754/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ:754/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας
(Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων)

 

 

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη ....., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα ......
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ..... 2017 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:
Της αιτούσας: Κ.Κ. του ..... και της ...., κατοίκου ..... (οδός ... αρ. ....), η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Πάρι Αναστασάκου (βλ. το υπ' αριθ. .... γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του ΔΣΑ).
Της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευσή της (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748§2 ΚΠολΔ), ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «.... .... Α.Ε», με το δτ «....» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ... αριθ. ...) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Η αιτούσα με την από .....2014 αίτηση, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης ......, ζήτησε τα όσα αναφέρονται σε αυτήν. Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής, ορίστηκε δικάσιμος αρχικά η ....-2019 και κατόπιν επαναπροσδιορισμού, δυνάμει της υπ' αριθ. .../2016 πράξης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρο 2§3 & 4 της υποπαραγράφου Α4 Ν.4336/2015), η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης δικάσιμος, κατά την οποία εμφανίστηκαν οι διάδικοι, όπως παραπάνω σημειώνεται.
Κατά την προκειμένη δικάσιμο, μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις προτάσεις τους. Το δε Δικαστήριο αφού,
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από την προσκομιζόμενη υπ' αριθ. ..... έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ......, προκύπτει ότι αντίγραφο της αιτήσεως, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο της ...-2019, επιδόθηκε νομίμως κι εμπροθέσμως από την αιτούσα στην καθ' ης πιστώτριά της, ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «....». Η τελευταία όμως, δεν εμφανίστηκε στην παρούσα δικάσιμο, οπότε η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου, κατόπιν επαναπροσδιορισμού, σύμφωνα με την υπ' αριθ. .../2016 πράξης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου του παρόντος Δικαστηρίου και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικος όπως συνάγεται από τον συνδυασμό των άρθρων 226§4, 271§1 & 2, 272, 741, του αναλογικώς εφαρμοζομένου 754 ΚΠολΔ, καθώς και του άρθρου 2§§ 3 & 4 της υποπαραγράφου Α4 Ν.4336/2015.
Με την υπό κρίση αίτησή της, όπως αυτή παραδεκτά συμπληρώθηκε με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά συζητήσεως της παρούσας, αλλά και με τις προτάσεις της (άρθρα 224, 236, 256 σε συνδυασμό με τα άρθρα 744, 745, 751 ΚΠολΔ), η αιτούσα εκθέτει ότι είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει εμπορική ιδιότητα και πτωχευτική ικανότητα και έχει περιέλθει χωρίς δόλο, σε μόνιμη κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των αναφερόμενων στην αίτηση ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς την πιστώτριά της. Ειδικότερα, η αιτούσα αναφέρει ότι τυγχάνει έγγαμη κα μητέρα τριών ανήλικων τέκνων και διαμένουν στην κύρια κατοικία της που βρίσκεται στην ανωτέρω διεύθυνση. Ακόμη εκθέτει ότι από το έτος 2010 είναι άνεργη, ενώ ο σύζυγός της εργάζεται στην εταιρεία με την επωνυμία «... ..... ΑΕ», έναντι αποδοχών ύψους 889,13 € μηνιαίως, το οποίο αποτελεί και το μοναδικό τους εισόδημα. Καταλήγει ότι, λόγω της συρρίκνωσης του εισοδήματος της κατά τα τελευταία έτη, τα σημερινά της έσοδα δεν επαρκούν για την κάλυψη των βιοτικών της αναγκών και παράλληλα την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς την ανωτέρω πιστώτριά της, χωρίς προοπτική βελτίωσης. Ζητά δε κατ' ορθότερη εκτίμηση του αιτήματος της τη ρύθμιση των χρεών της σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που προτείνει και να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση το αναφερόμενο στην αίτηση ακίνητο κύρια κατοικία της, ήτοι το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας μίας διώροφης οικίας (με υπόγειο), συνολικής επιφάνειας 146,95 τμ. το οποίο βρίσκεται στη ...., επί της οδού ... αρ....., καθώς και το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας, ποσοστού 1/6 εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου, επιφάνειας 177,30 τμ., κείμενο στη .... του Δήμου ... του Ν. Φωκίδος που αναφέρεται στην υπό κρίση αίτηση. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια και παραδεκτά φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741επ. ΚΠολΔ (άρθρα 3 & 4 ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τον ν.4161/2013), εφόσον για το παραδεκτό της τηρήθηκε η διαδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού, όπως ειδικότερα προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 11,12 & 13 του ν. 4161/2013, ο οποίος τροποποίησε τα άρθρα 2, 4 & 5 του ν.3869/2010, ενώ από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία κατ' άρθρο 13§2 του ν. 3869/2010, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή της για ουσιαστικούς λόγους (βλ. την υπ' αριθ. .....-2017 βεβαίωση της Γραμματέως του παρόντος Δικαστηρίου). Ακόμη, η υπό κρίση αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη, και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6§3, 8, 9 & 11 του ν.3869/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν.4161/2013, πλην του αιτήματος να εξαιρεθεί της ρευστοποίησης και το έτερο πέραν της κύριας κατοικίας- περιουσιακό στοιχείο της αιτούσας, καθώς, από τη σαφή διατύπωση του παραπάνω άρθρου 9, συνάγεται ότι υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης μόνο της εκποίησης του ακινήτου που εξυπηρετεί ή δύναται να εξυπηρετήσει τις στεγαστικές ανάγκες του οφειλέτη και της οικογένειας του (κύρια κατοικία), ενώ δεν δύναται ο αιτών να ζητήσει την εξαίρεση άλλου ακινήτου ή την εξαίρεση από την εκποίηση κινητών πραγμάτων (I. Βενιέρης - Θ. Κατσάς, Εφαρμογή του ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, 2016, σελ. 604 επ.). Συνεπώς, κατά το μέρος που η άνω αίτηση κρίθηκε νόμιμη, πρέπει, εφόσον δεν επιτεύχθηκε προδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και της πιστώτριάς της κατά την ορισθείσα ημέρα επικύρωσης (...-2014), να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της, αφού καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη συζήτησης (βλ. ανωτέρω).
Από την ένορκη εξέταση της μάρτυρος της αιτούσας στο ακροατήριο, ....., η οποία περιλαμβάνεται στα με τον ίδιο αριθμό με την παρούσα απόφαση, πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, των εγγράφων που νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκομίζονται με επίκληση, όσων εξέθεσαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης: Η αιτούσα 43 ετών είναι παντρεμένη με τον ....., με τον οποίο έχουν αποκτήσει τρία, τέκνα τον ...., ηλικίας 8 ετών σήμερα, τον ....., ηλικίας 5 ετών σήμερα, και την ....., ηλικίας 2 ετών σήμερα, (βλ. την από ....2017 βεβαίωση του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών). Η αιτούσα στο παρελθόν εργάζονταν ως υπάλληλος γραφείου στην .... του Δήμου ...., έναντι αποδοχών ποσού 804,20 € μηνιαίως, ωστόσο από τον Απρίλιο του έτους 2010 τυγχάνει άνεργη, εγγεγραμμένη στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (AM ......), ενώ καμία προσπάθεια που κατέβαλε από τότε προς ανεύρεση εργασίας, έστω και περιστασιακής δεν ευδοκίμησε (βλ. ιδίως τις υπ' αριθ. ........ βεβαιώσεις, αποδεικτικό ανανέωσης ΟΑΕΔ). Ο σύζυγος της αιτούσας τυγχάνει ιδιωτικός υπάλληλος και εργάζεται ως .... στην εταιρεία με την επωνυμία «..... ΑΕ», έναντι αποδοχών που ανέρχονται μηνιαίως στο ποσό των 889,13 €, το οποίο αποτελεί το μοναδικό εισόδημα της οικογένειας της (βλ. ιδίως την υπ' αρ. πρωτ. ...... βεβαίωση της εργοδότριας εταιρείας και τις αποδείξεις πληρωμής αποδοχών (εκκαθάρισης) των μηνών Ιανουάριου 2017, Οκτωβρίου 2015, Οκτωβρίου 2013, Σεπτεμβρίου 2013). Την κύρια κατοικία της αιτούσας αποτελεί μια οικία, η οποία αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 63,67 τμ, από ισόγειο επιφάνειας 45,47τμ και από πρώτο όροφο, επιφανείας κυρίων χώρων 45,47 τμ και βοηθητικών χώρων 18,02 τμ, συνολικής επιφάνειας 172,63τμ, (ΟΤ 1708), που βρίσκεται στη ... ... και επί της οδού ... αρ. ... και η οποία της ανήκει σε ποσοστό 100% του δικαιώματος της ψιλής κυριότητας. Από την παράθεση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και των δηλώσεων φορολογίας που προσκομίζει η αιτούσα προκύπτει ότι το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα της ανέρχονταν σε 9.404,04 € το έτος 2004 (οικ. έτος 2005), 10.729,04 € το έτος 2005 (οικ. έτος 2006), 9.404,04 € το έτος 2006 (οικ. έτος 2007), 10.172,32 € το έτος 2007 (οικ.έτος 2008), 19.115,67 € το έτος 2008 (οικ. έτος 2009), ήτοι 9.870,33 € για την ίδια και 15.307,95 € το έτος 2009 (οικ. έτος 2010), ήτοι 2.955,59 € για την ίδια και 12.352,36 €. Τα επόμενα έτη που ακολούθησαν, κατόπιν της απόλυσής της, το εισόδημά της προέρχονταν αποκλειστικά από τις αποδοχές του συζύγου και ειδικότερα 12.559,75 € το έτος 2010 (οικ.έτος 2011), 13.609,89 € το έτος 2011 (οικ. έτος 2012), 13.089,69 € το έτος 2012 (οικ. έτος 2013), 12.928,88 € το έτος 2013 (οικ. έτος 2014), 13.004,55 € το έτος 2014, και 12.896,11 € το έτος 2015, ενώ σήμερα εσοδεύουν το ποσό που αναφέρθηκε ανωτέρω. Ακολούθως, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του έτους 2015 και το εκκαθαριστικό σημείωμα ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) του έτους 2015, στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσα περιλαμβάνεται το 1/6 εξ αδιαιρέτου, μίας οικίας, επιφάνειας κυρίων χώρων 60,79 τμ και βοηθητικών 66,95τμ, έτους κατασκευής 1870, κείμενη εντός οικοπέδου 177,30 τμ εντός του οικισμού ... της Τοπικής Κοινότητας ... της Δημοτικής Ενότητας .. του Δήμου ...., της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, το οποίο περιήλθε σε αυτήν δυνάμει του υπ' αριθ. .... Συμβολαίου Περιουσιακής Παροχής (Γονικής) ποσοστού ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου ακινήτου του Συμβολαιογράφου Αθηνών, ....... Τέλος στον αιτούντα ανήκει το με αριθ. κυκλοφ. ..... ΙΧΕ αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής T. τύπου S., κ.ε. 1296. Περαιτέρω, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης, η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται, κατά πλάσμα του νόμου, με την κοινοποίηση της κρινόμενης αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποιήσεως της αιτήσεως (βλ. Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 98 επ.). Ειδικότερα, πιστώτρια της αιτούσας τυγχάνει η α' καθ' ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «..... Α.Ε» για απαιτήσεις που απορρέουν από : ι) τη με αριθμό ..... σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ύψους 14.066.81€, μέχρι τις 15-07-2013, καθώς δεν προσκομίστηκε κατάσταση για το υπόλοιπο της οφειλής αυτής κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (30-01-2014) και ιι) τη με αριθμό ..... σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ύψους 3.782.52 € μέχρι τις 15-07-2013, καθώς δεν προσκομίστηκε κατάσταση για το υπόλοιπο της οφειλής αυτής κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (30-01-2014). Συνολικά οι οφειλές της ανέρχονται στο ποσό των 17.849,33 €, ενώ δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων του προς εξασφάλιση των παραπάνω απαιτήσεων.
Από όλα τα ανωτέρω αποδείχθηκε ότι ο κύριος όγκος των χρεών της αιτούσας προέρχεται από δύο τραπεζικά προϊόντα καταναλωτικής φύσης (πιστωτικής κάρτας και καταναλωτικού δανείου) που έλαβε το έτος 2005 προκειμένου να καλύψει το κόστος της αποκατάστασης της υγείας συγγενικού της προσώπου (βλ κατάθεση μάρτυρα). Κατά το χρόνο ανάληψης των ανωτέρω δανειακών της υποχρεώσεων, σε πρώτο χρόνο τα ατομικά της εισοδήματα και εν συνεχεία τα οικογενειακά της, κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο στο ποσό των 780,00 έως και 1590,00 € μηνιαίως αντίστοιχα, επαρκούσε για την κάλυψη της συνολικής μηνιαίας δόσης των δανείων της, καθόσον η αιτούσα εξασφάλιζε σταθερό εισόδημα από την εργασία της. Ωστόσο, η συρρίκνωση των εισοδημάτων της που οφείλονταν στην περιέλευση της σε κατάσταση ανεργίας, σε συνδυασμό με αυξημένο πλέον κόστος των δαπανών διαβίωσης που επέφερε η γέννηση και του τρίτου τέκνου της, στέρησαν από την αιτούσα από την απαιτούμενη ρευστότητα για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της οικογένειάς της και την ταυτόχρονη αποπληρωμή των χρεών της, τα οποία εξυπηρετούσε μέχρι τότε. Συνεπώς τα ανωτέρω γεγονότα, που επηρέασαν δυσμενώς τις οικονομικές συνθήκες της αιτούσας, ήταν ο λόγος που οδηγήθηκε αυτή σε μόνιμη και γενική αδυναμία εξυπηρέτησης των χρεών της. Υπό τα ως άνω πραγματικά περιστατικά, αποδεικνύεται ότι η αιτούσα, η οποία δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, έχει περιέλθει χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών της.
Περαιτέρω, από τα προσκομιζόμενα στοιχεία προκύπτει ότι πέραν της προαναφερθείσας κύριας κατοικίας του που βρίσκεται στη .... και επί της οδού .... αρ...., δεν υφίστανται περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας για την ικανοποίηση της καθ' ης πιστώτριας της. Το 1/6 εξ αδιαιρέτου, μίας οικίας, επιφάνειας κυρίων χώρων 60,79 τμ και βοηθητικών 66,95τμ, εντός οικοπέδου 177,30 τμ, που βρίσκεται εντός του Οικισμού .... της Τοπικής Κοινότητας ... της Δημοτικής Ενότητας ... του Δήμου ...., της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, αντικειμενικής αξίας 3.400,89€ και β) το με αριθ. κυκλοφ. .... ΙΧΕ αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής T., τύπου S. κ.ε. 1296, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας, 500,00 €, κρίνεται, με βάση δε την κοινή πείρα και τη λογική και λαμβανομένης υπόψη της αξίας τους και των σημερινών συνθηκών αγοράς, ότι δεν είναι επιδεκτικά ρευστοποιήσεως κατά τρόπο που να παρέχουν προσδοκία απολήψεως ανάλογου ανταλλάγματος, συνυπολογιζομένων και των εξόδων που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκποίησης. Έτσι, η ρύθμιση των χρεών της αιτούσας θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στην πιο πάνω καθ' ης - πιστώτρια από τα εισοδήματα της, ο χρόνος των οποίων κρίνεται ότι πρέπει να οριστεί σε πέντε χρόνια (άρθρο 8§2, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 16§2 ν.4161/13) προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Όσον αφορά στο ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, αυτό θα καθορισθεί με βάση το συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημά της και αφού ληφθεί υπόψη το ποσό που η ίδια προτίθεται να καταβάλει. Επομένως, το προς διάθεση στην καθης- πιστώτρια της ποσό πρέπει να οριστεί σε εξήντα (60,00) €, το οποίο κρίνεται ότι βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες -σύμφωνα και με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών- και η αιτούσα θα καταβάλλει απευθείας και σύμμετρα στις επιμέρους απαιτήσεις της εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα και επί πενταετία, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας. Σημειωτέον ότι οι προσωρινές μηνιαίες καταβολές στις οποίες υποχρεώθηκε η αιτούσα μέχρι την έκδοση της παρούσας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 5§2 εδ.β', 8§2 και 9§4 ν.3869/2010, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τον ν.4161/2013 και την από .....2014 προσωρινή διαταγή που εξέδωσε η Ειρηνοδίκης Αθηνών, θα συνυπολογιστούν τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως προς το ποσό τους σ' αυτές της πιο πάνω οριστικής ρύθμισης του άρθρου 8§2 ν.3869/2010. Έτσι μετά το συνυπολογισμό του χρόνου των σαράντα έξι (46) μηνών των προσωρινών καταβολών, ο χρόνος της οριστικής ρύθμισης περιορίζεται σε ένα χρόνο (1) χρόνια και δύο (2) μήνες. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών επί ενός (1) έτους και δύο (2) μηνών η αιτούσα θα έχει καταβάλλει συνολικό ποσό 840,00 € και συνολικά στην πενταετία 3.600,00 €.
Από όλες τις ανωτέρω μηνιαίες καταβολές θα καλυφθεί μόνο μέρος των απαιτήσεων της καθ'ης πιστώτριας, καθόσον το υπόλοιπο των χρεών της αιτούσας μετά τις καταβολές της ρύθμισης του άρθρου 8§2 του ν.3869/2010, ανέρχεται σύμφωνα με, τα ανωτέρω, στο ποσό των 14.249,33 € [=17.849,33 € - 3.600,00 €]. Ενόψει αυτού, για την ικανοποίηση του υπολοίπου των οφειλών της αιτούσας, οι ανωτέρω καταβολές θα συνδυαστούν με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9§2 ρύθμιση, εφόσον δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών της και προβάλλεται σχετικό αίτημα για εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της, μετά το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο. Όπως ήδη εκτέθηκε, την κύρια κατοικία της αιτούσας συνιστά το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας κατοικία η οποία αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 63,67 τμ, από ισόγειο επιφάνειας 45,47τμ και από πρώτο όροφο, επιφανείας κυρίων χώρων 45,47 τμ και βοηθητικών χώρων 18,02 τμ, συνολικής επιφάνειας 172,63τμ, (ΟΤ ....), που βρίσκεται στη .... και επί της οδού .... αρ. ...., η δε συνολική αντικειμενική αξία του ανέρχεται στο ποσό των 85.102,02 € (= 14.975,18 € + 18.657,26 € + 11.755,30 € + 13.103,29 € + 16.325,11 € + 10.285.88 €), το οποίο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολογήτου. Συντρέχουν επομένως, στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του άρθρου 9§2 του ν.3869/10. Στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου αυτού, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές, το ποσό των οποίων, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 17§1 του ν.4161/2013, ανέρχεται «...σε συνολικό ποσό που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το ογδόντα τις εκατό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας». Ειδικότερα, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας, συνολικού ποσού ίσου με το 80% της αντικειμενικής της αξίας, δηλαδή ίσου με το ποσό των 68.081,61 € (85.102,02€ X 80%), αφού λήφθηκαν υπόψη η ηλικία της, η οικονομική της κατάσταση και οι δανειακές της υποχρεώσεις. Με δεδομένο όμως ότι το σύνολο των υπολειπομένων απαιτήσεων της καθ' ης είναι 14.249,33 €, δηλαδή ποσό μικρότερο από το ποσοστό επί της αντικειμενικής αξίας της άνω κατοικίας που ορίστηκε, το ποσό που τελικώς θα υποχρεωθεί να καταβάλλει η αιτούσα στην καθ' ης στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής δεν θα ξεπεράσει τα 14.249,33 €, ενώ όσον αφορά στο χρόνο αποπληρωμής του ποσού αυτού, θα πρέπει να οριστεί σε 17 χρόνια. Έτσι, το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 68.84€, δηλαδή 14.249,33 €: 204 (17 χρόνια X 12) και θα διανέμεται συμμέτρως μεταξύ των επιμέρους απαιτήσεων της καθ' ης πιστώτριας. Παράλληλα, θα πρέπει να της χορηγηθεί περίοδος χάριτος ενός (1) έτους και δύο (2) μηνών, ώστε να μη συμπέσει η τελευταία αυτή ρύθμιση με την πιο πάνω των καταβολών του άρθρου 8§2 ν.3869/2010, και να επιβαρυνθεί με δύο μηνιαίες δόσεις με κίνδυνο να φανεί ασυνεπής στις υποχρεώσεις της. Η καταβολή λοιπόν των δόσεων για τη διάσωση της κατοικίας της αιτούσας, θα γίνεται απευθεία<