέρης Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα 2016, σελ. 4 98 επ.) οι έρευνες οικονομικών προϋπολογισμών που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ, ξεπερνούν το ποσό των 817 € που αποτελούν το σημερινό μηνιαίο εισόδημά του. Ωστόσο ο ίδιος προσδιορίζοντας αυτές εξαιρετικά μετριοπαθώς, προτείνει την διάθεση του ποσού των εκατόν (100) ευρώ το μήνα και προς τούτο πρέπει να υποχρεωθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 8&2 του ν.3869/2010, στο καθ' ου. Οι καταβολές θα γίνουν για τρία χρόνια, και η 1η θα ξεκινήσει τον πρώτο μήνα μετά την κοινοποίηση της παρούσας. Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα πρέπει να συνδυαστεί με αυτή της διάταξης του άρθρου 9§2 ν.3869/10 καθόσον υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, της οποίας η αντικειμενική αξία ανέρχεται στο ποσό των 55.390,00 €, που δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας για άγαμο χωρίς τέκνα και πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωσή της. Το 80% της αντικειμενικής αξίας του παραπάνω ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των (55.390,00 X 80% =) 44.312 €, το οποίο και πρέπει να καταβληθεί στην καθ' ης. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας, που ορίζεται ως περίοδος χάριτος, επί είκοσι χρόνια (240 μήνες),