133/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ 3869/2010

Αριθμός Απόφασης
133 / 2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη ..... και από την Γραμματέα ....

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στο Χαλάνδρι, στις 17.11.2017, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Α.Κ. του ... και της .... κατοίκου Χ. (οδ. ......αρ....), που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ευανθίας Στεφανέα.

ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΡΩΤΡΙΑΣ, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση της (άρθρ. 5§1 ν.3869/2010 και 748§2 ΚΠολΔ). Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ... Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ..... αρ...), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου της ...........
Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από .....2013 αίτησή της, όπως κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με την υπ' αριθ. ..../......2013 εκθ. κατάθ. δικογ. προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της .....2021 και κατόπιν της ταυτάριθμης ηλεκτρονικής πράξης-κλήσης της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου τούτου περί αυτεπάγγελτου επαναπροσδιορισμού της αίτησης (μεταβ. διατάξεις άρθ. 2 κεφ. Α υποπαρ. Α.4 Ν. 4336/2015) για την παραπάνω δικάσιμο και εγγράφηκε στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες, εμπροθέσμους κατατεθείσες, προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την υπό κρίση αίτησή της, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς; τους πιστωτές που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή της, ζητεί αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματά της, η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, να γίνει ρύθμιση των χρεών της σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης, άλλως σύμφωνα με το ν.3869/2010, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή της από αυτά και να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία της από την εκποίηση. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση, όπως παραδεκτώς συμπληρώθηκε με προφορική επ' ακροατηρίου δήλωση της πληρεξούσιας Δικηγόρου της αιτούσας, αναλυθείσα στις προτάσεις της αναφορικά με την τρέχουσα περιουσιακή και εισοδηματική της κατάσταση, καταβληθέντων των νομίμων τελών συζήτησης και των παραβολών παράστασης των πληρεξουσίων Δικηγόρων, παραδεκτώς και αρμοδίους φέρεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας, κατά τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας των άρθρων 741επ ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των καθ' ων, τηρηθείσης της προδικασίας που ίσχυε κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης (πρβλ. την από .....2013 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων αυτής, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία), σε συνδυασμό με τα κατατεθέντα στο φάκελο που τηρείται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου έγγραφα επικαιροποίησης (βλ. από .....2016 έκθεση κατάθεσης σχετικών εγγράφων του γραμματέα). Επίσης, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της κατ' άρθρο 13§2 ν.3869/2010. Περαιτέρω, η αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6§3, 8, 9 & 11 του ν.3869/2010, και εφόσον, δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και της πιστώτριας της, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από την τελευταία (βλ. και εμπροθέσμως κατατεθείσες παρατηρήσεις αυτής), πρέπει, η αίτηση, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.Από την ανωμοτί επ' ακροατηρίω εξέταση της αιτούσας, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, καθώς και από όλα τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζουν οι διάδικοι, απ' όσα οι ίδιοι ρητώς ή εμμέσως συνομολογούν, από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο και χωρίς απόδειξη και απ' όλη γενικά τη διαδικασία, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, στερούμενη πτωχευτικής ικανότητας, άγαμη και άνευ τέκνων, γεννηθείσα το έτος ......., εργάζεται ως νοσηλεύτρια σε Νοσοκομείο των Αθηνών, με μηνιαίες καθαρές αποδοχές για το μήνα Νοέμβριο του 2017, το ποσό των 1.107,23 € (βλ. σημείωμα ΗΔΙΚΑ εκκαθαρίσεων μισθοδοσίας). Διαμένει μόνη της, στο υπό στοιχ. .... διαμέρισμα αποκλειστικής κυριότητας της ιδίας, επιφάνειας των κύριων χώρων 49,00 τμ και των βοηθητικών 13,35 τμ, του πρώτου ορόφου, επί πολυκατοικίας κείμενης στο ....... Αττικής (οδ. ..... αρ. ...), μετά του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης του υπό στοιχ. .... χώρου στάθμευσης της πυλωτής, έτους κατασκ. 2008 και συνολικής αντικειμενικής αξίας 51.670 € (δήλωση ΕΝΦΙΑ 2017 και προσκομ. υπ' αριθ. ...... συμβόλαιο αγοράς). Όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα ετών 2009-2016, το ετήσιο συνολικό ατομικό της δηλωθέν εισόδημα παρουσιάζει σημαντική μείωση από το 2011 και εξής, καθώς έως και το οικονομ. έτος 2011 ανερχόταν στο ποσό των 31.500 € κατά μέσο όρο, το οικονομ. έτος 2012 ανερχόταν για την ίδια στο ποσό των 16.643 €, και έκτοτε, και έως το φορολ. έτος 2016 κυμαινόταν για την ίδια από το ποσό των 13.667,81 έως 14.621,89 €.
Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, και δη το έτος 2009 με σκοπό την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της, η αιτούσα έλαβε το παρακάτω εμπραγμάτως (προσημείωση υποθήκης) ασφαλισμένο δάνειο (άρθ. 6§3 του Νόμου). Ειδικότερα, οφείλει στην καθ' ης, σύμφωνα με την από .....2016 κατάσταση οφειλών, για την με αριθ. ............. σύμβαση στεγαστικού δανείου το ποσό των 133.505,24 € (κεφάλαιο + τόκοι + έξοδα). Με βάση τα ανωτέρω, και από την απλή αντιπαράθεση του εισοδήματος της, από το έτος 2011 και εξής, λόγω της σημαντικής μείωσης των εισοδημάτων της και της εμφάνισης του προβλήματος υγείας της, που είχε ως συνέπεια την αδυναμία εργασίας στον ίδιο ρυθμό (με δεύτερη - παράλληλη εργασία), επήλθε ανατροπή στην προσωπική και εισοδηματική της κατάσταση, καθώς κατά το χρόνο ανάληψης των δανείων έως το 2012, ότε εξαντλήθηκαν οι αποταμιεύσεις της - είχε υψηλότερα σε σύγκριση με τα σημερινά οικογενειακά εισοδήματα, αλλά και λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στη Χώρα, της ραγδαίας αύξησης της φορολογίας και εν γένει του κόστους ζωής αποδείχθηκε, ότι η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, η δε αδυναμία της αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, υπό τις ανωτέρω συνθήκες, καθώς διατηρούσε ενήμερες κατά το δυνατόν τις οφειλές της προς την καθ' ης έως σχεδόν την κατάθεση της αίτησης (βλ. από ....... βεβαίωση οφειλών), απορριπτομένης ως αβάσιμης της σχετικής ένστασης δόλου της καθ' ης, ούτε συνιστά κατάχρηση δικαιώματος, καθόσον ο ισχυρισμός της τελευταίας περί καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος της αιτούσας, όπως αυτός αναπτύσσεται στις προτάσεις της, τυγχάνει απορριπτέος πρωτίστως ως νομικά αβάσιμος, διότι τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά δεν συνιστούν καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος κατά τα υπό του άρθρου 281 ΑΚ τιθέμενα κριτήρια, αλλά συνιστούν εν πολλοίς άρνηση της υπό κρίση αίτησης. Περαιτέρω, η οικονομική της κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί ουσιωδώς στο μέλλον, τα δε ατομικά της εισοδήματα, κατά την εύλογη εκτίμηση του Δικαστηρίου, μετά την αφαίρεση του εκτιμώμενου ελάχιστου μηνιαίου κόστους διαβίωσης της για την αντιμετώπιση των βιοτικών αναγκών αυτής (διατροφή, αυξημένα μηνιαία ιατρικά έξοδα, θέρμανση, ΔΕΚΟ, τηλεφωνία, μετακινήσεις, εφορία, κλπ.), οριακά επαρκούν από άποψη αξιοπρεπούς διαβίωσης. Επομένως, συντρέχουν στο πρόσωπο της οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του ν.3869/2010 και συγκεκριμένα σε αυτή του άρθρου 8§2, όπως ισχύει, δεδομένου ότι δεν έγινε δεκτό το σχέδιο διευθέτησης από την πιστώτρια και δεν υπάρχουν αμφισβητούμενες απαιτήσεις. Όσον αφορά την λοιπή υπάρχουσα κατά τον χρόνο συζήτησης της υπό κρίση αίτησης, ακίνητη (κυριότητα επί αγροτεμαχίων στο Δήμο .... ..........., χωρίς οι γενόμενες το 2015 δωρεές ιδανικών μεριδίων κυριότητας- ανταλλαγή γης, να επηρεάζει ουσιωδώς την περιουσιακή της κατάσταση) και κινητή (ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας C.S. 1124 κ.εκ, έτος α' κυκλ. 1998,) περιουσία της αιτούσας, καθόσον δεν προέκυψε η ύπαρξη άλλου αξιόλογου περιουσιακού στοιχείου, με βάση την κοινή πείρα και τη λογική και λαμβανομένων υπόψη, της παρούσας περιόδου κρίσης στην αγορά ακινήτων, της μικρής τους εμπορικής αξίας λόγω και του είδους του εμπραγμάτου δικαιώματος και ιδανικών μεριδίων, αλλά και της απολύτου ανάγκης χρήσης του αυτοκινήτου, κρίνονται ότι δεν είναι επιδεκτικά και πρόσφορα ρευστοποιήσεως κατά τρόπο που να παρέχεται προσδοκία απολήψεως αναλόγου ανταλλάγματος, ώστε κατά την εκτίμηση του παρόντος Δικαστηρίου η εκποίηση τους θα πρέπει να θεωρηθεί ασύμφορη, λαμβανομένων υπόψη και του χρόνου περαίωσης και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας. Έτσι, το Δικαστήριο, πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα ατομικά της εισοδήματα της για χρονικό διάστημα πέντε ετών, ύψους 200 € εκάστης, απευθείας προς την καθ' ης η αίτηση πιστώτρια. Εξάλλου, σε περίπτωση που λάβουν χώρα μεταγενέστερα γεγονότα ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης των εισοδημάτων της, με αίτηση αυτής ή των πιστωτών δύναται να τροποποιηθεί η παρούσα (άρθ. 8§4 ν.3869/2010). Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 5§2 του ν.3869/2010, όπως ισχύει, οι μηνιαίες καταβολές που έγιναν από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα καταβολών του άρθ. 8§2 ή αντίστοιχα του άρθ. 9§2 του Νόμου. Εν προκειμένω, με την από .....2014 χορηγηθείσα από τον Ειρηνοδίκη του Δικαστηρίου τούτου Προσωρινή Διαταγή, ορίστηκε η καταβολή μηνιαίας δόσης προς την καθ' ης ύψους 200 €. Ως εκ τούτου η πενταετία της συγκεκριμένης ρύθμισης ξεκίνησε από την ημερομηνία έναρξης των ως άνω καταβολών, ήτοι από τον Ιανουάριο του 2014 (με ημερομηνία α' καταβολής την ......2014), και οι συντελεσθείσες (βλ. γραμμάτια είσπραξης), μη αμφισβητηθείσες από την παρασταθείσα καθ' ης, καταβολές έως τη δημοσίευση της παρούσας, πρέπει να συνυπολογισθούν κατά χρόνο και ποσό.
Περαιτέρω, η παραπάνω ρύθμιση των οφειλών της αιτούσας θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9§2 εδ β' του ν.3869/2010, εφόσον με τις καταβολές του άρθ. 8§2 του Νόμου δεν επέρχεται εξόφληση των απαιτήσεων της ανωτέρω πιστώτριας της και προβάλλεται αίτημα, εξαίρεσης, της κατοικίας της από την εκποίηση, μετά το οποίο η εν λόγω εξαίρεση είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο. Η κατά τα ως άνω αντικειμενική αξία της μοναδικής κατοικίας της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για άγαμους φορολογούμενους, προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτείται για την εξαίρεσή της από την εκποίηση (άρθ. 9§2 ν.3869/2010). Με δεδομένο ότι το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% της αντικειμενικής αξίας της άνω κατοικίας είναι 41.335 (51670 χ 80%) € και δεν υπερβαίνει το ύψος των οφειλών της μετά την προηγηθείσα ρύθμιση του άρθ. 8§2 του Νόμου, το ποσό που τελικώς θα υποχρεωθεί να καταβάλλει η αιτούσα, δεν θα ξεπεράσει το ως άνω ποσό. Ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε είκοσι έτη, ήτοι 240 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εκάστης ύψους 172,23 €, απευθείας προς την καθ' ης και για την αποπληρωμή του, θα πρέπει να της χορηγηθεί περίοδος χάριτος πέντε ετών, ώστε να μη συμπέσει η τελευταία αυτή ρύθμιση με αυτή του άρθ. 8§2 του Νόμου, με κίνδυνο να φανεί ασυνεπής στις υποχρεώσεις της και να εκπέσει των ρυθμίσεων. Τέλος, η απαλλαγή από τα χρέη της έναντι της καθ' ης πιστώτριας, θα επέλθει κατά νόμο (αρ. 11§1 του ν.3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων που της επιβάλλονται με την παρούσα. Κατ' ακολουθίαν και απορριπτόμενου κάθε αντίθετου ισχυρισμού και ένστασης της καθ' ης, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσίαν και να ρυθμιστούν οι προαναφερόμενες οφειλές, εξαιρούμενης της κύριας κατοικίας από την εκποίηση για την ικανοποίηση της πιστώτριας της, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη στην παρούσα δίκη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8§6 του ν.3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ κατ' άρθρον 8§2 ν.3869/2010 τις μηνιαίες καταβολές της αιτούσας επί πενταετία (60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις) απευθείας προς την καθ' ης η αίτηση πιστώτρια, στο ποσό των 200,00 €, της κάθε δόσης, καταβλητέου μέσα στο τελευταίο πενθήμερο κάθε μήνα, όπως ο χρόνος της πενταετίας ξεκίνησε κατά τα οριζόμενα στην ως άνω από ......2014 προσωρινή διαταγή.
ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι το δικαίωμα της αποκλειστικής κυριότητας επί διαμερίσματος ...... ορόφου επί πολυκατοικίας κείμενης στο ...... Αττικής (οδ. .... αρ. ..), όπως αυτή περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας και στην υπό κρίση αίτηση.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα να καταβάλει για τη διάσωση της ως άνω κατοικίας της κατ αρθ. 9§2 ν.3869/2010 το ποσό των 41.335 €, που θα καταβληθεί απευθείας προς την καθ' ης η αίτηση πιστώτρια, σε είκοσι χρόνια (= 240 ισόποσες μηνιαίες δόσεις), εκάστης (δόσης) ύψους 172,23 €. Η καταβολή των δόσεων θα γίνεται μέσα στο τελευταίο πενθήμερο κάθε μήνα και ορίζεται να ξεκινήσει τον πρώτο μήνα μετά την πάροδο των ως άνω καταβολών της πενταετίας (του άρθ. 8§2 του Νόμου), εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του στο Χαλάνδρι, στις .......18.