3/2011 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΑριθμός απόφασης: 3/2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ


Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, Τριανταφυλλιά Στρατάκη και το Γραμματέα Δημήτριο Γριζάνο. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 24 Ιουνίου 2011, για να δικάσει την υπόθεση: Της αιτούσας: Ν.Π. του Ν., κατοίκου Χ.Αττικής οδός Κ., αρ...., η οποία εκπρσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Πάρι Αναστασάκο.Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους και παρίστανται ως εξής: 1) Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία .Τ. Α.Ε.», που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός ..... αρ..... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της Δ.Σ. 2) Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Α.Τ. Α.Ε.», που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός ........, αρ...... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της Σ.Λ. και 3) Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρείς με την επωνυμία: «C.I.PLC», που έχει την έδρα της στο ......και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, στην Αθήνα,επί της οδού  ..... αρ..... και εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδικής διαδόχου της «C.» η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της Α.Ν.. .......

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση του, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά  τη ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή του κατάσταση, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή του απ΄ αυτά. Από  τις μετέχουσες πιστώτριες η με την επωνυμία  «Ε.Τ» και  η  με την επωνυμία «Α.Τ. ΑΕ» ισχυρίζονται ότι η κρινόμενη αίτηση είναι αόριστη, διότι δεν εξειδικεύεται στο υπό κρίση δικόγραφο το κόστος των βιοτικών αναγκών της αιτούσας. Οι προαναφερόμενοι ισχυρισμοί όμως είναι απορριπτέοι, καθότι η έλλειψη των παραπάνω στοιχείων δεν καθιστά απορριπτέα ως απαράδεκτη την κρινόμενη αίτηση λόγω αοριστίας, διότι σ' αυτή (αίτηση), πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής  ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από τον οφειλέτη - φυσικό πρόσωπο, η αίτηση πρέπει να περιέχει και: α) κατάσταση της περιουσίας του αιτούντα και των εισοδημάτων του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή (Κρητικός, ρύθμιση ν. 3869/2010 σελ. 64), και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για την πληρότητα του ορισμένου της εν λόγω αίτησης. Συνεπώς, τα προαναφερόμενα στοιχεία από τις πιστώτριες θα αποτελέσουν αντικείμενο της αποδεικτικής διαδικασίας. Η μετέχουσα πιστώτρια με την επωνυμία «C.I.PLC» ισχυρίζεται ότι η αίτηση είναι αόριστη καθότι στο δικόγραφο δεν αναφέρονται τα γεγονότα εκείνα από τα οποία προκύπτει η μονιμότητα της αδυναμίας πληρωμής, πλην όμως ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος, καθότι στην αίτηση αναφέρεται ότι η αιτούσα περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής λόγω της υπερχρέωσης της, ενώ τα γεγονότα εξαιτίας των οποίων η τελευταία περιήλθε σε αυτή αποτελούν επίσης αντικείμενο απόδειξης (Αθ.Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, έκδοση 2010, σελ. 43, παρ. 12 και 13). Η μετέχουσα πιστώτρια με την επωνυμία «Ε.Τ..», ισχυρίζεται ότι η υπό κρίση αίτηση είναι απαράδεκτη, διότι η αιτούσα δεν της κοινοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3869/2010, α) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών και β) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων της, πλην όμως ο ισχυρισμός αυτός δεν είναι βάσιμος, καθότι στην υπό κρίση αίτηση, που έχει επιδοθεί στην πιστώτρια τράπεζα, εμπεριέχονται τόσο περιουσιακή κατάσταση της αιτούσας όσο και κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεων, όπου η πιστώτρια έχει λάβει γνώση αυτών και συνεπώς πληρούται ο σκοπός του νόμου για τη γνώση των πιστωτών αναφορικά με την περιουσία του οφειλέτη και το σχέδιο ρύθμισης οφειλών. Άλλωστε σύμφωνα με την τροποποίηση της διατάξεως του άρθρου 5§1 του Ν.3869/2010 (άρθρο 85§3 του Ν. 3996/2011 ΦΕΚ 170/5-8-2011), ο οφειλέτης υποχρεούται να επιδίδει στους πιστωτές μόνον αντίγραφο της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτηση της αίτησης με πρόσκληση να υποβάλλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις και να   δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών, χωρίς τη συγκοινοποίηση σχεδίου διευθέτησης οφειλών και κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη, τα οποία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4§1 του ν. 3869/2010, πρέπει να περιέχονται στην αίτηση. Όσον αφορά τον ισχυρισμό της   μετέχουσας τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Α.Τ.Ε.» περί μη νομίμου του αιτήματος της ένδικης αίτησης περί εξαίρεσης από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας της αιτούσας, χωρίς την καταβολή του 85% της εμπορικής αξίας αυτής, τούτος στερείται νομικής βασιμότητας, διότι, σύμφωνα με την §2 του άρ.9 του ν.3869/2010, στην περίπτωση υποβολής του αιτήματος της εξαίρεσης της πρώτης κατοικίας από την εκποίηση, ο νόμος καθορίζει τους όρους της εν λόγω εξαίρεσης, που είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι το συνολικό ποσό που ανέρχεται στο 85% της εμπορικής αξίας της εν λόγω κατοικίας και δεν καταλείπεται περιθώριο  επιλογής από τον αιτούντα των προϋποθέσεων, βάση των οποίων θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω εξαίρεση. Επομένως ο τεθείς από την αιτούσα όρος περί εξαίρεσης της πρώτης κατοικίας χωρίς την καταβολή του 85% της εμπορικής αξίας αυτής, κατά το άρθρο 9§2 ν.3869/2010, στερείται οποιασδήποτε έννομης συνέπειας και θεωρείται, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, ως μη τεθείς.

Τέλος, όλες οι πιστώτριες τράπεζες προέβαλλαν την ένσταση της καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος, ισχυριζόμενες αφενός μεν οι τραπεζικές εταιρείες με την επωνυμία ((C.Ι.PLC» και «Α.Τ.Α.Ε.», ότι η αιτούσα χωρίς βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής έπαυσε τις πληρωμές της προκείμενου να υπαχθεί στις ευεργετικές  διατάξεις του ν.3869/2010 και να αποφύγει τις πληρωμές και αφενός μεν η «Ε.Τ.Α.Ε.» ότι η αιτούσα προέβαινε σε υπερχρέωση, αν και γνώριζε ή μπορούσε, εξαιτίας της ιδιότητος της ως συνταξιούχου τραπεζικού υπαλλήλου, να γνωρίζει για τις υποχρεώσεις που ανέκυπταν εξαιτίας της υπερχρέωσης της. Πλην όμως και ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος, καθώς και αληθή υποτιθέμενα τα πραγματικά περιστατικά δεν συνιστούν καταχρηστική την άσκηση της υπό κρίση αίτησης κατά το άρθρο 281 ΑΚ, αλλά και στα πλαίσια του γενικότερου πνεύματος του ν.3869/2010, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα της ρύθμισης για το φυσικό πρόσωπο των χρεών του με απαλλαγή από αυτά, η οποία (ρύθμιση) βρίσκει νομιμοποίηση ευθέως στο ίδιο το κράτος δικαίου που επιτάσσει να μην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε μια χωρίς διέξοδο και προοπτική κατάσταση, από την οποία, άλλωστε, και οι πιστωτές δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα κέρδος. Στόχος των διατάξεων του νόμου 3869/2010 είναι η επανένταξη του υπερχρεωμένου πολίτη στην οικονομική και κοινωνική ζωή με την επανάκτηση της οικονομικής ελευθερίας που συνεπάγεται η εξάλειψη των χρεών που αδυνατεί να αποπληρώσει. Η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών αποβλέπει στη δυνατότητα μίας δεύτερης ευκαιρίας στο υπερχρεωμένο φυσικό πρόσωπο, για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα, χωρίς τα ανυπέρβλητα βάρη του παρελθόντος, με τη δυνατότητα απαλλαγής από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, εφόσον για ένα χρονικό διάστημα εξαντλήσει τις δυνατότητες ικανοποίησης των πιστωτών του. Ο νόμος λαμβάνει επίσης μέριμνα για τη διατήρηση και προστασία της κύριας κατοικίας των οφειλετών αφού επιτρέπει σε αυτούς να ζητήσουν την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της περιουσίας τους, όμως υπό τους όρους και διαδικασίες που δεν θίγουν τα συμφέροντα των πιστωτών (βλ. Αιτιολογική έκθεση του ν.3869/2010.)

Με το παραπάνω περιεχόμενο  η αίτηση  αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό κατά τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2020). Για το παραδεκτό της, έχει νομίμως προσκομισθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 2§2 του ν.3869/2010 βεβαίωση περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού, (βλ. την από 18-2-2011 βεβαίωση του διαμεσολαβητή δικηγόρου Αθηνών Πάρι Αναστασάκου). Η αίτηση κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2§1 ν.3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και έχει προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων α) της περιουσίας και των εισοδημάτων της, β) των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων  δικαιωμάτων  επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία του (βλ. την από 24-6-2011 βεβαίωση του γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου), προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από το υπόλοιπο χρεών (άρθρο 13§2 του ν.3869/2010). Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία του άρθρου 4§1 του ν.3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 9 και 11 του ιδίου νόμου και πρέπει επομένως να εξεταστεί ως προς την  ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της. Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα απόδειξης (οι μετέχουσες πιστώτριες τράπεζες δε εξέτασαν μάρτυρες), ο οποίος εξετάστηκε στο ακροατήριο και του οποίου η κατάθεση εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συζήτησης δίκης, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διάδικων (άρθρο 261 ΚΠολΔ) και απ' όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα Ν.Π. κάτοικος Χ.Αττικής, οδός Κ. αρ...., γεννήθηκε στις 28-12-1931, είναι χήρα, συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος και λαμβάνει ως σύνταξη το συνολικό ποσό των 1.580,95 € (σύνταξη από το ΙΚΑ ποσού 1.100,75 € και Επικουρική από την ΕΤΕ ποσού 480,19 €). Οι οικογενειακές δαπάνες της αιτούσας περιορίζονται σε αυτές που απαιτούνται για την ικανοποίηση των προσωπικών της εξόδων εφόσον είναι  χήρα και έχει δύο ενήλικες κόρες, οι οποίες δύνανται να διατρέφονται με βάση την επαγγελματική τους κατάσταση από μόνες τους. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη (οι πιστώτριες δεν προβάλουν ισχυρισμό  ότι η ανάληψη των χρεών έγινε εντός του τελευταίου έτους), τα οποία δεν είναι εξοπλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια και θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου σύμφωνα με το άρθρο  6§3 ν.3869/2010, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα, υπολογίζονται δε με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99). Α) Από την τράπεζα με την επωνυμία «Ε.Τ.» της έχουν χορηγηθεί 1) με την με αριθμό 4178697889 σύμβαση καταναλωτικό δάνειο, από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης στις 9-3-2011 το συνολικό ποσό των 9.226,28 €, 2) με την με αριθμό 115700003753 σύμβαση καταναλωτικό δάνειο, από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης στις 9-3-2011 το συνολικό ποσό των 16.487,36 €, 3) με την με αριθμό 4217723091 σύμβαση καταναλωτικό δάνειο, από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης στις 9-3-2011 το συνολικό ποσό των 198,56 €, 4) με την με αριθμό 4217743882 σύμβαση καταναλωτικό δάνειο, από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης στις 9-3-2011 το συνολικό ποσό των 354,98 €, 5) με την με αριθμό 42200138.22 σύμβαση καταναλωτικό δάνειο,  από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης στις 9-3-2011 το συνολικό ποσό των 55.05 €. 6) με την με αριθμό 4221520701 σύμβαση καταναλωτικού δανείου, από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης στις 9-3-2011 το συνολικό ποσό των 811,14 €, 7) με την με αριθμό 491791010359 σύμβαση πιστωτική κάρτα, από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης στις 9-3-2011 το συνολικό ποσό των 8.615,26 €, 8) με την με αριθμό 527890008517 σύμβαση πιστωτική κάρτα, από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης στις 9-3-2011 το συνολικό ποσό των 8.465,86 €, ήτοι στην προαναφερόμενη τραπεζική εταιρεία οφείλει το συνολικό ποσό των 44.104,49 €, Β) Από την τράπεζα με την επωνυμία «Α.Τ. Α.Ε.» της έχουν χορηγηθεί 1) με την με αριθμό 2005022172524 σύμβαση πιστωτική κάρτα, από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης στις 9-3-2011 το συνολικό ποσό των 6.831,27 €, 2) με την με αριθμό 200307015160 σύμβαση πιστωτική κάρτα, από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης στις 9-3-2011 το συνολικό ποσό των 6.637,61 €, 3) με την με αριθμό 375534804818008 σύμβαση πιστωτική κάρτα, από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης στις 9-3-2011 το συνολικό ποσό των 1.763,26 €, 4) με την με αριθμό 200806130000000 σύμβαση πιστωτική κάρτα, από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης στις 9-3-2011 το συνολικό ποσό των 6.533,26 €, ήτοι στην προαναφερομένη τραπεζική εταιρεία οφείλει το συνολικό ποσό των 21.765,4 € και Γ) από την τράπεζα με την επωνυμία «C.I. PLC», της έχει χορηγηθεί  με την  με  αριθμό 4556440003580790 σύμβαση πιστωτική κάρτα από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης στις 9-3-2011 το συνολικό ποσό των 10.986.95 €. Το συνολικό ύψος των παραπάνω οφειλών ανέρχεται στο ποσό των 76.856,84 €, ενώ δεν υπάρχουν πιστωτές εμπραγμάτως ασφαλισμένοι.H αιτούσα προέβαινε σε αναχρηματοδοτήσεις των δανείων της, και έχει περιέλθει έτσι σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες, οφειλές της, η δε αδυναμία της αυτή δεν οφείλεται σε δόλο της. Άλλη πηγή εισοδήματος πέραν της παραπάνω σύνταξης της δεν διαθέτει η αιτούσα, μοναδικό δε ακίνητο περιουσιακό  στοιχείο αποτελεί το ποσοστό 100% της επικαρπίας ενός διαμερίσματος, του 1ου ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού Κ......, στο Χ. Αττικής, εμβαδού 112 τ.μ., κατασκευής του έτους 1978, η αντικειμενική άξια της επικαρπίας ανέρχεται στο ποσό των 21.873 €, ενώ η εμπορική αξία της εκτιμάται στο ποσό των 30.000 €, λαμβανομένων υπόψη του εμβαδού του, της παλαιότητας του, του ορόφου (1ου) και της περιοχής στην οποία βρίσκεται. Το διαμέρισμα αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και η αξία του δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για χήρα, όπως η αιτούσα, που ανέρχεται σε 250.000 €, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση της από την εκποίηση. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του ν.3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8§2 και 9§2 του ιδίου νόμου και όχι αυτή της §5 του άρθρου 8, εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι εξαιρετικές περιστάσεις που απαιτεί ο νόμος. Πέραν του παραπάνω ακινήτου στην αιτούσα ανήκει ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής RENAULT, τύπου SCENIC, έτους κατασκευής 2001, αυτό δε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, πρέπει να εξαιρεθεί της εκποίησης, λόγω της μικρής αξίας και της παλαιότητας του και επειδή χρησιμεύει μόνο για τις μετακινήσεις της αιτούσας, η δε προσφορά του προς εκποίηση δε θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, λαμβανομένων υπόψη και των δυσμενών οικονομικών συγκυριών. Επομένως η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες από τα εισοδήματα της επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως με την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης, από τις οποίες οι πιστώτριες της θα  ικανοποιηθούν συμμέτρως (άρθρο 8§2 ν.3869/10) με την επιφύλαξη όμως τροποποίησης της παρούσας ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών σε περίπτωση μεταβολής των εισοδημάτων της αιτούσας (άρθρο 8§4 ν. 3869/2010). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, μοναδικό εισόδημα της αιτούσας αποτελεί η σύνταξη της, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.580 € και ενόψει αυτού το προς διάθεση στις πιστώτριες της ποσό, λαμβανομένων υπόψη των  βασικών προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών ανέρχεται στο ποσό των 700 € το μήνα, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες. Το συνολικό ποσό των οφειλών της αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των 76.856,84 €, το οποίο αναλύεται σε 44.104,49 € προς την «Ε.Τ.», σε 21.765,4 € προς την «Α.Τ.Ε.» και σε 10.986,95 € προς την «C.» και σε κάθε μία, από το ποσό των 700 €  αναλογεί ....  Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, η κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: 1) Η πρώτη ... 19.281,44 € , η δεύτερη 9.515,32 € και η τρίτη 4.803,24 € . Έτσι η αιτο