2012/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός απόφασης: 2012/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών ..., τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα ..

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις ....2018, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ των διαδίκων:
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Β.Κ. του ..... και της ..., κατοίκου ... Αττικής, οδός .... αρ. .. που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ευανθίας Στεφανέα, η οποία κατέθεσε προτάσεις.
ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «....» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ... αρ. .., νομίμως εκπροσωπούμενης που παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της ..., η οποία κατέθεσε προτάσεις και 2) Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «....» (....) που εδρεύει στον ... Αττικής, οδός .. αρ. ., νομίμως εκπροσωπούμενου, υπό την ιδιότητά του ως καθολικού διαδόχου του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «...» υπεισελθόντος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με το άρ. 35§§ 1 & 2 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013) που παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου του ...., ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.
Φέρεται προς συζήτηση η από ...2014 και υπ' αριθ. κατάθ. ...2014 αίτηση του άρ.4 του ν.3869/2010, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε η .....-2020, ακολούθως δε με την υπ' αριθ. .../2017 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η συζήτησή της επαναπροσδιορίσθηκε για τις ....2018, κατά την οποία συζητήθηκε.
Κατά την ως άνω δικάσιμο, μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις τους που κατέθεσαν επί της έδρας.
Ακολούθησε η συζήτηση της υπόθεσης, όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά, το δε Δικαστήριο:
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την κρινόμενη αίτηση, η οποία παραδεκτά διορθώθηκε και συμπληρώθηκε κατ' άρ. 224, 236, 744, 745 & 751 ΚΠολΔ, με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, η οποία καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου και με τις επί της έδρας κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις της, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας, εκθέτει ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τους καθών και αιτείται τη διευθέτησή τους από το Δικαστήριο, ώστε να επέλθει ολική ή μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι αυτών, όπως σαφώς συνάγεται από το περιεχόμενο της αίτησης, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά.
Με το παραπάνω περιεχόμενο, η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο τούτο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία της η αιτούσα, σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρ. 741 ως 781 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρ.3 του ν.3869/2010. Επειδή η κρινόμενη αίτηση κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου στις .....2014, δηλαδή μετά τη θέση σε ισχύ του ν.4161/2013 στις 14-06-2013, αλλά και πριν την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015 στις 19-08-2015, τόσο η τήρηση της προδικασίας ως προϋπόθεση του παραδεκτού αυτής όσο και η ουσία αυτής θα κριθούν με βάση τον ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4161/2013. Κατά τις εφαρμοστέες αυτές διατάξεις παραδεκτά έχει ασκηθεί αυτή καθόσον: α) Δεν έλαβε χώρα έγγραφη απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ των διαδίκων, η οποία μετά την τροποποίηση του άρ. 2 ν.3869/2010 με το ν.4161/2013 είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική, β) από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της (άρ. 13§2 ν.3869/2010), γ) νομίμως και εμπροθέσμως κλητεύθηκαν οι καθών η αίτηση από την αιτούσα (άρ. 5§1 ν.3869/2010), δ) κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης τα έγγραφα του άρ. 4§2 ν.3869/2010. Ακολούθως, η αιτούσα εμπρόθεσμα υπέβαλε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αίτησής της, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις §§ 1 & 2 του άρ. 4 του ν.3869/2010, σύμφωνα με το άρ. 2 παρ. A υποπ. Α4 άρ. 2§1 του ν.4336/2015, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο τρίτο ν.4366/2016 ΦΕΚ A 18/15.2.2016 και αντικαταστάθηκε με το άρ. 55 Ν. 4384/2016, ΦΕΚ A 78/26.4.2016, και την ΥΑ 8986/2015 (ΦΕΚ Β 22208/14-102015). Με το ως άνω περιεχόμενο η αίτηση είναι νόμιμη, υπαγόμενη στις διατάξεις των άρ. 1, 4, 5, 6§3, 8, 9 & 11 του ν.3869/2010, πλην του αιτήματος να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης του Δικαστηρίου θα απαλλαγεί η αιτούσα από τα χρέη της, το οποίο είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, καθόσον το αίτημα να απαλλαγεί ο υπερχρεωμένος οφειλέτης (και όχι η αιτούμενη αναγνώριση) από κάθε υπόλοιπο οφειλής κατ' άρ. 11§1 του ν.3869/2010, συνιστά αίτημα και περιεχόμενο μεταγενέστερης αίτησης που υποβάλλει στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης του άρ. 4§1 του αυτού νόμου, ως τούτο ρητά αναφέρεται στο εδ. β' της §1 του άρ. 11 του ν.3869/2010 (ΕιρΚαβ 213/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Επομένως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των καθών, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της, αφού καταβλήθηκαν και τα νόμιμα τέλη για τη συζήτησή της.
Αμφότεροι οι καθών, με δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων τους που περιλαμβάνεται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου και με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις τους, αρνήθηκαν την αίτηση ως νόμω και ουσία αβάσιμη και υπέβαλαν ένσταση αοριστίας, η οποία παραδεκτά προβάλλεται και είναι νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις του ν.3869/2010 και του άρ. 216 ΚΠολΔ, πρέπει επομένως, να διερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσία. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρ.1 & 4§1 του ν.3869/10, σαφώς προκύπτει ότι για το ορισμένο της αίτησης αρκεί να αναφέρεται ότι ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας και ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Ακόμη στην αίτηση πρέπει να περιέχεται ακριβής περιγραφή της οικογενειακής (έγγαμος ή μη, προστατευόμενα μέλη) και περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη (το μέσο μηνιαίο εισόδημά του, τα πάσης φύσεως εισοδήματά του και τα περιουσιακά του στοιχεία), κατάσταση όλων των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, στοιχεία τα οποία μπορούν να περιέχονται σε συνημμένα στην αίτηση έγγραφα, καθώς και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του. Τέλος, απαιτείται ορισμένο αίτημα που είναι αυτό της ρύθμισης των χρεών του οφειλέτη με σκοπό την απαλλαγή του, εφόσον δε επιθυμεί να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του πρέπει να υποβάλλεται και σχετικό αίτημα. Παραπέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 216 & 747 ΚΠολΔ δεν απαιτείται πανηγυρική διατύπωση των παραπάνω στοιχείων, αλλά μπορούν να περιέχονται οπουδήποτε στο δικόγραφο, γιατί δεν καθορίζεται από το νόμο η παράθεσή τους σε ορισμένη θέση ή σειρά, αρκεί μόνο να προκύπτουν με σαφήνεια (ΕιρΠατρ 2/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 2016). Περαιτέρω, όσον αφορά την αδυναμία εξόφλησης των χρεών, δεν απαιτείται για την πληρότητα της αίτησης η αναφορά της εισοδηματικής κατάστασης του οφειλέτη κατά τον χρόνο ανάληψης των χρεών και των λόγων που τον οδήγησαν σε μόνιμη αδυναμία ούτε της έλλειψης υπαιτιότητας στην πρόκληση της μόνιμης αδυναμίας (ΜΠρΚαλαμ 31/2016, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΛαμ 65/2016, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΧαν 654/2013, ΜΠρΚορ 187/2014, ΕιρΘεσ 9268/2013 αδημ, ΕιρΑθ 161 /2013, ΕιρΠολυγ 64/2014, ΕιρΠολυκ 8/2014, ΕιρΙλίου 30/2015, ΕιρΙωαν 2/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Εισήγηση Αθ. Κομπολίτη Σεμινάριο Ειρηνοδικών ΕΣΔΙ 3 και 04-11-2015) ούτε η αναφορά του χρόνου ανάληψης εκάστου χρέους (Αθ. Κρητικός Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων 2012, σελ. 106). Στην προκειμένη περίπτωση, η επίδικη αίτηση περιέχει όλα τα απαραίτητα για το ορισμένο αυτής στοιχεία, απορριπτόμενης ως ουσία αβάσιμης της ένστασης αοριστίας των καθών. Επίσης, η πρώτη καθής προέβαλε τον ισχυρισμό ότι από την υπό κρίση αίτηση δεν προκύπτει η μονιμότητα της αδυναμίας πληρωμής της αιτούσας, ο οποίος ισχυρισμός, ούτως εισφερόμενος, αποτελεί αιτιολογημένη άρνηση της κρινόμενης αίτησης και θα εξετασθεί στη συνέχεια, ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα. Επιπλέον, ο δεύτερος καθού, ως καθολικός διάδοχος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, προέβαλε τον ισχυρισμό ότι τα δάνεια που χορήγησε ο Ο.Ε.Κ. δεν υπάγονται στη ρύθμιση του ν.3869/2010. Με την §2 του άρ. 1 του ν.3869/2010, ως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την §15 του άρ. 20 του ν.4019/2011, ορίζεται ότι: «Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών, οι οποίες είτε: α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας της §1 του άρ. 4 είτε β) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είτε γ) προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 15 και 16 του ν.3586/2007, όπως ισχύουν (Α' 151).». Συνεπώς, καθίσταται σαφές ότι ο νόμος εξαιρεί από την υπαγωγή στην ρύθμιση μόνον ορισμένες περιπτώσεις οφειλών, τις οποίες απαριθμεί, μεταξύ των οποίων δεν υπάγεται και η περίπτωση οφειλής προς τον Ο.Ε.Κ., η οποία επιτρέπεται να συμπεριληφθεί στην ρύθμιση του ν.3869/2010. Επομένως, ο παραπάνω ισχυρισμός του δεύτερου καθού πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Τέλος, ο ίδιος καθού υπέβαλε ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος της ένδικης αίτησης, η οποία νομίμως προβάλλεται, στηριζόμενη στη διάταξη του άρ. 281 ΑΚ και πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω κατά την εξέταση της υπόθεσης, ως προς την ουσία της.
Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο κατάθεσης της αιτούσας στο ακροατήριο, η οποία περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, των εγγράφων που νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, όσων εξέθεσαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και των διδαγμάτων της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης: Η αιτούσα, Β.Κ. του ... και της ... που γεννήθηκε το έτος 1961 είναι διαζευγμένη κι έχει αποκτήσει ένα (1) τέκνο, το .... που γεννήθηκε το έτος 1993 (βλ. το υπ' αριθ. πρωτ. ....2016 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ... Νομού Αττικής). Λαμβάνει σύνταξη από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ποσού μηνιαίος 832,09 € που αποτελεί και το μοναδικό της εισόδημα. Οι εκτιμώμενες εύλογες δαπάνες διαβίωσης της αιτούσας, αφού ελήφθησαν υπόψη οι βασικές βιοτικές ανάγκες της για διατροφή, ένδυση, υπόδηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ., ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 630.00 - 660,00 € περίπου μηνιαίως και συνεπώς, αυτή δύναται να καταβάλει το ποσό των 180,00 € μηνιαίως, συμμέτρως καταβαλλόμενο στους καθών, όπως αναλύεται παρακάτω.
Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, η αιτούσα είχε αναλάβει από τους καθών τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής, εκτός από εκείνο που είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένο δάνειο και του οποίου ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο της ενήμερης οφειλής μέχρι την έκδοση απόφασης. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της αιτούσας ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 48.250,03 € και συγκεκριμένα, αυτή οφείλει: 1) στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «...»: α) από την υπ' αριθ. ... σύμβαση δανείου, το ποσό των 495,73 €, β) από την υπ' αριθ. ... σύμβαση δανείου, το ποσό των 11.810,67 €, γ) από την υπ' αριθ. ... πιστωτική κάρτα, το ποσό των 8.172,28 €, δ) από την υπ' αριθ. .... πιστωτική κάρτα, το ποσό των 785,41 €, ε) από την υπ' αριθ. .... πιστωτική κάρτα, το ποσό των 531,32 €, στ) από την υπ' αριθ. .... σύμβαση δανείου, το ποσό των 7.267,06 €, ζ) από την υπ' αριθ. ... σύμβαση δανείου, το ποσό των 5,559,25 € και 2) στον καθού με την επωνυμία «Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Ο.Α.Ε.Δ.), από στεγαστικό δάνειο, το ποσό των 13.628,31 €. Από τις ως άνω απαιτήσεις των καθών, εξασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και ειδικότερα, με υποθήκη, είναι η απαίτηση του δεύτερου καθού.
Κατόπιν των ανωτέρω, η αιτούσα έχει σήμερα περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, καθόσον με βάση τις βιοτικές ανάγκες της και τα εισοδήματά της σε σχέση με τις δανειακές της υποχρεώσεις, δεν είναι πλέον εφικτή η εξυπηρέτηση των χρεών της. Στην αδυναμία αυτή περιήλθε χωρίς δόλο, αφού κατά την ανάληψη των δανείων της είχε μεγαλύτερα εισοδήματα, όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα και φορολογικές δηλώσεις που προσκομίζει κι επικαλείται και είχε συνεπώς, την πεποίθηση ότι θα μπορούσε να αποπληρώσει αυτά με βάση τα τότε εισοδήματά της.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η αιτούσα έχει την ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός διαμερίσματος του .... πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 89.00τ.μ., μετά μιας θέσης στάθμευσης, επιφάνειας 24,40 τ.μ., έτους κατασκευής 1981 που βρίσκονται σε πολυκατοικία στην ... ... Αττικής, επί της οδού ... αρ. ..., συνολικής αντικειμενικής αξίας 48.183,66 € (βλ. ΕΝΦΙΑ 2017). Το ως άνω ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία της και αιτείται την εξαίρεσή της από τη ρευστοποίηση. Η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για φορολογούμενο, όπως η αιτούσα, προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση (άρ. 9§2 ν.3869/2010). Επίσης, η αιτούσα έχει την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός ΙΧE αυτοκινήτου, μάρκας O.C. υπ' αριθ. κυκλοφ. ...., 1.199 κ.εκ., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2000, το οποίο δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση κατ' άρ. 9§1 ν.3869/2010, διότι με τη ρύθμιση που επιβάλλεται παρακάτω σε αυτή, εξοφλεί το σύνολο των οφειλών της προς τους καθ' ων. Πέρα από τα ως άνω, η αιτούσα δε διαθέτει κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο.
Με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του ν.3869/2010 και ειδικότερα, το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών προς μερική εξόφληση των οφειλών της (άρ. 8§2 εδ.1 ν.3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρ. 16§2 ν.4161/2013), για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, ήτοι εξήντα (60) μηνών. Οι ανωτέρω καταβολές θα γίνονται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, από τις οποίες οι καθών θα ικανοποιηθούν συμμέτρως και άτοκα. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στους καθών ποσό, λαμβανομένων υπόψη των ως άνω βασικών προσωπικών της αναγκών και της μη διαφαινόμενης βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής της κατάστασης, ανέρχεται σε ποσό εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ μηνιαίως, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της πενταετίας, η αιτούσα θα έχει καταβάλει στους καθών συνολικά το ποσό των 10.800,00 € και θα οφείλεται ακόμα το ποσό των 37.450,03 (48.250,03 - 10.800,00) €.
Η αιτούσα προβάλλει σχετικό αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της. Έτσι, η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυασθεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρ. 9§2 ν.3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί πενταετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των καθών. Επομένως, η πλήρης ικανοποίηση αυτών με περαιτέρω καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας που σύμφωνα με το νόμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας αυτής, δηλαδή μέχρι 38.546,92 €, πρέπει να ορισθεί στο εναπομείναν μετά τις καταβολές του άρ. 8§2 ποσό των 37.450,03 €, το οποίο υπολείπεται του 80% της αντικειμενικής αξίας της. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα ξεκινήσει μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, για να δοθεί στην αιτούσα περίοδος χάριτος κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, ώστε να μη συμπέσουν οι δυο ρυθμίσεις και φανεί αυτός ασυνεπής στις υποχρεώσεις της. Η δόση που θα καταβάλει η αιτούσα στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, ανέρχεται στο ποσό των 156,04 € ανά μήνα, προς πλήρη εξόφληση των οφειλών της, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών (240 μηνών) εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με σταθερό επιτόκιο, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος (άρ. 9§2, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3996/2011, άρ. 85). Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, αρχικά θα ικανοποιηθεί προνομιακά ο καθού με την επωνυμία «Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Ο.Α.Ε.Δ.), του οποίου η απαίτηση είναι εξασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια, όπως σημειώνεται παραπάνω, μέχρι το ποσό που θα απομείνει μετά τις καταβολές του άρ. 8§2 και κατόπιν, θα ικανοποιηθούν συμμέτρως, τα υπόλοιπα των απαιτήσεων των καθών. Σημειώνεται, επίσης, ότι από τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό που η αιτούσα κατέβαλε στους καθών στα πλαίσια της από ..-2015 χορηγηθείσας προσωρινής διαταγής.
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμισθούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές της αιτούσας, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.
Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρ.8§6 του ν.3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.
ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες καταβολές της αιτούσας επί μία πενταετία στο ποσό των εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ άτοκα, το οποίο θα καταβάλλεται συμμέτρως στους καθών, στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι ένα διαμέρισμα το