1219/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 1219 /2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών, ... ...., τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως .....
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις ...2018, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ :
Α. ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Γ.Μ., του ..., κατοίκου ..., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Καλλιρρόης Μελιοπούλου.
ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ, που έχουν καταστεί διάδικοι, μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748§2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής:
1. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «.ΤΡΑΠΕΖΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα και δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση.
2. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ .... Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα και δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση.
3. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «... ...», που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του ......
4. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «.....», που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα και που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του ......
Ο αιτών με την με αριθμό κατάθεσης .../2015 αίτησή του οποία ζήτησε τα κατ' αυτήν. Δικάσιμος για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ορίστηκε αρχικά η ....2016 και μετά από αναβολή αυτή, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
Β. ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Α.Ζ. συζ. Γ.Μ., κατοίκου .., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Καλλιρρόης Μελιοπούλου.
ΤΟΥ ΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΗ , που έχει καταστεί διάδικο μετά τη νόμιμη κλήτευσή του (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748§2 ΚΠολΔ) και παρίσταται ως εξής:
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «....», που εδρεύει στην Αθήνα, εκπροσωπείται νόμιμα και που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του ......
Η αιτούσα με την με αριθμό κατάθεσης ...../2015 αίτησή της , ζήτησε τα κατ' αυτήν. Δικάσιμος για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ορίστηκε αρχικά η ....2016 και μετά από αναβολή αυτή, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
Για την προκειμένη συζήτηση της αίτησης και μετά την εκφώνηση των άνω υποθέσεων το Δικαστήριο αφού, άκουσε όσα αναπτύχθηκαν στο ακροατήριο
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού συζητήθηκαν: α) η με αριθμό έκθεσης κατάθεσης .../2015 αίτηση του Γ.Μ. του ... κατά των αναφερόμενων στην αίτηση πιστωτών και β) η με αριθμό έκθεσης κατάθεσης .../2015 αίτηση της Α.συζ. Γ.Μ., το γένος ......, κατά των αναφερομένων στην αίτηση πιστωτών. Οι ως άνω αιτήσεις υπάγονται στην ίδια διαδικασία του άρθρου 3 ν.3869/2010 και είναι πρόδηλα συναφείς, αφού αφορούν την ρύθμιση οφειλών συζύγων, που προέρχονται από κοινές δανειακές συμβάσεις. Πρέπει λοιπόν να διαταχθεί η ένωση και συνεκδίκασή τους, γιατί διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρα 31§1, 246 ΚΠολΔ.)
Από τις με αριθμούς .... και .../....2016, εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθήνας ....., προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό ..../2015 αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης επιδόθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα στην πρώτη και την δεύτερη των καθών. Οι τελευταίες όμως δεν εμφανίστηκαν, ούτε εκπροσωπήθηκαν κατά τη δικάσιμο αυτή, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου εκθέματος και συνεπώς πρέπει να δικαστούν ερήμην. Το Δικαστήριο όμως πρέπει να προχωρήσει στη εκδίκαση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754§2 ΚΠολΔ).
Με την υπό κρίση και με αριθμό κατάθεσης ..../2015 αίτησή του, όπως αυτή διορθώθηκε νόμιμα, ο αιτών αναφέρει ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τις καθ' ων, που αναφέρονται στην υποβληθείσα κατάσταση πιστωτών και ζητάει να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3869/2010 σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που υποβάλλει. Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν.3869/2010) και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την §2 του άρθρου 4 του ν.3869/2010 α) η από .....2015 υπεύθυνη δήλωση του ίδιου για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία και β) όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους και 2 του ίδιου ως άνω άρθρου. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13§2 του ν.3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του. Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη και ορισμένη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 & 11 του ν.3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά, μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της.
Επιπλέον, στην την υπό κρίση, με αριθμό κατάθεσης .../2015 αίτησή της, όπως αυτή διορθώθηκε νόμιμα, η αιτούσα αναφέρει ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τις καθ' ων, όπως αναφέρονται στην υποβληθείσα κατάσταση πιστωτών και ζητάει να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3869/2010 σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που υποβάλλει.
Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν.3 869/2010) και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την §2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα α) η από ...2015 υπεύθυνη δήλωσή της για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία και β) όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους και 2 του ίδιου ως άνω άρθρου. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13§2 του ν.3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της. Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι απολύτως ορισμένη και νόμιμη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 & 11 του ν.3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική] της πλευρά, μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της.
Οι καθ' ων αρνήθηκαν το περιεχόμενο και των δύο συνεκδικαζομένων αιτήσεων και ζήτησαν την απόρριψή τους. Επιπλέον παραδεκτά προέβαλαν την ένσταση δόλου και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος των αιτούντων, οι οποίες ως νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1 & 2§1 ν.3869/2010 και του άρθρου 281 ΑΚ, θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω προς την ουσιαστική τους βασιμότητα. Αντιθέτως απορριπτέα ως ουσιαστικά αβάσιμη είναι η ένσταση περί απαράδεκτου της πρώτης αιτήσεως, που υπέβαλε το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ», καθώς η ένδικη απαίτησή του κατά του αιτούντος, δεν εξαιρείται, όπως το ίδιο ισχυρίζεται, της ρυθμίσεως του ν.3869/2010, αλλά αντιθέτως εντάσσεται στην διαδικασία ρύθμισης του ως άνω νόμου.
Από την χωρίς όρκο κατάθεση του πρώτου των αιτούντων, που περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά συνεδριάσεως, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261 ΚΠολΔ) και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, (άρθρο 336§4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό και με την, αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων, αρ.744 ΚΠολΔ), και την επ' ακροατηρίου προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά για την υπόθεση αυτή:
Οι αιτούντες είναι σύζυγοι, ηλικίας 40 και 37 ετών αντίστοιχα. Ο πρώτος από αυτούς εργάζεται ως στρατιωτικός και συγκεκριμένα ως ..... με καθαρές μηνιαίες αποδοχές που ανέρχονται σε 1.400 €, σύμφωνα με την προσκομιζόμενη απόδειξη πληρωμής αποδοχών του μηνός Ιανουάριου του 2018. Αντίστοιχα η δεύτερη είναι άνεργη από το έτος 2014 όταν και απολύθηκε από την .... εταιρία στην οποία εργάζονταν ως γραμματέας με καθαρές μηνιαίες αποδοχές ύψους 860 €. Από το γάμο τους έχουν αποκτήσει ένα τέκνο ηλικίας 6 ετών. Το μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειάς τους ανέρχεται, με μετριοπαθείς υπολογισμούς στο ποσό των 1.100 € συνολικά και αφορά τις δαπάνες τους, για διατροφή, ένδυση, θέρμανση (κατά τους χειμερινούς μήνες), εκπαίδευση, μετακινήσεις, καθώς για την πληρωμή των διαφόρων τελών. Ο πρώτος των αιτούντων είναι κύριος σε ποσοστό ½ εξ' αδιαιρέτου, ενός διαμερίσματος .... ορόφου πολυκατοικίας και της ανήκουσας σε αυτό θέση στάθμευσης, εμβαδού 85,15 τ.μ. και 10,13 τ.μ. αντίστοιχα, που βρίσκεται στην ... επί της οδού ... ..., συνολικής αντικειμενικής αξίας 75.686,99 € και του ποσοστού του 37.843,49 €, σύμφωνα με το προσκομιζόμενο φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου. Το υπόλοιπο ποσοστό του ως άνω ακινήτου ανήκει στη δεύτερη των αιτούντων, ενώ ο ίδιος έχει στην πλήρη κυριότητά του κι ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας S.O. αξίας 2.000 €.
Πιεστικές οικογενειακές υποχρεώσεις, απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή τους όπως η απρόσμενη ανεργία τα της δεύτερης των αιτούντων, η ανάγκη πληρωμής των έκτακτων εισφορών που επιβάλλονται από το κράτος, για την αντιμετώπιση της κρίσης, επιδείνωσαν περαιτέρω την οικονομική τους κατάσταση και κατέστησαν εντέλει αδύνατη την εξυπηρέτηση των οφειλών τους προς τις καθ' ων.
Οι συνολικές απαιτήσεις των πιστωτών του αιτούντος, που μετέχουν στη δίκη, ανέρχονται στο ποσό των 133.027,43 €, ενώ οι προς ρύθμιση χρηματικές οφειλές του δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος, πριν από την υποβολή της υπό κρίση αίτησης. Ειδικότερα: α) στην πρώτη των καθών οφείλει, από τις αναφερόμενες στην αίτηση συμβάσεις, το ποσό των 3.198,35 €, που αντιστοιχεί στο 2,40% της συνολικής οφειλής β) στην δεύτερη των καθ' ων, ποσό 2.769,49 €, που αντιστοιχεί στο 2,08 % της συνολικής οφειλής, γ) στο τρίτο ποσό 3.087,91 €, που αντιστοιχεί στο 2,32% της συνολικής οφειλής και δ) στο τέταρτο από την αναφερόμενη σύμβαση στεγαστικού κι επισκευαστικού δανείου, ποσό 123.971,68 €, που αντιστοιχεί στο 93,19% της συνολικής οφειλής.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν επαρκούν για την ικανοποίηση των πιστωτών του και συνεπώς το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του. Λαμβανομένου υπ' όψη του κόστους διαβίωσης του αιτούντος, η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των ως άνω πιστωτών.
Περαιτέρω, όπως προαναφέρθηκε ο αιτών, είναι κύριος σε ποσοστό ½ εξ' αδιαιρέτου, ενός διαμερίσματος ... ορόφου πολυκατοικίας και της ανήκουσας σε αυτό θέση στάθμευσης, εμβαδού 85,15 τ.μ. και 10,13 τ.μ. αντίστοιχα, που βρίσκεται στην ... επί της οδού ......, αντικειμενικής αξίας του ποσοστού του 37.843,49 €. Συνεπώς δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας, (200.000 €) προσαυξημένο κατά 50% και πρέπει επομένως να εξαιρεθεί από την εκποίηση, μετά την υποβολή σχετικής προτάσεως του αιτούντος. Από τις μηνιαίες καταβολές του για μία 5ετία, που αναφέρονται παραπάνω, θα καλυφθεί μόνο μέρος των απαιτήσεων των καθ' ων και ειδικότερα 15.000 € επί συνόλου οφειλών 133.027,43 €. Η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων των καθ' ων με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της κατοικίας του αιτούντος, που σύμφωνα με το νόμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου του θα πρέπει να οριστεί στο ποσό των (37.843,49 X 80%) 30.274 €, αφού ληφθούν υπόψη η ηλικία του, η τωρινή οικονομική του κατάσταση και η μη προοπτική άμεσης βελτίωσης αυτής. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει πέντε (5) χρόνια μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε είκοσι (20) χρόνια. Η μηνιαία δόση, που θα καταβάλει ο αιτών στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, ανέρχεται σε (30.274/240) 126,14 € το μήνα, από το οποίο θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι αξιώσεις, που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες. Οι μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν καταβάλλονται μετά την πάροδο πέντε ετών από τη δημοσίευση της απόφασης, θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και διαρκέσουν επί είκοσι έτη.
Ομοίως και η αιτούσα της με αριθμό ..../2015 αίτησης, σήμερα στερείται επαρκών εισοδημάτων, προκειμένου να καλύψει τις απολύτως αναγκαίες δαπάνες διαβίωσης της οικογένειας της, πόσο μάλλον να καταφέρει να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις. Οι συνολικές απαιτήσεις του ....., που αποτελεί και τον μοναδικό πιστωτή της, ανέρχονται στο ποσό των 117.937,29 € και προέρχονται από την αναφερόμενη στην αίτηση σύμβαση στεγαστικού δανείου στην οποία ενέχεται ως εγγυήτρια, με πρωτοφειλέτη τον σύζυγό της.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσης δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτών της, συνεπώς το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Λαμβανομένου υπ' όψη του κόστους διαβίωσης της αιτούσης, η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί στο ποσό των πενήντα (50) € συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των ως άνω πιστωτών.
Περαιτέρω, όπως προαναφέρθηκε η αιτούσα έχει στην αποκλειστική κυριότητά της το 50% εξ' αδιαιρέτου σ' ένα διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας και της ανήκουσας σε αυτό θέση στάθμευσης, εμβαδού 85,15 τ.μ. και 10,13 τ.μ. αντίστοιχα, που βρίσκεται στην .... επί της οδού ........, αντικειμενικής αξίας του ποσοστού του, 37.843,49 €. Συνεπώς δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας, (200.000 €) προσαυξημένο κατά 50% και πρέπει επομένως να εξαιρεθεί από την εκποίηση, μετά την υποβολή σχετικής προτάσεως της αιτούσας. Από τις μηνιαίες καταβολές της για μία 5ετία, που αναφέρονται παραπάνω, θα καλυφθεί μόνο μέρος των απαιτήσεων του καθ' ου και ειδικότερα 3.000 €. Η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων του καθ' ου, με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της κατοικίας της αιτούσης, που σύμφωνα με το νόμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της θα πρέπει να οριστεί στο ποσό των (37.843,49 X 80%) 30.274 €, αφού ληφθούν υπόψη η ηλικία της, η τωρινή οικονομική της κατάσταση και η μη προοπτική άμεσης βελτίωσης αυτής. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει πέντε (5) χρόνια μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε είκοσι (20) χρόνια. Η μηνιαία δόση, που θα καταβάλει η αιτούσα στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, ανέρχεται σε (30.274/240) 126,14 €. Οι μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν καταβάλλονται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, καθόσον κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στην αιτούσα, περίοδος χάριτος διάρκειας πέντε ετών και θα γίνονται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα.
Κατά ακολουθία των παραπάνω, αφού απορριφθούν όλοι οι ισχυρισμοί και οι ενστάσεις των καθών ως ουσιαστικά αβάσιμες (καθώς δεν αποδείχτηκε κακόπιστη συμπεριφορά, ούτε δόλος πλουτισμού των αιτούντων σε βάρος τους), θα πρέπει οι συνεκδικαζόμενες αιτήσεις να γίνουν δεκτές εν μέρει, ως βάσιμες κατά την ουσιαστική τους πλευρά και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές των αιτούντων, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή τους από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των καθ' ων, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11§1 ν.3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που τους επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8§6 του ν.3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Συνεκδικάζει τις με αριθμούς .... και ..../2015 αιτήσεις.
Δικάζοντας επί της με αριθμό ..../2015 αιτήσεως ερήμην της πρώτης και δεύτερης των πιστωτών.
Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
Καθορίζει τις επί μία 5ετία μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς τις καθ' ων, στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) €. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται σύμμετρα, μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενόμενης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής.
Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος και συγκεκριμένα το ½ εξ' αδιαιρέτου επί ενός διαμερίσματος .... ορόφου πολυκατοικίας και της ανήκουσας σε αυτό θέση στάθμευσης, εμβαδού 85,15 τ.μ. και 10,13 τ.μ. αντίστοιχα, που βρίσκεται στην .. επί της οδού .....
Καθορίζει το καταβλητέο από τον αιτούντα, για την αμέσως παραπάνω αιτία, συνολικό ποσό, σε τριάντα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ (30.274), που θα πληρωθεί με καταβολές σε εξήντα (240) ισόποσες μηνιαίες των εκατόν είκοσι έξι ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (126,14) από τις οποίες θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει πέντε (5) χρόνια μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε είκοσι (20) χρόνια.
Δικάζοντας επί της με αριθμό ..../2015 αντιμωλία των διαδίκων 
Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
Καθορίζει τις επί μία 5ετία μηνιαί